DNP DS620_PrinterDriverInstruction_ForVista_V1.0.1.0_PL

Transkrypt

DNP DS620_PrinterDriverInstruction_ForVista_V1.0.1.0_PL
DNP
CYFROWA DRUKARKA FOTOGRAFICZNA
DP-DS620
DP-DS620 (A)
Instrukcja obsługi sterownika drukarki
Dla systemu Windows Vista
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
27 lutego 2015 Wer. 1.0.1.0
• Środki ostrożności
Przed użyciem drukarki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi w celu
zapewnienia prawidłowego użycia drukarki. Należy pamiętać, że zawartość była zgodna
z normami w momencie przygotowania sekcji instrukcji obsługi poświęconej
bezpieczeństwu, z użyciem i środkami ostrożności włącznie.
• Modyfikacje
Ze względu na bezpieczeństwo produktu zabrania się modyfikowania drukarki DPDS620/DP-DS620 (A), sterownika drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A) i zawartości
dysku CD.
• Prawa autorskie
Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności intelektualnej,
które są związane z dokumentami i programami dołączonymi do tego projektu,
stanowią własność firmy Dai Nippon Printing Co., Ltd. i innych właścicieli praw.
Zabrania się kopiowania i użycia tych elementów bez zgody firmy Dai Nippon Printing
Co., Ltd., chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.
• Informacje o miejscu docelowym produktu
W Stanach Zjednoczonych nie można odsprzedawać ani używać drukarki DP-DS620
bez numeru miejsca docelowego (A).
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Spis treści
Rozdział 1 Instalacja ___________________________________________________________ 1
1.1
Przygotowanie drukarki i komputera ____________________________________ 1
1.2
Kreator znajdowania nowego sprzętu ___________________________________ 1
1.3
Instalacja przy użyciu funkcji „Dodaj drukarkę” ___________________________ 6
Rozdział 2 Właściwości ________________________________________________________ 12
2.1
Otwieranie właściwości drukarki ______________________________________ 12
2.2
Funkcje ustawień druku _____________________________________________ 14
2.2.1
Układ ________________________________________________________ 14
2.2.2
Opcje zaawansowane __________________________________________ 15
2.2.3
Papier/jakość _________________________________________________ 20
2.2.4
Opcja ________________________________________________________ 20
2.2.5
Dopasowywanie kolorów _______________________________________ 22
2.2.6
Informacje o drukarce __________________________________________ 23
2.3
Domyślne wartości ustawień _________________________________________ 25
2.4
Zarządzanie kolorami _______________________________________________ 26
2.5
Obszar wydruku ____________________________________________________ 27
2.6
Orientacja druku ____________________________________________________ 28
Rozdział 3 Aktualizacja sterownika ______________________________________________ 29
Rozdział 4 Usuwanie sterownika ________________________________________________ 35
Główne funkcje dodatkowe z poprzednich modeli
■ Dodano rozmiary papieru (6x4,5) x N, (6x4) x N i (5x3,5) x N (w krajach, w których ma to
zastosowanie)
Dodano rozmiary „(6x4,5) x N”, „(6x4) x N” i „(5x3,5) x N” w celu zredukowania zużycia taśmy
poprzez drukowanie w rozmiarach (6x4,5), (6x4) i (5x3,5) przy użyciu funkcji druku z
przewijaniem taśmy.
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Ustawienie rozmiaru papieru (6x4) x n” w rozdziale
2.2.2 Opcje zaawansowane.
■ Dodano informacje o drukarce
Dodano funkcję informacji o drukarce w celu wyświetlania na ekranie sterownika na przykład
informacji o drukarce oraz stanu/liczby drukowanych kopii.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 2.2.6 Informacje o drukarce.
■ Dodano ustawienia języka
Dodano funkcję zmiany języka wyświetlania dla następujących ustawień druku: Opcje
zaawansowane – funkcje drukarki, opcje papieru, Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) i
Printer Info (Informacje o drukarce).
Szczegółowe informacje zawiera rozdział 2.2.4 Opcja.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Rozdział 1 Instalacja
1.1
Przygotowanie drukarki i komputera
Włącz drukarkę DP-DS620
DS620 i za pomocą
pomoc kabla USB połącz drukarkę
ę z komputerem.
*Informacje o połączeniu
czeniu zawiera instrukcja obsługi drukarki DP-DS620.
DP
Uwaga: Nie wkładaj jeszcze dołączonego
dołą
dysku do napędu.
Zaloguj się jako administrator. Poni
Poniższy opis zakłada, że operacje są
ą wykonywane z
uprawnieniami administratora.
Jeśli po podłączeniu
czeniu drukarki zostanie wy
wyświetlony
wietlony Found New Hardware (Kreator
znajdowania nowego sprzętu),
ętu), wykonaj instalację
instalacj zgodnie z procedurą
ą przedstawioną
przedstawion w
sekcji 1.2 Kreator znajdowania nowego sprzętu.
sprz
Jeśli Kreator znajdowania
najdowania nowego sprzętu
sprz
nie zostanie wyświetlony,
wietlony, wykonaj instalacj
instalację zgodnie z procedurą przedstawioną
przedstawion w sekcji
Instalacja przy użyciu
yciu funkcji „Dodaj drukark
drukarkę”.
1.2
Kreator znajdowania nowego sprzętu
sprz
Kreator znajdowania nowego sprzętu
sprz
zostaje uruchomiony. Kliknij opcję
ę „Locate and install
driver software (recommended)” („Odszukaj i zainstaluj oprogramowanie sterownika
(zalecane)”).
Rysunek 1.1 Kreator znajdowania nowego sprzętu
sprz
Uwaga: Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika
u ytkownika z komunikatem
„Windows needs your permission to continue” („System Windows wymaga Twojej zgody, aby
kontynuować”).
”). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
1
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran z pro
prośbą o włożenie dysku dołączonego
czonego do drukarki Dai Nippon
Printing DP-DS620. Kliknij opcję „I don’t have the disc. Show me other options” („Nie mam
dysku. Pokaż mi inne opcje”).
Rysunek 1.2 Wkładanie dysku
wietlony ekran System Windows nie mo
może odnaleźć oprogramowania
Zostanie wyświetlony
sterownika dla tego urządzenia.
ądzenia. Kliknij opcję
opcj „Browse my computer for driver software
(advanced)” („Przeglądaj
ądaj
daj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika
(zaawansowane)”).
Rysunek
nek 1.3 Ekran System Windows nie może
mo odnaleźć oprogramowania sterownika dla
tego urządzenia
2
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Uwaga: Włóż teraz dołączony
ączony dysk CD.
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze.
Kliknij przycisk „Browse” („Przeglądaj”),
(„Przegl
, wybierz miejsce instalacji i kliknij przycisk „Next”
(„Dalej”).
Rysunek 1.4 Ustawianie lokalizacji oprogramowania sterownika
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran potwierdzenia zabezpiecze
zabezpieczeń systemu Windows. Kliknij opcję
opcj
„Install this driver software anyway” („Zainstaluj
(„Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”).
Rysunek 1.5 Ekran potwierdzenia zabezpieczeń
zabezpiecze systemu Windows
3
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Oprogramowanie sterownika zostanie zainstalowane.
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran „The software for this device has been successfully installed”
(„Oprogramowanie dla tego urządzenia
urzą
zostało pomyślnie
lnie zainstalowane”). Kliknij przycisk
„Close” („Zamknij”). Kreator zakończy
zako
pracę.
Rysunek 1.6 Ekran kończenia
ko
instalacji
Kliknij kolejno przycisk „Start” („Start”) i pozycję
pozycj „Control Panel” („Panel sterowania”), aby
otworzyć Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknij opcj
opcję „Printer” („Drukarka”).
Rysunek 1.7 Panel sterowania
4
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
W oknie Printers (Drukarki) upewnij się,
si że widoczna jest ikona „DP-DS620”.
DS620”.
Instalacja sterownika drukarki DP-DS620 została ukończona.
Rysunek 1.8 Drukarki
Po zakończeniu
czeniu instalacji sterownika drukarki nale
należy zawsze uruchomićć ponownie komputer.
5
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
1.3
Instalacja przy użyciu
życiu funkcji „Dodaj drukark
drukarkę”
Kliknij kolejno przycisk „Start” („Start”) i pozycję
pozycj „Control Panel” („Panel sterowania”), aby
otworzyć Panel sterowania. W Panelu sterowania kliknij opcj
opcję „Printer” („Drukarka”).
Rysunek 1.9 Panel sterowania
Na górnym pasku menu okna Printers (Drukarki) kliknij opcję
opcj „Add al Printer” („Dodaj
drukarkę”).
Rysunek 1.10 Drukarki
6
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran Choose a local or network printer (Wybierz drukark
drukarkę lokalną lub
sieciową). Wybierz opcję
ę „Add a local printer” („Dodaj drukark
drukarkę lokalną”)
ą”) i kliknij przycisk
„Next” („Dalej”).
oose a local or network printer screen (Wybierz drukarkę
drukark lokalną lub
Rysunek 1.11 Ekran Choose
sieciową)
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran Choose a printer port (Wybierz port drukarki). Wybierz opcj
opcję
„Use an existing port” („Użyj
żyj istniejącego
istniej cego portu”). Wybierz z listy port USB użyty
uż
do
podłączenia
czenia drukarki (na przykład USB001) i kliknij przycisk „Next” („Dalej”).
Rysunek 1.12 Ekran Wybierz port drukarki
7
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran Install the printer driver (Zainstaluj sterownik drukarki). Kliknij
przycisk „Have Disk...” („Mam dysk”).
Rysunek 1.13 Ekran Zainstaluj sterownik drukarki
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran Instalowanie z dysku. Kliknij przycisk „Browse” („Przegl
(„Przeglądaj”),
wybierz miejsce instalacji i kliknij przycisk OK.
Rysunek 1.14 Ekran Instalowanie z dysku
8
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
e na ekranie Zainstaluj sterownik drukarki jest wy
wyświetlana
wietlana pozycja „DP„DP
Upewnij się, że
DS620”, a następnie
pnie kliknij przycisk „Next” („Dalej”).
Rysunek 1.15 Ekran Zainstaluj sterownik drukarki (DP-DS620)
(DP DS620)
Pojawi się ekran Wpisz nazwę drukarki. Ustaw nazwę drukarki. Jeślili chcesz ustawić
ustawi tę
drukarkę jako domyślną,
ą,, zaznacz pole wyboru "Set as the default printer" („Ustaw jako
drukarkę domyślną”)
”) i kliknij przycisk „Next” („Dalej”).
Rysunek 1.16 Ekran Wpisz nazwę
nazw drukarki
9
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Uwaga:
Zostanie wyświetlone
świetlone okno dialogowe Kon
Kontrola konta użytkownika
żytkownika z
komunikatem „Windows needs your permission to continue” („System Windows
wymaga Twojej zgody, aby kontynuować”).
kontynuowa ”). Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran potwierdzenia zabezpiecze
zabezpieczeń systemu Windows. Kliknij
Klikni opcję
„Install this driver software anyway” („Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”).
Rysunek 1.17 Ekran potwierdzenia zabezpieczeń
zabezpiecze systemu Windows
Zostanie wyświetlony
wietlony ekran You’ve successfully added DP
DP-DS620
DS620 (Pomyślnie
(Pomyś
dodano
drukarkę DP-DS620).
DS620). Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
(Zako
Rysunek 1.18 Ekran Pomyślnie
Pomy
dodano drukarkę DP-DS620
DS620
10
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
W oknie Printers (Drukarki) upewnij się,
si że widoczna jest ikona „DP-DS620”.
DS620”.
Instalacja sterownika drukarki DP-DS620
DP
została ukończona.
Rysunek 1.19 Drukarki
Po zakończeniu
czeniu instalacji sterownika drukarki nale
należy zawsze uruchomićć ponownie komputer.
11
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Rozdział 2 Właściwości
Wła
W oknie Właściwości
ci sterownika drukarki DP-DS620
DP
można
na skonfigurować różne ustawienia
drukarki. Przed dokonaniem zmiany ustawień
ustawie upewnij się, że
e dobrze rozumiesz ich
znaczenie. Aby użyć właściwoś
ściwości, zaloguj się jako administrator. W zależnoś
żności od używanej
aplikacji, należy wykonaćć tę
ę operację
operacj z poziomu ustawień drukowania aplikacji.
2.1
Otwieranie właściwoś
ściwości drukarki
1.
Kliknij kolejno przycisk „Start” („Start”) i pozycję
pozycj „Control Panel” („Panel sterowania”),
aby otworzyć Panel sterowania.
2.
W Panelu sterowania kliknij opcję
opcj „Printer” („Drukarka”), aby otworzyć okno Drukarki.
12
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
3.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
ikon DP-DS620.
DS620. Kliknij w menu pozycję
pozycj
„Properties” („Właściwości”),
ści”), aby otworzyć
otworzy okno dialogowe „Properties” („Wła
(„Właściwości”).
4.
Pojawi się ekran DP-DS620
DS620 Properties (Właściwości
(Wła
drukarki DP-DS620).
DS620).
13
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.2
Funkcje ustawień
ń druku
Wybranie ustawień podstawowych
owych na ekranie Właściwości
Wła
umożliwia
liwia zmianę różnych
ustawień druku.
2.2.1 Układ
Rysunek 2.2.1 Karta Layout (Układ)
Orientacja
Ustaw orientację druku: „Portrait” (Pionowa) lub „Landscape” (Pozioma).
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „2.6 Orientacja”.
Page Order (Kolejność stron)
Określ w aplikacji kolejność
ść drukowania stron w przypadku wielu kopii obrazu.
Przykład: Kolejność drukowania
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Front to Back (Od
początku do
końca)
Od końca do
początku
Pages per Sheet (Stron na arkusz)
Ustaw drukowanie określonej
ślonej wielkości
wielko
podziału. W większości
ci sytuacji ustaw wartość
warto „1”.
Przykład: Wielkość podziału
1 podział
4 podziały
14
9 podziałów
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.2.2 Opcje zaawansowane
Kliknięcie przycisku „Advanced” (Zaawansowane) na karcie Layout (Układ) umożliwia
umożliwia skonfigurowanie
różnych opcji zaawansowanych.
Rysunek 2.2.2.1 Advanced settings
(Ustawienia zaawansowane)
Rysunek 2.2.2.2 Karta Advanced options
(Opcje zaawansowane)
Paper Size (Rozmiar papieru)
no nika w drukarce.
Określl rozmiar papieru. Dopasuj rozmiar papieru do rozmiaru nośnika
Ustawiającc rozmiar papieru, można
moż włączyć ustawienia układu wielokrotnego. Szczegółowe
informacje znajdują się
ę w kolejnych sekcjach.
Copy Count (Liczba kopii)
Możesz wybrać liczbę kopii drukowanego obrazu.
Print Quality (Jakość wydruku)
Określ rozdzielczość.
Print Quality (Jakość wydruku)
High-speed (Duża szybkość
ść)
High-quality (Wysoka jakość
ść)
ICM Method (Metoda ICM)
ICM Method (Metoda ICM)
ICM Disabled (ICM wyłączone)
ączone)
ICM Handled by Host System
(ICM obsługiwane przez system
hosta)
ICM Handled by Printer (ICM
obsługiwane przez drukarkę)
drukarkę
Funkcja
Drukowanie w trybie dużej
żej szybkości
szybko
Drukowanie w trybie wysokiej jakości
jako
Funkcja
Zsynchronizowane z opcją „Color Adjustment Disabled”
(Dopasowywanie kolorów wyłączone)
czone) na karcie 2.2.4
Option (Opcja).
Zsynchronizowane z opcją „Color Adjustment ICM” (ICM
dopasowywania kolorów) na karcie 2.2.4 Option (Opcja).
Zarządzanie kolorami przy użyciu
yciu sterownika.
Po wybraniu tej opcji działanie jest identyczne jak w
przypadku opcji „ICM Handled by Host System” (ICM
obsługiwane przez system hosta).
ICM Intent (Cel ICM)
Ustaw metodę renderowania podczas korzystania z funkcji ICM. Profil ICC należy
należ
nale zawsze ustawić
na „Pictures” (Obrazy). Nie należy
należ używać innych ustawień.
15
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Advanced Printing Features (Zaawansowane funkcje drukowania)
Zawsze należy ustawić opcję Enable (Włącz). Nie należy używać innych ustawień.
Pages per Sheet Layout (Układ stron na arkusz)
Ustawia kierunek układu obrazu w przypadku, gdy ustawienie Pages per Sheet (Stron na arkusz)
jest ustawione na wiele podziałów.
Border (Obramowanie)
Zsynchronizowane z ustawieniem Border (Obramowanie) na karcie Option (Opcja).
Overcoat Finish (Wykończenie powłoki)
Ustaw metodę wykańczania powłoki dla powierzchni wydruku, wybierając jeden z dwóch typów.
Overcoat Finish
Funkcja
(Wykończenie powłoki)
Glossy (Błyszczące)
Tworzy wydruk z błyszczącym wykończeniem.
Matte (Matowe)
Tworzy wydruk z matowym wykończeniem.
Print Re-try (Ponowienie próby wydruku)
Określ, czy należy drukować dane w buforze drukarki po usunięciu błędu drukarki.
Print Re-try
(Ponowienie
Funkcja
próby wydruku)
Disable (Wyłącz) Dane wydruku w buforze drukarki są usuwane po wystąpieniu błędu
drukarki.
Należy ponownie wysłać usunięte dane wydruku po usunięciu błędu.
Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z aplikacji z funkcją odzyskiwania po
wystąpieniu błędu.
Enable (Włącz)
Dane wydruku w buforze drukarki są zapisywane po wystąpieniu błędu
drukarki.
Proces drukowania zostaje uruchomiony ponownie przy użyciu zapisanych
danych po usunięciu błędu.
W przypadku wyłączenia zasilania dane nie są zapisywane.
W zależności od typu błędu drukarki, może być konieczne ponowne usunięcie drukarki w celu
usunięcia błędu. W takim przypadku dane wydruku w buforze drukarki zostają usunięte niezależnie
od ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby wydruku).
Poniższa sekcja przedstawia działanie każdego ustawienia Print Re-try (Ponowienie próby
wydruku) w zależności od typu błędu.
Typ błędu
Gdy funkcja Print Re-try
Gdy funkcja Print Re-try
(Ponowienie próby wydruku)
(Ponowienie próby wydruku)
jest wyłączona
jest włączona
Paper end (Koniec papieru)
Należy ponownie wysłać dane
Proces drukowania zostaje
niewydrukowanego obrazu po
uruchomiony ponownie przy
Ribbon end (Koniec taśmy)
usunięciu błędu.
użyciu danych zapisanych w
Cover open (Otwarcie
buforze drukarki po usunięciu
pokrywy)
błędu.
Paper jam (Zakleszczenie
Po przeprowadzeniu operacji
papieru) (*1)
inicjowania papieru
Ribbon error (Błąd taśmy)
rozpoczyna się drukowanie.
(*1)
Paper setting error (Błąd
ustawienia papieru)
Data error (Błąd danych)
Ponieważ konieczne jest
Ponieważ konieczne jest
wyłączenie i ponowne
wyłączenie i ponowne
Head voltage error (Błąd
włączenie drukarki w celu
włączenie drukarki w celu
napięcia głowicy)
usunięcia
błędu,
dane
wydruku
usunięcia błędu, dane
Head position error (Błąd
w buforze drukarki zostają
wydruku w buforze drukarki
pozycji głowicy)
usunięte niezależnie od
zostają usunięte po
Power supply fan stopped
ustawienia Print Re-try
wyłączeniu drukarki
(Zatrzymanie wentylatora
(Ponowienie próby wydruku).
niezależnie od ustawienia
zasilacza)
Po ponownym uruchomieniu
Print Re-try (Ponowienie
Cutter error (Błąd krajarki)
próby wydruku).
Head temperature error (Błąd drukarki należy ponownie
16
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
temperatury głowicy)
wysłać dane
Po ponownym uruchomieniu
niewydrukowanego obrazu.
drukarki należy ponownie
Media temperature error
wysłać dane
(Błąd temperatury nośnika)
niewydrukowanego obrazu.
RFID module error (Błąd
modułu RFID)
System error (Błąd systemu)
*1: Kiedy drukarka zatrzyma się w wyniku błędu, skorzystaj z instrukcji obsługi drukarki, aby
wyeliminować przyczynę błędu papieru lub taśmy.
2inch cut (Cięcie 2 cale)
Określa, czy należy rozciąć papier na wiele arkuszy o długości 2 cali w przypadku użycia
określonego rozmiaru papieru.
2inch cut
(Cięcie 2
Funkcja
cale)
Disable
Cięcie zgodnie z normalnym obrazem.
(Wyłącz)
Enable
Cięcie z długością 2 cali, przez co rozmiar 6 x 4 zostaje podzielony na dwa
(Włącz)
arkusze, a rozmiar 6 x 8 — na cztery arkusze.
17
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
< Układ wielokrotny >
W przypadku użycia nośnika
nika w rozmiarze 5 x 7, 6 x 8 lub 6 x 9 można
mo
utworzyćć układ z dwoma
obrazami. Ustawienia układu wielokrotnego można
mo
włączyć, ustawiającc rozmiar papieru w sterowniku
drukarki.
Poniższa
sza sekcja przedstawia rozmiary obrazu.
Ustawienia układu
Ustawienie rozmiaru
papieru w sterowniku
(5x3,5) x 2
(5x3,5) x N
Kierunek
papieru
Pionowy
Poziomy
Długość x wysokość rozmiaru
papieru (mm)
131, 1x 92,1) x 2
(92,1x 131,1) x 2
PR (3,5x5) x 2
PR (3,5x5) x N
Pionowy
Poziomy
(92,1x 131,1) x 2
(131,1x 92,1) x 2
(6x4) x 2
(6x4) x N
Pionowy
(156,1x105,0) x 2
Poziomy
(105,0x156,1) x 2
PR (4x6) x 2
PR (4x6) x N
(6x4,5) x 2
(6x4,5) x N
Pionowy
Poziomy
Pionowy
(105,0x156,1) x 2
(156,1x105,0) x 2
(156,1x117,3) x 2
Poziomy
Pionowy
Poziomy
(117,3x156,1) x 2
(117,3x156,1) x 2
(156,1x117,3) x 2
PR (4,5x6) x 2
PR (4,5x6) x N
Używany
nośnik
5x7
6x8
6x9
Układ wielokrotny jest tworzony w przypadku spełnienia następujących
nast
cych warunków.
1. Ustaw rozmiar nośnika
śnika 5 x 7, 6 x 8 lub 6 x 9 w drukarce.
2. Ustaw rozmiar papieru w sterowniku drukarki na jeden z powyższych
powy szych rozmiarów.
3. Wyślij
lij wiele obrazów z aplikacji.
Uwaga:
Ponieważ operacja jest wykonywana przez zadanie wydruku, wielokrotny
układ jest tworzony w przypadku, gdy w pojedynczym zadaniu istnieje wiele
obrazów.
Aby utworzyćć układ z tym samym obrazem, wyślij
wy tę
ę samą
ą liczb
liczbę obrazów co
wartość
ść ustawienia liczby arkuszy. Drukarka obsługuje dwa obrazy
jednocześnie
śnie i wycinana papier po wysuni
wysunięciu.
Obrazy o tym samym
rozmiarze na jednym
arkuszu Układ 2 obrazów:
zestaw x 2
Wycinanie po wysunięciu
wysuni
papieru
18
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
< Ustawienie rozmiaru papieru (6x4) x N >
Jeśli ustawisz rozmiar papieru (6 x 4) x N podczas drukowania rozmiaru 6 x 4 na nośniku
no
o rozmiarze 6 x 8, druk zostanie zoptymalizowany w celu zredukowania zużycia
zu
taśmy.
Ponadto jeślili ustawisz rozmiar papieru (5x3,5) x N lub (6x4,5) x N podczas drukowania
rozmiaru 5 x 3,5 na nośniku
śniku
niku o rozmiarze 5 x 7 lub podczas drukowania rozmiaru 6 x 4,5
na nośniku
niku o rozmiarze 6 x 9, druk tak
także
e zostanie zoptymalizowany w celu zredukowania
zużycia taśmy.
Powyższe operacje mają
ą zastosowanie wyłącznie
wył
do drukarki DP-DS620.
DS620.
W przypadku wybrania rozmiaru
ozmiaru (6x4) x N na drukarce DP-DS620
DP DS620 (A), drukowanie
odbywa się identycznie jak w przypadku rozmiaru (6x4) x 2 bez przewijania taśmy.
ta
Dotyczy to równieżż użycia
życia
ycia rozmiaru (5x3,5) x 2 lub (6x4,5) x 2 nawet w przypadku
wybrania ustawienia (5x3,5) x N lub (6x4,5)
(6x
x N.
Poniższa
sza sekcja przedstawia ró
różnice w zużyciu taśmy
my w przypadku wybrania rozmiaru
papieru (6x4), (6x4) x 2 lub (6x4) x N.
(6x4) x 2
(6x4) x N
(6x4)
Podczas
jednokrotnego
drukowania jednego
arkusza
w
rozmiarze 6 x 4
*Po wydrukowaniu taśma
ta
jest
przewijana i dostosowywana do
następnej pozycji drukowania.
Podczas
dwukrotnego
drukowania jednego
arkusza
w
rozmiarze 6 x 4
*Po wydrukowaniu pierwszego
arkusza taśma
ta
jest przewijana i
zostaje wydrukowany drugi
arkusz.
Podczas
jednokrotnego
drukowania dwóch
arkuszy
w
rozmiarze 6 x 4
Podczas
jednokrotnego
drukowania jednego
arkusza
w
rozmiarze 6 x 4, a
następnie
jednokrotnego
drukowania dwóch
arkuszy
w
rozmiarze 6 x 4
*Dwa arkusze są drukowane
jednocześnie
w
układzie
wielokrotnym.
*Dwa arkusze są
s drukowane
jednocze
jednocześnie
w
układzie
wielokrotnym.
*W przypadku drugiego i
trzeciego arkusza dwa arkusze
są drukowane jednocześnie w
układzie wielokrotnym.
*Po wydrukowaniu pierwszego
arkusza taśma
ta
jest przewijana i
zostaje wydrukowany drugi
arkusz i kolejne. *Ponadto po
wydrukowaniu
ta
taśma
jest
przewijana i dostosowywana do
następnej pozycji drukowania.
19
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
< Przykład użycia
ycia aplikacji >
W tym przykładzie jest używany
żywany Eksplorator Windows.
Krok 1. W Eksploratorze Windows zaznacz dwa lub więcej
wi
obrazów. Następnie kliknij opcję „Print” („Drukuj”)
Krok 4. Ustaw opcję Orientacja na wartość „Portrait”
(„Pionowa”) i kliknij przycisk „Advanced”(„Zaawansowane”).
.
Image selection
Zaznaczanie obrazów
Krok 2. Zaznacz pole wyboru „Fit picture to frame” („Dopasuj
obraz do ramki”) i kliknij przycisk „Options” („Opcje”)
Krok 5. Ustaw rozmiar papieru zgodnie z ustawieniem
układu wielokrotnego.
Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zamknąć
zamkn okna
dialogowe z kroków 5 i 4.
.
Krok 3. Kliknij opcję „Printer Properties” („Właściwości
(„Wła
drukarki”).
Krok 6. Kliknij przycisk „Print” („Drukuj”).
20
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.2.3 Papier/jakość
Rysunek 2.2.3 Karta Paper/Quality (Papier/jakość)
(Papier/jako
Color (Kolor) Ustaw opcję
ę Color (Kolor). Nie używaj
u
trybu czarno-białego.
białego. 2.2.4 Opcja
2.2.4 Opcja
Rysunek 2.2.4.1 Karta Option (Opcja)
Rysunek 2.2.4.2 Ustawienie Sharpness
(Ostrość)
Border (Obramowanie)
Określl obramowanie dla wydruku. (Zaznacz pole wyboru obramowania). Opcja jest
zsynchronizowana z opcją
ą Border Enable/Disable (Obramowanie włączone/wyłą
czone/wyłączone) w oknie
ustawień zaawansowanych.
21
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Sharpness (Ostrość)
Przetwarzanie ostrości przy użyciu jednego z 11 etapów (Rysunek 2.2.4.2). W przypadku
ustawienia „0 (Default)” (0 (Domyślne)) ostrość nie jest przetwarzana.
Przesunięcie w stronę minusa (-) powoduje rozmycie obrazu, a przesunięcie w stronę plusa (+) —
wyostrzenie obrazu.
Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów)
None (Brak)
Opcja jest zsynchronizowana z opcją ICM Method (Metoda ICM) w oknie ustawień
zaawansowanych. Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcja ICM i karta Color
Adjustment (Dopasowywanie kolorów) zostaną wyłączone, a sterownik drukarki nie
będzie przeprowadzać dopasowywania kolorów.
Handled by Driver (Obsługiwane przez sterownik)
Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcja ICM zostanie wyłączona, a funkcja
2.2.5 Dopasowywanie kolorów zostanie włączona. Wynik będzie stosowany do
wartości dopasowania następujących elementów: Gamma, Brightness (Jasność),
Contrast (Kontrast) i Chroma (Kolory).
ICM
Opcja jest zsynchronizowana z opcją ICM Method (Metoda ICM) w oknie ustawień
zaawansowanych (ICM Handled by Host System (ICM obsługiwane przez system
hosta)). Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, sterownik będzie zarządzać
kolorami.
ICM & Driver (ICM i sterownik)
Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, funkcje ICM (zarządzanie kolorami) i 2.2.5
Dopasowywanie kolorów zostaną włączone.
Język
Zmiana języka wyświetlania dla następujących elementów: Opcje zaawansowane – funkcje
drukarki, Option (Opcja), Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów) i Printer Info (Informacje o
drukarce).
Wybrany język zostanie uaktywniony, kiedy ustawienia druku zostaną wyświetlone następnym
razem.
[Dostępne języki]
• Japoński
• Angielski (US)
• Francuski (Francja)
• Niemiecki (Niemcy)
• Rosyjski (Rosja)
• Hiszpański (Hiszpania)
• Koreański
• Chiński (Chiny)
• Chiński (Tajwan)
• Jeśli środowisko systemu operacyjnego odpowiada jednemu z powyższych ustawień,
domyślny język wyświetlania będzie zgodny z odpowiednim krajem.
Jeśli środowisko systemu operacyjnego nie odpowiada żadnemu z powyższych ustawień,
domyślnym językiem wyświetlania będzie język angielski.
• Aby użyć języka innego niż język systemu operacyjnego, należy zainstalować
następującą czcionkę dla odpowiedniego języka.
22
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Język
Japoński
Angielski (US)
Francuski (Francja)
Niemiecki (Niemcy)
Rosyjski (Rosja)
Hiszpański (Hiszpania)
Koreański
Chiński (Chiny)
Chiński (Tajwan)
Czcionka
Meiryo
Segoe UI
Segoe UI
Segoe UI
Segoe UI
Segoe UI
Malgun Gothic
Microsoft YaHei
Microsoft JhengHei
About (Informacje)
Wyświetlenie wersji sterownika.
23
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.2.5 Dopasowywanie kolorów
Jeślili pole wyboru Handled by Driver (Obsługiwane przez sterownik) zostanie zaznaczone na karcie
2.2.4 Option (Opcja), wartości
ści dopasowania z karty Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów)
będą stosowane do obrazu.
Rysunek 2.2.5 Karta Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów)
Poniższa
sza sekcja przedstawia zakresy ustawie
ustawień na karcie Color Adjustment (Dopasowywanie
kolorów).
Pozycja
dostosowania
Gamma
Brightness
(Jasność)
Contrast (Kontrast)
Chroma (Kolory)
Wartość
ść dostosowania
-100
100 (ciemne) do 100 (jasne) („0” oznacza brak dostosowania, Y2,0 do 0,5)
Umożliwia
żliwia dostosowanie gęstości
g
ci półtonów obrazu. Zwiększenie wartości
warto
gamma powoduje rozjaśnienie
rozja
półtonów.
Pole wyboru Sync (Synchronizacja)
Zaznaczone: ustawienie RGB na tę
t samą wartość.
Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości.
warto
-100
100 (ciemne) do 100 (jasne) („0” oznacza brak dostosowania)
Umożliwia
żliwia dostosowanie jasności
jasno
obrazu. Zwiększenie
kszenie wartości
warto
jasności
powoduje rozjaśnienie
rozja
całego obrazu.
Pole wyboru Sync (Synchronizacja)
Zaznaczone: ustawienie RGB na tę
t samą wartość.
Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości.
warto
-100
100 (niski) do 100 (wysoki) („0” oznacza brak dostosowania)
Umożliwia
żliwia dostosowanie kontrastu obrazu. Zwiększenie
kszenie wartości
warto
kontrastu
powoduje zwiększenie
zwi
różnicy między
dzy jasnymi i ciemnymi obszarami.
Pole wyboru Sync (Synchronizacja)
Zaznaczone: ustawienie RGB na tę
t samą wartość.
Niezaznaczone: ustawienie RGB na inne wartości.
warto
-100
100 (niski) do 100 (wysoki) („0” oznacza brak dostosowania)
Umożliwia
żliwia dostosowanie kolorów obrazu.
24
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.2.6. Informacje o drukarce
Wyświetlanie
wietlanie informacji o drukarce.
Rysunek 2.2.6.1 Karta Printer Info
(Informacje o drukarce)
Rysunek 2.2.6.2 Ekran wyświetlany
wyś
po
załadowaniu nieprawidłowego nośnika
no
25
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Poniższa
sza sekcja przedstawia informacje wy
wyświetlane
wietlane na karcie Printer Info (Informacje o drukarce).
Wyświetlany
Szczegóły
element
Media Info
Ten obszar przedstawia na przykład rozmiar i pozostałą
ą liczbę
ę arkuszy, jak
jaką
(Informacje o
można
na zadrukowa
zadrukować przy użyciu taśmy w drukarce.
nośniku)
* Informacje o nośniku
no
nie są wyświetlane
wietlane w przypadku załadowania typu
nośnika,
nika, który nie jest obsługiwany przez drukarkę.
drukark . (Rysunek 2.2.6.2)
Printer Status
Wyświetla
etla stan drukarki przy użyciu
u
ikon i znaków.
(Stan drukarki)
Wyświetlana
świetlana
Wyświetlane znaki
Stan/reakcja
ikona
(kolor)
Waiting
Drukowanie jest możliwe.
moż
(Oczekiwanie)
(zielony)
Printing
(Drukowanie)
Drukarka drukuje.
Door open (Otwarte
drzwiczki)
Drzwiczki przednie są otwarte.
Zamknij drzwiczki przednie.
Ribbon end (Koniec
taśmy)
Brak taśmy.
Załaduj nowy nośnik.
śnik.
(Papier i taśmę
ę należy
należ wymieniać
razem jako zestaw).
Paper end (Koniec
papieru)
Brak papieru.
Załaduj nowy nośnik.
śnik.
(Papier i taśmę
ę należy
należ wymieniać
razem jako zestaw).
(niebieski)
(żółty)
(żółty)
(żółty)
26
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Wyświetlany
element
Szczegóły
Wyświetlana
świetlana
ikona
(kolor)
Wyświetlane znaki
Stan/reakcja
Offline
Nie można
na rozpoznać
rozpozna drukarki.
Połącz drukarkę
ę z komputerem, a
następnie włącz
ącz drukark
drukarkę.
Cooling head
(Chłodzenie głowicy)
Trwa chłodzenie głowicy.
Poczekaj chwilę.
ę. Drukowanie
zostanie wznowione
automatycznie.
Ribbon error (Błąd
taśmy)
Taśma
ma nie jest ustawiona
prawidłowa. Załaduj prawidłowo
taśmę.
Paper size setting
error
(Błąd ustawiania
rozmiaru papieru)
Ustawienia drukarki i rozmiar
zainstalowanej taśmy
taś
nie są
zgodne.
Sprawdź ustawienie rozmiaru
papieru i rozmiar taśmy.
taś
Wykryto zakleszczenie papieru.
Wyjmij papier i załaduj go
prawidłowo.
(szary)
(fioletowy)
(pomarańczowy)
ńczowy)
(pomarańczowy)
ńczowy)
Paper jam
(Zakleszczenie
papieru)
(pomarańczowy)
ńczowy)
System error (Błąd
systemu)
(czerwony)
Total Count
(Łączna liczba)
Firmware Version
(Wersja
oprogramowania
sprzętowego)
Serial No.
(Numer seryjny)
Color Control
Data (Dane
sterujące
kolorami)
Błąd systemu.
Uruchom ponownie drukarkę
drukark i
komputer. Jeśli
śli drukarka nie
usunie błędu
ędu po ponownym
uruchomieniu, skontaktuj się
si z
centrum serwisowym.
serwisow
* Komunikat ostrzeżenia
ostrze
jest wyświetlany
wietlany w przypadku załadowania typu
nośnika,
nika, który nie jest obsługiwany przez drukarkę.
drukark . (Rysunek 2.2.6.2)
Łączna
czna liczba wydrukowanych arkuszy (drukowanie w rozmiarze innym ni
niż
6x4,5, 6x4 lub 5x3,5 jest zliczane jako dwa arkusze).
Wersja programu sterującego
steruj cego drukarki. xx.xx wskazuje wersję.
wersję
▪ DS620A xx.xx (Stany Zjednoczone)
▪ DS620 xx.xx (inne kraje)
Numer seryjny drukarki.
Dane sterujące
sterują kolorami drukarki.
27
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.3 Domyślne wartości ustawień
Poniższa sekcja przedstawia domyślne wartości ustawień (w momencie instalacji). Jeśli ustawienia
zostały zmienione, a sterownik drukarki przestał działać działać normalnie, należy przywrócić wartości
domyślne, które przedstawiono poniżej.
Uwaga: W zależności od dodatku Service Pack systemu operacyjnego lub środowiska użycia,
wartości domyślne w momencie instalacji mogą się różnić od przedstawionych w poniższej
tabeli.
Karta
Ustawienie
Wartość
Layout (Układ)
Orientation (Orientacja)
Portrait
(Pionowa)
Page Order (Kolejność stron)
Front to Back (Od
początku do
końca)
Pages Per Sheet (Stron na arkusz)
1
Paper/Quality
Color (Kolor)
Color (Kolor)
(Papier/jakość)
Option (Opcja)
Border (Obramowanie)
Disable (Wyłącz)
Sharpness (Ostrość)
0 (Default) (0
(Domyślne))
Color Adjustment (Dopasowywanie kolorów)
ICM
Language setting (Ustawienie języka)
English
(Angielski)
Color Adjustment Gamma
0
(Dopasowywanie Brightness (Jasność)
0
kolorów)
Contrast (Kontrast)
0
Chroma (Kolory)
0
Advanced
Paper/Output
Paper Size
(6x4) x N
settings
(Papier/wyjście)
(Rozmiar
papieru)
(Ustawienia
zaawansowane)
Copy Count
1
(Na karcie Layout
(Liczba kopii)
(Układ) kliknij
Graphic (Grafika) Print Quality (Jakość wydruku)
High-speed
przycisk
(Duża szybkość)
„Advanced"
Image color
ICM Method
ICM Handled by
(Zaawansowane)).
management
(Metoda ICM)
Host System
(Zarządzanie
(ICM
kolorami obrazu)
obsługiwane
przez system
hosta)
ICM Intent (Cel
Pictures (Obrazy)
ICM)
Document
Advanced Printing Features
Enable (Włącz)
options (Opcje
(Zaawansowane funkcje drukowania)
dokumentu)
Pages per Sheet Layout (Układ stron
Right then Down
na arkusz)
(W prawo i w dół)
Printer function
Border
Disable (Wyłącz)
(Funkcja
(Obramowanie)
drukarki)
Overcoat Finish
Glossy
(Wykończenie
(Błyszczące)
powłoki)
Print Re-try
Enable (Włącz)
(Ponowienie
próby wydruku)
2inch cut (Cięcie
Disable (Wyłącz)
2 cale)
Tabela 2.3 Domyślne ustawienia drukarki
28
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.4 Zarządzanie
dzanie kolorami
Karta Color Management (Zarządzanie
ądzanie kolorami) umożliwia
umo
określenie
lenie profilu kolorów. Instalator
tworzy domyślnie powiązanie
zanie z profilem „DS620-R0.icc”.
„DS620
Krok 1. W oknie właściwości
wła
drukarki wybierz kartę
ę Color Management
(Zarządzanie
ądzanie kolorami), a nast
następnie
pnie kliknij przycisk „Color Management”
(Zarządzanie
ądzanie kolorami).
Rysunek 2.4 Karta Color Management (Zarządzanie
(Zarz dzanie kolorami)
Krok 2. Na liście
ście Device (Urządzenie) wybierz pozycję DP-DS620.
DS620.
File that the installer associates
Plik powiązany
zany przez instalator
29
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.5 Obszar wydruku
Poniższa sekcja przedstawia rozmiary obrazu i liczbę punktów generowanych przez ustawienie
rozmiaru papieru w sterowniku.
Rozmiar
papieru
(5x3,5)
(5x3,5) x 2
(5x3,5) x N
(5x5)
(6x4)
(6x4) x 2
(6x4) x N
(6x4,5)
(6x4,5) x 2
(6x4,5) x N
(6x6)
(5x7)
(6x8)
(6x9)
Rozmiar obrazu
(szerokość x wysokość)
Orientacja
Liczba punktów obrazu
(szerokość x wysokość)
Duża
Wysoka
szybkość (300 jakość (600 x
x 300 dpi)
600 dpi)*1
1548 x 1088
3096 x 2176
(cale)
(mm)
Pionowa
5” x 3,5”
131,1 x 92,1
Pozioma
3,5” x 5”
92,1 x 131,1
1088 x 1548
2176 x 3096
Pionowa
Pozioma
Pionowa
5” x 5”
5” x 5”
6” x 4”
131,1 x 130,4
130,4 x 131,1
156,1 x 105,0
1548 x 1540
1540 x 1548
1844 x 1240
3096 x 3080
3080 x 3096
3688 x 2480
Pozioma
4” x 6”
105,0 x 156,1
1240 x 1844
2480 x 3688
Pionowa
6” x 4,5”
156,1 x 117,3
1844 x 1386
3688 x 2772
Pozioma
4,5” x 6”
117,3 x 156,1
1386 x 1844
2772 x 3688
Pionowa
Pozioma
Pionowa
Pozioma
Pionowa
Pozioma
Pionowa
Pozioma
Pionowa
6” x 6”
6” x 6”
5” x 7”
7” x 5”
6” x 8”
8” x 6”
6” x 9”
9” x 6”
3,5” x 5”
156,1 x 155,4
155,4 x 156,1
131,1 x 181,0
181,0 x 131,1
156,1 x 206,2
206,2 x 156,1
156,1 x 232,0
232,0 x 156,1
92,1 x 131,1
1844 x 1836
1836 x 1844
1548 x 2138
2138 x 1548
1844 x 2436
2436 x 1844
1844 x 2740
2740 x 1844
1088 x 1548
3688 x 3672
3672 x 3688
3096 x 4276
4276 x 3096
3688 x 4872
4872 x 3688
3688 x 5480
5480 x 3688
2176 x 3096
PR (3,5 x 5)
PR (3,5x5) x 2
Pozioma
5” x 3,5”
131,1 x 92,1
1548 x 1088
3096 x 2176
PR (3,5x5) x N
PR (4x6)
Pionowa
4” x 6”
105,0 x 156,1
1240 x 1844
2480 x 3688
PR (4x6) x 2
Pozioma
6” x 4”
156,1 x 105,0
1844 x 1240
3688 x 2480
PR (4x6) x N
PR (4,5x6)
Pionowa
4,5” x 6”
117,3 x 156,1
1386 x 1844
2772 x 3688
PR (4,5x6) x 2
Pozioma
6” x 4,5”
156,1 x 117,3
1844 x 1386
3688 x 2772
PR (4,5x6) x N
*1: Konwersja do rozmiaru 300 x 600 dpi w sterowniku, a następnie wysłanie do drukarki.
30
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2.6 Orientacja
Poniższa tabela przedstawia związek
zwią
między
dzy obrazami wygenerowanymi przez aplikację
aplikacj a
wydrukowanymi elementami (kierunek wydruku) zgodnie z ustawieniem orientacji. Wygenerowane
obrazy nie stanowią oryginalnego obrazu obróconego przez aplikację,
aplikacj , ale zostają powiększone
powi
w celu
dopasowania do rozmiarów przedstawionych w sekcji 2.5 Obszar wydruku.
Oryginalny
obraz
Ustawienie sterownika
Orientac Ustawienie papieru
ja
(5x3,5)
(5x3,5) x 2
(5x3,5) x N
(5x5)
(6x4)
(6x4) x 2
(6x4) x N
(6x4,5)
(6x4,5) x 2
(6x4,5) x N
(6x6)
Wydrukowa
Wygenerow
ny element
any obraz
(orientacja
wydruku ↓)
PR (3,5x5)
PR (3,5x5) x 2
PR (3,5x5) x N
PR (4x6)
PR (4x6) x 2
PR (4x6) x N
PR (4,5x6)
PR (4,5x6) x 2
PR (4,5x6) x N
Wygenerow
any obraz
(5x7)
(6x8)
(6x9)
Wydrukowa
ny element
(orientacja
wydruku ↓)
Wygenerow
any obraz
Wydrukowa
ny element
(orientacja
wydruku ↓)
Pionowa
Poziom
a
Pionowa
Poziom
a
31
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Rozdział 3 Aktualizacja sterownika
Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy
ży zalogować
zalogowa się jako
administrator.
1. Usunięcie sterownika
1) Przed usunięciem
ciem sterownika drukarki należy
nale zamknąć wszystkie aplikacje. Ponadto kliknij
dwukrotnie ikonę drukarki do usunięcia,
usuni
upewnij się, że nie ma żadnych
adnych dokumentów w kolejce, a
następnie
pnie rozpocznij usuwanie sterownika.
Double click
Podwójne kliknięcie
32
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
2) Kliknij kolejno przycisk Start i pozycję
pozycj Control Panel (Panel sterowania). W Panelu sterowania kliknij
opcję Printer (Drukarka). Na ekranie Drukarki kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę
drukark DPDS620. Kliknij w menu opcję
ę Delete (Usuń).
(Usu
Rysunek 3.1 Kliknięcie
ęcie prawym przyciskiem myszy drukarki DP
DP-DS620
DS620 na ekranie Drukarki
3) Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe potwierdzenia usunięcia
usuni cia drukarki. Kliknij przycisk Yes (Tak).
Rysunek 3.2 Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia
usuni cia drukarki
33
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
4) Po usunięciu drukarki DP-DS620
DS620 kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, aby wyświetlić
wy
menu. Kliknij w menu polecenie „Run as administrator” („Uruchom jako administrator”),
administrator”), a następnie
nast
kliknij opcję „Server properties...” („Wła
(„Właściwości serwera”).
Rysunek 3.3 Wybieranie menu wyświetlanego
wyś
przez kliknięcie
cie prawym przyciskiem myszy na ekranie
Printers (Drukarki)
Right click in an empty space away from the
printerss on the screen to display a menu
Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym
obszarze ekranu (z dala od drukarek), aby
wyświetlić menu
5) Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika
u ytkownika z komunikatem („Windows needs
your permission to continue”(„System
nue”(„System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować”).
kontynuowa
Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
6) Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe Print Server Properties (Właściwości
(Wła
ści serwera wydruku).
Kliknij kartę Drivers (Sterowniki). Na liliście zainstalowanych sterowników drukarek wybierz pozycję
pozycj DPDS620 i kliknij przycisk „Remove...”(„Usuń”).
„Remove...”(„Usu
34
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Rysunek 3.4 Okno dialogowe Właściwości
Wła
ci serwera wydruku
35
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
7) Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe Remove Driver and Package (Usuwanie pakietu i
sterowników). Wybierz opcję
ę „Remove driver and driver package” („Usuń
(„Usu sterownik i pakiet
sterowników”) i kliknij przycisk OK.
Rysunek 3.5 Okno dialogowe Usuń
Usu sterownik i pakiet sterowników
8) Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe potwierdzenia usunięcia
usuni cia sterownika. Kliknij przycisk
pr
Tak.
Rysunek 3.6 Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia
usuni cia sterownika
9) Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe Remove Driver Package (Usuwanie pakietu sterowników).
Kliknij przycisk „Delete” („Usuń”)
36
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Rysunek 3.7 Ekran Usuwanie pakietu sterowników
10) Zostanie wyświetlone
wietlone okno dialogowe kończenia
ko czenia usuwania pakietu sterowników. Kliknij przycisk
OK.
Rysunek 3.8 Okno dialogowe kończenia
ko czenia usuwania pakietu sterowników
Uwaga: Jeśli pojawi się następują
ępujący komunikat o błędzie,
dzie, uruchom ponownie komputer. Po
ponownym uruchomieniu komputera ponów próbę
prób usunięcia
cia sterownika drukarki.
37
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
38
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP
DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
11) W oknie dialogowym Właściwoś
ściwości serwera wydruku potwierdź, że
e sterownik drukarki DP-DS620
DP
został usunięty, a następnie
ępnie kliknij przycisk Zamknij. Usuwanie sterownika drukarki zostało
ukończone. Po usunięciu
ęciu uruchom ponownie komputer.
Rysunek 3.9 Właściwości
Wła
serwera wydruku
2. Instalacja aktualizacji sterownika drukarki
Po usunięciu
ciu drukarki i sterownika drukarki zainstaluj nowy sterownik drukarki.
Procedurę instalacji zawiera „Rozdział 1 Instalacja”.
3. Ponowne uruchomienie komputera
Po zakończeniu
czeniu instalacji sterownika drukarki należy
nale zawsze uruchomićć ponownie komputer. (Nie
wolno drukować natychmiast po zako
zakończeniu instalacji. Zawsze należyy uruchomić ponownie
komputer).
39
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
[Sterownik drukarki DP-DS620/DP-DS620 (A)] — Instrukcja obsługi (dla systemu Windows
Vista)
Rozdział 4 Usuwanie sterownika
Procedurę usuwania sterownika zawiera Rozdział 3, sekcja „1. Usunięcie sterownika”.
40
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Podobne dokumenty