d-*irektor - ROPS Opole

Transkrypt

d-*irektor - ROPS Opole
UNIAEUROPESSKA
Regionalny OSroder< Polityki Spolecznej
w Opoiu
KAPITAtL LUDZKI
"..'•':•< r
'-KI
HINDU':-/: iron:/:NI
Projekt wspolfinansowany przez UniQ Europejsk^ w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
Opole, 2012-09-11
Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-9/12
Zamawiaja.cy: Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieiszej oferty w czesci nr 1 - mediacje rodzinne
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) informuje, ze w postepowaniu
prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego na: organizacj? i przeprowadzenie
szkoleh realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Osrodka Polityki
Spotecznej w Opolu Poddziatanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitat Ludzki pt. ,,Podnoszenie
kwalifikacji kadry
pomocy i integracji spotecznej w
wojewodztwie opolskim",
wspotfinansowanego przez Uni<? Europejska. w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego Poddziatanie 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki,
w zakresie czesci nr1- mediacje rodzinne zostala wybrana oferta najkorzystniejsza:
nazwa (firma)
Instytut Szkoleh i Analiz Gospodarczych S.A.
adres
al. Jana Pawta II 27, 00-867 Warszawa
Uzasadnienie wyboru
Wybrana oferta, otrzymata najwieksza, ilosc punktow w kryterium zapisanym w SIWZ cena
100%.
Kryterium Cena -100%
oraz t^czna punktacja
Firma (nazwa) albo imi$ i nazwisko, siedziba albo
adres zamieszkania i adres wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty
najnizsza cena x 10 pkt
Liczba punktow =
x 100 %
cena badanej oferty
Instytut Szkoleh i Analiz Gospodarczych S.A.
al. Jana Pawta II 27
00-867 Warszawa
17248,95 z t x I O p k t
x 100 % =10 pkt.
17 248,95 zt
W zakresie czesci 1 zlozono tylko jedna. oferte.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Zamawiajgcy umieszcza ww. informacje na wtasnej stronie
internetowej www.rops-opole.pl oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej
siedzibie.
~
D-*IREKTOR
iy!nalnego Osf. d.«| Polityki
str. 1
gr Aden

Podobne dokumenty