REGULAMIN KONKURSU

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU
REGULAMINKONKURSU„ListdoMikołaja”
Organizatoremkonkursupodnazwą„ListdoMikołaja”(dalej„Konkurs”)jestSadSp.zo.o.z
siedzibąwWarszawie,przyul.Puławskej2,wpisanadorejestruprzedsiębiorcówKrajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowegopodnumeremKRS0000011564,o
kapitalezakładowymwwysokości2630000,00złotych(„Organizator”).
1. Konkursskierowanyjestdoosób,które:
1.1 ukończyły18rokżycia,mającychpełnązdolnośćdoczynnościprawnych,
1.2 zamieszkująnaterytoriumRzeczpospolitejPolskiejiposiadająpolskieobywatelstwo
(dalej„Uczestnik”),
1.3 zawyjątkiemosóbbędących:(a)pracownikamilubwspółpracownikamiOrganizatora,
(b)członkówrodzinosóbwskazanychwlit.(a)i(b)(wstępni,zstępni,małżonkowie,
rodzeństwo,partnerzyżyciowi).
1.4 Wypełniąformularzzgłoszeniowyinadeśląmateriałkonkursowy
2. Konkursprowadzonyjestwterminie28.11.2016–06.12.2016.
3. KonkursjestorganizowanynaterytoriumRzeczpospolitejPolskiejwdniach28.11.2016–
06.12.2016, przy czym wykonane zadanie konkursowe musi zostać przesłane
Organizatorowidodnia6.12.2016r.dogodziny12:00
4. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wysłać plik w jednym z wymienionych
formatów .jpg, .png, .gif, .pdf, .docx, .mov, .mp4, na maila [email protected] do dnia
06.12.2016r. do godziny 12:00. W nazwie pliku należy podać swoje imię i nazwisko.
Nadesłanypikniepowinienbyćwiększyniż10MB.
5. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać: plik konkursowy ,imię i nazwisko uczestnika
konkursu(będącegojednocześniejedynymautoremmateriałukonkursowego),adresemail,numertelefonu.
6. Materiałkonkursowyniemożenaruszaćdóbrosobistychosóbtrzecich,prawwłasności
intelektualnej, praw autorskich, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów,
zawieraćtreścipowszechnieuważanazaniestosowne.
7. Po wykonaniu zadania konkursowego przez Uczestników, którzy wzięli udział w
Konkursie Organizator wyłoni zwycięzcę Konkursu, który otrzyma nagrodę (dalej
„Nagrody”).Zwyciężytenuczestnik(dalej„Zwycięzca”),którynajlepiejwykonaZadanie,z
tym zastrzeżeniem że w przypadku gdy Zadanie podlega ocenie (np. nakręcenie filmu
itp.)wybórZwycięzcystanowiwyłączną,uznaniowąiostatecznądecyzjęOrganizatora.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 06.12.2016 roku. O rozstrzygnięciu Konkursu
Organizator powiadomi nagrodzonego Uczestnika niezwłocznie, mailowo lub
telefoniczniewterminiedo3(trzech)dniroboczychoddniarozstrzygnięciaKonkursu.
9. WKonkursieprzewidzianonastępująnagrodę(dalej„Nagrody”)
a. iPhoneSE16GBspacegray(owartości2149zł);
10. KażdyUczestnikmożewziąćudziałwKonkursiewyłączniejedenraziuzyskaćtylkojedną
nagrodę.
11. WprzypadkurezygnacjiZwycięzcyznagrodyalbobrakumożliwościskontaktowaniasięz
Zwycięzcą,nagrodaprzyznawanajestosobomznajdującymsięnakolejnychmiejscachna
liścierezerwowej.
12. .W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, Uczestnik traci
prawodootrzymaniaNagrody.Organizatornieponosiodpowiedzialnościzaniemożność
przyznanianagrodyzprzyczynleżącychpostronieUczestnika.
13. W stosunku do Nagród co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego
podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody
pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę
Nagrody.Dodatkowanagrodapieniężnaprzeznaczonajestnazapłatęnależnegopodatku
dochodowegoodosóbfizycznych,któregopłatnikiemjestOrganizator.Uczestnikniejest
uprawnionydożądaniawypłatydodatkowejnagrodypieniężnej.
14. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie zRegulaminem pozostają
własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości
Nagrody wpostaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do
wymianyNagrodynainną.
15. Nagrody będą wręczane niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu
Zwycięzcówwmiejscuorganizacjikonkursu(salonieiSpotwcentrumhandlowymGaleria
Krakowska).
16. WszelkiereklamacjedotyczącesposobuprzeprowadzeniaKonkursumogąbyćzgłaszane
zaprzedstawicielowiOrganizatorawczasieKonkursuwterminie14(czternastu)dniod
dnia rozstrzygnięcia Konkursu (liczy się data stempla pocztowego), w formie pisemnej
listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja –konkurs Sadyba”.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładnie
określoną przyczynę reklamacji. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego
Regulaminuorazobowiązującychprzepisówprawa.
17. WprzypadkustwierdzeniarażącegonaruszeniaprzezUczestnikaKonkursupostanowień
niniejszego Regulaminu, Uczestnik traci prawo do przyznanej nagrody, a Organizator
KonkursubędzieuprawnionydonagrodzeniainnegoUczestnikaKonkursuspełniającego
określonewRegulaminiewarunkiniezbędnedootrzymanianagrody.
18. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową
lubniemajątkowąponiesionąprzezUczestnikawwynikujegoudziałuwKonkursielubw
wynikuprzyznanialubnieprzyznaniamunagrody.
19. AdministratoremdanychpodanychwramachKonkursu(dalej„Dane”)jestSadSp.zo.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 2. Dane przetwarzane będą w celu
niezbędnymdoprzeprowadzeniaKonkursuUczestnikmaprawodostępudotreściswoich
danych oraz do ich poprawiania. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do
poinformowania Administratora o zmianach Danych. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakniezbędnedowzięciaudziałuwKonkursie.
20. WprzypadkugdyKonkursprzewidujeprzygotowanieokreślonychprac,będących
utworamiwrozumieniuustawyoprawieautorskimiprawachpokrewnychOrganizator,z
chwiląwydaniaUczestnikowinagrodynabywa,wramachufundowanejnagrody,
autorskieprawamajątkoweorazprawazależnedonagrodzonejpracykonkursowej–
dalejjakoUtwór,wzakresierozporządzaniaikorzystaniaznagrodzonegoUtworuwe
własnymzakresiejakinaużytekosóbtrzecich,bezograniczeńczasowychi
terytorialnych,wszczególnościnanastępującychpolacheksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznegooraztechnikącyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –
wprowadzaniadoobrotu,użyczanialubnajmuoryginałualboegzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 –
publicznegowykonywania,wystawiania,wyświetlania,odtwarzaniaoraznadawaniai
reemitowania a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w
szczególnościpoprzezsiećInternetlubIntranet),
4) uczestnik przenosi również na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie
wobec Utworu praw zależnych, używanie i eksploatowanie utworów zależnych
określonych w art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w pkt 13). Uczestnik udzieli Organizatorowi
nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych
powstałychwoparciuoUtwórzprawemdoudzielaniaprzezOrganizatoradalszych
zezwoleń na korzystanie z powyższych utworów zależnych bez konieczności
uzyskiwaniazgodyuczestnika.
21. Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części
innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w
szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, oraz podejmowania innych
czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora. nawet
wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru
nadanegoUtworom.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
KodeksuCywilnego.
23. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym
Regulaminie.
Regulamin
dostępny
jest
na
stronie
www.ispot.pl.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, jak również
działaniesiływyższejorazzaniespełnienieprzezUczestnikówwymogówokreślonychw
niniejszymRegulaminielubspełnienieichpoterminietrwaniaKonkursu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie
dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator
zobowiązuje się do poinformowania o tym Uczestników Konkursu w sposób w jaki
niniejszymRegulaimzostałogłoszony.
.
Organizator

Podobne dokumenty