formularz dla ogłoszeniodawców - Wydział Zarządzania i Ekonomiki

Transkrypt

formularz dla ogłoszeniodawców - Wydział Zarządzania i Ekonomiki
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Logistyki
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.02.2015
LINK DO STRONY: www.wzieu.pl
DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8 pok. 204
71-004 Szczecin
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta - KL”
Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze
konkursowej.
Kontakt: tel. 91 444 3125 , mail [email protected]
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt
OPIS:
Kandydat powinien posiadać stopień doktora, najlepiej nauk technicznych w dyscyplinie
informatyka. Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu
wykorzystania informatyki w zarządzaniu, modelowaniu i symulacji procesów oraz
zastosowań informatyki w logistyce i transporcie. Powinien posiadać praktyczne umiejętności
wykorzystania w procesach dydaktycznych oprogramowania wspierającego zarządzanie
przedsiębiorstwem, np. zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, systemów do
zarządzania magazynem (WMS), systemów do zarządzania transportem (TMS) oraz
systemów do zarządzania relacjami z klientem (CRM) i dostawcami (SRM). Ponadto,
kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania oraz
wykorzystania popularnych systemów i narzędzi e-learningowych. Powinien wykazać się
dorobkiem naukowym (publikacje) z zakresu zastosowań informatyki, a także potwierdzić
aktywny udział w konferencjach naukowych. Posiadać doświadczenie w realizacji projektów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej, dobrą znajomość co najmniej jednego języka
obcego (certyfikat), a także powinien odznaczać się takimi cechami jak komunikatywność,
kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych a art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
- podanie i list motywacyjny
- CV
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- odpis dyplomu doktorskiego
- inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
- oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym
miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.