di .: .:... 1.`......:+. czEse A

Transkrypt

di .: .:... 1.`......:+. czEse A
t/t:zai
OSITJIADcZENiE
MAJATKoWE
c:lonka2aEadupcwiatu.sekretal:aFowiaiu,skerbnjkapowiatu,kjerownika
jed cstkj organizacyjnej
Fowiatu,osoby zar2adzajAcej
i czlonkaorganu zarzad2ajacego
powiatowa.
osoba"priiwna"
oraz osoby wydaj4cejdecyzjeadministracyjnew imjeniusiarosi,/
d.i. .:.:...
1.'......:+.
(mtelscowos6l
uwaga:
1. Osobasktadaj4ca
oswiadczenie
jest do zgodnegoz prawda,slarannegoizupelnegowype.lnieobowiazana
nia ka2deiz rrbryk.
2. Je:-.li poszczeg6lnerubryki nie znajduj4w konkretnymprzypadkuzastosowania,nale2ywpisa6
,,ni€ doty_
: tsoba skradaja.ca
06wiadczenie
jest okresrii przynaie2nos6
obowia-zana
poszczegohychskradnik6wmaj..'..owych,dochod6wi zabowiazaf'do msi4tkuodrebneg.i maiqtkuobietegomaizeiska
wsp6rnosciama.,atkowa-.
4. Oswiadczeniema.iqtkowedotyczy majatkuw kraju iza granicq.
5. O6wiadczeniemajatkoweobejmuje r6wnie2wierzytelnoScipienie2ne.
5 w czesci A oswiadczeniazawarte sa informacjejawne, w czesci I zas intormacjeniejawne dotycz4ceadresuzamieszkania
skladajacego
oswiadczgnie
orazmiejscapolo2enianieruchomosct.
czEse
A
oTazta:wtsKo rcdowe)
(mrelsce
zairltdnie.ia,
siano,,visko
lubfunkcja)
rc zapc: anu sre : pr:eprsar,rr
!sta!,/yz dnia 21 sieranialgg7r o ogranjczeniLr
prcwac:eniad:jaialnosci
gc_
pr:e: osobypeinta,ce
;poca.c:gi
flinkcjepubticzre(D:.U N..lC6 poz.679 z 1998r Nrl13, poz.7.1SiNr162,
r c : 1 1 : € : 1 9 9 E rN r 4 , op,c : 4 3 3 : 2 0 0 0 r N r 2 €c o : .3 C 6o . e :z 2 a 0 2r N r 1 1 3 p, c i 9 8 . l t N r 2 1 4 , p o z . t B C 6 ) o r a z
r s : : ! v yz d r i a 8 r n a r c a ' 1 9 9 0cr s a m c c : - C : E
e m r n n y(nDl : . u z 2 C A i r N r l - 1 2 p
, o : . 1 E g 2a r a zz 2 A A Z . N r 2 3
' c : . 2 : a N r a 2 .p c z 5 : 6 N r 1 i 3 , p c : g a . 1
N i 1 5 j p c ! 1 2 7 1 ,N r 2 C O. o : . 1 6 8 6I N r 2 . 1 - :p,c z . . j e C 6i)g, o d n i e
ar:2aciej :rsiawycs"viaic::rn :a pcsiacariwchcd:3cew skladmaj:e.skrejwso6rncsci
maja,ikcwej
rub siac\'r'a-ce
n:cj maja,t:kcdaqbny:
s-
-1. -i;-
a-:;
-----:.
-.:
,
- paErery
w:rcscrcwg
Jl: i rcle
0 waftosci:
tytuiprawnyl
l.
Fosiadamud:jaly w spolkach handlcwych- nalezy pcdaa liczbe i emjtenta ud:ial6w
.;,..c.......f :?.:..i'..:r1.-.1,4,1....
.ld7la'oww soo'ce.. .. .. .
Lo:rai7tc siarowa oaLielrv',o(s:in'z 100'o
.
w rokuubieglyndochodw wysoko6ci:
Z tegotyiuluosiagnqlem(€lam)
- nal*y podaclic:b-"iemitentaakcji:
akcjew spoikachhandlowych
Fcsiaciam
t ..:.;..........1.).).\l.
) ..2/..'--.Llt-,t
oakietwiqks::/ njl 1096akcii 'v sp6lce:
akcje ie stanovvie.
w fcku L.lbiegiyrdochcc w w,vsokc6cr:
Z iegc l:LJL asiasne]e.i:(yram)
tri.oyi="q=rl (iabyi ri-cj n;l:.nek. z wylecz=.ieil1mie.ia pr:ynale::rego co jego majajk! odr:"bnegc) cC Ska''ich l^tie?kcw iub cc kcl.nuau Fansira iri'ei paasircw:j cscby pia',!ael, lecrcsiel s:ricEz,cu tEr_/:cral11e?c.
.i<:
-
rc
.
c-!-c
.
i':
i. Fr:r/?!:= C:jalalncscgcspcdaicza-3(iele:]./ oco66 iorir€ ir:,rna. iFEedrniot Cziaiajncsar:
Z rago!/:uil osiagnaieniqaftt)w foku ubieglynrpzychddi dcchid w wysokoscj:.....
2. Ztca!3n
o:iaialncscra oospodarcz€.lub jesiedr pzecjsiawicielem.pe?nomocnjkiemtakiej dzlalalnosci
pfawrqi p..gdmictdzjajahoSci):
(naie:yDcdaiionrlQ
.........-.........
-....
-osibS;:e
........
.... .... . | ..... .
. .1 L a . . . . . L ,
- wsp6inie
z innyrni
csobanrj
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:
Z tEgclytul! osiagnaJern(elam)
1. W sp6lkach handlowych(nazwa. siedziba
-jester.l czlonkjemzazedu (od kjedy):
-lestemczionkjem
(odkiedy)r
komisji
rewiz-vjnel
......................................................:.. ..............................
w rokuubieglymdcch6dw wysoko6ci:
Z tegotytuluosiagna.iem(€iam)
2. W spclizieJniach:
-jeste]._c:.onlielr zar:adr (od kredy).
-j€sie.r czicnkiem
(cd kiedy):. ..........................
kcmisjirewrzyjn€j
,a.-.
i \', i-'c:c::r
_ i.<.:-
--i.r"
:,:.,ecjj-,('
-n
1.-=:
t-1
L r-L
fieal,m dccroo rv ,lTscrJSj'.
ciaa._csJ -cLsscde-:::-
t<i=.
:\
Z '.eic '.,tL)
- aa'ear?=-r. ie il .L-:1:- Lttei,, r ccci-ccw r/ s:ro j;,
Skladfiki miefja ruchomegoc wanosci pcwy:ej 10CC0ziclych (w paypadku pojazC6wmechenicznych
nalezy
pcd;i m€'!e rcdel i':k F odukc;;1.
o€z warunkr,
Zdo*ia,zrnia pieniezreo wadc6cipowy2ej10000 z,otych,w tym zacrEgnielekredytyI po2yczkt
w jakiejwysoko6ci)i
neIakichzcstelyudziejone(wobeckooo,w z,via?kua jakimzdatzeniem,

Podobne dokumenty