Znak sprawy: DAO4-350-27/16 Zawiadomienie o wyborze

Transkrypt

Znak sprawy: DAO4-350-27/16 Zawiadomienie o wyborze
 Znak sprawy: DAO4-350-27/16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert na REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ DLA PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KRAKOWIE, niniejszym pismem zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. Za najkorzystniejszą została uznana oferta: Krzysztofa Bożka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Bożek FHU, z siedzibą w Krakowie (kod: 30‐837) przy ul. Aleksandry 23/8. Oferta ta uzyskała 80 punktów według przyjętego kryterium oceny ofert. Do Zamawiającego nie wpłynęła inna niepodlegająca wykluczeniu lub odrzuceniu z postępowania oferta. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Podobne dokumenty