Procedura organizacji klasy sportowej

Transkrypt

Procedura organizacji klasy sportowej
PROCEDURA ORGANIZACJI KLASY SPORTOWEJ
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Rekrutacja 2016/2017
Podstawa prawna
1.
2.
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z 15 października 2012 r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów
sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z
2012r. poz. 1129),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem
życia (Dz. U. 2011 nr 88 poz. 500)
Poprzez klasę sportową rozumie się oddział szkolny (sportowy), w którym prowadzi
się szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych
klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów. Warunki tworzenia,
organizacja oraz działanie oddziałów sportowych określa rozporządzenie ministra
edukacji narodowej z 15 października 2012 r.
Rozdział 1
Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
Do klasy sportowej uczęszczają uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 1
Naboru uczniów o predyspozycjach fizycznych do uprawiania wybranej
dyscypliny sportu dokona szkolna komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna
powołana przez dyrektora
Nabór uczniów do klasy sportowej odbywać się będzie w terminach
określonych w zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w oparciu
o przeprowadzone testy sprawnościowe dla kandydatów
Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje zgodnie z § 8 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst
jednolity Dz. U z 2013r. poz. 1207)
Rodzice uczniów zamierzających uczęszczać do klasy sportowej mają
obowiązek złożenia
1) Podania do szkoły (zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji)
2) Pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na uczęszczanie
dziecka do klasy sportowej oraz przeprowadzenie próby sprawności
fizycznej (załącznik 1)
3) Pisemnego oświadczenia, w którym wskażą dyscyplinę sportową,
w której dziecko rozwijać będzie umiejętności sportowe spośród
wymienionych dyscyplin piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka
(załącznik 3)
4) Zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że kandydat jest zdrowy
i może przystąpić do testów próby sprawnościowej w ramach rekrutacji
do klasy sportowej w LO w ZS1 w Grodzisku Mazowieckim. (załącznik 2)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5) Orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do uprawiania sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej
Wymienione dokumenty rodzice/prawni opiekunowie dostarczają do szkoły
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Kandydaci ubiegający się o miejsce w oddziale sportowym podczas
postępowania kwalifikacyjnego przechodzą test próby sprawności fizycznej
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Powstanie oddziału klasy sportowej uzależnia się od ilości podań kandydatów
(zgodnie z rozporządzeniem co najmniej 20 uczniów w oddziale w jednej lub
kilku dyscyplinach sportowych)
Uczniowie klasy sportowej zajęcia wychowania fizycznego realizować będą
w jednej wybranej przez siebie dyscyplinie sportowej z pośród dyscyplin
wiodących: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka (wyboru dyscypliny
dokonają podczas składania dokumentów rekrutacyjnych) – załącznik 3
Wymiar zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego w klasie sportowej
wynosi 10 godzin w ciągu tygodnia, w tym 3 godziny przeznaczone na
realizację programu nauczania zgodnego z podstawą programową,
zaś 7 godzin w formie zajęć specjalistycznych w wybranej przez ucznia
podczas
rekrutacji
dyscyplinie
sportowej
połączone
z
zajęciami
ogólnorozwojowymi basenem i siłownią.
Zajęcia prowadzone będą zarówno na terenie szkoły (3 godziny) i 7 godzin
z wykorzystaniem obiektów sportowych innych jednostek organizacyjnych na
podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę, a inną
jednostką na terenie powiatu należąca do organu prowadzącego lub OSIR
Gminy Grodzisk Mazowiecki .
1) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką
sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć
sportowych mogą być tworzone grupy ćwiczeniowe (co najmniej 10 osób
w grupie)
2) Uczniowie klasy sportowej realizują równolegle obowiązkowy program
kształcenia ogólnego zgodny z ramowym planem nauczania trzyletniego
LO. Dodatkowo realizują zajęcia uzupełniające podstawy ratownictwa
przedmedycznego i podstawy żywienia w sporcie.
Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej mogą realizować program
szkolenia sportowego we współpracy ze związkami, klubami, sportowymi
stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury
fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku
związanym z kulturą fizyczną. Współpraca może dotyczyć pomocy
szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów, urządzeń sportowych,
korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia
badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa
uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych. Warunki współpracy
określa umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę,
a właściwym związkiem, klubem lub stowarzyszeniem prowadzącym
działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami
prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z kulturą fizyczną.
W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach
wychowania fizycznego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć na podstawie
decyzji dyrektora szkoły.
Choroba uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez
ucznia powoduje przeniesienie ucznia do innego oddziału klasowego
działającego na zasadach ogólnych od nowego roku szkolnego lub nowego
semestru
15.
16.
17.
W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze
względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie
uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia
edukacyjne.
Planowany jest co najmniej raz w roku udział uczniów w obozie sportowym
finansowanym przez rodziców. (wyjazd może być współfinansowany lub
dofinansowany przez szkołę, Radę Rodziców lub organ prowadzący w miarę
posiadanych środków finansowych)
Stroje sportowe finansowane są przez rodziców. (stroje mogą być
współfinansowane lub dofinansowane przez Radę Rodziców lub organ
prowadzący w miarę posiadanych środków finansowych)
Rozdział 2
Zasady rekrutacji do klasy sportowej
1. Kandydat do klasy pierwszej sportowej:
1) Wykazuje się umiejętnościami i uzdolnieniami potwierdzonymi
dobrymi wynikami testu sprawnościowego
2) Wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez
lekarza
3) Lista osób przyjętych do oddziału sportowego będzie dostępna w
terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
Rozdział 3
Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej oddziału sportowego
dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w składzie:
Dyrektor lub wskazana przez dyrektora szkoły osoba z kadry
kierowniczej jako przewodniczący komisji
Nauczyciele wychowania fizycznego - członkowie
Psycholog lub/i pedagog szkolny – członkowie
1. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przeprowadzającej
rekrutację do oddziału sportowego należy:
Opracować test sprawności fizycznej
Ogłosić termin i miejsce przeprowadzenia testu sprawnościowego
Prowadzić postępowanie kwalifikacyjne – test próby sprawności
fizycznej zatwierdzony przez dyrektora szkoły
Sporządzić protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
Rozdział 4
Funkcjonowanie ucznia w oddziale sportowym
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zapisów Statutu Szkoły oraz
innych regulaminów i zarządzeń obowiązujących w szkole
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach
i zawodach sportowych do których zostanie powołany, a w których bierze
udział szkoła.
5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP
w trakcie trwania zajęć na wszystkich obiektach sportowych, troski o sprzęt
sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku jego celowego
zniszczenia lub zagubienia do ponoszenia odpowiedzialności finansowej oraz
przestrzegania regulaminów korzystania z obiektów sportowych w szkole
i poza szkołą.
6. Uczeń klas sportowej ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela
ze sprzętu i infrastruktury sportowej szkoły.
7. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie, niską frekwencję na zajęciach
lub złe wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w udziale
w zawodach, turniejach lub rozgrywkach i treningach szkolnych do czasu
poprawy. (na wniosek wychowawcy w porozumieniu z nauczycielem WF).
8. W przypadku trudności wychowawczych negatywnie wpływających
na pozostałych uczniów, na wniosek wychowawcy lub nauczyciela WF
za zgodą Rady Pedagogicznej uczniowie ci mogą być przenoszeni do innej
klasy.
9. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych lub turniejach
nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność,
a odnotowywana jako „zwolniony-zawody”.
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
-/mgr inż. Cezary Skalski
Załącznik 1
Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy pierwszej sportowej
w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
oraz uczestniczenie dziecka w próbie sprawności fizycznej wynikającej z procesu
rekrutacyjnego do klasy pierwszej sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole
Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Imiona i nazwisko ucznia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania:
Miejscowość : ………………………………………………. ulica ………………………………………………………… nr ……………
Kod pocztowy : ………..-………………… poczta ………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: …………………………………………………..
Przynależność klubowa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w próbie sprawności fizycznej
wynikającej z procesu rekrutacyjnego do klasy pierwszej sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w
Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
………………………………
Podpis ucznia
Grodzisk Mazowiecki, …………………………………………………………
…………………………………..
Podpis rodzica (opiekuna)
Załącznik 2
/Pieczątka jednostki opieki zdrowotnej/
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Stwierdzam,
że
uczeń/uczennica
……………………………………………………………………………………………
urodzony/a dnia ………………………………………………………………… w …………………………………………………...........
jest zdrowy/zdrowa i może przystąpić do testów sprawnościowych w ramach rekrutacji do klasy I
sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
Data badania: ...................................................
*W przypadku braku zgody proszę zaznaczyć poniżej:
□ Istnieją przeciwwskazania zagrażające zdrowiu ucznia – nie wyraża się zgody
…………………………………..
/ Podpis lekarza/
Załącznik 3
Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o wyborze dyscypliny, w której dziecko rozwijać
będzie umiejętności sportowe:
Imiona i nazwisko ucznia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Z pośród poniższych dyscyplin proszę wskazać znakiem
x jedną wiodącą dyscyplinę w
której dziecko będzie rozwijać swoje umiejętności sportowe.
□ PIŁKA NOŻNA
□ PIŁKA SIATKOWA
□ KOSZYKÓWKA
Uzasadnienie wyboru: - dotyczy wszystkich
(dodatkowo jeżeli uczeń ukończył gimnazjum sportowe, lub uczestniczy w zajęciach
sportowych w klubach, związkach lub stowarzyszeniach proszę opisać).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Podpis ucznia
…………………………………..
Podpis rodzica (opiekuna)