pobierz

Transkrypt

pobierz
Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r.
PS-III.9514.6.2015.TB
Protokół kontroli okresowej
Zakład Ochrony Osób i Mienia WARTA Artur Anyż
ul. Słowackiego 25, 84-300 Lębork
Kontrolę, w dniu 15 kwietnia 2015 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.69.2015
z dnia 2 kwietnia 2015 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr PS-I.0030.69.2015 z dnia
2 kwietnia 2015 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez Zakład Ochrony Osób i Mienia WARTA Artur Anyż, zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.
Jednostką kontrolowaną kieruje pan Artur Anyż – właściciel.
W czasie kontroli dokumentację udostępniał i udzielał informacji właściciel, pan Artur Anyż.
Siedziba Pracodawcy:
ul. Słowackiego 25, 84-300 Lębork.
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy jest działalność ochroniarska z
wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 15 kwietnia 2015 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
- Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Lęborka
pod numerem 10568.
1
- Decyzji Wojewody Pomorskiego D/03 2009 z dnia 3 lipca 2009 r.
- Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0053/09 z dnia12 marca 2009r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem: []* osób ([]* etatów), w tym niepełnosprawnych []* osób ([]* etatów).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[]*osoby ([]*etaty) mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, []*osoby ([]*etaty) mają
orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,[]*osoba([]*etat) ma orzeczony znaczny
stopień niepełnosprawności (zestawienie zatrudnienia na dzień 15 kwietnia 2015 r., stanowi
znacznik nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu: stan na 30 kwietnia, 31 lipca, 30 września 31 grudnia 2014 r. oraz na
28 lutego 2015 r. (zestawienia znajdują się w załączniku nr 1 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu). We
wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi []*%, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi [.]*%
(stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww. miesiącach
kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) pomieszczenia w Słupsku przy ul. Słowackiego 25, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział w Słupsku nr rej.: 0312/51200-28-14/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. potwierdzającej, że
pomieszczenia użytkowane przez ww. Pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności
do nich. Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zakończonej protokołem nr 031065310-K004-Pt/15 z dnia 15 stycznia 2015 r., są pozytywne.
2
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz na opiekę doraźną w czasie urlopu pielęgniarki pracodawca podpisał umowę ze [……………………………………………………………….]*.
w Lęborku (umowa z dnia 1 lipca 2009 r.). Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół
kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną
opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2008 r.
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu zapoznano się z ewidencją za 2014 r. i oraz
styczeń – marzec 2015 r.
4) Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
5) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, za kontrolowany okres – I i II półrocze 2014 r.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia,
dokumenty ewidencji środków ZFRON, postanowienie i protokół kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do
ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy
upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
3
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał pan Artur Anyż właściciel Zakładu Ochrony Osób
i Mienia WARTA.
Pracodawca
Artur Anyż
Zespół kontrolny
Inspektor Wojewódzki Tamara Bielesz
Specjalista Bożena Dobrowolska
/Podpis osoby reprezentującej pracodawcę/
/Podpisy zespołu kontrolnego/
[……]*wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1 198 z
późn. zm.) przez Tamarę Bielesz w interesie pracodawcy Zakładu Ochrony Osób i Mienia
WARTA Artur Anyż.
4