Zawieszenie konkursu_8_1_2_2012

Transkrypt

Zawieszenie konkursu_8_1_2_2012
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
informuje, iż dnia 13 lipca 2012r. nastąpi zawieszenie naboru wniosków
o
dofinansowanie
prowadzonego
projektów
w
ramach
ze
środków Europejskiego
3
rundy
aplikacyjnej
Funduszu
Społecznego
konkursu
otwartego
nr 1/POKL/8.1.2/2012 ogłoszonego w dniu 30 marca 2012r. w ramach Poddziałania 8.1.2
Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i
modernizacyjnych
jest
przekroczenie
w
regionie,
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Przyczyną
zawieszenia
konkursu
w
złożonych
wnioskach
o dofinansowanie wartości 100% kwoty środków przeznaczonych na konkurs.
Wnioski złożone po 13 lipca 2012r. nie będą rozpatrywane.
Wnioski złożone do 13 lipca 2012r., zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, będą
podlegały ocenie merytorycznej na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów, którego
rozpoczęcie zaplanowano na sierpień/wrzesień 2012r.
Nabór projektów zostanie wznowiony po zakończeniu posiedzenia KOP i ogłoszeniu listy
rankingowej, o ile wartość dofinansowania projektów rekomendowanych do realizacji nie
wyczerpie kwoty środków przeznaczonych na konkurs.
Ogłoszenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty