prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański

Transkrypt

prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański
Dr hab. J. W. Ochmański
Monografie:
1. Teoria organiczna a pozytywizm prawniczy. Ewolucja koncepcji państwa w naukach
prawnych w Niemczech w latach 1871-1936, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni
et aequi, Poznań 2006, ss.139.
2. Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w
Polsce Ludowej (1944-1989), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
A.Mickiewicza, Poznań 2006, ss. 268.
Artykuły:
1. Herbert Marcuse . Krytyka społeczeństwa industrialnego, w: Przegląd Zachodni 1991,
Nr 3.
2. Pozytywizm a teoria organiczna. Z dziejów konfliktów ideowych u początków II
Rzeszy Niemieckiej . w: E. Borkowska - Bagieńska, H. Olszewski /red/. Historia
prawa. Historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus. Poznań 1994 .
3. Między pozytywizmem a organicyzmem. Refleksje o rozwoju nauk prawnych w
Niemczech w latach 1871 - 1936. Czasopismo Prawno - Historyczne Tom XLIX,
1997, Z. 1 - 2..
4. Weber-Jaspers-Forsthoff. U źródeł XX-wiecznej koncepcji administracji świadczącej,
w: „Czasopismo Prawno Historyczne” , T. LIV, 2002, z.2, s. 43-66.
5. Stanisław Kasznica, w: Poczet Rektorów Almae Mater Posnaniensis, pod red. T.
Schramma, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004, s. 73-81.
6. Publiczne prawa podmiotowe w nauce prawa administracyjnego narodowego
socjalizmu, w: Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi XXVII, Acta
Universitatis Wratislaviensis No 2639, Wrocław 2004, s. 147-167.
7. Reforma podatkowa Ksawerego Druckiego Lubeckiego i jej związki z teoretyczną
koncepcją Fryderyka Skarbka, w: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawnohistoryczne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 863-870.
8. Wysyłkowa sprzedaŜ leków, cz.I-IV, w: „Forum Farmaceutyczne”, 1,2,3,4/2006, s.
24-25,28-29,20-21,30-31.
9. Świadcząca funkcja administracji w Polsce Ludowej, [w:] Konstytucjonalizm a
doktryny polityczno-prawne, (red. R. M. Małajny), Katowice 2008, ss. 354 – 363.
10. Hans Kelsen – klasyk stulecia w poszukiwaniu lex fundamentalis, [w:] O prawie i jego
dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w
czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Ksiega II, red.
M.Mikołajczyk, J. Ciągwa, P.Fiedorczyk, A.Stawarska-Rippel, T.Adamczyk,
A.Drogoń, W.Organiściak, K.Kuźmicz, Białystok-Katowice 2010.
Recenzje
1. Antoni Mączak, Der Staat als Unternehmen. Adel und Amtsträger in Polen und
Europa in der Frühen, w: Czasopismo Prawno - Historyczne Tom XLII 1990, Z. 1 - 2.
2. Jan Baszkiewicz (red.), Historia - Prawo - Polityka. Księga Tom XLIII, 1991, Z. 1- 2.
3. Ryszard Skarzyński. Od Chaosu do Ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne,
w: Czasopismo Prawno - Historyczne, Tom XLV, 1993, Z. 1 - 2.
4. Rudolf Jaworski, Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfassung
vom 3. Mai 1791, w: Zeitschrift Für Neuere Rechtsgeschichte, 17 Jhg, 1995, Nr 3.
5. Wokół Jedwabnego.T.1: Studia; T.2: Dokumenty. Red. Paweł Machcewicz, Krzysztof
Persak. Wyd. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu, Warszawa 2002, ss.526, 1035, w: „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, T. LV, 2003, z.2, s.432-435.
6. Ks. Zdzisław Peszkowski, Grzegorz Jędrejek, Zbrodnia katyńska w świetle
prawa.Słowo wstępne Ryszard Kaczorowski, Wydawnictwo diecezji Pelplińskiej,
Warszawa – Londyn -Orchard Lake - Pelplin 2004, ss.524, w: „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, T. LVII, 2005, z.1, s. 439-441.
7. Marek Konrat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Początki sowietologii do
studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939), t.1 i 2, 2004,
w:„Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. LVIII, 2006, z.1, s. 317-320.
Inne:
1. Konkurs im. Michała Sczanieckiego na najlepsze prace magisterskie z historii państwa
i prawa w roku akademickim 1988/89, w; Czasopismo Prawno - Historyczne Tom
XlIV, 1992 Z. 1-2.
2. Kolokwium Habilitacyjne dra Piotra Jurka, w; Czasopismo Prawno - Historyczne Tom
XLIV, 1992, Z. 1-2.
3. Konferencja historyków doktryn politycznych i prawnych w Szczyrku, w:
„Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. LVIII, 2006, z.2, s. 363-364.

Podobne dokumenty