Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax

Transkrypt

Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax
Wrocław, 19.04.2013
Dotyczy:
Postępowania nr ZP/ 17 /PN/2013 o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)
przez spółkę Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 19.04.2013 r. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 12:00.
Numer
oferty
1
2
3
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Lancs1 Sp. z o.o. ul. Rudnickiego 3A lok 1H01-858
Warszawa
Euroimpex S.A. , ul. Mydlana 3b
51-502 Wrocław
DKS sp. z o.o. Ul. Energetyczna 15 80-180 Kowale
Cena oferty [PLN]
84 031,04
65 378,53
74 079,26
Kryteria oceny ofert
kryterium
Cena ( Co )
Obsługa kart (P_KARTA)
Funkcjonalność wydruku wędrującego (P_WYDRUK)
System
centralnego
zarządzania
urządzeniami
(P_SYSTEM)
znaczenie
procentowe
kryterium
70 %
15 %
9%
6%
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920,
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Paweł Rychel
Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686

Podobne dokumenty