wykaz wyk. rob.

Transkrypt

wykaz wyk. rob.
załącznik nr 6
Pieczęć Wykonawcy
Wykonawca
………….
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeŜeli okres działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających Ŝe usługi
te zostały wykonane naleŜycie
Lp.
Przedmiot
zamówienia
Całkowita
wartość brutto
roboty
budowlanej
w PLN
Termin realizacji
Data
rozpoczęcia
Nazwa
Zleceniodawcy
Data
zakończenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2009
...................................................

Podobne dokumenty