Koszty kwalifikowane

Transkrypt

Koszty kwalifikowane
Programy MKiDN na rok 2013
Dziedzictwo kulturowe
– priorytet 2 –
Wspieranie działań muzealnych
Katarzyna
Skomorucha
Wprowadzenie
Priorytet Wspieranie działań muzealnych należy do jednego z najpopularniejszych
spośród Programów Ministra
W roku 2012 podczas II naboru wpłynęło:
300 wniosków na łączną kwotę ponad 31 mln zł
z czego jedynie 97 projektów otrzymało dofinansowanie
PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU NA ROK 2013 TO:
5 500 000 zł
Często o dofinansowaniu decyduje kilka punktów…
w dużej mierze to od sposobu przygotowania wniosku
zależy jego ocena organizacyjna, merytoryczna i strategiczna
Uprawnieni wnioskodawcy
O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się
następujące podmioty prawa polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji
współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego
2) organizacje pozarządowe
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne
Rodzaje kwalifikujących się zadań
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie
następujących rodzajów zadań:
1) organizacja czasowych wystaw muzealnych
2) modernizacja stałych wystaw muzealnych
3) tworzenie stałych wystaw muzealnych
4) publikacja katalogów do wystaw muzealnych
5) konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii,
muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego
6) zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich
W przypadku przedsięwzięć o złożonej charakterystyce, uwzględniających więcej niż
jedno z kwalifikujących się działań należy wybrać ten rodzaj zadania, który jest
traktowany jako wiodący
Zasady ogólne
 W ramach priorytetu można złożyć maksymalnie 2 wnioski
 Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania
wynosi 40 000 zł
 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania
wynosi:
200 000 zł dla zadań, w
przypadku których wnioskowane
dofinansowanie nie przekracza
80% budżetu przedstawionego
we wniosku
400 000 zł dla zadań, w przypadku
których wnioskowane dofinansowanie
nie przekracza 50% budżetu
przedstawionego we wniosku
Przypominam o możliwości podniesienie wartości maksymalnego udziału
dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%
Zadanie dwuletnie (1)
Zadania przewidziane do realizacji w okresie 2 lat muszą spełniać następujące warunki:
1) wnioskodawca przedstawia w formularzu wniosku odrębne kosztorysy i
harmonogramy na każdy rok realizacji zadania
2) w każdym roku realizacji zadania obowiązują wymagania odnośnie minimalnej
i maksymalnej kwoty dofinansowania wnioskowanego na dany rok realizacji
200 000 zł
40 000 zł
400 000 zł
3) w każdym roku realizacji zadania obowiązują wymagania odnośnie procentowego
udziału dofinansowania ministra w stosunku do rocznego budżetu zadania
do 200 000 zł
do 400 000 zł
80%
50%
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku określona zostaje całościowa kwota
dofinansowania wraz z podziałem na każdy rok realizacji
Zadanie dwuletnie (2)
1. Na finansowanie zadań w trybie dwuletnim można przeznaczyć do 40%
całościowego budżetu priorytetu realizowanego w roku 2013. Analogiczna zasada
dotyczy roku 2014
2. W przypadku gdy liczba zadań wstępnie rekomendowanych do dofinansowania w
trybie dwuletnim przewyższa odsetek budżetu określony powyżej, rekomendacje do
dofinansowania w tym trybie uzyskują wnioski, które uzyskały najwyższą punktację
3. Wnioski dwuletnie, które nie mieszczą się w przewidzianym budżecie, mogą
otrzymać dofinansowanie w trybie jednorocznym, o ile zespół sterujący, uzna, iż
zakres zadania realizowanego wyłącznie w roku 2013 uzasadnia udzielenie
dofinansowania
4. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim wlicza się do limitu wniosków określonych
w regulaminie przy naborze na rok 2014
Koszty kwalifikowane
1. koszty promocji i reklamy (do 10% wysokości dofinansowania)
kwalifikowane są foldery,
zaproszenia, pocztówki, gazetki,
reklama prasowa, radiowa,
telewizyjna, internetowa, outdoor
niekwalifikowane są koszty działań
edukacyjnych, koszty organizacji konferencji,
wydarzeń towarzyszących (koncerty,
wernisaże, prelekcje, pokazy
rekonstrukcyjne itp.)
Opracowując kosztorys nie należy łączyć kosztów działań promocyjnych z
innymi rodzajami kosztów (w tym w szczególności z kosztami przygotowania
katalogu). Niezastosowanie się do powyższego zapisu będzie skutkowało
obniżeniem oceny organizacyjnej wniosku
Organizacja czasowych wystaw
muzealnych - koszty kwalifikowane
1. honoraria/wynagrodzenia/usługi obce za przygotowanie wystawy (zarówno w
aspekcie merytorycznym, jak i technicznym)
niekwalifikowane
są koszty prac
remontowych,
koszty delegacji
krajowych i
zagranicznych,
koszty obsługi
księgowej i
administracyjnej
(w tym również
koordynacja
zadania)
kwalifikowane
są wyłącznie
koszty finansowe
w oparciu
o faktury/rachunki
i umowy
zlecenia/o dzieło
niekwalifikowane są płace
pracowników etatowych
wnioskodawcy (również tych
zatrudnionych na czas określony) z wyjątkiem płac pracowników
etatowych organizacji
pozarządowych oddelegowanych
do prac przy zadaniu w oparciu o
odpowiednie zapisy w umowie lub
aneksie do umowy o pracę
2. koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej na realizację zadania
niekwalifikowane są koszty wynajmu
powierzchni biurowych
3. wypożyczenie, ubezpieczenie i transport eksponatów
kwalifikowane są również
koszty sprowadzenia
eksponatów z zagranicy
niekwalifikowane są koszty
delegacji krajowych
i zagranicznych
4. zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do aranżacji wystawy
5. zakup licencji, praw autorskich
6. koszty przygotowania katalogu w tym: teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie,
projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie nośnika elektronicznego
7. koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Wzorcowy preliminarz
Modernizacja stałych wystaw
muzealnych – koszty kwalifikowane
1. honoraria/wynagrodzenia/usługi obce za przygotowanie wystawy (zarówno w
aspekcie merytorycznym, jak i technicznym)
niekwalifikowane
są koszty prac
remontowych,
koszty delegacji
krajowych i
zagranicznych,
koszty obsługi
księgowej i
administracyjnej
(w tym również
koordynacja
zadania)
kwalifikowane
są wyłącznie
koszty finansowe
w oparciu
o faktury/rachunki
i umowy
zlecenia/o dzieło
niekwalifikowane są płace
pracowników etatowych
wnioskodawcy (również tych
zatrudnionych na czas określony) z wyjątkiem płac pracowników
etatowych organizacji
pozarządowych oddelegowanych
do prac przy zadaniu w oparciu o
odpowiednie zapisy w umowie lub
aneksie do umowy o pracę
2. zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów do aranżacji wystawy
3. koszty przygotowania katalogu w tym: teksty, redakcja, korekta, skład, łamanie,
projekt, fotografie, tłumaczenia, druk, przygotowanie nośnika elektronicznego
4. koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Analogiczne koszty kwalifikowane można wykazywać w przypadku
zadań związanych z Tworzeniem wystaw stałych
Wzorcowy preliminarz
Publikacja katalogów do wystaw
muzealnych – koszty kwalifikowane
1. koszty przygotowania katalogu w tym: teksty, redakcja,
korekta, skład, łamanie, projekt, fotografie, tłumaczenia, druk,
przygotowanie nośnika elektronicznego
2. koszty związane z dostosowaniem formy przekazu do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Wzorcowy preliminarz
Projekty konserwatorskie – koszty
kwalifikowane
1. honoraria/wynagrodzenia/usługi obce za przeprowadzenie konserwacji muzealiów,
archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki
artystycznej, dokumentów życia społecznego i przygotowanie dokumentacji
konserwatorskiej
kwalifikowane są wyłącznie
koszty finansowe w oparciu
o faktury/rachunki i umowy
zlecenia/o dzieło
niekwalifikowane są płace
pracowników etatowych wnioskodawcy
(również tych zatrudnionych na czas
określony) - z wyjątkiem płac
pracowników etatowych organizacji
pozarządowych oddelegowanych do
prac przy zadaniu w oparciu o
odpowiednie zapisy w umowie lub
aneksie do umowy o pracę
2. honoraria/wynagrodzenia/usługi obce za badania i ekspertyzy konieczne do
przeprowadzenia konserwacji, np. badania mikrobiologiczne
kwalifikowane są wyłącznie
koszty finansowe w oparciu
o faktury/rachunki i umowy
zlecenia/o dzieło
niekwalifikowane są płace pracowników
etatowych wnioskodawcy (również tych zatrudnionych
na czas określony) - z wyjątkiem płac pracowników
etatowych organizacji pozarządowych oddelegowanych
do prac przy zadaniu w oparciu o odpowiednie zapisy
w umowie lub aneksie do umowy o pracę
3. zakup materiałów konserwatorskich
4. koszty transportu i ubezpieczenia eksponatów
niekwalifikowane są koszty
delegacji krajowych
i zagranicznych
Wnioskodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we wniosku wyciągu z
inwentarza wraz z oceną stanu zachowania obiektów wytypowanych do
konserwacji
Wzorcowy preliminarz
Zakup wyposażenia pracowni
konserwatorskich –
koszty kwalifikowane
1. zakup sprzętu i oprogramowania
kwalifikowane są również
koszty konieczne do
poniesienia w związku z
zakupem np. transport,
instalacja
niekwalifikowane są koszty prac
remontowych, koszty delegacji krajowych i
zagranicznych, koszty obsługi księgowej i
administracyjnej (w tym również koordynacja
zadania), koszty zakupu materiałów
konserwatorskich
Wzorcowy preliminarz
Podsumowanie
Złożenie wniosku to dopiero początek:
1. procedura oceny
2. otrzymanie dofinansowania
3. dopełnienie zobowiązań Beneficjenta określonych w Regulaminie
4. realizacja projektu
5. rozliczenie
Na każdym etapie Biuro Obsługi Programów NIMOZ służy pomocą
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Katarzyna Skomorucha
tel.: /22/ 25 69 631
[email protected]
www.nimoz.pl