informacja w sprawie opłat od posiadania psów

Transkrypt

informacja w sprawie opłat od posiadania psów
INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT OD POSIADANIA PSÓW
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Szczecinek uchwały w sprawie ustalenia opłat od posiadania psów informuję, że roczna stawka
opłaty od posiadania psów wynosi 100,00 zł od każdego psa. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca 2016 r. lub w ciągu
14 dni od dnia posiadania psa. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się z opłaty właścicieli psów trwale oznakowanych elektronicznie
tzw. mikroczipem. Od początku 2016 r. mieszkańcy Gminy będą mogli bezpłatnie dokonać czipowania swojego zwierzęcia
w wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym w Szczecinku lub podczas corocznych szczepień w poszczególnych miejscowościach.
Czipowanie odbywać się będzie do 30 czerwca 2016 r.
Gmina, Ustawą o zapobieganiu bezdomności zwierząt, zobowiązana jest do humanitarnego rozwiązywania problemów występujących
z powodu bezdomności zwierząt. Dochód uzyskany z ustalonej opłaty przeznaczony zostanie na pokrycie części kosztów, jakie samorząd
gminny ponosi z tytułu realizacji tego zadania, które w skali roku kształtują się na poziomie 48 tys zł.
Wprowadzenie ww. uchwały ma na celu zwrócić uwagę właścicieli psów na problem ich trwałego znakowania, które w przypadku
znalezienia zwierzęcia, pozwoli bez problemu ustalić właściciela, jak również powinna pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ilości
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczecinek.
OPŁAT OD POSIADANIA PSÓW, NIE POBIERA SIĘ OD:
1. Osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego,
2. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
3. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Podobne dokumenty