2012pol.odp.

Transkrypt

2012pol.odp.
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI
DRUGOKLASISTY
„Kolorowe zadanie” – test z języka polskiego
KLUCZ PUNKTOWANIA
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odpowiedź
B
C
A
C
B
A
C
B
Punktacja zadaƒ zamkni´tych:
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi
0 pkt – brak odpowiedzi lub podanie niepoprawnej odpowiedzi
Uwaga: JeÊli uczeƒ w zadaniach zamkni´tych zaznacza odpowiedzi niezgodnie z instrukcjà
(np. zamalowuje kratki), ale wybiera poprawne odpowiedzi, otrzymuje punkty.
Schemat punktowania zadań otwartych
Numer
zadania
9.
Zasady przyznawania punktów
1 pkt – wpisanie w okienko cyfry oznaczającej liczbę samogłosek
w wyrazie
0 pkt – wpisanie w okienko błędnej cyfry lub brak realizacji zadania
brązowy
10.
0–1
3
2 pkt – dopisanie zdrobnień do czterech lub trzech wyrazów
1 pkt – dopisanie zdrobnień do dwóch wyrazów lub jednego
0 pkt – dopisanie czterech niewłaściwych wyrazów lub brak realizacji
zadania
liść – listek
wazon – wazonik
11.
Liczba
punktów
0–2
obraz – obrazek
farby – farbki
2 pkt – poprawne dokończenie trzech lub dwóch zdań
1 pkt – poprawne dokończenie jednego zdania
0 pkt – niepoprawne połączenie wszystkich zdań lub brak realizacji
zadania
Dziewczynki
namalowali obrazek.
Magda
namalował obrazek.
Tomek
namalowały obrazek.
Chłopcy
namalowała obrazek.
Sprawdzian opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
0–2
Sprawdzian Kompetencji Drugoklasisty
z OPERONEM
Numer
zadania
12.
Liczba
punktów
Zasady przyznawania punktów
I. Redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi
1 pkt – opisanie obrazka w 4 lub 5 zdaniach
0 pkt – opisanie obrazka w mniej niż 4 zdaniach lub brak realizacji zadania
0–1
II. Realizacja tematu (treść)
1 pkt – pełna lub przynajmniej częściowa realizacja tematu
0 pkt – brak realizacji tematu
0–1
III. Spójność tekstu
1 pkt – zbudowanie spójnej i logicznie uporządkowanej wypowiedzi
0 pkt – brak spójności tekstu
0–1
IV. Przestrzeganie norm językowych
1 pkt – przestrzeganie norm językowych w wypowiedzi; dopuszcza się
3 błędy językowe
0 pkt – nieprzestrzeganie norm językowych w wypowiedzi (więcej niż 3
błędy językowe)
0–1
V. Przestrzeganie podstawowych norm ortograficznych
1 pkt – przestrzeganie norm ortograficznych w wypowiedzi; dopuszcza
się 3 błędy ortograficzne
0 pkt – nieprzestrzeganie norm ortograficznych (więcej niż 3 błędy
ortograficzne)
W pracach uczniów, u których rozpoznano ryzyko specyficznych
trudności w uczeniu się czytania i pisania, należy stosować następujące
kryterium:
1 pkt – zamykanie myśli w obrębie zdania (dopuszczalny 1 błąd)
0 pkt – błędy w zakresie wyznaczania granicy zdań (2 błędy i więcej)
0–1
VI. Przestrzeganie podstawowych norm interpunkcyjnych
1 pkt – przestrzeganie norm interpunkcyjnych w wypowiedzi; dopuszcza
się 1 błąd interpunkcyjny w zapisie znaków interpunkcyjnych
kończących zdania i 3 błędy interpunkcyjne w zapisie przecinków
przy wyliczaniu, myślników lub cudzysłowów
0 pkt – nieprzestrzeganie norm interpunkcyjnych w wypowiedzi (więcej
niż 1 błąd w zapisie znaków interpunkcyjnych kończących zdania
i więcej niż 3 błędy interpunkcyjne w zapisie przecinków przy
wyliczaniu, myślników lub cudzysłowów)
0–1
VII. Dbałość o czytelność zapisu
1 pkt – zapisanie pracy w sposób czytelny i tak, aby skreślenia
i naniesione poprawki nie zmniejszały jego czytelności
0 pkt – zapisanie pracy w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jej
odczytanie
0–1
Uwagi ogólne:
1. Jeżeli praca ucznia składa się z mniej niż 4 zdań, ocenia się ją tylko za pomocą
kryteriów I, II i III.
2. Jeśli podczas oceniania pracy pisemnej nasuną się wątpliwości dotyczące np.
poprawności językowej, należy skonsultować się z nauczycielem języka polskiego.
Jeżeli rozstrzygnięcie wątpliwości nie jest możliwe, należy je interpretować na
korzyść ucznia.
3. Oceniając poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, należy brać pod
uwagę zakres wymagań stawianych uczniowi klasy II, wynikający z programu
nauczania.
Razem: 20 punktów
www.operon.pl
2