Informacja dla spo³eczeństwa_AGROSTOP

Transkrypt

Informacja dla spo³eczeństwa_AGROSTOP
Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AGROSTOP” Sp. z o. o.
Terminal Przeładunku Gazów Skroplonych AGROSTOP
Kobylany
ul. Słoneczna 150
21-540 Małaszewicze
tel./fax. (083) 375 31 13
(083) 375 38 42
(083) 375 14 30
(083) 375 38 41
Znajdujecie się Państwo w miejscu, które moŜe znaleźć się w strefie oddziaływania zasięgu
skutków (gm. Terespol), gdyby w Terminalu AGROSTOP w Małaszewiczach doszło do
powaŜnej awarii przemysłowej. Terminal AGROSTOP w Małaszewiczach jest zakładem
duŜego ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej i jest zobowiązany do wypełnienia
wymagań „Prawa ochrony środowiska”.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Lublinie, jako władza
kompetentna w zakresie zapobiegania powaŜnym awariom przemysłowym, ma obowiązek
poinformować Państwa o procedurach operacyjno – ratowniczych, które naleŜy zastosować
gdyby, co jest bardzo mało prawdopodobne – doszło do powaŜnej awarii przemysłowej
w Terminalu AGROSTOP w Małaszewiczach.
Działalność prowadzona przez Terminal AGROSTOP w Małaszewiczach.
Zakład prowadzi działalność w zakresie przeładunku skrajnie łatwopalnych ciekłych gazów
węglowodorowych.
W przypadku zaistnienia niekontrolowanego uwolnienia tych substancji mogłoby dojść do
zanieczyszczenia środowiska, poŜaru lub wybuchu.
W normalnych okolicznościach efekty tych zdarzeń nie powodowałyby odczuwalnych
skutków, jednak w przypadku niekorzystnej sytuacji efekty wybuchu (wystąpienie
krótkotrwałej fali promieniowania cieplnego, nadciśnienia lub dymu) mogłoby być
odczuwalne i w sposób niekorzystny wpływać na otoczenie. Mogą równieŜ wystąpić
niepoŜądane skutki w środowisku naturalnym.
Szczegółowe plany operacyjno – ratownicze, mające na celu zminimalizowanie konsekwencji
awarii, są przygotowywane przez Państwową StraŜ PoŜarną przy współudziale władz
samorządowych i innych instytucji.
Informacje
Aby uzyskać dalsze informacje o zakładzie prosimy kontaktować się z przedstawicielem
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AGROSTOP” Sp. z o. o. Terminal Przeładunku
Gazów Skroplonych AGROSTOP Kobylany ul. Słoneczna 150 21-540 Małaszewicze tel./fax.
(083) 375 31 13, (083) 375 38 42, (083) 375 14 30, (083) 375 38 41.
Działania operacyjno – ratownicze.
1. OstrzeŜenie o niebezpieczeństwie.
W sytuacji alarmowej zostanie uruchomiona syrena alarmowa:
1
SYGNAŁ TRWAJĄCY 3 MINUTY Z 10 SEKUNDOWYMI DŹWIĘKAMI
PRZERYWANYMI, przerwy między poszczególnymi dźwiękami będą wynosiły
od 25 do 30 sekund.
Prosimy sprawdzić, jeŜeli będzie to moŜliwe, czy sąsiedzi usłyszeli sygnał syreny.
2. Udaj się do bezpiecznego miejsca.
Schroń się w pomieszczeniu zamkniętym, najlepiej budynku murowanym.
MoŜesz rozwaŜyć, czy nie zaprosić sąsiadów lub przechodniów.
Nie próbuj odbierać dzieci ze szkoły, przedszkola, Ŝłobka i placówek edukacyjnych.
Dzieci zostaną zabezpieczone przez kierownictwo placówek i słuŜby ratownicze.
Zasłoń okna, na oknie przyklej białą kartkę papieru. Ten znak będzie sygnalizował
słuŜbom ratowniczym, Ŝe jest ktoś w domu.
Nie wyjeŜdŜaj pojazdami poza miejsce zamieszkania – pojazdy silnikowe mogą
zablokować drogę słuŜbom ratowniczym i porządkowym, ponadto mogą ulec
uszkodzeniu w przypadku wjechania w strefę oddziaływania niebezpiecznych substancji.
3. Zabezpiecz swoje mienie.
Zamknij szczelnie okna i drzwi.
Wyłącz wentylatory i urządzenia gazowe.
Zachowaj spokój i odpręŜ się.
4. Dalsze informacje.
Czekaj na dalsze instrukcje od właściwych słuŜb: Państwowej StraŜy PoŜarnej, Policji,
formacji Obrony Cywilnej, władz samorządowych.
Słuchaj: Katolickie Radio PODLASIE (MHz – 101,7), Radio ZET (MHz – 107,0), Radio
RMF FM (MHz – 89,3: 107,7), Radio PULS Lublin (MHz – 95,6), inne lokalne.
Informacje o rozwoju sytuacji podawane będą, co 15 minut.
Staraj się nie uŜywać telefonu stacjonarnego i komórkowego. W ten sposób linie
telefoniczne nie będą zablokowane i ułatwią alarmowanie słuŜb ratowniczych oraz
prowadzenie akacji ratowniczej.
Wykonuj polecenia funkcjonariuszy Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej.
Przy zachowaniu tych warunków będziesz bezpieczny.
5. Odwołanie alarmu.
Na znak, Ŝe sytuacja alarmowa została odwołania, ponownie zostanie uruchomiona syrena
alarmowa: PRZERYWANY SYGNAŁ PRZEZ PIĘTNAŚCIE MIUNUT.
Po odwołaniu alarmu moŜesz wrócić do własnych zajęć.
Nie naleŜy podejmować Ŝadnych działań.
Nie wyjeŜdŜaj poza teren posesji.
Gdy sygnał usłyszysz poza miejscem zamieszkania udaj się do najbliŜszego sklepu,
szkoły, budynku uŜyteczności publicznej (urzędu).
Zachowaj tą informację na przyszłość.
2
Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych
i gminnych organów i słuŜb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjnoratowniczych
1. Telefony alarmowe.
Państwowa StraŜ PoŜarna
-
998
Policja
-
997
Pogotowie Ratunkowe
-
999
Numer alarmowy z telefonu komórkowego
-
112
2. Adresy i telefony.
Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Lublinie
ul. StraŜacka 7
20-012 Lublin
tel. (081) 532 64 26
tel. (081) 534 80 50
tel. (081) 535 12 55
faks. (081) 532 67 14
Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 93
21-500 Biała Podlaska
tel. (083) 344 72 50
tel. (083) 344 72 51
tel. (083) 344 72 10
faks. (083) 344 72 28
3