lr-- "l 1\ ----`,- ^

Komentarze

Transkrypt

lr-- "l 1\ ----`,- ^
oswrADczf, NrE M^JATKowri
f
I
.,4p..,../...c4n,.
r':ir""".,
o.jba rkla,l:j{B o(*iadcaie obNiaanr
j.s
do zsodneso z
pnvda sbrueso i
zupelnego
Je,.lipff^2e6|mnbryUIl!4!'dqjtr|to*Fh\mp4ptdLJ4{s
do. hod6q
i bbd{
o!*iad.di.
i!;n
do
Ti4rh
o'i.bn"go natu
b
ob
$so ruEBla
+spo.m..
iq
ruj{ r-!lr
'
shie mjeiko*)D doDt,, maj4rkr
* hitu i a Baic+
o{vid.an lbie mjarkol}n ob.jn4e $wi.z *idznernot i pienirhe.
w c&r.i A odwhdd.iia [email protected] s{ infdm&je jane, v .ze.ci B a{ infomacje nj..iaM. ddyc4e adBu
aniBzrooid \khd44es9 s Edcfn
lo.n'a
o
o
poop'q)'ar/ /
1
/
J,
'--
czlsc a
,.'
a... .., t.
(inim i Nt||bt o .ru neisk rodo||.)
" '.t;!.)., ..1), I t -J- ..
,-d--,",
',/l,r/I.t
1\
....... A"^. .,.,.u,...to. , .",..,-..
- lr-- "l . .. \.':..'.,,.
hi?i"p zanktki."a ,tuai"M hhte
",1..
tub
apozmiu sie z pzpisi usla$J z dnia 3 Mc' 1990 r. o sMoudzie Eninnyn (l.k$ jedn. Dz. U. z 2Ot 3
r., pd. 594 r zm) zgodnie z d. 24h rej uih*f, oawiadcan, ,e posiadrm woh.dzece * skhd ma]renskrcj
wspdlnolci tuj4lkowej luh tuoNiq.€ n6j najntek od&bnyl
po
I
i:::1..................... .. .........
"
'
-f-_/_""
,
//
powier-hnia: . .. .1: !: r........d..d/V
.........*.1 e.. .....':1,t..-lr7
rodzjzbudo*1, ...11 r:.r...-..l,eI.l
:..-j. . - -. -.
"""-r"r,
Z reso ryiu/u o,iqaiqrenlrlam)
s Dtu !bLegt)m
.
----',-
^-/ l-ych6d i doohdd w *]soko&i:...'A :1e......1..oJ..l'..!;1
'/
dzlalcm po*iabwych os6b pmwnych lub ppldsi9biorc6w, w
:,,:
,;;;;'
i.-:n'*":.':
I. P6iadm !koj.
v
f'1"'11"""
sp6l*eh hddlo*llh z udziald powidosych oeib pEMl}lh lub pE dsigbiorc6*. w
Goby nalery podrc liczbe i €nibnh dcji: . .
kr6rlch ucdsiczqbkie
--_)-r-r-arcjeEshovi4pakidwi*szynizro%.kcjiwsp6r€:,"..!;
z
@so
qlurn osiasnar€m(rhn) s
Posiadm a*cje
y
o. *""". *** * -*;",";,
innych sp6rkmh
.I
hmdloqch r
nalezy podai liczbr i
e. ....,1!.1
,.
-l;1;":;
//
....;."J
.:
.
.. .J"4. ;,:;r,
enrtert! akcti:
/
Nabylm(m) (mM n6j marronel! z *l,l4czniem micnia pr"lnaleirego do jes. najq&u odabneso) od skadu
Peisse, innej pohstqowej dbby pnwnej, jednNek emoz4du r.rtorirtneso, ich zwi4zt6* lub od komumtnej
osoby praMej ndtepujqm mienie, Iddre eodFsaf zblciu * drcdr [email protected] - nrlezy podai opis mienia i dart
n"bJflr. od kso:..
...t...-..." t . f -.- - ..
...... I
L
Po$6dze dziilalndsc Eospodtrcz4 (ialery poda6 roTr pFwne i pzedfriot dtalatno,cD:
.L.........................
-- - | / r6d **lsokoi,cl ....4r"l.r .
m, pelnomocn ikiem hk
"tla.l.l.rr,1
ie
i dzi.latnoic i
(na
tczy
:
Ju\3...- T -J.
I '-i
kolci:.... lir. e
z
W sp6]k&h
-
hddlotr]ch
..q
t l
'.'r::r.h-.).
. . .... ....
(nazwa, siedziba sp6lki):
jescm czlonkid arz{du (o,r ki.dy) ..........4* -1............
-llr..}.1., "-1-1. _ '., ..'-. ____. ,.,-'',.,', '-...
...4i;...y.. ......J.? +.,;..1..-. ........ ....
..
-j*rncron*ien romisji rewizyjnej (od kiedy): .........^ar\../_........;1."1.7..r _,"
.. .
,.
,
z l.3o t]4ulr osi4gnahn(elam) w ioku ubieslrr doch6d w ryskod.i: .... ...r!a.l.e.: ,.. l,1of7rL................
-j.ned cronkiemndy nadercaj
(od khdy): ... ....
Skldriki nienia ruchom.ao o wdoici poqlzej
poda6
n
k,
nodel i rok podukcii): ........1.:r:.. ....
Zobosiqznir pienigr.e
o wafrosci
jakich
(*obtr
hslnb
10000 zro
udzielone
;-i.-
poqyrej 10.000 ztorych, s rtn aciqsniee krdyfy i pozyczki
koso,
.-t./
..
*
z
ezk/
z
jskin dadiiem,
wj'liej
ofl
*5runki, na
ii
,[u"..,....
tt.u. t.:..
(njejs.N.ta
datu)
.
//*7.".",:t,
aZ

Podobne dokumenty