Regulamin przetwarzania danych osobowych do kontaktu z Avon

Transkrypt

Regulamin przetwarzania danych osobowych do kontaktu z Avon
Regulamin
przetwarzania danych osobowych do kontaktu z Avon Cosmetics Polska Sp. z o. o.
§1
1. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Avon
Cosmetics Polska Sp. z o. o., jako Administrator danych określa zasady przetwarzania i
ochrony danych osobowych.
§ 2.
Definicje użyte w Regulaminie:
Avon – rozumie się przez to Avon Cosmetics Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Słowiczej 32;
Dane Osobowe – rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, datę
urodzenia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, adres zamieszkania dotyczące
Klienta(ki);
Przetwarzanie Danych Osobowych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w
systemach informatycznych;
Administrator Danych Osobowych – rozumie się przez to Avon Cosmetics Polska Sp. z o.
o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowiczej 32;
Podmiot Upoważniony – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora
danych do dokonywania czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych;
§ 3.
1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego Regulaminu odbywa się
poprzez gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem aplikacji internetowej
umieszczonej na stronie www.avon.pl, w zakładce „Dołącz do nas” – „Zostań
Konsultantką” oraz poprzez przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu z
osobą fizyczną, która swoje dane zamieściła w formularzu.
2. Wprowadzenie danych osobowych do formularza kontaktu jest całkowicie dobrowolne
i odbywa się poprzez wpisanie ich przez osobę fizyczną, której dane dotyczą. Zakres
wypełnienia pól danych wprowadzanych do formularza kontaktu jest dowolny – z tym
zastrzeżeniem, iż Avon lub Podmiot Upoważniony podejmie kontakt tylko z osobą
która wprowadziła dane osobowe umożliwiające podjęcie z nią kontaktu.
3. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu nawiązanie kontaktu z osobą fizyczną,
która zamieściła swoje dane w formularzu, w zamiarze:
3.1.
podpisania przez taką osobę umowy z Avon,
3.2.
oferowania takiej osobie produktów Avon.
§ 4.
Administrator Danych Osobowych oraz Podmioty Upoważnione stosują środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
§ 5.
Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich
danych, uzupełnienia, uaktualnienia, a także ma prawo żądania ich usunięcia na zasadach
określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 6.
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych.