raport

Transkrypt

raport
Nr maszyny /
Machine no.
RAPORT DLA KLIENTA
09XXXXXX
Strona / Page
1/1
FORMULARZ WYNIKÓW BADANIA OLEJU
X
X
X
X
Zliczanie cząstek pod mikroskopem
Lepkość kinematyczna
Zawartość wody
Liczba kwasowa
Firma
NAZWA FIRMY
Ul. Nazwa ulicy
00-000 Miasto
NIP
Maszyna / Machine
Ilośc oleju / System volume (l)
Miejsce pobrania
próbki / Place sample taken
Typ maszyny / Machine type
Środek smarny / Lubricant
Nr zamówienia / Order No
Praca maszyny / Machine (h/km)
Data pobrania próbki / Date sample taken
Data raportu / Report date
Objętość analizowanej próbki:
100 ml
1000000
≥27
POMIAR ZANIECZYSZCZEŃ [1ml]
Cząstki
Stan rzeczywisty
≥ 5 µm
1780,3
≥ 15 µm
151,8
≥ 25 µm
82,7
640000
Stan normalny
[wg ISO 4406]
320-640
26
320000
25
160000
24
100000
80000
23
40000
22
20000
21
10000
40-80
≥ 50 µm
50,5
≥ 100 µm
63,2
20
5000
19
2500
wg normy ISO 4406
wg normy NAS 1638
- /18/16
10
-/16/13
7-8
POZOSTAŁE
Lepkość kinematyczna
33,5
28,8 - 35,2
< 200
≤ 200
(mm²/s)
Woda ( ppm )
Liczba kwasowa TAN
0,15
0,088 - 0,352
KOMENTARZ
17
640
16
320
15
Liczba skali
KLASA CZYSTOŚCI
Liczba cząstek w ml większych
ększych niŜ
ni wymiar określony
18
1300
1000
160
14
100
80
13
40
12
20
11
10
10
5,0
9
2,5
8
1,3
1
Barwa oleju Ŝółta
7
0,64
Lepkość kinematyczna w normie.
6
Zawartość wody w normie.
0,32
Wartość liczby kwasowej TAN w normie.
0,16
5
Membrana filtracyjna pokryta zanieczyszczeniami, w tym:
silikaty (cząstki kurzu, kwarc), błyszczące cząstki ścieru stalowego,
błyszczące cząstki metalu stalowego i kolorowego,
pojedyńcze czarne cząstki metaliczne
i inne nieidentyfikowalne ciała obce wprowadzone z zewnątrz układu.
4
0,1
0,08
3
0,04
2
0,02
1
ZALECANE: filracja oleju do wymaganej klasy czystości,
wymiana wkładów filtracyjnych na nowe,
sprawdzenie szczelności dolegania pokryw zbiornika.
Następne badanie według harmonogramu.
0,01
≥5
≥15
Wymiar cząstki [µm]
Stan rzeczywisty
Stan normalny
NORMALNY
MARGINALNY
Powiększenie x 40
Badanie wykonał:
Aneta Łaszczyńska
KRYTYCZNY
X
Powiększenie x 100
Badanie zatwierdził:
Krzysztof KręŜel