Załącznik Nr 1 do umowy protokół odbioru pojazdu

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do umowy protokół odbioru pojazdu
Załącznik Nr 1 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU
Sporządzony w dniu ……. 2016 r.
Ja
niżej
podpisany
………………………………………………….,
legitymujący się dowodem osobistym nr ………………. wydanym przez
…………………………………………. w dniu …………………………
potwierdzam odbiór samochodu Citroen Jumper o numerze rejestracyjnym LBL
J 700 numerze VIN: VF7231A5215961849 oraz kompletu dokumentów
/dowodu rejestracyjnego, karta pojazdu/.
PRZEKAZUJACY POJAZD:
KUPUJĄCY:

Podobne dokumenty