Regulamin Rekrutacji do klasy sportowej

Transkrypt

Regulamin Rekrutacji do klasy sportowej
Regulamin rekrutacji do klas sportowych
XVIII Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinie
Zasady rekrutacji:
I.
O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:
1. Wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
2. Uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób
sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną,
3. Posiada pisemną zgodę rodziców,
4. Posiada co najmniej poprawną ocenę z zachowania.
II.
Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych liceum, dyrektor
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą: zastępca dyrektora, nauczyciel wychowania
fizycznego, trener prowadzący zajęcia.
3. Komisja jest zobowiązana do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, tzn.:
a. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
b. ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej,
c. sporządzenia protokołu z prac komisji,
d. ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej na rok szkolny
2015/2016.
III.
Kryteria naboru do klasy sportowej
1. Warunkiem niezbędnym, decydującym o przyjęciu kandydata do klasy
sportowej, jest zaliczenie prób sprawności fizycznej, które nie jest jednak
jednoznaczne z przyjęciem do klasy sportowej.
2. Przy naborze do klas sportowych uwzględnia się opinię trenera.
Elementy składowe testu sprawnościowego dla poszczególnych dyscyplin:
Piłka nożna
a) próba szybkości – bieg na 30 m,
b) próba mocy – skok w dal z miejsca obunóż ,
c) żonglerka zadaniowa,
d) prowadzenie piłki slalomem z uderzeniem na bramkę,
e) gra właściwa.
Piłka siatkowa
a) próba mocy – skok w dal z miejsca,
b) próba siły- rzut piłką lekarską 1 kg z siadu,
c) próba zwinności – koperta,
d) test umiejętności siatkarskich,
e) próba szybkości – bieg na 20 m.
4. Terminy składania dokumentów:
Od 11.05.2015 r. do 3.06.2015 r.
5. Terminy przeprowadzenia testów sprawnościowych do klasy sportowej (1AL):
8-12.06.2015 r.

Podobne dokumenty