cnoium - klauzula poufności cnoium - od 01.09.2015

Transkrypt

cnoium - klauzula poufności cnoium - od 01.09.2015
Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych tel.: 58 320-75-39 faks: 58 320-75-49 e-mail: [email protected] www.cnoium.pl
KALUZULA POUFNOŚCI CNOiUM z dnia 01.09.2015 roku
Klauzula poufności Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, Tomasz Rosa (CNOiUM) określa zasady zachowania poufności danych przekazanych przez
Osobę Zgłaszającą (OZ) się do CNOiUM z zapytaniem o wykonanie opinii medycznej (Opinii).
§1
1.
2.
3.
4.
CNOiUM zobowiązuje się do zachowania poufności co do wszelkich informacji pozyskanych od OZ podczas badania sprawy, zgłoszonej do CNOiUM.
Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:
a.
zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia prawa;
b.
są znane CNOiUM z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy;
c.
mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody OZ.
Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie narusza obowiązku CNOiUM do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom jak
również nie narusza uprawnień CNOiUM do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o działalności CNOiUM.
Dla celów zabadania sprawy zgłoszonej przez OZ, CNOiUM jest uprawniony do przekazywania informacji przekazanych przez OZ swoim konsultantom, doradcom i
zleceniobiorcom, w szczególności Opiniującym, Doradcy Prawnemu i Konsultantowi Medycznemu.
§2
1.
2.
3.
4.
Zlecając zbadanie sprawy do CNOiUM, OZ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów zbadania sprawy.
Podanie przez OZ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do zbadania sprawy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody OZ na ich
podanie.
Dane osobowe OZ są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
trzecim.
Administratorem danych osobowych OZ jest CNOiUM. W każdym momencie OZ przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych
osobowych.
Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, Tomasz Rosa 80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 48 NIP: 583-110-59-51 Regon: 192006315 Alior Bank 52 2490 0005 0000 4500 1329 3971
CNOiUM - KALUZULA POUFNOŚCI CNOIUM - strona: 1 z 1 – od 01.09.2015

Podobne dokumenty