Raport bieżący 35_2012_K - Korekta raportu

Transkrypt

Raport bieżący 35_2012_K - Korekta raportu
Spółka:
Work Service S.A.
Raport bieżący nr:
35/2012/K
Data:
20 sierpnia 2012r.
Temat:
Korekta raportu nr 35/2012 w sprawie zmiany daty przekazania
skonsolidowanego skróconego raportu półrocznego za I półrocze 2012
roku
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr
35/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany daty przekazania skonsolidowanego
skróconego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku poprzez dodanie do dotychczasowej treści
raportu w brzmieniu:
„Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Work Service SA z siedzibą we Wrocławiu
informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego skróconego
raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2012 r. podanej w RB 2/2012.”
dodatkowego zdania o treści:
”Raport ten zostanie przekazany w dniu 22 sierpnia 2012 r. zamiast w uprzednio wskazanym
terminie - 31 sierpnia 2012 r.”.
Spółka oświadcza, iż dodawane obecnie zdanie zostało przez pomyłkę wykasowane z treści raportu
bieżącego nr 35/2012.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz.
1439 z 2009r. z późn. zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy:
Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu
Piotr Ambrozowicz – Wiceprezes Zarządu