Stanowisko Rady Nadzorczej 1/ Rada Nadzorcza

Transkrypt

Stanowisko Rady Nadzorczej 1/ Rada Nadzorcza
Stanowisko Rady Nadzorczej
1/ Rada Nadzorcza stoi na stanowisku o stosowaniu przez Bank Zasad Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego (Zasady) - w zakresie zasad pozostających w obszarze kompetencji Rady.
W odniesieniu do zasady odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim (§ 24
ust 1 Zasad), Rada stoi na stanowisku, że stosowana praktyka prowadzenia obrad
zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej
pomocy tłumacza, pozwala na całkowite wzajemne zrozumienie i właściwy poziom
komunikacji w trakcie posiedzenia.
2/ Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie stanowiska Zarządu Banku o
zakresie stosowania Zasad.

Podobne dokumenty