Spotkanie z Ma³gorzat± Iwanowicz - terapeutk± z

Komentarze

Transkrypt

Spotkanie z Ma³gorzat± Iwanowicz - terapeutk± z
Gmina Po¶wiêtne
Spotkanie z Ma³gorzat± Iwanowicz - terapeutk± z profilaktyki uzale¿nieñ w bibliotece
Autor: Administrator
23.02.2016.
19 lutego 2016 r. uczniowie z klas trzecich Gimnazjum w Po¶wiêtnem uczestniczyli w zajêciach profilaktycznoedukacyjne dla m³odzie¿y zorganizowanych przez Gminn± Bibliotekê Publiczn± w Po¶wiêtnem. Spotkanie pt. Otwórz
szeroko oczy! Przeciwdzia³amy uzale¿nieniom od substancji psychoaktywnych (marihuany i amfetaminy),
poprowadzi³a specjalistka terapii od uzale¿nieñ, dr Ma³gorzata Iwanowicz. Zajêcia po¶wiêcone by³y uzale¿nieniom
od najpopularniejszych ¶rodków odurzaj±cych: marihuany i amfetaminy oraz popularnych dopalaczy.
http://www.gminaposwietne.vipserv.org
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 09:21

Podobne dokumenty