Badania wody - ZGKiM Niemodlin

Transkrypt

Badania wody - ZGKiM Niemodlin
SGS Polska Sp. z o.o.
Laboratorium srod owis kowe
43-200 Pszczyna
ul" Cieszyńska 52A
Strona nr
AB 1232
Pszczyna 2017-02-09
1/2
sPRAWozDANtE z BADAŃ NR sB/08334to2t2o17
l
lllllllllll lll] lllll
lllll illl
llllllllil
lllll
l l ll
zleceniodawca
3578 i
Zakład Gospodarki Komunalnej i lVlieszkaniowej w Niemodlinie
ul Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin
Pq
9
ęlg_yr_rea
I
zaci
i
...
Zlecenie z dnia: 2017-02-03, numer systemowy,. 17004111
badań:
Cel badań:
Obszar
llll
obszar regulowany prawnie
dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
próbkobiorca
przedstawiciel
Sporzadził:
mgr
inz Karolina Folwarczny
Specjalista ds. projektow środowiskowych
Oryginał poMierdzony własnoręcznym podpisem.
Pszczyna 2017-02-09
Strona nr 2/2
SPRAWoZDANIE z BADAŃ NR sB/o8334lo2l2017
1)
z3
Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciągu roku
Objaśnienia:
A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badań: PS - Pszczyna
Autoryzował:
ABe - dr Agnieszka Beczała - Koordynator Działu Mikrobiologii i Parazytologii
------
Koniec dokumentu
------
Niniejszy dokument został Wystawiony zgodnie z ogólnyml Warunkami Śwladczenia Usług (oWSU stanowią element ofeńy, dostępne są na stronie:
odszkodowań ljurysdykc,ii zawańe w OWSU
wskazówek, jeŚli
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z usta|eniami poczynionYmi ze Zleceniodawcą i według Jego
takowezostałypodane SGSPolskaSp zoo ponosi odpowiedzialnoścjedynieprzedZ|eceniodawcą,niniejszydokumentniezwalniastronzreaIizowaniaprawiobowiązków
wynikających z zaw arIych porozumleń
jest niezgodne i Podlega Ściganiu w Świet|e Prawa
WszeIkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyg|ądu
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w całości,kopiowanie częściowejest dopuszczalne po uzyskaniu Pisemnej zgodY
ze Próbki
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek W PrzYPadku, gdY w dokumencie zaznaczono,
zostały pobran e przez przedstawicie|a Z|eceniodawcy, SGS Po|ska Sp z o o nie ponosi odpowiedziaInoŚci za Pochodzenie, sPosób Pobrania i rePrezentatYwnoŚc Próbki

Podobne dokumenty