B a n k

Transkrypt

B a n k
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej
Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym
podlegająca ujawnieniom
(III filar NUK)
na dzień 31.12.2011 roku
Juchnowiec Górny, dn. 04.06.2012r.
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
1. Wprowadzenie ................................................................................................................. 3
1.1. Informacje ogólne o Banku...................................................................................... 3
1.2. Podstawa sporządzenia Polityki informacyjnej ...................................................... 4
2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku................................................ 4
2.1. Ryzyko kredytowe .................................................................................................... 6
2.1.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym.................................................................... 7
2.1.2. Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangaŜowań..........................................10
2.1.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie
.....................................................................................................................................10
2.1.4. Zarządzanie ryzykiem rezydualnym.................................................................11
2.3. Ryzyko stopy procentowej......................................................................................12
2.4. Ryzyko operacyjne ..................................................................................................14
3. Fundusze własne............................................................................................................15
4. Adekwatność kapitałowa ...............................................................................................16
4.1. Opis metody stosowanej do oceny adekwatności poziomu kapitału
wewnętrznego.................................................................................................................16
4.2. Wymogi kapitałowe .................................................................................................17
Załączniki:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Banku.
2. Bilans Banku.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5. Rachunek przepływów pienięŜnych.
6. Opinia biegłego rewidenta.
2
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
1. Wprowadzenie
1.1. Informacje ogólne o Banku
Historia Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym sięga lat sześćdziesiątych XX
wieku. 26 czerwca 1960 roku w Juchnowcu
Kościelnym podczas Zgromadzenia
ZałoŜycielskiego Spółdzielni powołano do Ŝycia Kasę Spółdzielczą w Juchnowcu Kościelnym
działającą na terenie Juchnowca Dolnego i Bogdanek. Utworzono równieŜ pierwszy Zarząd
Banku w składzie:
- Lewoc Stanisław
– Przewodniczący
- Muszyńska Danuta
– Członek Zarządu
- Czaczkowski Zygmunt
– Członek Zarządu.
Rok 1966 przyniósł zmiany w nazwie spółdzielni, a mianowicie od 23 listopada Kasa
Spółdzielcza zamienia się w Bank Spółdzielczy w Juchnowcu. Przez cały czas działalność
Spółdzielni skupiona jest głównie wokół środowiska rolniczego.
W roku 1992 zostaje oddany do uŜytku nowy budynek będący główną siedzibą Banku
po dzień dzisiejszy.
Poprzez zmiany administracyjne przez wszystkie lata działalności siedziba Banku
zmieniała się z Juchnowca Kościelnego poprzez Juchnowiec Dolny, by w 1996 roku znaleźć
się w granicach Juchnowca Górnego i osiągnąć obecną nazwę Banku Spółdzielczego
w Juchnowcu Górnym
Dnia 01.12.2001 roku poprzez stawiane Bankom Spółdzielczym wymagania
dotyczące wymogów kapitałowych dochodzi do połączenia BS Juchnowiec i BS Turośń
Kościelna pod wspólną nazwą BS Juchnowiec Górny. Kształtuje się równieŜ nowy Zarząd
Banku w składzie:
- Antoniuk Eugeniusz – Prezes Zarządu
- Muszyńska Janina – Wiceprezes Zarządu
- Chren Irena
– Członek Zarządu
- Łukaszuk Zofia
– Członek Zarządu.
W marcu 2003 roku następuje otwarcie Filii BS w Kleosinie.
27 marca 2002 r. Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym podpisał z Bankiem
Polskiej Spółdzielczości umowę zrzeszenia, na mocy której Bank Zrzeszający zobowiązany
jest m. in. do: prowadzenia rachunku bieŜącego Banku Spółdzielczego, za pośrednictwem
3
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
którego dokonywane są rozliczenia pienięŜne Banku, wypełniania za Bank Spółdzielczy
obowiązków informacyjnych wobec Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, kontrolowania zgodności działalności Banku Spółdzielczego
z postanowieniami umowy zrzeszenia i innymi przepisami prawa.
Siedziba Banku mieści się w Juchnowcu Górnym, przy ul. Białostockiej 4.
Bank wpisany jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000091176. Bankowi nadano numer statystyczny REGON 000493617 oraz NIP
5420001960.Udziałowcami Banku są przede wszystkim osoby fizyczne.
1.2. Podstawa sporządzenia Polityki informacyjnej
Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki Informacyjnej Banku
Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym oraz Uchwały Nr 385/2008 Komisji Nadzoru
Bankowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania
przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności
kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.
Wysokość wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe w 2011 r. wyliczana była
zgodnie z zapisami Uchwały nr 1/2007 KNB, a ocena adekwatności kapitału wewnętrznego,
dokonywana była zgodnie z zapisami Uchwały nr 4/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r.
2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku
W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym
uczestniczą organy Banku, wyznaczone komitety i komórki organizacyjne oraz pracownicy.
W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia
skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu
zarządzania ryzykiem.
4
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Schemat organizacji zarządzania ryzykiem w Banku
Zebranie
Przedstawicieli
Rada Nadzorcza
Zarząd:
Prezes Zarządu
Komitet Kredytowy
Wiceprezes Zarządu /
Dyrektor Oddziału
Członek Zarządu /
Główny Księgowy
Stanowiska ds.
księgowości i
rozliczeń
Oddział
Stanowiska ds.
Kredytów
Stanowisko ds.
organizacji i kadr
Kasa
Audyt wewnętrzny
Stanowiska ds.
rachunków
bankowych,
depozytów i udziałów
Stanowisko ds. analiz
ryzyka bankowego,
monitoringu i
sprawozdawczości
Filia
Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące
czynności:
-
identyfikacja ryzyka polegająca na określeniu źródeł ryzyka, zarówno
aktualnych, jak i potencjalnych, które wynikają z bieŜącej i planowanej
działalności Banku,
-
pomiar ryzyka,
-
zarządzanie ryzykiem polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących
akceptowanego poziomu ryzyka, planowaniu działań, wydawaniu rekomendacji
i zaleceń, tworzeniu procedur i narzędzi wspomagających,
-
monitorowanie polegające na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w oparciu
o przyjęte metody pomiaru ryzyka,
-
raportowanie
obejmujące
cykliczne
informowanie
Kierownictwa
o
skali
naraŜenia na ryzyko i podjętych działaniach.
5
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Schemat zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu Górnym
Zarząd:
Prezes
Zarządu
Wiceprezes
Zarządu
Członek Zarządu
ryzyko
operacyjne
ryzyko
kredytowe
ryzyko płynności
ryzyko braku
zgodności
ryzyko
koncentracji
ryzyko stopy
procentowej
2.1. Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe związane jest z moŜliwością wystąpienia strat finansowych
spowodowanych nie wywiązywaniem się kontrahenta Banku z zobowiązań wynikających
z warunków umowy. Z uwagi na moŜliwość poniesienia przez Bank relatywnie duŜych strat,
ryzyko kredytowe istotnie wpływa na działalność Banku.
Celem strategicznym zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku, jest zwiększenie
bezpieczeństwa działalności kredytowej, poprzez zapewnienie właściwej jakości oceny
ryzyka kredytowego i efektywności podejmowania decyzji kredytowych, jak równieŜ
skutecznego procesu monitorowania zaangaŜowania kredytowego wobec pojedynczego
klienta oraz całego portfela kredytowego Banku. W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu
ryzyka Banku jakości aktywów kredytowych, Bank zarządza:
ryzykiem kredytowym,
ryzykiem koncentracji zaangaŜowań,
ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,
ryzykiem rezydualnym.
6
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
2.1.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Oprócz Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w procesie zarządzania ryzykiem
kredytowym główną role pełnią:
1) Komitet Kredytowy - opiniuje transakcje kredytowe oraz podejmuje decyzje w sprawie
ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank zgodnie z kompetencjami,
2) Stanowisko ds. analiz ryzyka bankowego, monitoringu i sprawozdawczości,
3) Audyt wewnętrzny.
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje:
identyfikację czynników ryzyka kredytowego,
ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego (limity),
monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka,
wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
kontrole zarządzania ryzykiem kredytowym.
Bank zarządza ryzykiem kredytowym zarówno w odniesieniu do pojedynczej
transakcji jak i do całego portfela kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w
odniesieniu do łącznego zaangaŜowania kredytowego, Bank prowadzi poprzez:
1) dywersyfikacje oraz monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego z tytułu
koncentracji,
2) monitorowanie i raportowanie jakością portfela,
3) monitorowanie i raportowanie adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości
tworzonych rezerw na naleŜności zagroŜone,
4) analizę migracji ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ryzyka,
5) monitorowanie ekspozycji zagroŜonych i ich struktury,
6) monitorowanie kredytów udzielanych podmiotom i osobom, o których mowa w art. 79
ustawy Prawo bankowe,
7) realizację przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych, polegających w szczególności na:
a)
organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych,
b)
prawidłowym przepływie informacji,
c)
odpowiednim doborze i szkoleniu kadr,
d)
nadzorze nad działalnością kredytową.
Zarządzanie
ryzykiem
kredytowym
pojedynczej
transakcji/kredytobiorcy
Bank
prowadzi poprzez:
-
stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, dostosowanej do profilu ryzyka
kredytobiorcy,
-
bieŜący monitoring kredytowy wszystkich ekspozycji,
7
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
-
przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych,
-
windykacje i nadzór nad kredytami zagroŜonymi,
-
kontrole procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym
kredytobiorcą.
Jako ekspozycje przeterminowane, Bank uznaje kaŜdą naleŜność z tytułu kapitału lub
odsetek nie spłaconą w terminie.
Ekspozycjami zagroŜonymi są naleŜności poniŜej standardu, wątpliwe i stracone
zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia 10.12.2003 r. (Dz. U. Nr
218, poz. 2147 z późniejszymi zmianami).
Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka,
stosując dwa kryteria:
o
kryterium terminowości – terminowość spłaty kapitału lub odsetek,
o
kryterium
ekonomiczne
–
badanie
sytuacji
ekonomiczno-finansowej
dłuŜnika
(kredytobiorcy, poręczyciela).
Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonywał zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane
z działalnością banków z dnia 10.12.2003 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 2147 z późniejszymi
zmianami).
Bank tworzy rezerwy celowe oraz rezerwę na ryzyko ogólne. Rezerwy celowe
tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji
kredytowych zaklasyfikowanych do:
o
kategorii "normalne" – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z poŜyczek
i kredytów detalicznych,
o
kategorii "pod obserwacja",
o
grupy "zagroŜone" – w tym do kategorii "poniŜej standardu", "wątpliwe" lub „stracone”.
Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do
której została zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń
prawnych ekspozycji.
Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytowa, Bank dokonuje odpisów
na rezerwy celowe, tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie
straty związanej z określonymi naleŜnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę moŜliwości
jej wystąpienia.
Tabela 1. Wartość rezerw celowych na naleŜności bilansowe
8
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Rezerwy celowe
na naleŜności w
sytuacji normalnej
na naleŜności poniŜej
standardu
na naleŜności wątpliwe
na naleŜności stracone
Razem
Stan na
początek
31.12.2010 r.
Zwiększenie
rezerw
Rozwiązanie
rezerw
Stan na
31.12.2011 r.
10.086,09
592,12
3.992,92
6.685,29
241,00
0,00
241,00
0,00
0,00
52.663,96
62.991,05
0,00
0,00
592,12
0,00
41.771,27
46.005,19
0,00
0,00
6.685,29
Rezerwa na ryzyko ogólne tworzona jest zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póz. zm.). Rezerwa tworzona jest w cięŜar kosztów, na
pokrycie niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej.
Tworzenie i rozwiązywanie rezerwy dokonywane jest na podstawie oceny ryzyka,
uwzględniającej w szczególności wielkość naleŜności oraz udzielonych zobowiązań
pozabilansowych. Łączna kwota ekspozycji według wyceny bilansowej na dzień 31.12.2011r.
wyniosła 6 685,29 zł.
Tabela 2. Struktura naleŜności Banku w podziale na kategorie (bez odsetek)
Stan na
Podział branŜowy
Sektor finansowy
Przedsiębiorstwa i
spółki państwowe
Przedsiębiorstwa i
spółki prywatne ,
spółdzielnie
Rolnicy indywidualni
Przedsiębiorcy
indywidualni
Osoby prywatne
Inst. niek. działające na
rzecz gospodarstw
domowych
Razem sektor
niefinansowy
31.12.2010
1.378.500
2.850.146
Wskaźn.
W tym
odsetki
6.950
Stan na
struktury
w%
31.12.2011
5
986.500
Wskaźn.
W tym
odsetki
struktury
w%
3
10
2.578.163
12.685
7
3.552.422
13
5.183.772
15
1.915.760
7
1.903.571
5
14.192.182
88.653
50
18.246.826
126.530
50
563.134
654
2
637.935
774
2
23.073.644
96.257
82
28.550.267
139.989
79
Instytucje rządowe
9
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Instytucje
samorządowe
Razem sektor
budŜetowy
SUMA OGÓŁEM
3.633.583
77
13
6.621.720
1.611
3.633.583
77
13
6.621.720
1.611
18
28.085.727
96.334
100
36.158.487
141.600
100
2.1.2. Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangaŜowań
Bank
zarządza
ryzykiem
koncentracji
zaangaŜowań
zarówno
na
poziomie
jednostkowym, jak i całego portfela aktywów. W odniesieniu do portfela kredytowego Bank
stosuje i monitoruje limity zaangaŜowania, w szczególności w odniesieniu do grupy klientów,
produktów, branŜ, regionów, zabezpieczeń. W przypadku wykorzystania limitu na poziomie
ustalonym przez Bank, podejmowane są działania w celu ograniczenia poziomu koncentracji
zaangaŜowań. Wybór instrumentów zarządzania ryzykiem koncentracji zaangaŜowań,
mających na celu dywersyfikację tego ryzyka, uzaleŜniony jest od zidentyfikowanego
poziomu ryzyka kredytowego, przy zachowaniu zasady proporcjonalności względem profilu
ryzyka Banku. Zasady klasyfikacji ryzyk koncentracji zaangaŜowań pod względem istotności,
Bank ustala w oparciu o procedurę szacowania i oceny adekwatności poziomu kapitału
wewnętrznego. W 2011 r. w Banku nie wystąpiła konieczność utworzenia dodatkowego
wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangaŜowań.
2.1.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie
W celu ograniczenia ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie Bank dokonuje jego pomiaru i oceny, analizując:
1) poziom zaangaŜowania Banku w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie,
2) strukturę aktywów i pasywów długoterminowych, zgodnie z „Zasadami identyfikacji,
pomiaru i monitorowania ryzyka płynności w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu
Górnym”,
3) wpływ gwałtownych zmian wysokości stóp procentowych na ryzyko kredytowe,
4) wpływ zmian cen na rynku nieruchomości oraz ich wpływu na ryzyko kredytowe
w Banku,
5) realizację polityki Banku w zakresie przyjmowania zabezpieczeń wskaźnik jakości
w grupie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
Bank monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz weryfikuje wartość
rynkową nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych. Weryfikacja
10
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
i monitoring prowadzone są na podstawie dokumentów przedkładanych przez kredytobiorcę
oraz informacji i danych gromadzonych bezpośrednio przez pracowników Banku.
2.1.4. Zarządzanie ryzykiem rezydualnym
Ryzyko rezydualne wiąŜe się ze stosowanymi przez Bank technikami redukcji ryzyka
kredytowego, które mogą okazać się mniej efektywne niŜ oczekiwano.
Celem systemu zarządzania ryzykiem rezydualnym w Banku jest monitorowanie tego
ryzyka, oraz eliminowanie ryzyka związanego ze stosowaniem zabezpieczeń kredytowych.
Corocznie w Banku dokonywana jest weryfikacja skuteczności funkcjonującego systemu
zarządzania ryzykiem rezydualnym oraz jego adekwatności do aktualnego poziomu ryzyka
rezydualnego. Bank ocenia typy przyjętych zabezpieczeń, określa poziom koncentracji w ten
sam rodzaj zabezpieczenia kredytowego oraz poziom istotności ryzyka rezydualnego.
2.2. Ryzyko płynności
Ryzyko płynności jest definiowane jako zagroŜenie utraty zdolności do terminowego
wywiązywania się z bieŜących i przyszłych zobowiązań, a w konsekwencji poniesienia
dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością zaciągnięcia zobowiązań lub sprzedaŜ
aktywów na niekorzystnych warunkach w związku z ryzykiem płynności rynku (produktu).
Podstawowym celem zarządzania płynnością finansową Banku jest dąŜenie do
wzrostu stabilnych źródeł finansowania, w szczególności depozytów osób fizycznych oraz
utrzymanie bezpiecznego poziomu wszystkich wskaźników płynnościowych (w tym
w szczególności nadzorczych miar płynności, wynikających z Uchwały nr 386/2008 KNB).
Celem polityki Banku w zakresie utrzymania płynności jest zapobieganie wystąpieniu
sytuacji kryzysowej oraz określenie rozwiązań (planów awaryjnych) umoŜliwiających jej
przetrwanie. Tak przyjęty cel sprowadza zagadnienia płynności do obszaru stabilności źródeł
finansowania Banku oraz moŜliwości upłynnienia posiadanych aktywów w dowolnym
momencie, bez istotnej utraty ich wartości.
W związku z powyŜszym, celem zarządzania ryzykiem płynności jest takie
kształtowanie struktury bilansu Banku oraz zobowiązań pozabilansowych, aby zapewnić
stałą zdolność do regulowania zobowiązań, uwzględniającą charakter prowadzonej
działalności oraz potrzeby mogące się pojawić w wyniku zmian na rynku pienięŜnym lub
zachowań klientów.
W ramach systemu zarządzania ryzykiem płynności Bank prowadzi monitoring
i pomiar płynności finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.
poprzez:
11
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
-
codzienną analizę wpływów i wypływów środków z rachunku bieŜącego Banku w BPS
S.A. umoŜliwiającą efektywne wykorzystanie dostępnych środków (z uwzględnieniem
obowiązku utrzymania rezerwy obowiązkowej na wymaganym poziomie),
-
codzienne monitorowanie poziomu aktywów płynnych
-
kontrole przestrzegania limitów stanów gotówki w kasach Banku w ramach potrzeb,
dokonując zasileń, bądź odprowadzeń nadmiaru gotówki,
-
analizę stopnia zrywalności depozytów terminowych i wcześniejszych spłat kredytów,
-
analizę wskaźników stabilności bazy depozytowej.
W ramach obowiązujących wewnętrznych procedur awaryjnych prowadzi się ponadto:
-
monitoring kształtowania się czynników uznanych za oznaki zagroŜenia płynności,
-
scenariuszowe analizy zdolności Banku do zaspokojenia zapotrzebowania na środki
płynne, w przypadku kryzysu płynności w Banku i w sektorze bankowym,
-
kalkulacje wskaźników pomocniczych płynności, pozwalające na ocenę istotnych
z punktu widzenia płynności relacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansowymi.
Tryb
obiegu
informacji
i
współpracy
poszczególnych
jednostek/komórek
organizacyjnych Banku w ramach systemu zarządzania płynnością uwzględnia: organy
kierownicze oraz nadzorcze Banku, a takŜe komórki pełniące funkcje operacyjne oraz
kontrolne. Informacje, raporty i wnioski dotyczące ryzyka płynności są przedmiotem obrad
Kierownictwa Banku.
Monitorowanie dziennego stanu środków na rachunku bieŜącym prowadzonym
w BPS S.A. dokonywane jest przez Zespół finansowo - księgowy, który opracowuje raport
uwzględniający stan i przepływy pienięŜne na ww. rachunku oraz planowane i prognozowane
wpływy i wypływy na kaŜdy dzień roboczy.
Poszczególne rodzaje ryzyka cenowego, mającego wpływ na wynik finansowy,
wartość funduszy własnych, zmiany rynkowych stóp procentowych, są zarządzane w Banku
odrębnie, uwzględniając specyfikę kaŜdego rodzaju ryzyka i indywidualny sposób podejścia
Banku do kaŜdego z nich.
2.3. Ryzyko stopy procentowej
W Banku występują cztery podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej:
1) ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, wynikające z niedopasowania
wielkości przeszacowywanych w danym czasie aktywów, pasywów i pozycji
pozabilansowych.
Ryzyko
to
wyraŜa
się
w
zagroŜeniu
przychodów
Banku,
w szczególności odsetkowych, w sytuacji niekorzystnych zmian stóp procentowych lub
istotnych zmian w strukturze przeszacowania pozycji w bilansie powodującym zmiany
w wyniku finansowym Banku z tytułu odsetek,
12
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
2) ryzyko opcji klienta, wynikające z opcji klienta wpisanych w produkty bankowe, które
mogą być zrealizowane w następstwie zmian stóp procentowych, np.: prawo do
wcześniejszej spłaty kredytu, prawo do wycofania depozytów wcześniej niŜ to wynika
z umowy,
3) ryzyko bazowe, wynikające z niedoskonałego powiązania (korelacji) stawek bazowych
(rynkowych i podstawowych NBP) w oparciu, o które wyznaczane jest oprocentowanie
produktów/instrumentów generujących przychody/koszty odsetkowe, w przypadku gdy
ich przeszacowanie następuje w tych samych okresach,
4) ryzyko krzywej dochodowości, polegające na zmianie relacji pomiędzy stopami
procentowymi danego rynku lub indeksu odnoszącymi się do róŜnych terminów
przeszacowania (w szczególności powyŜej 1 roku), które moŜe przyczynić się do
nasilenia efektu niedopasowania terminów przeszacowania.
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest
maksymalizacja marŜy odsetkowej w warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych
oraz ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie
narzędzi pomiaru. Bank utrzymuje pozycje luki dla działalności złotowej w ramach limitów
przyjętych w Instrukcji pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli ryzyka stopy
procentowej.
Wewnętrzne regulacje Banku dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
uwzględniają kluczowe zagadnienia zawarte w rekomendacjach Generalnego Inspektoratu
Nadzoru Bankowego. Ryzyko stopy procentowej monitorowane jest poprzez analizę ryzyka
luki. Pomiar ryzyka odbywa się w cyklach miesięcznych i jest prezentowany na
posiedzeniach Zarządu Banku.
Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowane w Banku:
-
analiza i pomiar ryzyka stopy procentowej metodą luki niedopasowania terminów
przeszacowania,
-
analiza ryzyka bazowego i ryzyka opcji klienta,
-
symulacja wpływu zmian stóp rynkowych i podstawowych NBP na wynik odsetkowy
Banku przy określonej strukturze aktywów i pasywów wraŜliwych,
-
analiza testów warunków skrajnych przy określonej strukturze aktywów i pasywów
wraŜliwych,
-
analiza elastyczności stopy procentowej.
Wszystkie limity związane z ryzykiem stopy procentowej monitorowane są przez
Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz. KaŜdorazowe przekroczenie limitu skutkuje
opracowaniem informacji w tym zakresie dla Zarządu Banku. Na dzień 31.12.2011r.
13
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
obliczono potencjalną zmianę wyniku finansowego (odsetkowego) dla szokowego spadku
lub wzrostu stóp procentowych (zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej
stosowana przez Bank – wzrost i spadek o 200 pb). W przypadku wzrostu lub spadku stóp
procentowych potencjalna zmiana wyniku odsetkowego wyniosła 738,4 tys. zł.
2.4. Ryzyko operacyjne
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczenie
moŜliwości wystąpienia nieoczekiwanych strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego poprzez
wdroŜenie skutecznego i adekwatnego do aktualnego profilu ryzyka procesu zarządzania
ryzykiem operacyjnym a takŜe poprzez wdroŜenie skutecznego systemu monitorowania
i kontroli wewnętrznej.
Ryzyko operacyjne obejmuje wszystkie istotne obszary działalności Banku, w tym
produkty, procesy i systemy. Uwzględnia takŜe czynniki wewnętrzne takie jak struktura
organizacyjna, specyfika działalności, uŜytkowane systemy informatyczne, specyfikę
klientów, skargi klientów, jakość kadr i czynniki zewnętrzne tj. otoczenie w którym Bank
działa. System zarządzania ryzykiem operacyjnym tworzą: akty normatywne opisujące ten
system, struktura organizacyjna systemu, narzędzia informatyczne wspomagające realizacje
procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, informacje o incydentach i zdarzeniach
zaistniałych w obszarze wymienionego ryzyka, system kontroli wewnętrznej. Bank dokonuje
rejestracji zdarzeń ryzyka operacyjnego przy wykorzystaniu specjalnego modułu systemu
informatycznego. Zadaniem tego modułu jest zbieranie, gromadzenie danych i generowanie
raportów dotyczących ryzyka operacyjnego. W zakresie ryzyka operacyjnego komórki
organizacyjne Banku zobowiązane są do podejmowania działań ograniczających to ryzyko.
Zabezpieczenia zagroŜonych obszarów operacyjnych dokonuje się poprzez:
1) Plany awaryjne – słuŜące przeciwdziałaniu i minimalizowaniu negatywnych skutków
nieoczekiwanych zdarzeń, w tym ataków wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą
szkodzić funkcjonowaniu Banku,
2) Ochronę ubezpieczeniową: ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, na wypadek
awarii sprzętu elektronicznego, komputerowego i sieci komputerowych, strat w wyniku
fałszerstwa lub oszustwa, odpowiedzialności cywilnej,
3) Przenoszenie odpowiedzialności (outsourcing),
4) Inne zabezpieczenia (prawne, organizacyjne, techniczne), w tym procedury w zakresie
zatrudniania, procedury nadawania uprawnień dostępu do systemów informatycznych,
stosowne postanowienia w umowach, szkolenia,
5) System kompetencji dotyczących głównie działalności handlowej,
6) System kontroli wewnętrznej.
14
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
3. Fundusze własne
Fundusze własne stanowią znaczące źródło finansowania działalności Banku i są
gwarancją jego rozwoju. Stanowią równieŜ zabezpieczenie w przypadku poniesienia straty
przez Bank.
Wartość funduszy własnych jest wyznacznikiem poziomu stabilności finansowej
Banku, co przekłada się na stopień bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz zaufania
klientów Banku.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na fundusze
podstawowe i fundusze uzupełniające. Fundusze podstawowe stanowią: kapitał zapasowy
oraz kapitały rezerwowe. Funduszem uzupełniającym jest kapitał z aktualizacji wyceny.
Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje wartość aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych .
Zysk netto stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat za okres, za który jest
sporządzane sprawozdanie. Zysk netto uwzględnia podatek dochodowy zarówno w części
bieŜącej jak i odroczonej oraz inne obowiązkowe obciąŜenia.
Bank zgodnie z art. 127 ustawy Prawo bankowe i uchwały Nr 2/2007 z dnia 13 marca
2007r. KNB w sprawie funduszy własnych banku, utrzymywał na koniec 2011r. fundusze
własne na poziomie 5 939 tys. zł, pozwalającym pokryć sumę wymogów kapitałowych
z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
Tabela 4. Struktura funduszy własnych na dzień 31 grudnia 2011r.
I
1
Fundusze podstawowe Banku
Fundusze zasadnicze
(w zł)
5.829.235,15
a) wpłacony fundusz udziałowy
438.587,69
b) fundusz zasobowy
5.401.177,78
c) fundusz rezerwowy
2
Pozycja dodatkowych funduszy podstawowych
a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności
bankowej
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych
3
Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe
10.530,32
a) wartości niematerialne i prawne
10.530,32
b) niepokryta strata z lat ubiegłych
c) strata w trakcie zatwierdzenia
II
1
Fundusze uzupełniające banku
109.571,76
Kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego
109.571,76
15
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
2
Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego
a) dodatkowa kwota odpowiedzialności członków banku spółdzielczego
b) zobowiązania podporządkowane
III
1
2
IV
c) inne pozycje
- fundusze własne tworzone ze środków własnych lub obcych
- zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym
terminie wymagalności oraz inne instrumenty
Fundusze pomniejszające fundusze własne banku
Brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością banku
Inne pomniejszenia
a) zaangaŜowanie kapitałowe banku w instytucje finansowe i banki
Fundusze własne Banku na dzień 31.12.2011r.
5.938.806,91
4. Adekwatność kapitałowa
4.1. Opis metody stosowanej do oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego
Celem procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego jest zapewnienie
utrzymywania kapitału w wysokości dostosowanej do profilu ryzyka Banku. Zgodnie z Art.
128 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe, Bank jest zobowiązany utrzymywać sumę funduszy
własnych i dodatkowych pozycji bilansu Banku określonych przez Komisje Nadzoru
Bankowego na poziomie nie niŜszym niŜ wyŜsza z następujących wartości:
- kapitał regulacyjny,
- kapitał wewnętrzny.
Szacowanie kapitału wewnętrznego przebiega w trzech etapach:
•
Etap I – za punkt wyjścia przyjmowany jest kapitał regulacyjny (wymóg kapitałowy na
pokrycie ryzyk Filaru I NUK),
•
Etap II – ocenia się, czy minimalny wymóg kapitałowy jest adekwatny do aktualnego
naraŜenia Banku na ryzyko dla uznanych za istotne ryzyk Filaru I NUK,
•
Etap III – szacuje się kapitał wewnętrzny na pokrycie istotnych ryzyk Filaru II NUK.
Poza
ryzykiem
kredytowym
oraz
pozostałymi
ryzykami
zidentyfikowanymi
w regulacjach Komisji Nadzoru Bankowego i słuŜącymi do obliczenia współczynnika
wypłacalności, w celu oszacowania kapitału wewnętrznego zidentyfikowano następujące
ryzyka, tzw. ryzyka II filaru:
1) Ryzyko koncentracji zaangaŜowań:
a) koncentracji duŜych zaangaŜowań
b) koncentracji w sektor gospodarki
16
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
c) koncentracji przyjętych form zabezpieczenia
d) koncentracji zaangaŜowań w jednorodny instrument finansowy
e) koncentracji geograficznej
2) Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej:
a) przeszacowania
b) bazowe
c) opcji klienta
d) krzywej dochodowości
3) Ryzyko płynności (wynikające z nieodpowiedniego poziomu aktywów płynnych)
4) Ryzyko wyniku finansowego
5) Ryzyko kapitałowe:
a) koncentracji funduszu udziałowego
b) koncentracji „duŜych” udziałów
c) niedotrzymania minimalnych progów kapitałowych
6) Pozostałe ryzyka:
a) cyklu gospodarczego
b) strategiczne
c) utraty reputacji
d) transferowe
e) rezydualne
f) modeli
4.2. Wymogi kapitałowe
Kalkulacja wymogów kapitałowych na dzień 31.12.2011 r. sporządzona została
z uwzględnieniem nie znaczącej skali działalności handlowej, tj. w zakresie księgi bankowej
i księgi handlowej łącznie, bez uwzględnienia kapitału krótkoterminowego.
Filar I Nowej Umowy Kapitałowej zobowiązuje Bank do wyliczania i utrzymywania
wymogu kapitałowego na ryzyko: kredytowe, rynkowe (walutowe), operacyjne, przekroczenia
progu koncentracji wierzytelności i przekroczenia progu koncentracji kapitałowej.
W ramach Filaru II Bank dokonuje oceny wszystkich rodzajów ryzyka bankowego
i zapewnia poziom funduszy własnych odpowiadający poziomowi zidentyfikowanych,
uznanych za istotne rodzajów ryzyka. Weryfikuje równieŜ poziom wymogu kapitałowego
wynikający z Filaru I.
Wymóg
kapitałowy
z
tytułu
ryzyka
kredytowego
został
skalkulowany
z wykorzystaniem metody standardowej. Bank wylicza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka
operacyjnego metoda podstawowego wskaźnika BIA (Basic Indicator Approach). Kwota
wymogu BIA na 2011 rok wynosiła 313 tys. zł.
17
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
Tabela 5. Wymogi kapitałowe Banku na poszczególne rodzaje ryzyka według stanu na
31 grudnia 2011 roku w tys. zł
Lp.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Wymóg kapitałowy z tytułu
Wartość
ekspozycji
waŜona
ryzykiem
Wymóg
kapitałowy
43 209
804
19 265
1 460
2 395
19 272
0
25 665
0
3 853
730
1 796
19 273
0
2 053
0
308
58
144
1 542
0
g) zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka 0%
0
0
0
h) zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka 20%
0
0
0
i) zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka 50%
13
13
1
j) zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka 100%
0
0
0
Przekroczenie limitu
koncentracji zaangaŜowań i
limitu duŜych zaangaŜowań
0
0
0
3.
Przekroczenie progu
koncentracji kapitałowej
0
0
0
4.
Ryzyka walutowego
0
0
0
5.
Ryzyka operacyjnego
0
0
313
6.
Fundusze własne
0
0
5939
7.
Współczynnik wypłacalności
0
0
20,08
2.
Ryzyka kredytowego
aktywa - waga ryzyka 0%
aktywa - waga ryzyka 20%
aktywa - waga ryzyka 50%
aktywa - waga ryzyka 75%
aktywa - waga ryzyka 100%
aktywa - waga ryzyka 150%
Kwota
ekspozycji
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym podejmuje szereg działań zmierzających do
poprawy jakości zarządzania ryzykami i podnoszenia efektywności działalności Banku przy
zachowaniu bezpieczeństwa jego działania. Prawidłowy i skuteczny proces zarządzania
ryzykami i adekwatnością kapitałową pozwoli Bankowi na dynamiczny i bezpieczny rozwój.
18
BANK sPÓŁDzIELc?,Y
w Juchnowcu Górrrym
ul. Białostoc*a 4
6-06"| Juchnowiec Kościelny
1
W
[o$'ł łl}1l'ĄJ'a" ili
]łl" [l]Fń $
B:
f}{} s*:l'łąA,]ttŁl,fl-*'}lnu,ft;*,Ą {'iffruĄ.\'J$ł{.'}Wł''ffiffi pś;Ąl'''dn{Ł] 5ł[}{,fu{[,ilf*][ł{'i;f-lil{;f
w
-$łłc$ę:ę*vq',tilł'r (;riy"[}{'rfiffi frŁlu
'łffi€
t
y"
I.
Sprawozdanie finansowe Banku Społdzielczego w Juchnowcu Górnym, ul. Białostocka 4
zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowościz dnia 29 września Ig94,
z pożntejszymi zmianami. Całoksńałt swej działalnościBank wykonuje na podstawie
Statutu Banku, który został uchwalony dnia 28.05 .2001t. wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numelem KRS 0000091176 w Sądzie Rejonowym
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2.
Bank prezentuje sprawozdante finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia
tkończący się 31 grudnia 2011 r.
1
Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem samodzielnym, Bank Posiada
oddział, który nie sporządza samodzielnie sprawozdań finansołvych.
4.
Sprawozdanię zostało spotządzonę przy załoŻeniu, ze Bank będzie kontynuować dającej
się przewidziec przyszłości,działalnośów nie zmniejszonym istotnie zakresie. Na dzień
bilansowy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŻenie kontynuowania działalności
banku w okresie co najmniej I roku.
5.
W 2011
6.
Stosowane w banku zasady rachunkowości zostały określone wewnętrzną instrukcją
,,Polityka i zasady prowadzenia rachunkowości w Banku Spółdzielczym w Juchnowcu''.
W zakresie rozwiązan, w których obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru. Bank
-).
pr Zy j
o
o
.
o
il
roku
nie wystąplŁo połączenie z innąjednostką.
następuj ące zasady
:
Zasady ujmowania w kapitale własnym skutków wyceny pozycji bilansowych:
Wartośćfunduszy własnych ustala się w waftościach nominalnych. Bank nie przewiduje
dokonywania odpisów aktualizujących w cięŻar kapitału własnego.
Zasady ustalania wartoŚci godziwej aktywów finansowych i zobowiązait
finansowych:
Aktywa finansowe ptzeznaczone do obrotu wycenia się wg wartościrynkowej, a dla
których nie istnieje aktywny rynek wg wartościgodziwej Aktywa finansowe dostępne do
sprzedaŻy wycenia się według wańościgodziwej.
Zasady rachunkowościzabezpieczeń:
Bank stosuje rachunkowość zabezpieczen poplzez ewidencję na kontach
pozabilansowych
Zasady spisyrvania należności:
Naleznościprzedawnione
i
umorzone zmniejszają utworzone
obowiązuj ących przepisów rezerwy celowe.
7.
na
W ciągu roku 2011 r. nie dokonano zmianzasadrachunkowości.
8.W 2011
r. nie
*łn
\i
i
nastąpiła zmiana sposobu spotządzania sprawozdania finansowego'
,b,,
(J
n\
tf l\
podstawie
9.
Bank nie dokonywał korekty sprawozdania finansowęgo ztytułu błędu.
10.
Do momentu
sporządzenia sprawozdania finansowego
Za rok 2011 nie
wystąriły
zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkowa i finansową banku.
Il ' Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie miały wpływu na sprawozdanie 201
12. Informacje o wynagrodzeniu
za 2011r.:
Lp.
I
2
a
J
4
1
roku'
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Wynagrodzenie
Wyszczególnienie
obowiązkowe badanię rocznego
sprawozdania finansowego
Inne usługi poświadczaiace
Usłusi dor adztw a podatkowe so
Pozostałe usługi
naleŻne - ogółem
W tym
wypłacone
6.312,21
Zarząd Banku Spółdzielczego
tt Ą
Eugeniusz Antoniuk - Prezes Zarządu
2. Janina Muszyńska _ W_ ce Prezes Ąarzą flł
3. Irena Chren _ CzłonekZarząd" *\r
1.
I
Sporządził: Irena Chren
Główny Księgowy
Juchnowiec Górny
ENT
17
.01.2012r.
W
BII,ANS
BANKU
AKTYWA
ROKU
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
według stanu na koniec: 2011
nazwa banku nr kodu bankowego- 80740003
w 0,00
AKTYWA
poz.
I
:ł
Stan na - 31.12.2010 r Stan na - 31.12.2011 r.
Kasa, operacie z Bankiem Centralnym
681 987.48
68Ż Ż3l,17
681 987.48
682 231"17
12 595 707,55
Ż0 78l 315,11
620 733"20
t1 974 974_35
Ż0 570 928.08
l8 905 055,45
19 230 416,11
I 016 940.43
l7 888 l 15.02
15 889 295,86
l. W racliunku bieŹacym
2. Rezerwa obowiazkowa
3. Inne środki
II. Dłużnepapiery wartościowe uprawnione
do redyshontowania w Banku Centralnym
III. NależnoŚci od selrtora finansowego
l. W rachuIrku bieżacvm
2.'T'erminowe
IV. Należnościod selrtora niefinansowego
l. W rachunl<u biezacvm
2. Terminowe
2r0 417,06
3 :t41 120.55
V. Należnościod sektora instytucji rządowych
4l
isamorzadowych
1.
290,97
55 337,62
W raclrurrku bieżącym
2. Terminowe
41290.91
55
386 564,50
386 564.50
,169
ll7
ń2
VI. Nalcżnościz tytułu zakupionych papierów
wartościowy ch z otrzy manym przyrzeczeniem
odkupu
VII. DłużnepapierY lvartościowe
'l
.
Banków
2. Budzetu Państwa i budzetów terenowvch
3. Pozostałe
VIII Udziały lub alrc.ie w iednostlrach zależnych
I
2.
W instvtuciach fi nansowvch
W pozostałvch iednostkach
tx. Udziafu lub alrcie w iednostkach wsnółzależnych
l. W instytuciach finansowych
2. W pozostałych ednostkach
X. Udziałv lub akc c w iednostkach stowarzyszonych
l. W instytuciach finansowych
2. W pozostałvch iednostkach
xI. Udziałv lub akcie w innvch iednostlrach
l" W instvtr-rciach finansowvch
2' W pozostałvch iednostkach
099,50
469 099.s0
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne
aktywa finansowe
XIII Wartości nicmaterialne i prawne,
1316Ż.90
l0 530,32
651241,34
I 808 259,36
w tvm:- wartośćfirmv
XIV. Rzeczowe alrtywa trwałe
XV. Inne ahtywa
L Przeiete
1
5ł1'78
77 736,01
1
77 736.01
I 54 t,78
106 991"13
158 027,29
82 509.00
24 482,13
93 2s7,00
64 770.29
34 459 737,33
Zarzad Banku
43 196 788,59
aktr''rva - do zbvcra
2. Pozostałe
XVI. Rozliczcnia migdzyokresowe
l.Aktywa z tvtulu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzvokresowe
AKTYWA I{AZEM
Sporządził : lrena Chren
"
Głowny,}'Księgowy
.-1-.{,
Prezes Zarządu- Eugeniusz Antoniuk
V-ce Prezes Zarządu - Janina ,"YIl,|^ !11h
Członek Zarządu - lrena
i
irłi
\l
Chren
li
I
Telelon : 0 85 719 57
ł: ,1
01
l zolz ,. fi vę6) ą
r,
pffi,llorp.Ńl
BIFGŁY
Data: l 7.0
Dala: 17.01.2012
r.
) Ą
l-
BILAI.{S BANKU
według stanu na koniec: 2011
PASYWA
ROKU
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
nazwa banl<u nr kodu bankowego- 80740003
w 0.00 zł
I
il
Stan na - 31.12.2010 r Stan na - 31.12.2011 r.
PASYWA
poz.
l-obowiazania wobec Banhu Centralnego
Zobow iazania wobec sektora finansowego
I 378 500,00
986 500,00
W rachunku bieŻacvrn
2. Terminowe
I 378 s00.00
986 500.00
23 073 644,29
28 550 267,43
t4 t9218r.54
5 663 238.45
8 s28 943.09
r8 246 825,78
11 283 068.14
8 881 462.75
10 303 44 l 'ó5
1.
III
Zobow iazania wobec sektora niefinansowego
l'
RaclrLrrlki oszczędnościowe, w tytn:
a) bieŹące
b) temlinowe
2' Pozostałe, w tym:
7 287 284.44
a) bieŻące
b) telnrinowe
I
tv. Zobowiązania wobec sektora instytucji
rzadowych i samorzadowvch
l. Biezace
2. Terminowe
594 178,31
6 963
7 57
.64
8 109 216.46
2
194 225"19
3 633 583,05
6 621719,61
I 514 t 05-82
2 119 477.23
3 501 610.96
l
I20 108.6s
v. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościorvych z udzielo nym przy rzeczeniem
odhupu
vt. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów
finansowych
VIII. F'undusze specialne i inne zobowiązanla
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie
oraz zastrzeżłlne
l. Rozlicz.lniędzyoltresowe kosaórł
2. LJiernna wańośó firlnv
3 . P ozo stałe przycho dy pr zy szły ch
x"
o
kre
s
ów
or
az zastr zeŻon ę
Rezerwy
1.
Rezel'wa z tytuIu odroczonego podatku dochodowęgo
2. Pozostałe rezerwv
xI. Tobow iazania pod porzadkowane
XII Kapitał (fundusz) podstawowy
XIII Należne wpłaty na lrapitał podstawowy
(wiellrośćuiemna)
XIV. Akcie własne (wiellroŚć uiemna)
XV. Kapitał (fundusz) Zapasowy
xvr. Kapitał (fundusz) z aktualizacii wyceny
(VII Pozostałe lrapitały (fundusze) rezerwowe
-
l1ó 380'4l
399 013,21
Ż02 463,71
38 509,42
8 740.42
6 222,00
r93 723,29
32 287.42
92 992,76
126 09Ż,5Ż
16 505,00
1)l))nn
76 487.16
103 970.52
451 800,00
,152
400,00
0l2,Jl
13 812,31
4 960 937,78
5 40r r77,78
109 571,76
109 571,76
45J 875,88
szs 319,14
34 459 737,33
43 196 788,s9
20,35
20,08
14
l ' Fundusz ogÓlnego ryzyka bankowego
2. Pozostałe
(VII Zysh (strata) z lat ubieghch
xtx Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM
Współczynnilr wypłacalności
Sporządził
Zarzad Banku
:
,^.,\
Prezes Zarządu- Eugeniusz nntoniur Js|
V-ce Prezes Zarządu - Janina tllusz)fskafuy,
Członek Zarządu - lrena cnren ry'l! (l
A
Telefon : 0 85 719 57 01
DĘ9:' 17 '0112012 r
BIE
NrF
//
mgr
łl
Data: 17.01 .2012
r.
\)
POZYCJE POZABILANSOWE
ROKU
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
według stanu na koniec: 2011
nazwa banku
-
nr kodu banhowego- 807,10003
w 0,00
TreŚć
)oz,
I
Stan na -31.12.2010r Stan na -31 .12.2011 r.
Zobowiazania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiazania udzielone:
a) finansowe
b) swarancvine
2. Zobow iazania otrzvmane
a) finansowę
b) swarancyine
z1
:
Zobowiązania związane z realizacją operacji
kupna l sprzedaży
III Pozostałe
4 205 736,79
3 975 436,79
3 937 476.39
37 960,40
230 300,00
230 300,00
3 392 712,89
162 412,89
6 947 889,15
15 590 016,38
3 137 386.49
25 026,40
230 300,00
230 300,00
II
Sporządził ; lrena Chren
Cildirvnv Ksiestll v
A{ ,
AA.TJ
I
I
Zarząd Banku
''
Prezes Zarządu - Eugeniusz Antoniuk
V_ce Prezes Zarządu - Janina vufvń
Członek Zarządu - lrena chrenut
t,
Telefon : 0 85 719 57 01
Data. 17 01 2012 r
I
Data:
(..
1.7
.01.2012
r.
RACIIUNEK ZYSKOW I STRAT
według Stanu na koniec: 2011 ROKU
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
nazwa banhu nr l<odu banl<owcgo- 80740003
vp
Wvszczesólnienie pozvc ii rachunlru
Przvchodv z tvtułu odsetek
poz.
l. Od sektora finansoweso
2. Od sektora niefinansowego
3. Od sektora instvtucii rzadowvch i samorzadowvch
4. Z papierow wafiościowYch o stalei kwocie dochodu
Koszlv odsetek
l. od sektora finansowęgo
II
2, C)d sel<tora niefinansowerro
3. od sektora instvtucii rzadowvch i samorządowYch
Wynih z lytulu otlselck 1I-II)
IV. Przvchodv z tvtulu Drowizii
V. Koszty prowizii
vI. Wynik z tytulu prowizii (IV-V)
VII. Przychtldy z udzialów lub akcji' pozostałych
papierów wartościowych i innych instrumentów
Iinansowych o zmiennei kwocie dochodu
III
od
od
iednostek zależnvch
2.
iednostek wspÓłzaleznvch
l. Od iednosteh stowarzyszonych
. od oozostałvch iednostęk
1.
VIII Wvnik oneracii
fi
nansowvch
l.Papierarni waftościowYmi i irrnynri instrunrentami finans.
2.Pozostałvch
IX. Wvnili z pozvcii wvmianv
X. Wvnik na dzialalności bankowei
XI. Pozostałc przYchodY operacYine
xil Pozostałe lrosztv ooeracvine
xil Koszty dzialania banhu
l. Wynagrodzenia
2. Ubczpicczenia i inne swiadczenia
J. Inne
xIv Amortyzacja środlrów trwalych
oraz
wartości niematerialnych i prawnvch
XV. odnisv na rezerwv i alrtualizacia wartości
t. odpisy na reZeIwV celowe i na ogólne rvzyko bankowe
2. Aktualizacia wartości aktywÓw finansowvch
XVI Rozwiazanie rezcl'w i akluaIizacia wartoŚci
l. I{ozwiązanie fezerw celowycl-r i rezerw
2010 r.
Ż 030 47Ż.55
595 432,58
r.
Ż 268 z04,lJ6
942182,79
687 255,61
980 696,46
492 857.18
600 251.99
506 441,35
6 091,44
363 621,r5
s95 796,42
5 582,77
541110,22
440 677,84
149 535.81
I 672 407,64
575 924,19
Ż3 861,31
517 308,85
5'ł0 l85'-ł2
13
37r.00
13 371,00
l3
t36 728.16
| 524 03r.20
35 739.07
371,00
l3 371.00
I 873.90
4 204,98
1873,90
4 Ż04-98
2 0s6 s84.9s
4 964,60
Ż 230 169.04
L 433 919,92
909 687,81
167 787.68
356 444.43
1 514 487 ,07
986 747,02
181 ó 18'83
65 980,26
6 019,s5
6 019.55
t42 246,s1
3 451.06
46 00s.19
3 45 1.06
46 005.19
17 620,06
251,45
346 12t.22
592,72
\9) 1)
na ogólne
rvzvko bankowe
Aktualizacia wartości aktvwów finansowvch
(VII Różnica warlościrezerw i aktualizacii (XV-xVl
IVII WyniI< dziaIaInościoperacvinei
XIX. Wvnik ooeracii nadzwvczainvch
1. Zvski nadzwvczaine
2.
2 s68-49
559 080.88
2. Straty nadzwyczaine
XX. Zysh (strata) brutto
xxt
0.00 zł
za 20ll
za
Podateh dochodowv
XXI Pozostale obowiązlrowe zmniejszenie zysku
-
,15 413.07
636 214,14
559 080.88
105 205,00
636 Żl4,l1
110 865,00
453 875,88
525 349,14
lzwiększenie straty)
(xtI Zvsk (strata) netto
Sporządził : lrena Chren
Zarzad Banku:
cłór.vny Księg$rły
/lt
c;/ "vl!
I
lr
Telefon
:
0 85 7'19 57 01
Data: 17.01.2072 r.
ZESTAWIE|{IE ZMIAN w KAPITALE WŁASNYM
nazwa banlru
-
nr lrodu bankowegopoz.
ROKU
Bank Spółdzie|czy w Juchnowcu Górnym
według stanu na koniec: 2011
80740003
w 0,00
Wyszczególnienie
Kapital wlasnv na poczatek okresu ( BO )
-korektv błędów podstaworłrych
La. Kapitał własny na począlek ol<resu (
Bo )' po korektach
l. Kapitał (ftrndusz) podstawowv
na ooczatek okresu
1'Zmiany kapitału (tunduszu) podstawowęgo
a) zwiększenia (z tytułu )
' emisii akcii. zmiana ilościzadeklarowanYch
- doplat do udzialów
- wołat udziałów
b) zllnieiszenia (z tytułu )
- umorzenia akcii
- orzeksiesowanie na zobownzanta
- rezYgnacia z członkowstwa, zniana ilościzadel<larowanyl
1.2.Kapitał (furrdusz') podstawowv na koniec okresu
2. Nalezne wpłaty na poczet kapitału podstawowego
na poczatek okresu
2.l .7'rlliana należnvch wnłat na noczet kaoitału oodstawoweso
a) zwiększenie (z tvtułu )
zmiana doołatv banku
_ zwiększ.iedn.udz.
1'
b)
s
517 117.29
5 962 173.11
5 517 1I7,29
5 962173,11
447 600.00
4 200.00
451 800,00
5 800,00
3 200.00
5 800.00
3 200,00
600,00
2 600,00
I 000,00
600.00
451 800.00
2 600,00
1
t4 612,31
452 400.00
14 01Ż.31
200,00
600.00
600.00
200,00
012"31
t3 812.31
4 630 367,78
330 570,00
330 570.00
4 960 937,78
440 240.00
440 240.00
330 000.00
440 000.00
70,00
240,00
4 960 937.78
5 40]' r77,78
109 571,76
109 571-76
109 571-76
109 s7r.76
zt\t' rezygnacia z członkowstwa
- ztlliana dopłaty banku
2.2.Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego
na koniec okresu
3. Akcie własnę na poczatek okręsu
600.00
600,00
zmrrieiszenie (z tytułu )
- wypłat udziałów
zł
Stan na - 37.12.2010 r Stan na - 31.12.2011 r.
l4
200.00
a) zwięI<szenie
b) zmnieiszenie
3.1. Alrcie własne na koniec okresu
4. I{apitał (f-undusz) zapasowv na ooczatek okresu
4'1 .Zmiany kapitału (funduszu) Zapasowego
a) zwiększerria (z tytułu )
-
emisii akcii tlowyzęi warlości nominalnei
- oodziału zvsku (ustawowo)
-
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
ninitnalną war1ość)
- wpłat wpisowego
5
likwidacii śtodków lrwalvch z lund.aktualizacii
- z tvt. zvsku z lat ubiepłvch ulsa de
b)
llinimis
zmnieiszerria (z tvtułu )
- ookrvcia stratv
- korekta dlrvidendl
4.2.Kapitał (fundLrsz) Zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (ftrndusz) zaktualizacii wyceny na początek okresu
5. 1 .Zrn i anv kao itału ( fu nduszu) z' al<tualir'acii Wvcen V
a) zwiększenię (z tvtułu )
- wvcena
b)
akcii BPS S.A. i BGZ S.A.
zmnieiszenie (z tvtułu )
zlikwidowania śr.trwałvchobiętvch aktualizacią
-
5.2.Kapitał (fundusz) zaktualizacii WycenY na koniec okresu
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
nazwa banhu nr hodu b:rnhowcgo- 80740003
ly 0,00
poz,
Wvszcze s ó ln ien ie
6. Fundusz osólnego rvzvl<a bankoweso na ooczatek okresu
6.1 .Zmiany funduszu o gó lnęgo rvzvka bankowe go
a) zwiększenie (z tvtułu )
- z podziały zysku
:ł
Stan na - 31.12.2010 r Stan na - 31.12.201I r.
Wplat l(redVtobior'ców
b) zrnnie|szenie (z tytułu )
6.2.Fundusz oeólneso rvzvka bankowego na koniec okresu
7. Pozostałe kapitały (fundusze) fezerwowe na poczatek okresu
7 . I .Zmtany pozostałych kapitałów (fundu szy) rezerwowYch
a) zwiększenię (z tytułu )
na fundusz oqólrręgo ryzykaz podz Zysku
b) z-rnnieiszenie (z tytulu )
-
z przeksiegowania funduszu rezerwowego
7.2.Pozostałe kapitały (funduszę) rezęrwowę na konięc okresu
8. Zvsk (strata) z lat ubięgłvch na poczatek okresu
8. I .Zvsl< z lnt ubicu.lvch na Doczalek okresu
_korektv błedów oodstawowvch
8.2.Zysk z lat ubieełych na poczatek okręsu. po korektach
8.3.Zmiana zysku z lat ubięgłvch
a) zwięlrszenie (z tytułu )
- podzialu z\ sku z lat ubieglych
zvsk do podziału z roku ooDrzednieso
b) zmnieiszenię (z tytułu )
podział zyskr"r
przeksięgowanie podatku z tvt.ul gi derninimis
8.4.Zysk z lat ubieelych na koniec okresu
8.5.Strata z lat ubietlvcll na ooczatek okresu
-korektv błędów podstawowvch
8'6.Strata z lat ubieełych na poczatek okresu. po korektach
8.7.Znriaua straty z lat ubiegll ch
a) zwiększenie (z tvtułu )
przeniesienia stratY Z lat ubiegłvch do ookrvcia
- z przel<s.prow.ESP
b) zmnieiszenie (z tytułu )
pokrvcie str.z
F
344 190,06
344 t90,06
344 190,06
344 t90,06
344 190.06
Kapital własny na lroniec okresu (BZ)
III. Kapital lvłasny po uwzględnieniu proponowanego podziału
zyshu ( pokrycia straly )
II
At
--ij{l
\
t
344190,06
453 875,88
453 875.88
453 875.88
453 875.88
525 349.14
525 349.14
5 96Ż 173'11
6 474 686,37
5 962173,17
6 474 686,37
Zarzad Banku
:
Prezes Zaządu - Eugeniusz Antoniuk
V-ce Prezes Zarządu - Janina Musz/hs
Członek Zarządu - lrena Chren dll
!
t
Telefon : 0 85 7"19 57 01
Data. 17 01 .2012 r.
{łśłŻłl1O
:,,:W;,ł
453 875,88
453 875.88
.Zasob.
8'8.Strata z lat ubiegłyclr na koniec okresu
8.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wlnil< nettol
a) zysk netto
b) stlata netto
Sporządził : lrena Chren
Clciu ni Ksiecorr v
453 875.88
453 87s.88
L
Data:
.l
7.01
.2012r.
RACI'IUNEK PRZEPŁYwow PIB'NIĘZNYCI'I
( metoda
-
nazwa banlru
nr kodu bankoweeo- 80740003
poz.
A
I.
il
I
Ż'
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II
12.
13.
I4.
l5
16.
17
18.
III.
B
I.
I
2
4.
5
6
II
I
Ż'
3.
4.
5.
6.
III
pośrednia )
ROKU
Bank Spółdzie|czy w Juchnowcu Górnym
według stanu na koniec: 2011
WvszczegóInienie
Przepływy środków pieniężnych z działaInoŚci operacyinei
Zysk (strata) netto
Korelrtv razem:
000zl
zz
2070 r.
4s3 875,88
901 174,t6
Inne korektl
PrzepłvwY pieniężne netto z działalnościoperacyinei (ItII
PrzepłYlvy środlrów pienieżnvch z dzialalności inwestvcvinei
s25 349.14
lsl
418"76
142 246,51
21 599.24
33 099,76
1 885 858.52
8 595 9s3.73
299 167.65
339 407.61
3 203 452.81
8 464 759.70
20 885,80
24 268,44
282 632.83
|9 329,8Ż
161
ana Stalltl ręZerw
Zm ana Stanu dłużnych papierów war1ościowych
Zmiana stanu nalezności od sektora finatrsowego
Zmiana stanu nalezności od sęktora niefinansowego
i sektora irrstvtucii rządowvch i samorzadowvch
Znliana stanu nalezności z tytułu zakupionych paprerów
rvańościowYch z otrzYnr anym pr zyr zeczeniem od kupu
Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów
waftościowych i innych aktywów
finansowych (handlowych)
Znliana stanu zobowiązań wobęc sektora finansowego
Zntana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego
i sektora instvtucii rzadowvch i samorzadowvch
Zniana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów
wartości owych z udzielorrym przy rzeczeni em odkupu
Znliana stanu zo bowi a zań z tytułu pao i erów war'toś c i owvch
Zmiana stanu innvch zobtlrł tazan
Ztniana statru rozliczęń międzvokresowvch
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
i zastrzezonych
l".
65 980.26
Amoftvzacia
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
ldsetki i udzialy w zyskach (dwvidendl )
Zvsk (strata) z działalnościinwestvcvinei
Zn
za Ż07l
|
5t 5s4
sR
4is,87
76194.23
43 075,72
447 298,28
373 930.38
945 Ż39,65
379 166,95
Wplvwv
Zbycie
Zbycie
Zbycie
Zbycie
udziałÓw ub akcii w iednostkach zalężnych
udziałów ub akcii w iednostkaclr wsoółzaleŻnvch
udziałów ub akcii rł iednostkach stowarzyszonych
udziałów lLrb akcji w irrnychjednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i innych aktywów finansowych
(lokacyinych)
Zby cie waft ościni ematerial nyclr i prawnych or az rzeczow ch
aktvwów trwałvch
Inne wpływv inwestvcvine
Wvdalki
Nabycie udziałów lub akcii w ędnostkaclr zalęŻnych
Nabycie udziałów lub akcii w cdnoslkach wspólzależnvch
Nabyc e Lrdziatów lrrb akcii w ednostkach stowarzvszonvch
Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach,
pozostałych papierów waftościowych i innych aktywów
fi nansowych ( lokacy jnych)
Nabycie wańościniematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałvch
Inne wvdatki inwestvcvine
Przeplywy pieniężnc netto z dzialalności inwestycyjnej (l_tI)
82 535.00
945 239,65
296 631.95
915 239,65
379 166,95
ti i'I
llitt|ft't,,
1r 'j
''J
str. 2.
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym
nazwa banhu
80740003
nr kodu ba
poz.
C.
Wyszczególnienie
Przenłvwv środków nienieżnvch z działalnościfinansowei
I.
Wnłvwv
I
Zaciasnięcie
2.
1
4.
5
6
lt
Ż.
J.
4
5.
6-
7.
8.
9.
10
III
D.
Ft.
F.
G.
za 2010 r.
I 384 870,00
178 500.00
goterminowYch kredl.tów ocj nnvch bankÓw
Zaciągnięcie d ugoterminowych poŻyczek od innych niz
banki instvtuci finansowvch
Emisja dłuŻnych papierów wartościowych dla innych
instvtucii finansowvch
Zwiększęnie stanu zobowią zan podpor ządkowanych
Wołvwv netto Z emisii akcii i doołat do kaoitału
Inne wołvwv finansowe
d
u
5 800.00
3 200.00
570,00
240,00
408 275,88
15 190'0ó
Sołatv dłusoterrn nowvch kredvtów narzecz innvch banków
Spłaty długoterrninowych pozyczek na rzecz innych niz banki
instvtucii finansowvch
Wykup dłuŹnych papierów WaftoŚciowych od innych
instvtucii finansowvch
Z tvtułu nnr clr zobowiazań fi nansowvch
Pla1nośc zobowiazań z tr'.tułu umów leasinsu finansowe':o
Zmrrieiszenie stanu zobowiąZań podporządkowanych
Dywidendy i inne wvpłatv narzęcz właścicieli
Inne, rriz wypłaty natzecz właścicieli,wydatki z tytułu
oodziału zvsku
Nabycię akcii własnvch
Inne wvdatki finansowe
PrzeplYwy pieniężne nelto z działaInościfinansowei (I-lI
Przepływy pieniężne netto. razem (A.III*B.llltC.III
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
'zmiana stanu środków pienięznych z t5Ąułu roŻnic
kulsowych
Srodki nienieżne na noczatek okresu
Srodki pieniężne na koniec okresu (F*D). w tYm:
-o ograniczonej rnożliwościdysponowania
r26 000,00
26ó 000'00
I 000,00
2 400.00
14 i90.06
13 875,88
1369 679.94
404 835,88
22 857,99
22 857,99
1t0 072,15
4t0 072.15
1325 578,67
| 302 720.68
89Ż 648.23
I 302 720.68
Zarzad Banku
:
Gló[vny Księgowy
,t
,
ęlq{,l
I
\
Telefon . 0 85 719 57 01
Data 17.01 2012
r
W
3 440.00
I 200 000,00
Wvdatki
Sporządził : Irena Chren
za Ż0ll r.
Data'.
17 .01
.2012 r.
Zwi4zekRewizvjnvBankówSpółdzielczychim,Franciszka StefczvkawWarszawie,00_561 Warszawa.u|'Mokotowska14
oPlNlA NlEZALEZNEGo BlEGŁEGo REW|DENTA
Dla Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym
16-061 Juchnowiec Kościelny,ul'Białostocka 4
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego
siedzibą w Juchnowcu Górnym na które składa się:
z
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 3t.t2.2o1t roku, który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą
43 196
3) współczyn nik wypłacalności
4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 roku
-zobowiązania warunkowe udzielone iotrzymane w kwocie
-pozostałe w kwocie
788,59
20,09
zl.
%
33927t2,89 zł'
15 590 015,38 zł.
5) rachunek zysków
i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
wykazujący zysk netto w wysokości
6) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 roku wykazujące Wzrost kapitału własnego o kwotę
349,t4
zl.
5L25t3,26
zl.
072,45
zl.
525
7) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od lstycznia do 31 grudnia2oI1r.
-
wykazujący zmniejszenie stanu środków pienięznych o
8) dodatkowe informacje i objaśnienia.
4tO
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalnościodpowiedzialny jest Zarząd Banku. Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej
są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnościspełniały
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września L994r.
o
rachunkowości (Dz.U.
poz.1'223, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ''ustawą o rachunkowości''.
z
2OO9
r. nr I52
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie ijasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy Banku
oraz o prawidłowościksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień
1) rozdziału 7 ustawy zdnia29 września ].994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz'U. z 2009 r. nr !52, poz.1'223 - z poźniejszymi zmianami),
:
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,
3) rozporządzenia Ministra Finansów
zasad rachunkowości banków
(
z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych
Dz.U. nr 191' poz.1279 \'
Opinia z badania sprawozdania fnansowego za rok 2011
BIEG
ZwiazekRewizvjnyBankówSpÓłdzielczychim.Franciszka
StefczvkawWarszawie.00-561
Warszawa.u|'Mokotowska14
Badanie spraWozdania finansowego zaplanowaliśmyi przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność,pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W
szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Bank zasad
(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób
wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościowąocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.
Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe
i
objaśnienia słowne:
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny spuacji majątkowej
I finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia do 3l grudnia 2011 roku,
b) zostało sporządzone zgodnie z
Wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
a) przedstawia
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c)
jest zgodne z
wpływającymi
i postanowieniami statutu Banku.
na treśćsprawozdania
finansowego przepisami
prawa
Sprawozdanie z działalnościbanku jest kompletne W rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Kl u czowy bi e gĘ rew id e nt
prze prowa d zajqcy bad a ni e :
Zwiqzek Rewizyjny Banków Spółdzielczych
im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
Lech Nikolajuk
Nr rej.
KIBR:
00-561Warszawa, ul. Mokotowska 14
Podmiot uprawniony do badania
5749
nr 7459
Warszawa, dnia
09.O2.2072
r.
Opinia z badania sprawozdania fnansowego za rok 2011

Podobne dokumenty