pełny tekst

Transkrypt

pełny tekst
Bibliografia
KSIĄŻKI EKONOMICZNO-ROLNICZE
BURCHARD-DZIUBIŃSKA M., RZEŃCA A., DRZAZGA D.: Zrównoważony
rozwój – naturalny wybór. – Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 247 s.
-
-
-
-
-
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest najlepszą ideą urządzenia współczesnego świata. Daje szansę trwałego i sprawiedliwego rozwoju ludzkiej społeczności zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Taki rozwój powinien być
naturalnym wyborem człowieka, ale musimy pamiętać, że złożoność współczesnego świata oraz zrozumienie aspektów społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych, determinujących procesy rozwoju, wymaga holistycznego podejścia
i wysiłku poznawczego.
W monografii autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach związanych
z wykorzystywaniem i ochroną środowiska przyrodniczego. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu i dlaczego kwestie przyrodnicze zdołały
przeniknąć do świadomości społecznej i działalności gospodarczej oraz jakie
jest ich miejsce w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Kolejne rozdziały publikacji zostały poświęcone ładom tworzącym łącznie „ład zintegrowany”, który autorzy uznali za najbardziej trafną i użyteczną charakterystykę zrównoważonego rozwoju. Omówiono: ład przyrodniczy, przestrzenny, gospodarczy, społeczny i instytucjonalny. Elementy te widziane łącznie w procesie decyzyjnym
pozwolą zbliżyć się do ścieżki zrównoważonego rozwoju. (M.M.)
JEZNACH M.: Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie konsumentów.
– Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
2014, 124 s. Rozprawy Naukowe i Monografie.
Na rynku produktów spożywczych obserwuje się dynamiczne zmiany w zachowaniach nabywczych indywidualnych konsumentów żywności. Szeroki dostęp do różnorodnego asortymentu produktów i możliwość nieograniczonego
wyboru są impulsem do kształtowania nowej hierarchii motywacji podejmowanych decyzji.
Autorka podjęła się identyfikacji wyróżników jakości produktów żywnościowych i ich roli w procesie decyzyjnym konsumenta. Analizowała wyróżniki jakości cenione przez nabywców w poszczególnych produktach (wyroby
Bibliografia
169
czekoladowe, jogurt, mięso, pieczywo jasne, ser podpuszczkowy dojrzewający, sok owocowy, warzywa świeże) oraz wpływ tych produktów na zdrowie.
Analizę przeprowadziła w oparciu o studia literatury przedmiotu oraz badania empiryczne z 2011 r., obejmujące 1000 osobową grupę konsumentów. Jako
istotne wyróżniki jakości żywności przyjęła następujące cechy: smak, skład
produktu, świeżość, wygląd, znak jakości, markę, naturalność, brak dodatków,
lokalny lub regionalny charakter produktu, wysoką cenę, reputację sprzedawcy. Analizy potwierdziły hipotezę badawczą, że jakość produktu żywnościowego jest wieloelementowym zbiorem oczekiwań konsumentów wobec żywności, które są wynikiem dotychczasowych doświadczeń oraz wyobrażeń odnośnie jej rodzajów. (M.M.)
-
-
-
-
-
KOWALCZYK ST.: Prawo czystej żywności. Od kodeksu Hammurabiego
do Codex Alimentarius. – Oficyna Wyd. Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Warszawa 2014, 475 s.
Substancje i produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, czyli żywność,
mogą być różnej jakości i standardów, wytworzone w odmiennych technologiach, odżywcze lub ubogie w wartości, bezpieczne lub szkodliwe dla ludzi.
Mogą być „czyste” lub zafałszowane, o składzie zgodnym z najlepszą wiedzą
producenta i oczekiwaniami konsumenta lub zupełnie zmienione na niekorzyść.
Historia dowodzi, że fałszowanie i podrabianie żywności to zjawiska tak stare
jak ludzkość. Pierwsze przepisy prawne dotyczące jakości piwa zawiera kodeks
Hammurabiego, a w Cesarstwie Rzymskim fałszowano wszystkie podstawowe
produkty ówczesnej diety, czyli chleb, ser i wino.
Autor publikacji wybrał i opisał osiemnaście aktów prawnych, począwszy
od starożytności do czasów nam współczesnych, które dowodzą trwania wielowiekowej batalii o czystą, niezafałszowaną żywność. Te regulacje prawne powstały w różnych państwach i na różnych kontynentach, dotyczyły różnych produktów, miały zasięg lokalny lub globalny. Ostatnim z charakteryzowanych aktów jest opracowany w 1963 r. Codex Alimentarius, który jest pierwszym zbiorem przepisów o charakterze globalnym. Obecnie działania na rzecz zapewnienia zdrowej żywności są jeszcze bardziej zintensyfikowane, a w prawodawstwie UE powołano do kontroli żywności Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz System Szybkiego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
i Paszach. (M.M.)
170
Bibliografia
Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Praca pod red. nauk. I. Nurzyńskiej
i W. Poczty. – Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014, 255 s.
Polska wieś 2014 to już ósma edycja raportu przygotowanego pod patronatem Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Ukazuje
się w roku, w którym Polska obchodzi 25 rocznicę rozpoczęcia przekształceń
ustrojowych (1989) i dziesięciolecie integracji z Unią Europejską (2004). Oba
te wydarzenia miały przełomowe znaczenie dla rozwoju polskiej wsi i rolnictwa. Autorzy raportu przedstawili najważniejsze przemiany, jakich rolnictwo
i społeczność wiejska doświadczyli w ostatnim ćwierćwieczu. Opisano zmiany, jakie dokonały się na skutek postsocjalistycznych reform ustrojowych i gospodarczych, zmiany wymuszone przez trudny okres integrowania się Polski
ze strukturami unijnymi, zmiany zachodzące w warunkach pełnego członkostwa w UE i korzystania z funduszy polityk unijnych. Przedstawione zostały
liczne dokonania tego okresu, nie pominięto też problemów, które nadal wymagają rozwiązania, jak np. rozwój edukacji i przedsiębiorczości oraz zapobieganie ubóstwu. (M.M.)
-
-
-
-
-
Oprac. M.M.
ARTYKUŁY EKONOMICZNO-ROLNICZE
ANASTASSIADIS F., MUSSHOFF O.: Berücksichtigen Landwirte bei ihren
Investitionsentscheidungen die damit verbundenen Auswirkungen auf die
finanzielle Flexibilität ihres Betriebes? (Czy rolnicy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych uwzględniają ich wpływ na finansową elastyczność gospodarstwa?). – German Journal of Agricultural Economics 2014, vol. 63, nr 4,
s. 240-256.
Zmiany strukturalne w rolnictwie skutkują procesami dostosowawczymi,
które wymagają nakładów inwestycyjnych finansowanych obcym kapitałem.
W rezultacie maleje wartość kapitału własnego w gospodarstwach rolnych.
Finansowa elastyczność, rozumiana jako kredytowa rezerwa, ulega znaczącemu zmniejszeniu. Autorzy artykułu stawiają pytanie, czy kierownik gospodarstwa uwzględnia pogorszenie finansowej elastyczności w wyniku decyzji inwestycyjnych. W badaniach, powadzonych metodą Discret Choice Experiment,
zaproponowano rolnikom hipotetyczne działania inwestycyjne, które różniły się
rentownością i ryzykiem. Wyniki wykazały, że finansowa elastyczność miała
istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji, w szczególności w kontekście ryzyka i pozytywnych efektów prowadzenia działalności gospodarczej. (P.S.)
-
-
-
-
-
BRODZIŃSKA K.: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian.
– Zeszyty Naukowe szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Problemy Rolnictwa Światowego 2014, t. 14, z. 3, s. 27-36.
Autorka analizowała poziom rozwoju gospodarstw ekologicznych otrzymujących wsparcie z programu rolnośrodowiskowego oraz możliwości ich rozwoju w kontekście światowych tendencji i nowej WPR na lata 2014-2020.
Materiałem źródłowym były dane GUS, GIJHARS oraz badania własne, prowadzone w 2011 r. na próbie 399 gospodarstw, beneficjentów programu rolnośrodowiskowego. Ocenie poddano stopień powiązania gospodarstw ekologicznych
z rynkiem, ich towarowość, udział w subwencji w przychodach ogółem oraz
możliwości i ograniczenia rozwoju. Głównym determinantem rozwoju ekologicznych metod produkcji jest poziom wsparcia finansowego. Towarowość takiej produkcji jest nadal niska, a proponowane w PROW 2014-2020 subwencje
raczej nie przyczynią się do większego urynkowienia gospodarstw ekologicznych. Należy poszukiwać rozwiązań pozwalających wykreować rynek produktów ekologicznych, zwłaszcza lokalnych, a jednocześnie konkurować na rynkach światowych w branżach, w których jest to możliwe. (M.M.)
172
Bibliografia
FEDOSEEVA S.: Sind Agrar – und Lebensmittelexporte besonders?
Wechselkursnichtlinearitäten bei europäischen Exporten in den USA (Czy
eksport produktów rolno-spożywczych ma szczególny charakter? Nielinearność
kursu walutowego w europejskim eksporcie do USA). – German Journal
of Agricultural Economics 2014, vol. 63, nr 4, s. 259-270.
Eksport z Europy (strefy euro) do USA w długim okresie reagował nieliniowo na zmiany kursu walutowego. Autor artykułu podjął próbę oceny, czy analogiczne relacje dotyczyły eksportu produktów rolno-spożywczych. Badania
były prowadzone przy użyciu ekonometrycznego modelu NARDL i obejmowały zagregowany eksport rolno-żywnościowy z jedenastu europejskich krajów.
Wybrane kraje były dużymi eksporterami. Wyniki badań dowiodły, że zależność eksportu sektora rolnego od kursu walutowego była silniejsza niż w przypadku eksportu ogółem. Europejscy eksporterzy umiejętnie korzystali z deprecjacji euro. (P.S.)
-
-
-
-
-
GRZEGORZEWSKA E.: Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce. – Roczniki Naukowe Ekonomii
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014, t. 101, z. 4, s. 46-53.
W produkcji rolniczej wyróżnia się kilka rodzajów czynników ryzyka: produkcyjne, rynkowe, finansowe, osobowe i polityczne. To ostatnie (polityczne) należy do ryzyk uniwersalnych, gdyż każde przedsiębiorstwo, niezależnie
od branży, w której działa, staje wobec wyzwań wynikających z sytuacji ekonomicznej i stosunków gospodarczych zachodzących między danym krajem
a jego partnerami zagranicznymi.
Autorka artykułu oceniła zagrożenia dla rolnictwa spowodowane konfliktem
rosyjsko-ukraińskim w kontekście wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Wykorzystała dane z lat 2009-2013 publikowane przez IERiGŻ-PIB
w raporcie „Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi” oraz informacje GUS. Stwierdziła, że Rosja była znaczącym importerem polskich produktów żywnościowych i pogorszenie stosunków politycznych odbije się na
kondycji naszego rolnictwa. Utrzymanie przez Rosję embarga na mięso wieprzowe oraz nałożenie nowego na import pozostałych produktów żywnościowych (przetwory mleczarskie, warzywa, owoce) powoduje straty w polskim
sektorze rolnym. Eksporterzy muszą dywersyfikować kierunki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. (M.M.)
Bibliografia
173
KOMOROWSKA D.: Prawidłowości rozwoju rolnictwa a rozwój współczesnego rolnictwa. – Zeszyty Naukowe szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2014, t. 14, z. 3, s. 98-110.
Do najważniejszych uwarunkowań rozwoju współczesnego rolnictwa należą zmniejszanie się liczby pracujących w rolnictwie, zwiększanie się wydajności pracy i ziemi, wzrost kosztów produkcji oraz ograniczony przyrost popytu
na żywność. To wszystko skutkuje spadkiem realnych cen rolnych, a w konsekwencji pogorszeniem wyników ekonomicznych działalności rolniczej i ograniczeniem możliwości dalszego rozwoju rolnictwa. Mając na uwadze realizowane
współcześnie zasady zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa należy docenić i wesprzeć pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa, ponieważ kreują dobra
o charakterze publicznym. Warunkują pielęgnację zasobów naturalnych, ład przestrzenny, zachowanie równowagi biologicznej, zagospodarowanie zasobów pracy
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Tych dóbr mechanizm rynkowy nie
jest w stanie zapewnić, natomiast rolnictwo ponosi koszty ich uzyskania. (M.M.)
-
-
-
-
-
LÄPPLE D., RENWICK A., THORNE F.: Measuring and understending the
drivers of agricultural innowation: evidence from Ireland (Pomiar i wyjaśnienie przyczyn innowacji w rolnictwie na przykładzie Irlandii). – Food Policy,
London 2015, vol. 51, s. 1-8.
Jednym z celów polityki rolnej UE na lata 2014-2020 jest wspieranie i popularyzacja innowacji w rolnictwie. Szczególnie pożądane są działania mające na
celu wzrost produkcji rolnej bez negatywnych konsekwencji dla zasobów środowiskowych.
W artykule zaproponowano nowy sposób pomiaru zjawiska innowacji, a mianowicie indeks innowacji rolniczej dla gospodarstw rolnych. Wskaźnik ten jako
innowacje uwzględnia adaptację nowych technologii, pozyskanie wiedzy, trwałość i przydatność zastosowania usprawnienia. Na podstawie stworzonej miary
autorzy wskazali i ocenili czynniki sprzyjające oraz hamujące wprowadzanie nowych rozwiązań w gospodarstwach rolnych.
Z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 919 irlandzkich gospodarstw wynika, że w poszczególnych typach produkcji rolnej przedsięwzięcia innowacyjne były zróżnicowane. Największa skłonność do innowacji charakteryzowała rolników prowadzących gospodarstwa mleczne. Do istotnych i pozytywnych determinant innowacji należały cechy ekonomiczne gospodarstwa rolnego (wielkość, dostęp do kredytu) oraz cechy rolnika (posiadanie wykształcenia
rolniczego). Innowacjom nie sprzyjał podeszły wiek użytkownika i jego zatrudnienie poza gospodarstwem.
Opracowanie zawiera również rekomendacje dla polityki rolnej w zakresie projektowania regulacji ułatwiających adaptacje innowacji rolniczych. Zdaniem autorów, polityka rolna powinna wspierać przemiany generacyjne w rolnictwie, ułatwiać rolnikom dostęp do kredytu i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. (M.D.)
174
Bibliografia
OCZKOWSKI E., DOUCOULIAGOS H.: Wine prices and quality retings: a meta-regression analysis (Ceny a jakość win: analiza metaregresyjna). – American Journal of Agricultural Economics, Oxford 2015, vol. 97, nr 1,
s. 103-121.
Dotychczasowe analizy związku między ceną wina a jego jakością przynoszą niejednoznaczne wyniki. Z badań ponad 180 hedonicznych modeli cen
wina, stworzonych na przestrzeni dwudziestu lat w wielu krajach wynika, że
związek między ceną wina a wszechstronną oceną jego walorów był pozytywny, choć charakteryzował się umiarkowaną siłą. Występował niezależnie od braku informacji o jakości wina ze strony konsumentów oraz niezgodności co do
jego ocen wśród krytyków. Przeciętny, ważony współczynnik korelacji cząstkowej między ceną wina a jego jakością wynosił +0,30. Umiarkowana siła wspomnianego związku ma intersujące implikacje. Część dobrze poinformowanych
konsumentów może zachowywać się na rynku strategicznie i podejmować korzystne dla siebie decyzje zakupowe (wyszukiwanie okazji cenowych). Brak
pełnej informacji wśród nabywców sprawia, że również producenci powinni
stosować odpowiednią politykę cenową.
Analiza dostępnych danych wskazuje, że na poziom cen wina istotny wpływ
ma reputacja producenta, ale nie działa ona na siłę związku między ceną a jakością. Renoma producenta wpływała zatem bezpośrednio na cenę, niezależnie od
notowanych ocen jakości. Dzięki zastosowaniu analizy metaregresyjnej, autorzy stwierdzili, że ponad połowę zmienności w oszacowanych korelacjach między ceną a jakością wina można przypisać czynnikom związanym z określonym
zaprojektowaniem badań. (M.D.)
-
-
-
-
-
OLPER A., RAIMONDI V., CAVICCHIOLI D., VIGANI M.: Do CAP payments reduce farm labour migration? A panel data analysis across EU
regions (Czy płatności WPR ograniczają migracje rolniczych zasobów pracy? Analiza danych panelowych w regionach UE). – European Review of
Agricultural Economics, Oxford 2014, vol. 41, nr 5, s. 843-873.
Autorzy artykułu badają, jaką rolę w procesie mobilności zawodowej ludności rolniczej odgrywa WPR. Problem ten jest intersujący, ponieważ w ostatnich
dekadach w wielu krajach europejskich (UE-15) notuje się spowolnienie odpływu ludności z rolnictwa, a procesowi temu towarzyszy intensywne subsydiowanie dochodów osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych.
Podejmowane dotychczas analizy wpływu polityki rolnej na wielkość rolniczych zasobów pracy opierały się na danych gromadzonych w badaniach przekrojowych, dotyczyły określonych państw lub regionów, skupiały się tylko na
wybranych rodzajach pomocy z funduszy unijnych. W prezentowanych badaniach autorzy wzięli pod uwagę wszystkie rodzaje płatności dostępne w ramach
WPR, długi szereg czasowy (lata 1990-2009) i rozległy obszar (150 regionów
UE). Z badań wynika, że tradycyjne czynniki, takie jak wyższe zarobki w bran-
Bibliografia
175
żach pozarolniczych, czy potencjał regionalnego rynku pracy, miały duże znaczenie dla mobilności społeczno-zawodowej osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych. Do utrzymania miejsc pracy w sektorze rolnym przyczyniały
się istotnie płatności otrzymywane w ramach WPR. Niemniej, opisywane efekty były umiarkowane i zależne od rodzajów wsparcia. Wpływ płatności z pierwszego filara zaznaczył się bowiem daleko bardziej niż oddziaływanie instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich. (M. D.)
-
-
-
-
-
PELIKAN J., BRITZ W., HERTEL T.W.: Green light for green agricultural
policies? An analysis at regional and globalscale (Zielone światło dla zielonych polityk rolnych? Analiza na poziomie regionalnym i globalnym), Journal
of Agricultural Economics, Oxford U.K. 2015, vol. 66, nr 1, s. 1-19.
W artykule poddano analizie efekty wprowadzenia wymagań związanych
z utrzymaniem obszarów proekologicznych (EFA) na gruntach rolnych wszystkich gospodarstw rolnych w UE. Autorzy oszacowali ekonomiczny i środowiskowy wpływ wykonywania tej praktyki na poziomie regionalnym i globalnym. Zbadali skutki decyzji w zakresie EFA dla europejskiego rolnictwa, jak
również reakcje podażowe na rynkach światowych. Metodykę badawczą oparli na odpowiednim połączeniu dwóch modeli: Common Agricultural Policy
Regionalised Impact (CAPRI) oraz Global Trade Analysis Project (GTAP).
Z prognoz wynika, że na obszarach UE charakteryzujących się wysokimi
plonami stan środowiska naturalnego ulegnie poprawie. Nastąpi także wzrost
cen najważniejszych upraw, który przełoży się na intensyfikację produkcji w innych regionach Europy. Wdrażanie „zielonego” komponentu WPR będzie wiązało się również z wywołaniem efektów zewnętrznych poza Europą, takich jak
zmiany klimatyczne, czy zmniejszenie bioróżnorodności. Spodziewany spadek powierzchni gruntów ornych w UE zrekompensowany będzie wzrostem
areału upraw oraz nasileniem stosowania nawozów w innych częściach świata. Zatem względnej poprawie stanu środowiska w krajach unijnych towarzyszyć powinna intensyfikacja produkcji, jak również ograniczanie powierzchni
lasów oraz łąk i pastwisk na innych kontynentach. Autorzy oszacowali, że każdy hektar wyłączony z produkcji rolnej w UE przełoży się na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych na pozostałych terenach globu o 20,8 tony ekwiwalentu dwutlenku węgla. (M.D.)
176
Bibliografia
TIETZ A., FORSTER B.: Spekulative Blasen auf dem Markt für landwirtschaftlichen Boden (Bańka spekulacyjna na rynku ziemi rolniczej). – Berichte
über Landwirtschaft 2014, vol. 92, nr 3.
Zjawisko o nazwie „bańka spekulacyjna” powstaje na rynku wówczas, gdy
ceny danego dobra dynamicznie rosną z powodu irracjonalnych oczekiwań
przyszłych zysków, a następnie gwałtownie spadają. Dla gospodarki jest zjawiskiem bardzo szkodliwym. Aktualne tendencje cenowe na niemieckim rynku
ziemi rolniczej mogą sugerować występowanie zjawiska bańki spekulacyjnej.
Autorzy na podstawie przykładów z historii gospodarczej omawiają i wyjaśniają problematykę spekulacji rynkowych. Przeprowadzone badania wykazały, że
zmiany cen zakupu gruntów rolnych odpowiadały racjonalnym oczekiwaniom,
jeżeli zostały porównane ze zmiennością czynszów dzierżawnych i rynkowym
oprocentowaniem. Malejąca podaż ziemi i relatywnie niewielki wzrost popytu
ze strony zagranicznego kapitału także wskazują, że na niemieckim rynku ziemi
nie występuje zjawisko bańki spekulacyjnej. (P.S.)
-
-
-
-
-
YAGURA K.: Effect of intergenernational asset transffers on land distribution in rural Cambodia: case studies of three rice-growing villages (Wpływ
międzygeneracyjnego transferu zasobów na strukturę agrarną w Kambodży:
studium przypadku trzech wsi z uprawami ryżu). – Agricultural Economics,
Malden 2015, vol. 46, s. 173-186.
Po upadku reżimu Pol Pota w 1979 r. w Kambodży miała miejsce reforma
rolna, na mocy której ziemia została przekazana ludności wiejskiej i model rolnictwa państwowego zastąpiło gospodarowanie rodzinne. Wielkość przyznanego areału ziemi uzależniona była od liczby członków rodziny. W kolejnych latach ziemię przekazywano na rzecz dzieci z reguły z chwilą zawierania przez młode osoby związków małżeńskich. Starsze pokolenie transferuje również na rzecz
dzieci inne zasoby, np. zwierzęta, pieniądze.
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 r. w 3 celowo dobranych kambodżańskich wsiach, autor analizował przyczyny aktualnego kształtu struktury agrarnej. Z badań wynika, że zasoby ziemi przekazane
w ramach rodzin przyczyniały się do obecnego zróżnicowania wielkości gospodarstw rolnych. W dwóch spośród trzech wiosek na nierównomierny rozkład
gruntów wpływało także kojarzenie asortatywne między parami ze względu na
wielkość posiadanej ziemi. Najbardziej znaczącą przyczyną zróżnicowania powierzchni upraw należących do ankietowanych rodzin były transakcje rynkowe, które jednak w dużym stopniu warunkował rodzinny transfer zasobów, czyli przekazanie młodym dóbr w postaci zwierząt i środków finansowych. Autor
uważa, że ubóstwo w Kambodży jest po części rezultatem procesu przekazywania majątku w rodzinach. Sugeruje, że rozwiązaniem narastającego problemu nierówności ekonomicznych jest wprowadzenie podatku od spadków i darowizn oraz wsparcie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. (M.D.)
Bibliografia
177
WYSOKIŃSKA M.: Ryzyko dochodowe w produkcji mleka w kontekście
wybranych propozycji zmian w opodatkowaniu i ubezpieczeniach społecznych w rolnictwie. – Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014, t. 101, z. 4, s.153-160.
Jednym ze źródeł ryzyka dochodowego w rolnictwie wynikającego z decyzji
politycznych jest forma opodatkowania rolnictwa i zasady ubezpieczeń społecznych. W artykule przedstawiono poziom wrażliwości dochodów gospodarstw
specjalizujących się w produkcji mleka na zmiany w opodatkowaniu i ubezpieczeniach. Rachunek symulacyjny dla 3 wariantów zmian przeprowadzono dla
gospodarstw z bazy Polskiego FADN dla lat 2004-2009. Analizy i symulacje
sporządzono w zależności od stopnia koncentracji produkcji. Oszacowane skutki zmian w opodatkowaniu rolnictwa i systemie ubezpieczeń społecznych rolników wykazały znaczący wzrost obciążeń badanych gospodarstw, osłabienie ich
konkurencyjności i obniżenie pozycji na rynku unijnym. (M.M.)
-
-
-
-
-
Oprac. Zespół