Kolektory słoneczne ektory słoneczne –oszczędność i wygoda i

Komentarze

Transkrypt

Kolektory słoneczne ektory słoneczne –oszczędność i wygoda i
Kolektory słoneczne –oszczędność i wygoda.
wygoda
„Kolektory
Kolektory słoneczne” - nazwa dla większości mieszkańców Lubelszczyzny dobrze
już znana. Jak to działa, jakie
ie za tym idą
id oszczędności, nie każdy wie.
W czasach ciągle
gle rosnących
rosną
cen energii szukamy tanich źródeł ciepła.
ciepła Które z nich
wybrać, żeby za rok, za pięć lat nie płacić więcej? Przyzwyczailiśmy
śmy się
si do ciągłych
podwyżek.
ek. Raz 10 groszy w górę
gór za tydzień 3 grosze w dół. I tak sukcesywnie ceny energii
ciągle rosną. Gdybyśmy
my podsumowali ostatnie 10 lat, to cena węgla
w gla kamiennego wzrosła o
około 150 %, a cena gazu ziemnego nawet o 250%. Bardzo dobrze obrazują
obrazuj to wykresy
stworzone na podstawie danych z Głównego Urzędu
Urz
Statystycznego.
Trzeba pomyśleć o alternatywnym źródle
ródle energii. Przed podjęciem decyzji jakie
źródło energii wybrać, należy
ży odpowiedzieć
odpowiedzie sobie na pytania:
•
•
•
•
•
jakie źródło
ródło energii wybrać
wybra aby jego cena była stała za dwa, pięć,
ęć, dziesięć
dziesi lat
jakie źródło
ródło jest niewyczerpalne i powszechnie dostępne
dost
jakie źródło wybraćć aby uniezależnić
uniezale
się od naszych sąsiadów,
w, od niestabilnego rządu
rz
jak uniknąć ciągłych
głych wzrostów podatków i kar za emisję
emisj gazów cieplarnianych
jakie źródło wybraćć żeby
eby było bezpieczne dla nas i naszego otoczenia
Słońce – darmowe i powszechnie dostępne
dost
źródło energii.
Do powierzchni Polski rocznie
roc
dociera około 300 razy więcej
ęcej energii w postaci
promieni słonecznych niż jej zużywamy. Jest to ogromy potencjał,, który coraz częściej
cz
jest
wykorzystywany do ogrzewania wody użytkowej
u ytkowej i wspomagania ogrzewania budynków. Do
tego celu służą właśnie
nie kolektory
kolekt
słoneczne. Te urządzenia dzięki
ki swojej budowie zamieniają
zamieniaj
promieniowanie słoneczne w ciepło i przekazują je wodzie. Na Polskim rynku dominują dwa
typy kolektorów, próżniowe
niowe rurowe i płaskie. Które są lepsze? Jedne i drugie mają
maj swoich
zwolenników. Kolektory próżniowe rurowe średniorocznie pozwalają uzyskać
uzyska więcej energii
ze Słońca. Dzięki
ki swojej izolacji w postaci próżni
pró
tracą mniej ciepła do otoczenia, a zatem
przekazują go więcej
cej wodzie.
Przejdźmy jednak doo rzeczy. Ważne jest ile zaoszczędzimy
dzimy pieniędzy
pienię
dzięki takiej
instalacji solarnej.. Do analizy przyjęto
przyj
zestaw z kolektorami próżniowymi
niowymi, przewidziany dla
rodziny 4 osobowej.
Przy zużyciu
yciu dziennie 200 l ciepłej wody możemy
mo
zaoszczędzić rocznie nawet ponad
1700 zł. Wszystko zależy które z tradycyjnych źródeł ogrzewania zastąpimy
zastą
kolektorami
słonecznymi. Gdy przeliczymy koszt zakupu takiej instalacji na roczną
roczn oszczędność,
inwestycja w kolektory zwróci się
si już po 5-10 latach. Po tym czasiee przez pozostałe co
najmniej 15 lat będziemy zarabiać.
zarabia Po uwzględnieniu ciągłego wzrostu cen paliw ( średnio 67 % rocznie) instalacja zwróci się
si jeszcze szybciej. Kolektory słoneczne to nie tylko
oszczędności, ale równieżż wygoda. Instalacje są
s bezobsługowe i nie musimy pamiętać
pami
o
codziennym rozpalaniu w kotle.
Gmina nie dostała dofinansowania,
dofinansowani jednak nie
ie wszystko stracone! Teraz każdy
ka
właściciel
ciciel domu jednorodzinnego
jednorodzinne
oraz wspólnota mieszkaniowa może
moż uzyskać 45%
dofinansowania z Narodowego
Narodow
Funduszu Ochrony Środowiska
rodowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW). Dofinansowanie obejmuje całkowity koszt inwestycji, czyli zakup kompletnego
kompletn
urządzenia wraz z montażem.
żem. Jest to ogólnopolski program dofinansowań,
dofinansowa nie ma tutaj
znaczenia czy mieszkamy w mieście
mie
czy na wsi. Montować kolektory z dofinansowaniem
możemy na budynkach jużż użytkowanych jak również
ró
na tych w trakcie budowy. Skontaktuj
się z nami. Doradzamy w sprawach technicznych,
technicznych, montujemy, serwisujemy, pomagamy
uzyskać dofinansowanie. Umów się
si na bezpłatny audyt z naszym doradcą
doradc technicznohandlowym. Tel: 535 608 188, www.teplo.pl

Podobne dokumenty