Wniosek o odszkodowanie za grunty wydzielone pod

Transkrypt

Wniosek o odszkodowanie za grunty wydzielone pod
Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne (gminne)
I. Wymagane dokumenty i miejsce składania
➢
➢
Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem złożony na piśmie wraz z
następującymi dokumentami:
mapa projektu podziału działki
kserokopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki
II. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pok. nr 4 (parter), tel. (015)8761-002
III. Opłaty
Brak
IV. Podstawa prawna
Art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z póżn. zm.), Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.).
V. Sposób odwołania
Nie przysługuje
Rudnik nad Sanem, dn. ...............................
Nazwisko, imię.............................................
......................................................................
Adres ............................................................
......................................................................
Telefon .........................................................
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
W RUDNIKU NAD SANEM
WNIOSEK
o odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogi publiczne (gminne)
Wnoszę o wypłatę należnego odszkodowania za działkę nr .................. o pow. .................. ha,
położonej w obrębie ................. powstałej w wyniku podziału działki nr ............. . Podział został
zatwierdzony decyzją nr ....................... z dnia .................... . Działka została wydzielona pod drogę
gminną. Wnoszę o wypłatę odszkodowania w wysokości .......................... .
1 ...............................................................
2 ...............................................................
(podpisy wnioskodawców)
Załączniki:
– mapa projektu podziału działki
– decyzja zatwierdzająca podział

Podobne dokumenty