SPRAWDŹ CZY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO

Transkrypt

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO
SPRAWDŹ CZY MOŻESZ PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA WARTA „DLA CIEBIE I RODZINY”
1. jesteś w wieku od 18 do 67 lat
2. nie przebywasz lub w ciągu ostatniego roku nie przebywałeś na zwolnieniu lekarskim
dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji gdy zwolnienie lekarskie dotyczyło
tylko i wyłącznie; złamania kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka
robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko,
małżonka);
3. nie przebywasz w szpitalu, hospicjum lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej
podobnej placówce;
4. nie posiadasz orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania
świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa;
Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego nie są objęte
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem jednego z niżej wymienionych zawodów
lub czynności.
Powyższy zapis oznacza, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli zgon nastąpi
na skutek wykonywania któregoś z poniższych zawodów lub czynności.
- górnik
- konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy
- ochroniarz z pozwoleniem na broń
- elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V
- kaskader
- pirotechnik
- korespondent wojenny
- żołnierz zawodowy
- strażak
- policjant
- marynarz
- ratownik
- funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego
Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
- treser zwierząt niebezpiecznych
- opiekun zwierząt w cyrku lub zoo
- akrobata
- artysta cyrkowy
- sportowiec zawodowy
Osoba wykonująca pracę:
- na platformie wiertniczej
- w rafinerii
- w tartaku
- pod ziemią
- pod wodą
- przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna
- na wysokościach powyżej 10 m
- pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych
- pracownik rybołówstwa dalekomorskiego
- personel samolotów
Zawody te są objęte ochroną w pozostałym zakresie wybranym przez ubezpieczonego.

Podobne dokumenty