Skała - przedmiar.KST - pgkim

Transkrypt

Skała - przedmiar.KST - pgkim
PGKiM Sp. z o.o. Łaziska Górne
ul. Energetyków 5 Łaziska Górne
PRZEDMIAR ROBÓT
45111000-8
45111212-7
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania skał
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
DATA OPRACOWANIA
Zadanie VII - skucie skały
ul. Kolejowa i Brada w Łaziskach Górnych
PGKiM Sp. z o.o.
ul. Energetyków 5 Łaziska Górne
:
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
30.05.2011
:
0,00 zł
zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
30.05.2011
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Skała - przedmiar.KST
Lp.
Nr
spec.
techn.
Kod pozycji przedmiaru
1
1 ST-02
d.1
PRZEDMIAR
KNR 2-01
0118-02 z.
sz. 2.2.7.
9901
analogia
Opis i wyliczenia
Roboty ziemne
R*2 -dodatek za utrudnienia
Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI Wykop o
ścianach pionowych. Młot wyburzeniowy na koparce.
3 ST-02
d.1
4 ST-02
d.1
5 ST-02
d.1
6 ST-02
d.1
KNR 2-01
0206-05
KNR 2-01
0214-04
KNR 2-01
0317-0601
KNR 2-01
0322-07
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. m3
IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
406,404
m3
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9
406,404
m3
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w m3
gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
406,404*10%
m3
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
2586,84
Kalkulacja Opłata za składowanie gruzu na składowisku
indywidualna
406,404
-2-
Norma PRO Wersja 4.22
Poszcz
Razem
m3
m3
406,404
2 ST-02
d.1
j.m.
406,404
RAZEM
406,404
406,404
RAZEM
406,404
406,404
RAZEM
406,404
40,640
RAZEM
40,640
2 586,840
RAZEM
2 586,840
406,404
RAZEM
406,404
m2
m2
m3
m3

Podobne dokumenty