Warsztaty twórcze: Glinolepienie Gipsomalowanie

Transkrypt

Warsztaty twórcze: Glinolepienie Gipsomalowanie
Gminny Oœrodek Kultury i Sportu
w Mi³kowicach
zaprasza wszystkie chêtne dzieci na
Warsztaty twórcze:
Glinolepienie
Gipsomalowanie
które odbêd¹ siê 13.08.2012r., od godz. 10
w Bibliotece Publicznej w Mi³kowicach
00

Podobne dokumenty