biuletyn - Portal Promocji Eksportu

Komentarze

Transkrypt

biuletyn - Portal Promocji Eksportu
BIULETYN
Informacyjny
Biuletyn Informacyjny - Nr 03 lipiec - wrzesień 2015
-Sawicki jedzie do Algierii rozmawiać o polskiej
żywności............................................................... 1
- Oficjalna wizyta w Algierii Ministra Rolnictwa
FORUM POLSKA-ALGIERA, z udziałem Wicepremiera,
Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego
i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego, w
21 września 2015 r.
dniach 18 – 21 kwietnia 2015 roku ............. 2
- Import pojazdów do Algierii: obowiązkowe
10% kontyngentu zasilane LPG.................... 4
W dniach 20 - 22 września 2015
- Współpraca algiersko amerykańska w
- Targi II kwartału 2015r. w których WPHI w
r. przebywała w Polsce delegacja
algierskich przedsiębiorców,
towarzysząca oficjalnej wizycie
Ministra Przemysłu i Górnictwa
Algierii, Pana Abdessalema
Algierze brał udział ......................................... 6
Bouchouareba.
sektorze rolniczym........................................ 5
- Informacje na temat sektora metalurgicznego
SPIS TREŚCI
Algierii najnowsze inwestycje w sektorze.... 5
Algiersko – Polskie Forum Gospodarcze,
Algier 20 kwietna 2015r. ................................ 6
13. MiędzynarodoweTargi Spożywcze DJAZAGRO
2015 Algier, 20-23 kwietnia 2015r. ..................... 8
18. Międzynarodowe Targi Medyczne i Sprzętu
MedycznegoSIMEM,Oran,15-18kwietnia2015r........9
18-ta edycja Międzynarodowych targów
budownictwa, maszyn i materiałów budowlanych i
robótpublicznychBATIMATECAlgier,3-7maja2015r.....10
7. MiędzynarodoweTargi Medyczne iWyposażenia
Szpitali SIEHM, Algier, 14-18 maja 2015r............11
Z tej okazji Krajowa Izba
Gospodarcza we współpracy
z Ministerstwem Gospodarki
zorganizowała Forum Gospodarcze
Polska-Algieria, które odbyło się w dniu
21 września 2015 r. Forum otworzył
marcowego forum w Algier ze, z
udziałem Pana Ministra Bouchouareb i
Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz
Piechociński, ze strony algierskiej zaś
Pana Premiera Piechocińskiego, odnowił
porozumienie o współpracy. Do Polski
Minister Przemysłu i Górnictwa Algierii,
Abdessalem Bouchouareb.
przyjechał również Dyrektor Generalny
ANDI (Algierska Agencja ds. Rozwoju i
Inwestycji) Pan Abdelkrimn Mansouri,
15. Międzynarodowe Targi Rolnicze SIPSA
Misjapolskichprzedsiębiorcówzsektorarolnegow
W delegacji towarzyszącej Ministrowi
znaleźli się najważniejsi przedstawiciele
ramachprogramuUE EURO-MEDBusinessRoadshow
gospodarki tego kraju, wśród których
z którą Krajowa I zba Gospodarcza
współpracuje prz y wielu, z właszcza
unijnych projektach w Algierii.
pn.AGROTECHinMED,Algier12-15maja2015r....13
Prezes Algiersk iej I zby Handlowo Pr zemysłowej CACI Pan M ohamed
Laib Benamor, z którą KIG, podczas
W Forum udział wzięło ponad 170 polskich
przedsiębiorców zainteresowanych
2015, Algier 14-17 maja 2015r. ................... 11
- Oferty wspłópracy firm algierskich otrzymane
przez WPHI w I kw. 2015r....................................... 14
współpraca z firmami algiersk imi.
Gospodarczego i Społecznego Algierii na
Podczas spotkania zostało podpisane
Ze strony algierskiej zaś ponad 50
lata 2015–2019, na który przeznaczone zostały
firm reprezentujących m.in. branżę
znaczne środki z budżetu państwa. - Jesteśmy
porozumienie o współpracy między
Polską Agencją Informacji i Inwestycji
motor yzac yjną, budowlaną, rolnospożywczą, ropy i górnictwa, medyczną,
farmaceutyczną, chemiczną, metalurgiczną,
zainteresowani możliwością aktywniejszego
włączenia się polskich firm w realizację
projektów objętych programem inwestycji
Zagranicznych a algiersk ą Agence
N at i o n a l e d e D é ve l o p p e m e nt d e
l'Investissement.
meblową elektroniczną.
publicznych, mających na celu dostawy
towarów, usług czy nowoczesnych technologii
Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych
Algieria jest jednym z priorytetowych
partnerów gospodarczych Polski w
regionie Afryki Północnej i Bliskiego
dla procesu modernizacji i unowocześniania
kraju.
przedsięwzięciach Krajowej Izby Gospodarczej
promujących polsko-algierską współpracę
gospodarczą.
Wschodu. W minionych 5 latach polskoalgierskie obroty wzrosły blisko 3-krotnie,
Dostrzegamy szansę współpracy w takich
dziedzinach jak infrastruktura przemysłowa
Żrodło:http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-
mamy nadzieję na ich dalszą dynamikę
w przyszłości – powiedział Wicepremier,
Minister Gospodarki Janusz Piechociński
i transportowa, energetyka, budownictwo,
gospodarka wodna, ochrona środowiska,
rolnic t wo, informat yk a, pr zemysł
partnera/wizytyzagranica/4456-relacja-forumpolska-algieria-z-udziaem-wicepremieraministra- gospodar k i-pana-janusza-
podczas Forum.
motoryzacyjny, turystyka, hotelarstwo,
konserwacja zabytków czy lecznictwo –
podkreślił.
piechociskiego-21-wrzenia-2015-r.html
Dodał, że znane są już wstępne założenia
nowego, Pięcioletniego Planu Rozwoju
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
2
Polska - Algieria. PAIiIZ podpisała porozumienie o współpracy
21.09.2015
Dziś w obecności Wicepremiera, Ministra
Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz
Ministra Przemysłu i Górnictwa Algierii,
Abdessalama Bouchouareba PAIiIZ
podpisała porozumienie o współpracy z
Agencją Nationale de Développement de
l'Investissement (ANDI).
Podpisane porozumienie jest dopełnieniem
rozwijanej już współpracy inwestycyjnej
między obydwoma krajami. Wzmocni ono
współpracę ukierunkowaną na poprawę
działań inwestycyjnych a także pomoże
w tworzeniu pozytywnego klimatu do
rozwoju bezpośrednich kontaktów między
środowiskami biznesowymi w Polsce oraz
Algieri.
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PAIiIZ a ANDI
(źródło: Ministerstwo Gospodarki)
- Algieria jest jednym z priorytetowych
par tnerów gospodarcz ych Polski w
regionie Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu.
W minionych 5 latach polsko-algierskie
obroty wzrosły blisko 3-krotnie, mamy
nadzieję na ich dalszą dynamikę w
przyszłości - powiedział wicepremier,
minister gospodarki Janusz Piechociński
podczas Forum.
Potencjał gospodarczy Algierii został
dostrzeżony już w 2012 r., kiedy to kraj
ten został wskazany przez Ministerstwo
Forum Biznesu Polska - Algieria (źródło: Ministerstwo Gospodarki)
Gospodarki jako jeden z 5 priorytetowych
rynków pozaeuropejskich (obok Brazylii,
Do podpisania porozumienia doszło podczas
zorganizowanego przez Ministerstwo
Gospodarki oraz Krajową Izbę Gospodarczą
potencjalnie zainteresowanymi rynkiem
algierskim.
Kanady, Kazachstanu i Turcji).
Forum Biznesu Polska - Algieria.
W trakcie forum dysk utowano o
Polscy przedsiębiorcy mogli nawiązać
kontakty z przedsiębiorcami z Algierii
reprezentującymi m.in. sektor y :
możliwościach współpracy handlowo
- inwestycyjnej. Zorganizowane zostały
również sesje rozmów B2B z firmami
budowniczy, górniczy, motoryzacyjny,
maszynowy, spożywczy oraz sprzęt
elektroniczny i AGD.
Żrodło: http://www.paiz.gov.pl/20150921/
porozumienie_o_wspolpracy_Polska_
Algieria
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
3
Analiza wymiany handlowej UE z Algierią w kontekście obowiązywania Umowy
Stowarzyszeniowej Unia Europejska - Algieria
1. Czy Unia Europejska (UE) skorzystała z
i zgodziła się na renegocjację kalendarza
otwarcia rynku europejskiego oraz poprawili
Umowy Stowarzyszeniowej, aby zwiększyć
swój udział w rynku Algierii?
stopniowego znoszenia stawek celnych
swoją konkurencyjność.
dla produktów przemysłowych oraz
dostosowania kontyngentów taryfowych
na produkty rolne.
Z drugiej strony, otwarcie rynku kraju
partnerskiego na eksport europejski jest
jednym z uzasadnionych celów umowy
Ta większa otwartość w kierunku Europy ma
handlowej (i często jej efektem, jak to było
Oczywiście, UE nadal pozostaje pierwszym
szczególnie na celu umożliwienie przemysłowi
w przypadku umów stowarzyszeniowych z
partnerem handlowym Algierii, ale jej udział
w algierskim imporcie spadł od czasu wejścia
w życie Umowy Stowarzyszeniowej (US).
algierskiemu zakup z importu jakościowych
półproduktów celem rozwoju jego
potencjału i polepszenia konkurencyjności
innymi sąsiednimi krajami).
na międzynarodowych rynkach. Realizacja US
z Algierią zbiega się z realizacją US z innymi
partnerami grupy państw Euromed.
pokazuje, że okres obowiązywania US nie
pokrywa się ze wzrostem eksportu UE do Algierii.
Nie, to stwierdzenie jest wyraźnie sprzeczne
w świetle dostępnych statystyk.
Trzeba też pamiętać, że US zakłada
stopniowe otwieranie rynku (zakończenie
procesu przewidziane jest w 2019 roku),
asymetryczne na korzyść Algierii. UE wzięła
także pod uwagę prośbę strony algierskiej
W świetle dostępnych danych bezspornym jest
fakt, że wszyscy inni partnerzy UE skorzystali z
Jednak rozwój wymiany handlowej UE - Algieria
Poniżej analiza udziałów w rynku algierskim
w latach 2002, 2005 i 2014 wybranych krajów
eksportujących:
ALGERIA IMPORTS GOODS 2002
EU28
CHINA
USA
TURKEY
ARGENTINA
SOUTH KOREA
BRAZIL
INDIA
JAPAN
TUNISIA
CANADA
Statystyki jasno wykazują jak bardzo
b/.Od
wejścia
w
ż ycie
Układu
udziały w algierskim rynku. Ta dynamika i
odmienne jest postrzeganie rzeczywistości
przez władze algierskie, i to z kilku punktów
Stowarzyszeniowego udział UE w rynku
algierskim w porównaniu z innymi
wzrost dominacji r ynków Azji miała
ostatnio miejsce prawie w całej Afryce,
widzenia.
dostawcami zmalał na korzyść krajów
trzecich.
jak i na pozostałych światowych
rynkach. Jest to oczywiście związane
z tendencją szybkiego rozwoju krajów
ekspor tu do Algierii jest mniej niż
proporcjonalny w stosunku do wzrostu
pojemności rynku algierskiego ( jego
Udział UE w całym imporcie Algierii spadł
z 57% w roku 2002 do 51% w 2014 roku.
Co wyraźnie przedstawiają trzy poniższe
azjatyckich (Stany Zjednoczone spotyka
podobny los jak UE), ale pokazuje także,
wielkość została pomnożona przez 3,60
w latach od 2002 do 2014, podczas gdy
eksport UE w tym samym okresie wzrósł
wykresy:
większej mocy sprawczej w stosunku
do swoich konkurentów na algierskim
rynku.
jedynie 3,06 razy).
większym stopniu niż UE, powiększyły swoje
a/. UE zaobserwowała, że wzrost jej
W tym czasie inne kraje, jak Chiny i Korea, w
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
4
że US nie daje UE nieproporcjonalnie
c/. Co więcej, w ostatnich latach, unijny import
gazowych. Algieria nie tylko nie osiągnęła
ilości ropy celem zaspokojenia popytu
z Algierii wszedł w fazę stagnacji, a nawet
niewiele spadł, co ilustruje wykres poniżej.
dywersyfikacji produkcji przemysłowej, i
krajowego, mimo iż utrzymuje wysoki poziom
w konsekwencji eksportu, lecz nawet nie
eksportu.
Dotyczy głównie produktów naftowych i
udaje jej się wyprodukować wystarczającej
2. Czy US miała jakikolwiek wpływ na przepływ kapitału UE - Algieria (BIZ - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne)?
Inwestycje UE w Algierii wzrosły na
Algierii przedstawia się następująco:
przestrzeni lat, ale w mniejszym stopniu niż
się spodziewano, zwłaszcza jeśli chodzi o
równoczesnego wzrostu zainteresowania
inwestorów z Zatoki Perskiej. Znaczny spadek
odnotowały w szczególności inwestycje w
oczekiwania strony algierskiej. Oczywiście,
obiekty nowe, typu greenfield.
europejskie przywództwo na polu inwestycji
zagranicznych w ciągu ostatnich kilku lat
regularnie słabnie, ale taka też jest ogólna
sytuacja BIZ w Algierii – wszystkich krajów
- 22% wartości inwestycji zagranicznych
(wobec 53% dla ogółu krajów arabskich);
Jednak należy zauważyć, że na skutek kryzysu
gospodarczego w latach 2007-2009 poziom
inwestycji europejskich spadł na całym świecie.
- 29% utworzonych nowych miejsc pracy
przez cudzoziemców (31% przez wszystkie
kraje arabskie).
łącznie – sytuacja nie jest różowa także w
porównaniu z jej sąsiadami w regionie. Trudno
Ponadto, Algieria zaostrzyła ograniczenia
dotyczące inwestycji zagranicznych poprzez
zatem twierdzić, że US jest odpowiedzialny
za rozczarowujące wyniki BIZ w Algierii,
zwłaszcza że US (Rozdział IV) ogranicza
rozszerzenie i uogólnienie „zasady 51/49”
wprowadzonej w 2009 roku, co jak się wydaje
przyczyniło się do ogólnego i drastycznego
się jedynie do ustanowienia współpracy
między stronami bez specjalnych zachęt dla
inwestorów europejskich.
spadku (w liczbie projektów, jak pokazuje
poniższe zestawienie) nie tylko inwestycji
europejskich.
Ponadto, pomimo tego, że wartość
europejskich BIZ stanowi jedynie 22%
Dane Eurostatu wskazują na gwałtowny
spadek bezpośrednich inwestycji europejskich
Według danych algierskiej Państwowej
Agencji Rozwoju Inwestycji (ANDI), w latach
w porównaniu do 53% dla ogółu krajów
arabskich, przyczyniły się one do bardzo
wysokiego odsetka utworzonych nowych
między 2011 i 2013 rokiem, wobec
2002-2014 udział UE w inwestycjach na terenie
miejsc pracy w tym kraju.
- 42% projektów z udziałem zagranicznym;
Dane te pokazują, że europejskie BIZ stanowią
największą liczbę projektów w porównaniu do
innych regionów, szczególnie w odniesieniu
do krajów arabskich.
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
5
Europa nadal jeszcze reprezentuje sobą 45% ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Algierii w 2012 roku, lecz jej przywództwo
stopniowo maleje:
BIZ w Algierii z innych obszarów :
1* Ameryka Północna - 23%
1* Inne kraje (BRIC włącznie) - 14%
* Zatoka Perska - 12%
* Kraje wewnątrz obszaru MED - 6%
3. Czy algierskie produkty rolne zderzają się z trudności nie do pokonania na rynku UE, z powodu kontyngentów taryfowych, barier
pozataryfowych, technicznych, innych?
Nie, algierskie produkty rolne korzystają ze
znaczących preferencji dostępu do rynku
poziom standardów, norm jakościowych oraz
weterynaryjnych obowiązujących w UE, a
dla projektów o charakterze handlowym w
ramach programów i działań umożliwiających
europejskiego, ale nie czerpią z tego zysku.
UE zobowiązała się do kontynuowania
nie z powodu niewystarczającej algierskiej
produkcji rolnej.
algierskim rolnikom osiągnięcie jakości i
standardów wymaganych przy eksporcie
współpracy z władzami Algierii w celu rozwoju
potencjału tego sektora.
Układ stowarzyszeniowy daje Algierii znaczący
i preferencyjny dostęp do rynku UE. Ale dane
pokazują, że algierski eksport wciąż jest
zdominowany przez ropę i jej pochodne.
UE przyznała Algierii zwolnienie z opłat celnych
w ramach kontyngentów taryfowych na tzw.
produkty wrażliwe, jednak algierscy producenci
nie wykorzystali przyznanych im kontyngentów.
ich produktów do Europy.
Normy sanitarne i fitosanitarne UE stosowane
są erga omnes i nie mają charakteru
dyskryminacyjnego. Wymagany poziom
bezpieczeństwa jest taki sam dla produktów
europejskich jak i produktów importowanych.
UE uważa, że pozataryfowe uwarunkowania i
inne standardy techniczne, które obowiązują
na jej terytorium, nie mogą być przedmiotem
negocjacji w kierunku ich obniżenia.
Jeśli chodzi o standardy dla produktów
przemysłowych, UE zaproponowała Algierii
możliwość negocjowania Protokołu w
sprawie zgodności oraz akceptacji wyrobów
przemysłowych (ACAA) dla sektorów
priorytetowych i jest gotowa wspierać proces
dochodzenia do oczekiwanego poziomu
jakości w wybranych obszarach, jak też
tworzenia odpowiednich przepisów krajowych.
Działania te mają głównie na celu utrzymanie
zasady nie wdawania się w negocjacje
dotyczące stanu zdrowia publicznego, ochrony
konsumentów itp. UE zaoferowała wsparcie
Opracowanie: WPHI Algier, lipiec 2015 r., na
podstawie materiałów Delegacji UE w Algierze.
Algieria zastępuje francuskich dostawców zboża na
lat tak wartość jak i wolumen importu pszenicy
dostawcami z innych krajów europejskich.
do Algierii rosła przy jednoczesnym spadku
importu takich produktów jak leki, materiały
budowlane i pojazdy.
Algierczycy wskazują, że sytuacja ta jest
głównie wynikiem bardzo wysokiego
We Francji zbiory z kampanii 2014/2015, w
gwałtownie spadł. Do 1 grudnia 2014 roku
szczególności pszenicy i eksport do
krajów Afryki Północnej były złe. W ciągu
11 miesięcy od zbiorów - Francja wysłała
do krajów Maghrebu zaledwie 4 mln ton
Francja wysłała jedynie 1,3 mln ton pszenicy
wobec 2,2 mln ton w tym samym okresie w 2013
roku. Według statystyk FranceAgriMer eksport
francuskiej pszenicy do Algierii z kampanii
W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2015 roku
pszenicy wobec 7,1 mln ton w analogicznym
okresie rok wcześniej.
2014/2015 w ciągu pierwszych miesięcy żniw
spadł aż o 44% i wyniósł 2 mln ton, wobec 3,6
281,98 mln USD i 723.935 ton w tym samym
okresie w 2014 roku (dane CNIS - Krajowe Centrum
Jest to szczególnie widoczne w przypadku
Algierii, która jak podaje specjalistyczna
mln ton w tym samym okresie rok wcześniej.
Przyczyną tak drastycznego spadku eksportu
jest zła jakość spowodowana niekorzystnymi
Informacji i Statystyk Celny), import pszenicy
miękkiej wyniósł wartościowo 720,15 mln USD i
ilościowo 2.770.000 ton wobec 693,12 mln USD i
agencja France Agricole - wobec spadku
produkcji we Francji zaczęła dywersyfikować
źródła dostaw, dodając że Algieria zwróciła
warunkami pogodowymi. Niska jakość zboża
francuskiego spowodowala iz Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC) – agencja
2.290.000 ton w tym samym okresie w 2014 roku.
się w sprawie zakupu pszenicy miękkiej do
firm z Niemiec, Szwecji, Polski i Wielkiej
Brytanii.
państwowa odpowiedzialna za import,
odmówiła zakupów francuskiego zboża.
Algieria jest obok Egiptu jednym z największych
com/2015/07/19/lalgerie-se-detourne-du-blefrancais-pour-sapprovisionner-aupres-dautres-payseuropeens_n_7826998.html
Francuski eksport pszenicy do Algierii
importerów zbóż na świecie. Przez ostatnich pięć
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
6
wartość ogółem zakupionego zagranicą zboża
wyniosła 1,65 mld USD. Import pszenicy durum
wyniósł 435,98 mln USD i 886.764 ton, wobec
Żrodło: http://www.huffpostmaghreb.
Ropa, geopolityka i Algieria - komentarz do sytuacji gospodarczej Algierii po pierwszym
kwartale 2015 roku.
Dla Irańczyków osiągniecie porozumienia w
sprawie sporu nuklearnego to wielki sukces.
wprowadzić zdywersyfikowanej gospodarki
opartej na produkcji i usługach. Ich rządy,
Funduszu Regulacji Przychodów (fr. FRR)
przekroczył w tym okresie 6 mld USD. Przejęcie
Ten wielki kraj może niebawem odzyskać
swoje miejsce i znaczenie w regionie. Ale
aby trwać, posługują się rozbudowanym
systemem społecznej redystrybucji dochodu
przez państwo 51% kapitału operatora
telefonii komórkowej Djezzy oraz transfer
porozumienie to będzie miało także poważny
wpływ na kwestie nasycenia światowego
rynku ropy naftowej, ponieważ Teheran z
narodowego, co doprowadziło w sytuacji
spadku dochodów państwa do trudnych
wyborów i poważnego zagrożenia. Algieria
dywidend spółek zagranicznych mających
siedzibę w Algierii dodatkowo kosztowało
skarb państwa prawie 10 mld USD. Jeśli do
chwilą zniesienia sankcji gospodarczych,
będzie chciał natychmiast odzyskać swój
może finansowo przetrwać jeszcze dwa
kolejne lata czerpiąc ze swoich rezerw
tego dodamy postępującą deprecjację dinara
w stosunku do dolara, to otrzymamy stan
dawny poziom wydobycia ropy naftowej
i gazu, nadrobić opóźnienie gospodarcze.
Na drodze stanie Arabia Saudyjska, która nadal
walutowych.
bliski katastrofy, w którym zdaje się pogrążać
gospodarka Algierii.
będzie zalewać ropą rynek światowy, mimo
i tak niskich i wciąż spadających cen. Irak
również chce odzyskać swój dawny poziom
produkcji, podobnie jak Libia, dwa kraje
przechodzące fazę wewnętrznych problemów
politycznych.
widmo lat 1986 - 1987, kiedy to kraj pogrążył
się w chaosie gospodarczym i politycznym
(powszechne braki w zaopatrzeniu, korupcja,
bolesne reformy strukturalne…) oraz
(wówczas) fali rozlewu krwi (październik
1988 i wojna domowa 1991- 2001). Aktualna
sytuacja na rynku naftowym jest przyczyną,
ale z pewnością nie jedyną pogłębiającego się
kryzysu. Tej należy szukać w katastrofalnym
systemie i sposobie zarządzania Algierią od
odzyskania niepodległości, a w szczególności
w ostatnich trzech dekadach.
Wszystko to odbywa się na tle konfliktu
geopolitycznego między USA a Rosją:
Moskwa również pilnie potrzebują środków
z eksportu ropy naftowej w celu utrzymania
międzynarodowej polityki i statusu wielkiego
mocarstwa wobec USA, które prowadząc
intensywną eksploatację ropy i gazu
łupkowego coraz bardziej uniezależniają się
od innych krajów, w tym na Bliskim Wschodzie.
Stany Zjednoczone mogą wkrótce stać się
eksporterem ropy i gazu.
Poza tym okresem może znowu pojawić się
Dochody z ropy naftowej niebezpiecznie
maleją. Dla kraju opartego na mono-eksporcie,
jak Algieria, może to mieć bardzo negatywne
konsekwencje. Zwłaszcza, że trend spadkowy
narodowego bogactwa może utrzymywać się
Perspektywy są ponure, eksperci już dawno
przewidzieli gwałtowny spadek cen ropy
naftowej i sugerowali krajom o słabych
fundamentach gospodarczych prowadzenie
oszczędnościowej polityki dewizowej. Ale
władza polityczna była zbyt krótkowzroczna,
aby uśpiona dobrobytem przeprowadzić
rzeczywiste reformy, czego paradoksalnym
dowodem są wielkie projekty infrastrukturalne
(ze skandalami korupcyjnymi w tle) jak
np. autostrada Wschód-Zachód. Kolejny
kontrowersyjny projekt prezydenta Bouteflika,
grzmi opozycja, to Wielki Meczet w Algierze,
którego budowa już pochłonęła ponad miliard
dolarów, czyli 100% zakładanych środków,
podczas gdy stan zaawansowania prac
osiągnął ledwie 50%.
jeszcze przez długi czas.
Dla premiera Sellala zaprowadzenie w
Eksperci nie wahają się mówić o końcu
epoki rzadkiej i drogiej ropy naftowej i gazu.
Nadprodukcja połączona z polityką średnich i
dużych mocarstw w zestawieniu ze stagnacją
Co może w tej sytuacji zrobić rząd Abdelmaleka
Sellala? Jak stawi czoła sytuacji? Może tylko
liczyć topniejące oszczędności, zaciskać
sytuacji postępującej zapaści gospodarczej
porządku w finansach państwa jest zadaniem
arcytrudnym. To jak sprzątanie w stajni
Augiasza, trzeba za pracę wziąć się szybko
popytu i rozwojem technologii wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych prowadzi
pasa i robić cięcia w wydatkach publicznych
wprowadzając równocześnie ograniczenia w
i zdecydowanie, nie pozostając głuchym na
głosy takich przedsiębiorców jak Issad Rebrab
niechybnie do schyłku dwóch z tradycyjnych
surowców energetycznych.
imporcie. Nowe zasady zostaną wprowadzone
uzupełniającą ustawą budżetową, która
pokaże jaką drogą Sellal zamierza wyjść z
(właściciel największego przedsiębiorstwa
prywatnego), który kwestionuje motywy
działania niektórych członków rządu, którzy
Poziom odchodzenia od ropy i gazu może
jedynie zahamować czynnik kosztu ich
kryzysu i uzdrowić finanse państwa.
mimo deklaracji pomocy próbują blokować
wysiłki przedsiębiorców prywatnych
wydobycia. Referencją staje się poziom 40
Raport Banku Algierii z połowy lipca 2015
zmierzające do tworzenia wartości dodanej
dolarów za baryłkę, a może nawet poniżej.
Dwa kraje, Wenezuela i Algieria, mają
wiele cech wspólnych: silnie uzależnione
od eksportu węglowodorów, nie potrafiły
roku jest w tym kontekście bardzo pouczający.
Podaje iż rezerwy walutowe zmniejszyły się
o 19 mld USD w ciągu trzech pierwszych
miesięcy 2015 roku, a pobór środków z
w innych sektorach niż węglowodory.
Oficjalne rezerwy walutowe, z wyłączeniem
złota, spadły w ciągu trzech pierwszych
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
7
miesięcy 2015 roku o ponad 19 miliardów USD,
w okresie styczeń – marzec wyniosła tylko
finansowe, których deficyt wynosi 2,94 mld
a Fundusz Regulacji Przychodów (Fonds de
régulation des recettes) wypłacił w I kwartale
8,7 mld USD. Raport Banku Algierii wskazuje,
że średnia cena ropy spadła ze 109,55 USD za
USD. To z kolei powyższa poziom ogólnego
deficytu bilansu płatniczego do 10,72
2015 roku równowartość ponad 6 mld USD,
podaje w lipcu Bank Algierii.
baryłkę w I kwartale 2014 roku do 75,38 USD
w ostatnim kwartale 2014 roku i do 54,31 USD
w pierwszym kwartale 2015 roku.
mld USD. Nie tłumaczy to w pełni spadku
o ponad 19 mld USD rezerw walutowych.
Bank centralny Algierii w tym kontekście
Spadek eksportu węglowodorów, zarówno
co do wartości jak ilości, transfer dywidend i
Zmalała również ilość eksportowanej ropy
powołuje się na negatywny wpływ wahań
na międzynarodowym rynku walutowym,
innych przychodów ze sprzedaży, aprecjacja
dolara wobec euro, wszystkie te czynniki mają
wpływ na poziom rezerw walutowych Algierii,
i gazu (spadek o 8,99% w I kw. 2015 r.). Ten
sam raport wskazuje także, że w porównaniu
do I kwartału 2014 roku wartość algierskiego
odnotowującym gwałtowny wzrost wartości
dolara względem innych walut, co dodatkowo
pogłębiło zmniejszenie wartości rezerw
a więc równowagi budżetowej. Lipcowy raport
Banku Algierii oddaje tę niepokojącą sytuacje
importu zmniejszyła się o 8,4%, głównie w
wyniku spadku importu pojazdów i mleka
walutowych denominowanych w euro i w
innych walutach. W tym kontekście Bank
finansową państwa w pierwszym kwartale
2015 roku.
w proszku, co jednak w niewielkim wymiarze
skompensowało spadek dochodów z eksportu
węglowodorów.
Algierii odnotowuje 11% deprecjację kursu
dinara w stosunku do dolara, jednak z punktu
widzenia efektywnego kursu walutowego,
Poza deficytem w handlu zagranicznym
pogłębiającym się w miarę jak spadają
przychody z eksportu ropy i gazu rezerwy
dewizowe topnieją jeszcze szybciej, szybciej
niż spodziewał się rząd w Algierze. Rezerwy
walutowe spadły z 178,938 mld dolarów
na koniec grudnia 2014 roku do 159,918
miliardów dolarów na koniec marca 2015 roku
(w trzy miesiące o 19,02 miliardów dolarów).
Jeżeli tendencja spadkowa się utrzyma to
istnieje duże prawdopodobieństwo, że do
końca roku zostanie zużyta połowa obecnych
rezerw dewizowych kraju.
W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku
na skutek spadku cen ropy Algieria straciła
połowę swoich dochodów z eksportu
węglowodorów; wartość eksportu sektora
W rezultacie powiększa się deficyt handlowy,
który osiągnął 4,2 mld USD po trzech
pierwszych miesiącach 2015 roku. Nastąpił
natomiast zastój w deficycie bilansu usług,
który pogłębił się w tym okresie o zaledwie
40 mln USD osiągając 1,97 mld USD.
Przekazanie dywidend spółek zagranicznych,
w których udziałowcem jest przedsiębiorstwo
państwowe Sonatrach, pogorsza dodatkowo
sytuację, zwłaszcza ze transfery dywidend się
kumulują, obciążając deficyt na rachunku
bieżącym Banku Algierii, wynoszącym na
koniec marca 7,78 mld USD.
Dochodzą jeszcze rezultaty transakcji
na rachunku kapitałowym i operacje
dinar algierski pozostaje przewartościowany
w stosunku do waluty amerykańskiej.
Widmo zadłużenia. Lipcowy raport Banku
centralnego Algierii wskazuje na zmniejszenie
w I kwartale 2015 roku wpływów podatkowych
z sektora ropy i gazu o 28,2%. Stwierdza także,
że środki gromadzone na Funduszu Regulacji
Przychodów sektora węglowodorów zostały
już poważnie zaangażowane na pokrycie
deficytu budżetowego po pierwszym kwartale
2015 roku.
Na podstawie doniesień prasowych:
h t t p : / / w w w. e l w a t a n . c o m / u n e / 1 9 milliards-de-dollars-epuises-en-troismois-15-07-2015-299721_108.php
Algieria planuje zwiększyć wydobycie gazu.
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki Algieria planuje
2019 roku o 13%”, powiedział minister.
Artykuł nie podaje gdzie miałby nastąpić
i 108 mln baryłek LPG pochodzących ze złóż
o wydajności 355 Mmcf/d. Rozpoczęcie
zwiększyć wydobycie gazu naturalnego
o 13% w ciągu najbliższych czterech
lat. W wydawanym przez Ministerstwo
wspomniany wzrost wydobycia gazu,
niemniej w Algierii realizowany jest
program intensyfikacji wydobycia gazu
wierceń przewidziano na 4 kwartał 2015
roku. Zrealizowanych zostanie 24 nowych
odwiertów oraz pogłębienie sześciu już
wydawnictwie Algieria Energy, minister
zapewnił, że inwestycje w sektorze
gazowym szacowane są na 40 mld USD.
o nazwie Petroceltic International’s Ain
Tsila.
istniejących.
Zgodnie z oczekiwaniami gaz popłynie
“Aby sprostać rosnącemu popytowi
na rodzinnym r ynku wydobycie
Realizowany przez firmy Petroceltic, Sonatrach
i należącą do grupy Enela firmę Ain Tsila plan
wzrostu wydobycia przewiduje sprzedaż
naturalnego gazu z większ y się do
brutto 2,1 TCF gazu, 67 mln baryłek kondensatu
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
8
już w 2018 roku, a przez następne 14 lat
kontynuowane będą dalsze wiercenia.
Montaż komponentów la przemysłu motoryzacyjnego
jako element polityki ograniczania importu.
Rozwój przemysłu samochodowego w
Algierii to projekt, który powstał w latach
Obecnie, po rozpoczęciu wspólnej produkcji
z partnerem z grupy Renault i rozpoczęciu
przedsiębiorstw algierskich, zaproponowała
rządowi, aby uzależnić import pojazdów
sześćdziesiątych i który oczekuje do dnia
dzisiejszego na realizację. W sektorze pojazdów
negocjacji w sprawie utworzenia fabryki
pojazdów marki Peugeot w Algierii,
od przeniesienia na terytorium Algierii
działalności produkcyjnej części zamiennych
przemysłowych, maszyn lub urządzeń do
produkcji rolnej, czy robót publicznych, kilka
projektów zostało już zrealizowanych, jednak
Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa ogłosiło,
że podpisano umowy z włoskimi partnerami w
zakresie montażu samochodów ciężarowych
kategorii (R1) przeznaczonych na eksport
do zakładów motoryzacyjnych zagranicą.
Będzie to miało tę zaletę, wyjaśnia FCE, że
przemysł motoryzacyjny, w szczególności
samochodów osobowych, zawsze napotykał
marki Iveco oraz samochodów osobowych
marki Fiat.
zapewni transfer technologii do algierskich
firm i pomoże równoważyć saldo wymiany
na trudności.
Dzisiaj wydaje się, że rząd w końcu
podjął ostateczne decyzje i zamierza
uruchomić lokalne projekty produkcji
samochodów osobowych, we współpracy z
międzynarodowymi firmami, które dostrzegły
atrakcyjność rynku algierskiego z uwagi
na popyt rzędu 500 000 samochodów
osobowych rocznie, gęstą sieć dróg,
odpowiedni system szkolenia zawodowego
oraz dostępność znacznych zasobów
finansowych.
Według niektórych ekspertów, Algieria
w średniej perspektywie czasowej i przy
zapewnieniu konkurencyjności technicznej
i cenowej, jest w stanie produkować prawie
800.000 pojazdów rocznie, zarówno na rynek
krajowy jak i na eksport.
handlowej.
Oprócz potwierdzonej chęci stworzenia
„prawdziwego przemysłu motoryzacyjnego,
źródła bogac t wa," r ząd zamier za,
dzięki tej strategii, znacznie zmniejszyć
ogromne transfery dewiz z tytułu importu
samochodów osobow ych. Zak upy
samochodów zagranicą kosztowały Algierię
w 2014 roku ponad 6 mld USD, czyli 9%
wartości importu ogółem kraju.
Rząd przewiduje także powstanie sieci
podw ykonawstwa przemysłowego,
t wo r zo n e j p r ze z m a ł e i ś re d n i e
przedsiębiorstwa wyspecjalizowane
w produkcji wyposażenia na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego.
Propozycje FCE dla sektora przemysłu
motoryzacyjnego mają podwójny cel:
zwiększenie eksportu spoza sektora
węglowodorów oraz rozwój lokalnych
dostawców i kooperantów sektora
motoryzacyjnego. Należy pamiętać, że
zgodnie z art. 52 ustawy o finansach z
2014 roku, dealerzy samochodowi obecni w
Algierii zobowiązani są do zainwestowania w
ciągu trzech lat w działalność przemysłową
lub pół-przemysłową bezpośrednio
powiązaną z ich aktywnością zawodową.
http://www.elwatan.com/economie/lemontage-pour-reduire-les-importatio
ns-17-09-2015-303690_111.php
W tym kontekście FCE (forum des chefs
d’entreprise), organizacja zrzeszająca szefów
Budowa podstacji elektrycznej dla huty Bellara w Algierii.
Kontrakt wart 30 mln USD wygrała grupa ABB.
Światowy lider technologii dla energetyki i
huty, przyczyniając się do zwiększenia
produkcji i zmniejszenie zużycia i strat
Kompleks hutniczo-przemysłowy Bellara będzie
produkować rocznie około 4,2 mln ton stali i
automatyki, grupa ABB ogłosiła w poniedziałek
na swojej stronie internetowej, że wygrała
energii," powiedział Claudio Facchin,
prezes oddziału Instalacji elektrycznych
wyrobów stalowych. Pozwoli na stworzenie blisko
3.000 nowych miejsc pracy w fazie konstrukcji i
kontrakt na realizację zamówienia wartego 30
mln euro na budowę podstacji elektrycznej
400 kV dla huty Bellara w regionie Jijel.
ABB.
prawie 10.000 miejsc pracy w fazie produkcyjnej
zakładu składającego się z huty, trzech walcowni,
z tego dwóch do produkcji prętów zbrojeniowych
Kontrakt ten, podaje ABB, uwzględnia
ABB podaje, że nowe połączenie i podstacja
dystrybucji energii elektrycznej połączą
projekt, dostawę, montaż i rozruch instalacji
samodzielnej rozdzielnicy izolowanej
powietrzem AIS podstacji. ABB dostarczy
w ilości 1,5 mln ton rocznie i trzeciej walcowni o
rocznej wydajności 500 tys. ton.
hutę z krajową siecią energetyczną, co
zapewni jego niezawodne zasilanie.
"Nasze możliwości integracji systemu
również systemy automatyki 61850 zgodne
ze standardem IEC, kontroli, ochrony i
telekomunikacji dla zdalnego monitorowania
Żrodło: http://www.leconews.com/fr/
actualites/nationale/investissement/uncontrat-de-30-millions-de-dollars-pour-abb-
zwiększą jakość i niezawodność zasilania
obiektu.
en-algerie-21-09-2015-175280_360.php
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
9
ArcelorMittal Algérie (AMA): Inwestycje ostatniej szansy?
inwestycyjnego, jednak uruchomione zostają
także inne jego etapy, jak np. zapewnienie
W planie inwestycyjnym na lata 2015-2017
się konflikty społeczne to główne przyczyny
regularnych dostaw surowca, czy renowacja
na kompleksową renowację huty w Annabie
oraz kopalni Ouenza i Boukhadra (region
Tebessa) przewidziano budżet w wysokości
śmierci klinicznej tego flagowego
procesu automatyzacji, tak aby umożliwić
produkcję założonych dla pieca nr 2 ilości
1,8 mln t. aglomeratu i 300 tys. t. produktów
blisko miliarda dolarów.
ratunek. Wspierany przez rządy, partnerów
społecznych i pracowników, plan
kalibrowanych.
W październiku 2015 roku, nowy podmiot
z udziałem kapitału mieszanego pod
nazwą ArcelorMittal Algieria (AMA) będzie
inwestycyjny obejmuje remont wielkiego
pieca, istniejących instalacji, budowę
nowego zakładu elektrycznego, instalację
Stalownia nr 1, bezpośredni odbiorca
żeliwa także zostanie wyremontowana, ma
produkować 1,4 mln ton surówki, zostanie
obchodził drugą rocznicę podpisania umowy
o strategicznym znaczeniu pomiędzy
nowej walcowni prętów zbrojeniowych
oraz walcówki z wydajnością miliona ton.
wyposażona w nowe urządzenia do odlewania
kęsów. Aby zwiększyć niezawodność
Realizację planu została podzielona na
kilka etapów, w tym rehabilitacja wielkiego
istniejących urządzeń walcownie oznaczone
symbolami LAC, LAF, RPA i LRB poddane
zostaną częściowym pracom remontowym.
grupą ArcelorMittal i przedsiębiorstwem
państwowym Sider.
algierskiego zakładu przemysłowego,
zanim to państwo nie przyszło mu na
Dokonano dokapitalizowania, które pozwoliło
firmie Sider osiągnąć większościowy
akcjonariat w wysokości 51% aktywów.
Pozostałe 49% jest w gestii partnera
zagranicznego, grupy ArcelorMittal. W planie
inwestycyjnym na lata 2015 – 2017 umowa
przewiduje inwestycje za ponad miliard
dolarów; chodzi o wykonanie kompletnego
remontu huty w Annabie i kopalni Ouenza
i Boukhadra (Tebessa). Finansowanie tego
wielkiego planu jest możliwe dzięki kredytowi
zaciągniętego w banku BEA w wysokości 796
mln USD, z którego 720 mln USD przeznaczono
dla AMA i 76 mln USD dla kopalni.
pieca nr 2, za którą odpowiada dyrektor
Lakhdar Djaâba i dowodzony przez niego
zespół interdyscyplinarny obejmujący
wszystkie specjalności: mechaników,
elektryków, specjalistów od aparatury,
inżynierów budownictwa itp. Inwestycja
ta jest konieczna dla zapewnienia ciągłości
produkcji.
Wkład własny szacowany jest na 120 mln USD i
pochodzi od obydwu udziałowców. Realizacja
planu inwestycyjnego weszła w pierwszą fazę
Najbardziej znaczące zmiany dotyczyć będą
pomostów odlewni, które mają stać się
bardziej dostępne i łatwiej kontrolowane,
Sytuacja dotyczy w szczególności stanu
szyn i kolei, lokalnych ciągników, wag
pomostowych, dróg i instalacji w porcie
Annaba. Wydziały usługowe borykają się z
problemami dotyczącymi instalacji dystrybucji
mediów; chodzi o obiekty energetyczne,
dystrybucję gazu, wody, pary i tlenu. Kopalnie
Boukhadra i Ouenza też mają własne
problemy wymagające pilnego podjęcia
prac remontowych. Na mocy podpisanego
30 listopada 2014 paktu akcjonariuszy
ArcelorMittal Tebessa (AMT) należy w 51% do
skarbu państwa, z tego 30% posiada Krajowa
Spółka Żelaza i Fosforanów (Ferfos), a 21%
14 września 2015 roku z chwilą zatrzymania
renowacji instalacji elektrycznej i zmian
grupa państwowa Sider.
pracy wielkiego pieca hutniczego nr 2, aby
poddać go gruntownej renowacji. Piec będzie
ponownie uruchomiony w styczniu 2016.
konstrukcyjnych zestawów dyszowych.
Przewidziano także szkolenia personelu
obsługującego piec nr 2 w zakresie
Udział grupy ArcelorMittal w przedsiębiorstwie
zmniejszył się tym samym z 70% do 30%.
Budżet na inwestycje w rozwój kopalni
Oczekuje się że od stycznia 2017 roku moce
produkcyjne zakładu zwiększą się z 1 do
korzystania z nowych urządzeniach, co
zostało zagwarantowane przez dostawcę
wyniesie 76 mln USD., które zostaną
przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń
2,2 mln ton rocznie. W 2013 roku kompleks
hutniczy El Hadjar wyprodukował 350 tys. t
ciekłej stali. Rok później zakład zanotował
odpowiedzialnego za prace remontowe,
oraz inne szkolenia dotyczące obsługi i
kontroli procesu produkcji. Wszystko to
górniczych, takich jak wiertarki, kruszarki i
instalacje stałe.
najniższy poziom produkcji w swojej historii,
200 tys. ton, co odpowiada 1/6 teoretycznym
rocznym możliwościom produkcji szacowanej
w celu zwiększenia mocy produkcyjnych
i zapewnienia lepszej kontroli kosztów
wytwarzania, tak aby wyroby były
Należy tutaj wziąć pod czynnik konwersji
rezerw złóż górniczych zakładając, że do
eksploatacji 1 tony należy wpierw usunąć 5 t
na 1,2 mln ton.
konkurencyjne na rynku.
Przestarzałe wyposażenie, częste przestoje
Renowacja wielkiego pieca pozostaje
zbędnego materiału. Dla zapewnienia poziomu
dostaw surowca dla AMA należy więc usunąć
10 mln ton odpadów. Obecnie analizowane
wielkiego pieca hutniczego oraz powtarzające
elementem
są oferty dostawców maszyn i urządzeń, co
W ramach tego etapu zakupiony zostanie
nowy sprzęt, który zapewni poprawę
warunków bezpieczeństwa ludzi i obiektów,
warunków pracy, niezawodności i wydajności
instalacji.
kluczowym
planu
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
10
Cały ten program wymaga ponadto inwestycji
w modernizację istniejącej logistyki i
wydziałów usługowych.
się dobrze składa, gdyż światowy rynek tych
połowa programu szkoleniowego realizowana
rocznie. W 2015 roku będzie ich około 400,
urządzeń przeżywa spadek popytu i cen.
będzie zagranicą i rozpocznie się z pierwszym
stąd konieczność wzmożonej rekrutacji.
W całym tym zamieszaniu hutniczym,
tygodniem października 2015 roku. Na ten cel
wymiar ludzki ma także ogromne znaczenie,
chodzi o aspekcie szkoleń i podnoszenia
kwalifikacji. Nawiasem mówiąc, Laskri El Hadi,
przeznaczono budżet w wysokości 8 mln USD.
Zainicjowano także plan zatrudnienia 100
inżynierów i wysoko wyspecjalizowanych
Godnym podkreślenia jest fakt, że w okresie
wyłączenia wielkiego pieca i gorącej strefy
produkcyjnej, walcownia płaska kontynuuje
dyrektor zasobów ludzkich AMA twierdzi, że
techników do obsługi jednostek
przewidziano oddzielne plany szkoleń dla
produkcyjnych, co ma zaowocować
produkcję pod potrzeby rynku krajowego.
Dostawy surowców zapewnia import
każdego etapu inwestycyjnego.
przygotowaniem nowej generacji specjalistów.
półproduktów.
Ich celem jest nabycie przez pracowników huty
Ponad 40 specjalistów jest już zatrudnionych,
Żrodło: http://www.elwatan.com/actualite/
umiejętności niezbędnych do opanowania
procesu i zarządzania zespołami. Ponad
a trzeba pamiętać, że w AMA przechodzi
średnio na emeryturę 300 pracowników
arcelormittal-algerie-ama-le-plan-de-laderniere-chance-19-09-2015-303825_109.php
ArcelorMittal sprzedaje algierskiemu koncernowi państwowemu IMetal resztę swoich
udziałów w kombinacie hutniczym EL HADJAR
Państwowa spółka algierska iMetal odzyskała
wszystkie akcje partnera zagranicznego w
kombinacie hutniczym ArcelorMittal El
Hadjar. Informacja ta została ogłoszona w
Annabie przez Ministra Przemysłu i Górnictwa,
Abdessalama Bouchouareb.
Umowa między iMetal i stalowym gigantem
ArcelorMittal powinna zostać sfinalizowana
szybko; ten ostatni przekaże stronie algierskiej
49% posiadanych udziałów: mniejszościowych
w spółkach ArcelorMittal Algérie i ArcelorMittal
Tebessa i większościowy pakiet udziałów w
ArcelorMittal Pipes & Tubes Algérie.
Przeniesienie akcji zostało przeprowadzone
bezpłatnie. Obie strony zgodziły się
kontynuować współpracę do końca bieżącego
roku, tak aby zapewnić ciągłość prac w ramach
kompleksowego planu rozwoju kombinatu
hutniczego, który po zakończeniu prac
zmieni nazwę, powiedział minister, dodając,
że "były partner jest już wolny od zobowiązań
wobec huty, pozostają tylko do uregulowania
procedury techniczne."
milionów dolarów, z czego 620 mln USD
zostanie przeznaczone na prace renowacyjne.
Dzięki tej inwestycji huta zwiększy produkcję
do 2,2 mln ton rocznie w 2017 roku, kiedy to
Algieria ostatecznie zakończy import żela,
dodał minister.
Żrodło: http://www.leconews.com/fr/
actualites/nationale/investissement/lalgerie -recupere -le - complexe - d- elhadjar-07-10-2015-175393_360.php
Minister zapowiedział także rozpoczęcie
wdrażania kompleksowego planu rozwoju
kombinatu hutniczego w wysokości 720
MFW – korekta prognozy głównych wskaźników
MFW podwyższa prognozę wzrostu dla
Algierii. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
poprawił swoją prognozę wzrostu PKB Algierii
makroekonomicznych na lata 2015 i 2016.
oraz obniżył stopę bezrobocia w Algierii, nadal
jednak podtrzymuje niepokojące prognozy
Instytucja w Bretton Woods obniżyła także
prognozę stopy bezrobocia w Algierii w
w 2016 roku (wobec -4,5% w 2014 roku). W
kwietniu ubiegłego roku MFW prognozował
dotyczące inflacji i bilansu obrotów bieżących.
W raporcie na temat globalnych perspektyw
gospodarczych, ogłoszonym z początkiem
porównaniu do przewidywanej w kwietniu
br. Wynosi ona obecnie 11,6% dla 2015 roku
(wobec 11,8% w prognozie kwietniowej) i 11,7%
-15,7% w 2015 roku oraz -13,2% w 2016 roku.
Inflacja powinna wynieść 4,2% w 2015 roku i
4,1% w 2016 roku, wobec 4% prognozowanych
października 2015 roku z okazji dorocznego
posiedzenia zaplonowanego w dniach 8 - 11
października w Limie (Peru) MFW prognozuje
dla 2016 roku (wobec wcześniejszych 11,9%).
w czerwcu br. na dwa najbliższe lata.
Nie mniej MFW nadal zakłada duży deficyt na
Żrodło: http://www.leconews.com/fr/
wzrost gospodarczy Algierii w 2015 roku o
3%, to jest o 0,4% więcej niż wcześniejsza
prognoza sprzed sześć miesięcy, oraz 3,9%
rachunku obrotów bieżących oraz niewielki
wzrost inflacji. Co do bilansu obrotów
bieżących powinien on pozostać ujemny na
actualites/nationale/finance-assurances/
le-fmi-revise-a-la-hausse-les-deficits-de-lalgerie-06-10-2015-175382_290.php
w roku 2016 i 3,5% w roku 2020.
poziomie -17,7% PKB w 2015 roku oraz -16,2%
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
11
OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI
III KWARTAŁ 2015 ROK
Eurl G Trading
Adres: 15 rue Nacer Agoulmine Kouba Alger
SMCI Sarl
Adres: Bouchaoui Centre Alger
Karmag Industrie
Adres: Bd Docteur Benzerdjeb Angle 5 Oran
Kontakt: Sofiane Goumidi Gerant
Kom: 00213 550 04 05 35
Kontakt: Ameur Reguig General Manager
Tel: 00213 23 27 61 20
Kontakt: Mehdi Karmag
Kom: 00213 555 38 57 03
Kom: 00213 770 91 94 73
Tel: 00213 21 28 11 87
Emial: [email protected]
Tel: 00213 23 27 62 48
Fax: 00213 23 27 61 66
Email: [email protected]
Tel: 00213 41 30 47 56
Tel: 00213 41 30 11 47
Fax: 00213 41 30 47 59
Działaność: import części zamiennych m.in.
dla pił przemysłowych
www.smci-negoce.com
Działaność: Import maszyny rolnicze
Email: [email protected]
Działaność: firma doradcza - sektor rolniczy
i przemysłowy
Solutions Technologiques Industrielles
Adres: Cooperative Enahda No7 Birkhadem Alger
LTS Agro
Adres: Cite des PTT Villa No 24B, Hydra
Kontakt: Mokthar Alilat
Kom: 00213 561 63 90 60
Tel: 00213 21 54 04 27 / 00213 21 54 00 67
Fax: 00213 21 44 79 09 / 00213 21 44 80 48
Email: [email protected]
www.sti-algerie.com
Działaność: dystrybucja rur, kabli, itp.
Kontkat 1: Marie France Bouffier Directrice
Kontakt 2 : SalimTroudi Senior Chief Executive Officer
Tel: 00213 21 69 24 36
Fax: 00213 21 69 24 36
Email: [email protected];
Email: [email protected]
www.lts.com
Działaność: Import ziarna zboż, inne produkty
rolne
Mediane Algerie
Adres: Alger
Kontakt: Madina Bekkat
Kom: 00213 553 86 55 75
Tel: 00213 23 39 85 41
Fax: 00213 23 39 85 41
Email: [email protected]
Działaność: Filia Mediane Pologne
Sarl General des Srvices Agricoles
Adres: Bvd Ahmed Zaidat RN 12 Azazga Tizi Ouzou
Kontakt: Said Menous Gerant
Kom: 00213 661 66 03 89
Tel: 00213 560 36 75 79
Email: [email protected]
Działaność : import dystrybucja nawozów,
produkty dla rolnictwa
Vente de Tissus
Adres: 16, rue Ahmed Bouzrina
Kom: 00213 555 34 10 65
Email: [email protected]
Działaność: dystrybucja tkanin
EPE PMA Trading Spa
Motorest Eurl
Adres:5emeRoutedeBatnaNo01CiteNassim Constantine
Kontakt:Raouf DerrouicheGeneral Manager
Kom: 00213 770 92 85 48
Kom: 00213 661 30 07 87
Tel: 00213 31 92 02 14
Tel: 00213 31 92 02 24
Fax: 00213 31 92 02 16
Unilab Sante Animale
Adres: 33, rue des Freres Belaissi, Mahelma Alger
Kontakt: dr Mahfoud Rassoul Superviseur National
Kom: 00213 555 61 79 78
Adres: 16 rue arab si Ahmed BP 20 Birkhadem Alger
Email: [email protected]
Tel: 00213 21 32 34 47
Kontakt: Sallah Attouchi Prezes
Tel: 00213 21 55 27 54a57
Fax: 00213 23 55 25 81
Email: [email protected]
www.motorest-dz.com
Działaność: import maszyny rolnicze, części
zamienne do samochodow, opony
Email: [email protected]
Działaność: leki i produkty weterynaryjne
www.pmat-dz.com
Działaność:państwowyhandelmaszynamirolniczymi
Tahraoui
Adres: 08, Avenue Hakim Saadane
Adres: Lotissement CADAT Villa No 47 Rouiba
Alger
FrigoMedit
Adres: Cite AADL 1577 Bt No 03
Biskra
Kontakt: Omar Yahyaoui Ingenieur Charge de
la logistique et des materiels
Kontakt: Lyes Barchiche General Manager
Kom: 00213 550 39 99 33
Tel: 00213 21 81 78 02
Bab Ezzouar Alger
Kontakt: Djahid Abdelwahab Zefizef Prezes
Kom: 00213 770 37 20 77
Tel: 00213 33 53 60 39
Email: [email protected];
[email protected]
Tel: 00213 23 92 81 89
fax: 00213 33 53 29 28
Fax: 00213 23 92 81 87
Email: [email protected]
Działalność : chłodnie, usługi składowania
Email: [email protected]
www.groupetahraoui.com
Działaność: Import maszyny rolnicze
www.ascotalgerie.com
Działaność: import urządzeń elektryczneych
oraz poszukaje drzewek owocowych
Ascot International
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
12
Etude et Consulting
Bureau d'Etudes Agricoles
Laiterie El-Anfel / Coopssel
Adres: 17B rue de la Liberte Alger
Kontakt: Amar Idir Gerant
Adres: Cite Belle Vue Ksar Challala
Kontakt: Mohamed Zitouni El Hadj Expert Agree
Adres: Ras El Ma C. Guedje
Kom: 00213 664 82 57 43
Tel: 00213 21 38 76 08
Fax: 00213 21 38 76 08
Kom: 00213 661 63 00 09
Kom: 00213 560 95 22 07
Tel: 00213 46 46 92 73
Kom: 00213 661 43 21 38 / 00213 555 03 79 63
Tel: 00213 36 74 00 45
Fax: 00213 36 74 00 45
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
Email: [email protected];
Agromavi
Adres: Zone Industrielle Oued Rhiou Relizane
Eurl Tizi Oufelah Impex
Adres: Tighilt Ferhat Cne Timizart Tizi Ouzou
Sarl Ecofor
Kontakt: Tahar BekkoucheGeneral Manager
Kom: 00213 661 25 67 69
Kontakt: M. Ounouh
Kom: 00213 772 64 62 14
Adres: 21 Lot les Oliviers Oued Romanes El- Achour Alger
Kom: 00213 550 99 22 29
Tel: 00213 46 97 97 86
Fax: 00213 46 97 80 62
Tel: 00213 26 34 10 12
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
Kontakt: Med. Sedkaoui DAG
Kom: 00213 553 47 70 15 / 00213 772 34 79 50
Tel: 00213 21 94 87 37
Kontkat: M.H. Kharchi Directeur
Email 2: [email protected]
Działaność: mleczarnia
Email: [email protected]
www.agromavi.com
Działaność: wyposazenie ferm hodowlanych,
głównie drobiowych
Societe d'elevages d'animaux domestique
Adres: 72 Didouche Mourad Beaulieu Alger
Kontakt: Slimane Saoudi
Kom: 00213 551 94 88 01
Tel: 00213 21 52 16 13
Email: [email protected]
Działaność: hodowla konie
Sarl Sud Contractor
Adres: Cite Freres Bousalem OCAZ No88,
Centre des Affaires Zeralda Alger
Kontakt: A.Samyr BouachaGeneral Manager
Kom: 00213 661 83 38 24
Tel: 00213 21 32 61 16
Fax: 00213 21 32 61 16
Email: [email protected]
Działaność: wyposazenie ferm hodowlanych,
artykuły rolnicze i hydrauliczne
Boves Pharm
Adres: Bd Maarouf Ahmed D117 No06
Kontakt: dr Karim Merati
Kom: 00213 550 48 50 80
Tel: 00213 46 42 45 15
Tel: 00213 46 42 45 15
Email: [email protected]
Groupe Amour
Adres:ZIAmourNoureddine Mouzaia
Kontakt:Mohamed Mostefaoui
Responsable Commercial Canal Professionnel
Kom: 00213 660 20 44 77
Tel: 00213 25 37 70 40 / 25 44 62 85
Fax: 00213 25 44 54 44
Email: [email protected]
www.groupeamour.com
Działaność: producent mąki, makarony
Fax: 00213 21 94 87 37
Email: [email protected]
Działaność: Import maszyń rolniczeych
Eurl Chaib Produit Agricole
Adres: 34 Ain Naadja Gue de Constantine Alger
Kontakt: Rashid Chaib Proprieter
Kom: 00213 661 51 43 16 / 00213 557 29 33 33
Tel: 00213 23 57 93 57
Tel: 00213 23 57 93 57
Email: [email protected]
Działaność:sprzętdodojeniaiprzechowywaniamleka
Axium spa
Adres: 07 lotissement El Mountazah Ain Smara
Constantine
Kontakt: Hamza Ettaieb Responsable Commercial
Kom: 00213 770 55 09 06
Tel: 00213 31 97 14 14
Sarl Hi Tech Lighting
Adres: lot 560 Bouda Fatima Zohra Rue BL
Bordj Bou Arreridj
Kontakt: Mounir MoussaouiGerant
Kom: 00213 550 13 97 70
Tel: 00213 31 97 33 44
Tel: 00213 35 60 82 57
Email: [email protected]
www.axium-spa.com
Działaność: import traktorów
Fax: 00213 35 60 82 57
Email: [email protected]
Działaność: import dystrubucja oświetlenie,
eletrycznośc w tym dla ferm hodowlanych
Sarl MedLog
Adres:110 rue Ali Boumendjel Hammamet
Cindyris Sarl
Bainem Alger
Kontakt: Mezara Administrateur
Kom: 00213 661 51 10 07
Adres: Centre d'Affaires El Qods Bureau B8/15
Cheraga Alger
Kontakt: Xavier Lefebvre Directeur des Operations
Tel: 00213 21 95 60 57
Email: [email protected]
Działaność: spedycja
Kom: 00213 661 53 35 40
Tel:00213 21 54 40 58
Fax: 00213 21 54 40 59
Działaność: Import pasze, mleko dla cieląt
Email: [email protected]
www.cindyris.comfirma
Działaność: doradcza - bezpieczeństwo
przemysłowe, ochrona środowiska
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
13
SNC Bousaber & Cie
Vitalveterinaire
L'Algerie Agricole
Adres: Village Ouled Kheddache Dellys
Adres: Lot No51 Cote Est Zeralda Alger
Kontakt: dr Yacine Zerouali / Amine Ben
Adres: 07 lot El Mountazah Ain Smara
Constantine
Kontakt: Idir Bousaber Gerant
Kom: 00213 770 70 62 32
Kom2 : 00213 799 24 38 74
Kom: 00213 661 50 84 46
Kom: 00213 770 91 91 46
Tel: 00213 21 68 53 33 /00213 21 68 56 87
Kontakt: Mouloud Nasri Directeur Technique
Kom: 00213 770 27 64 63
Tel: 00213 31 97 33 44
Email: [email protected]
Fax:00213 21 68 53 33 / 00213 21 68 56 87
Email: [email protected];
Email: [email protected];
Email 2: [email protected]
Email 2: [email protected]
www.vitalveterinaire-dz.com
Działaność: import leków weterynaryjnych
Działaność: Import maszyń rolniczych
Adres: Route Tighirt S/Mer Tizi Ouzou
Kontakt: Mr MorsliAssistant du Gerant
produkty higieniczne, aparatura diagnostyczna
Adres: 2 rue Omar Amari Kouba Alger
Kontakt: Amokrane Ousmer
Kom: 00213 772 96 15 77
Kom: 00213 550 54 84 83
Tel: 00213 26 25 87 82
La Cheville Algerienne
Adres: 6 Chemin des Abattoirs Ruisseaux Alger
Kontakt: MohamedTahar Ramram General Manager
Kom: 00213 555 45 03 40
Tel: 00213 21 47 75 49
Email: [email protected]
Fax: 00213 26 25 94 24
Email: [email protected]
Działaność: mleczarnia
Kom: 00213 661 91 23 93
Tel: 00213 21 77 44 67
Email: [email protected]
Działaność: handel wołowiną
Dzialaność: agencja nieruchomości, chce
rozpocząć import ser, słodyczy, napojow
czekoladowych
Boumerdes
Działaność: import maszyń rolniczych,
akcesoria, części zamienne
Tifra Lait Sarl
Futur Energy
Adres: Av Freres Benabass Batna
Kontakt: Samir Djebablia Gerant
Kom: 00213 772 84 27 70
Tel: 00213 33 83 55 21
Fax: 00213 33 83 55 21
Samir: [email protected]
Działaność: import instalacji elektrycznych,
energii odnawialnych tez dla farm
hodowlanych
Cooperative Agricole Freres Groun
Adres: HMD Ouargla
Kontakt: Kamel Groun Gerant
Kom: 00213 560 09 39 00
Kom: 00213 560 08 07 11
Tel: 00213 561 66 98 20 / 00213 29 74 55 56
Fax: 00213 29 74 55 57
Email: [email protected]
Działaność: uprawa kukurydzy, lucerny itp.
Sarl Agromatique
Adres: Grand Boulvard de l'universite a cote
de la Clinique Ben Sina Bouira
Hodna Vital
Adres: Unite 2 M'Sila
Kontakt: dr Said Gagui Gerant
Kom: 00213 771 49 61 11
Kom: 00213 661 59 79 94
Kom: 00213 697 21 88 07
Tel: 00213 26 93 81 73
Email: [email protected]
Działaność: import maszyń rolniczych i
Kom: 00213 550 14 29 02
Email: [email protected]
Działaność: import produktów weterynaryjnych
produkty dla rolnictwa
Aldip
Adres: 05 rue de Colombiere BP 33 Akid Abbes
Negima
Industry Solutions
Adres: Cite Kebbi Bejaia
Kontakt: Asbai Madani Co-Manager
Km: 00213 772 50 66 16 / 00213 560 03 32 73
Tel: 00213 34 32 34 67
Email: [email protected]
Działaność: import instalacji przemysłowych,
wyposażenie zakładów
Bioalpha
Adres: Cite 348 Logements Bt 34 local No 01
Said Hamdine Alger
Kontakt: Mr. Y. Hamma General Manager
Kom:00213 661 52 64 46 / 00213 555 99 03 75
Tel: 00213 21 60 38 67 / 00213 21 43 66 64
Fax: 00213 21 60 38 11
Email: [email protected]
Działaność: import i dystrybucja narzędzi
medycznych i chirurgicznych
FDMH Medical
Adres: Lot No195 Cite Kasnaf, Gue de
Societe Bouabid
Adres: route de Ouled Fayet Cheraga Alger
Kom: 00213 550 57 46 51
Ain El Turck Oran
Kontakt: Abdelkader Louati GeneralManager
Kom: 00213 661 20 35 40
Kom: 00213 661 55 68 82
Tel: 00213 21 92 48 22
Fax: 00213 21 92 48 22
Tel: 00213 41 60 13 43
Tel: 00213 41 60 13 41
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Działaność: hodowla i import bydła
www.aldip.com
Działaność: import maszyń rolniczych, sprzęt
do hodowli, produkty dla rolnictwa, chce
Email: [email protected]
www.fdmh-dz.com
Działaność: import i dystrybucja urządzeń
rozpocząć produkcje pieczarek
medycznych
Biuletyn Informacyjny – Nr 03 / 2015
14
Constantine, Kouba Alger
Kontakt: Mohamed Salim LAKEL Directeur
Kom: 00213 555 55 26 63
Tel: 00213 21 83 52 90
Fax: 00213 21 83 52 57
BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym
Informacyjny
– Nr 03 / 2015
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu sięBiuletyn
na źródło
informacji.
15

Podobne dokumenty

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu Oficjalne spotkanie z Premierem Algierii Premier Algierii - podkreślił żywe zainteresowanie strony polskiej współpracą z 12 algierskimi grupami przemysłowymi oraz istnienie wielu obszarów możliwej ...

Bardziej szczegółowo