REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Regulamin konkursu:
1.Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie.
2. Cele konkursu:
 podtrzymanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 pobudzenie kreatywności uczestników konkursu, popularyzacja działań plastycznych
3.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
przedszkoli
4. Uczestnicy przygotowują prace przestrzenną przedstawiającą ozdobę choinkową wykonaną
dowolną techniką. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
6. Prace konkursowe oceniane będą w trzech przedziałach wiekowych:
Pierwszym – dla uczniów klas 0 – III
Drugim – dla uczniów klas IV - VI
Trzecim – dla uczniów gimnazjum
7. Ocenę prac konkursowych przeprowadzi komisja konkursowa wyłoniona przez
organizatora konkursu. Wyniki konkursu będą podane na stronie
www.bibliotekalubiszyn.blogspot.com planowana data ogłoszenia wyników 20 grudnia
8.Kryteria oceny prac to: staranność wykonania, samodzielność, nawiązanie do tradycji
świątecznej, wrażenia artystyczne.
9.Prace przesłane do konkursu powinny być zaopatrzone w karteczki zawierające dane
autora:imię i nazwisko, szkoła i klasa do której uczęszcza dziecko.
10. Prace należy złożyć w terminie do 14 grudnia (środa) 2016 roku w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Lubiszynie
11. Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych kategoriach uczestnicy otrzymają nagrody
rzeczowe.
12. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora. Biblioteka zastrzega
sobie dowolność wykorzystania prac dla celów związanych z promocją konkursu, organizacją
wystawy pokonkursowej.
13. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
14. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. O ochronie danych osobowych ( tekst jedn.Dz.U. Z 2002r.Nr 101, poz.926 z póź. zm.)
15. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.

Podobne dokumenty