FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zapytania ofertowego na

Transkrypt

FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zapytania ofertowego na
........................................, dnia ................................
...................................................
Nazwa i adres wykonawcy
......................................................................................
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym
oraz e-mail wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zapytania ofertowego na: „Zakup i montaż 22 ścianek oporowych na istniejących
przepustach z rur PVC Ø 40 we wsi Przewodowo Poduchowne”
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ( z podatkiem VAT)
………………… zł
słownie …………………………………………………………………………), w tym podatek
VAT (……%) w wysokości ………………zł , co stanowi ……. zł brutto za montaż jednej
ścianki oporowej wraz z pracami towarzyszącymi wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym
Termin realizacji zamówienia– zgodnie z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się
z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia ( m.in. zapoznaliśmy się z miejscem realizacji zamówienia).
2. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym w
tym zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
.............................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

Podobne dokumenty