Wykaz ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 12 marca

Transkrypt

Wykaz ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 12 marca
Wykaz ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 12 marca 2007 roku przez Burmistrza
Miasta Malborka otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
Wykaz złożonych ofert:
Nazwa Klubu/
Stowarzyszenia
Lp.
Nazwa zadania publicznego
Malborski Klub
Lekkoatletyczny
"LIDER"
1.
Rozwijanie kultury fizycznej i
sportu wyczynowego LA
Malborskie Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
2.
Lp.
1.
2.
Wartość
zadania
Organizacja i prowadzenie sekcji
pływackiej
Wnioskowana Wysokość
kwota dotacji środków
ze środków
własnych
Urzędu
Miasta
51.000
15.000
36.000
64.500
24.000
40.500
7.500
5.000
2.500
Komisja zapoznała się również z ofertą złożoną przez Koło Przewodników Malborskich
Koło
Przewodników
Malborskich
3.
3.
Edukacja historyczna i
wychowanie przez kontakt z
historią, kształcenie postaw
patriotycznych, przybliżanie
realiów czasów średniowiecza,
rządów królów polskich na zamku
w Malborku

Podobne dokumenty