projekt pn - Wydział Nauk o Wychowaniu

Transkrypt

projekt pn - Wydział Nauk o Wychowaniu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.cuiwe.uni.lodz.pl
PROJEKT PN. „CENTRUM UPOWSZECHNIANIA INNOWACJI W EDUAKCJI” realizowany jest przez
Katedrę Badao Edukacyjnych, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IV. Szkolnictwo
wyższe i nauka, Działania 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli
nauki w rozwoju gospodarczym.
Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji jako inicjatywa stanowiąca częśd strategii
UE ma na celu stworzenie kompleksowego systemu gromadzenia, zarządzania i przepływu
informacji, dokonao oraz zasobów nauki koncentrującej się na szeroko pojętej edukacji –
w drodze współpracy krajowej oraz transnarodowej.
GŁÓWNA IDEA PROJEKTU:
upowszechnianie innowacyjnego dorobku naukowego z zakresu edukacji,
pobudzenie rozwoju nauki i badao nad edukacją jako kluczową dziedziną dla
kształtowania społeczeostwa opartego na wiedzy oraz nowoczesnej gospodarce,
wspieranie wymiany między różnymi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami
różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych edukacją oraz ożywienie współpracy
między instytucjami badawczo – rozwojowymi na tym obszarze.
ADRESACI PROJEKTU:
studenci,
pracownicy jednostek naukowych,
podmioty współpracujące z jednostkami działającymi w sektorze B+R w zakresie działao
informacyjnych oraz wszelkie osoby zainteresowane problematyką edukacji.
GŁÓWNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:
 PORTAL INTERNETOWY służący gromadzeniu i udostępnianiu informacji o prowadzonych
aktualnie oraz zakooczonych pracach badawczych w postaci skategoryzowanej bazy
danych, z możliwością bezpłatnego dostępu dla osób zarejestrowanych, szybkiego
uzyskania informacji o aktualnych projektach badawczych. Platforma umożliwia
zamieszczanie tekstów i udostępnienie ich użytkownikom portalu, w tym także raportów
z badao, streszczeo, tłumaczeo tekstów obcojęzycznych (www.cuiwe.uni.lodz.pl).
 RADA NAUKOWA stanowiąca grupę powołaną spośród wybitnych przedstawicieli nauki wspierającą, opiniującą i monitorującą kluczowe działania projektu.
SKŁAD RADY NAUKOWEJ
1. Prof. dr hab. Tadeusz Pilch – Uniwersytet Warszawski
Przewodniczący Rady Naukowej
2. Prof. dr hab. Grzegorz Michalski – Uniwersytet Łódzki
3. Prof. dr hab. Jacek Piekarski – Uniwersytet Łódzki
4. Prof. dr hab. Danuta Urbaniak – Zając – Uniwersytet Łódzki
5. Prof. dr hab. Wiesław Theiss – Uniwersytet Warszawski
6. Prof. dr hab. Mieczysław Malewski – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
7. Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. Prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
9. Dr hab. Mirosław Sobecki – Uniwersytet w Białymstoku
 KONFERENCJE I SEMINARIA skupiające przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w
zakresie oświaty, wychowania, kształcenia ustawicznego (wizyty gości zagranicznych w
Polsce, przyczynią się do ożywienia dyskursu nad wyzwaniami oraz kierunkami rozwoju
edukacji).
 PUBLIKACJE – seria zbiorczych publikacji służących zebraniu i udostępnieniu w formie
pisemnej najnowszych osiągnięd nauki polskiej i zagranicznej dotyczących innowacji w
edukacji
OKRES REALIZACJI PROJETU: LUTY 2009 ROK – LIPIEC 2010 ROK
SIEDZIBA BIURA PROJEKTU:
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
91–408 Łódź
ul. Pomorska 46/48
tel. +48 42 665 54 55
faks +48 42 665 54 60
KIEROWNIK PROJEKTU:
Marek Kulesza
[email protected]
SEKRETARIAT
[email protected]
DZIAŁ FINANSOWY
[email protected]
KONFERENCJE I SEMINARIA
[email protected]
MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
[email protected]
ADMINISTRACJA PORTALEM INTERNETOWYM
[email protected]
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA PROJEKT:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeo i Innowacji.
Projekt Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty