karta informacyjna

Transkrypt

karta informacyjna
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 4
Wydanie z dnia 5.03.2012 r.
NAZWA PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAWY:
Numeracja nieruchomości
SYMBOL:
RPGNiG.6624
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r poz. 125)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. nr
98, poz.1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2006 r. nr 225, poz.1635 ze zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nadanie numeru budynku (lub nieruchomości).
2.
Załącznik: mapa obrazująca usytuowanie budynku istniejącego (pomiar powykonawczy) dla
którego ma być ustalony numer
3.
Załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowanie
ustuowanie budynku prognozowanego do wybudowania lub w trakcie budowy, dla którego ma
być ustalony numer porzadkowy
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia, brak opłaty o wydanie zawiadomienia.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego – do 1 miesiąca
zaświadczenie o potwierdzeniu numeru porządkowego – do 7 dni
IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie, Referat Planowania, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
Pelplin, Pl. Grunwaldzki 4,
nr pokoju 21, tel.536-12-61 wew. 18
Inspektor ds. geodezji Maria Maciejewska
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy
VI. UWAGI:
1. Budynkom nadaje się numerację porządkową po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.
2. Informację o numeracji porządkowej budynku ( nieruchomości) przekazuje się do:
- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Rejonowy oddział w Tczewie
- Starostwa Powiatowego w Tczewie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- Referatu ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Bezpieczeństwa- w tutejszym urzędzie
- Referatu Finansowego -w tutejszym urzędzie

Podobne dokumenty