CERTYFIKAT PRÓBY NR PN 96 5002

Transkrypt

CERTYFIKAT PRÓBY NR PN 96 5002
CERTYFIKAT PRÓBY NR PN 96 5002-A
Saint Marcel, 20 maja 1996
Zamawiający:
STARKSTROM GERATEBAU GMBH
Ohmstrasse 36
D- 93055 REGENSBURG
(NIEMCY)
Temat:
Próba na klasę F1 odporności ogniowej dla kolumny
transformatora typu suchego stosownie do Aneksu Z C
dokumentu harmonizacji HD 464 S1 (1988) oraz jego
zmian zawartych w A2 (maj 1991) i A3 (listopad 1992)
komitetu CENELEC (Europejskiego Komitetu
Standaryzacji w zakresie elektrotechnicznym)
Urządzenia poddawane próbie:
1 pełna faza obejmująca uzwojenia średnich i niskich
napięć oraz rdzeń magnetyczny
Producent:
STARKSTROM GERATEBAU GMBH
Numer seryjny: 0 502 803
Moc:
400 kVA
Napięcie:
21840 V/ 420 V
Izolacja:
F/F
Rok:
1996
Data próby:
25 kwietnia 1996
Wniosek:
Uzyskane wyniki pozwalają na zaklasyfikowanie
urządzeń poddanych próbom do klasy F1 stosownie do
HD 464 S1.
Niniejsza próba ogniowa stanowi przedmiot protokołu z próby nr PN 96 5002,
który obejmuje 11 stron i 34 załączniki
[podpis i pieczęć]

Podobne dokumenty