W okresie od marca do grudnia 2009 Powiatowy Urząd Pracy w

Transkrypt

W okresie od marca do grudnia 2009 Powiatowy Urząd Pracy w
Tczew, dn. 04.05.2010r.
W okresie od marca do grudnia 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w ramach IV
edycji Programu Regionalnego PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN realizował projekt
pn. „Przedsiębiorczość Twoją Szansą II”.
CELEM PROJEKTU była aktywizacja zawodowa poprzez ułatwianie bezrobotnym
mieszkańcom powiatu tczewskiego samozatrudnienia oraz wspomaganie tworzenia nowych
miejsc pracy w wyniku udzielania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia i
doposażenia stanowiska pracy.
PROJEKT BYŁ SKIEROWANY do 55 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w
Tczewie, w tym bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie powiatu tczewskiego.
W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BYŁY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
- szkolenia w zakresie zakładania własnej firmy (15 osób),
- przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (34 osoby),
- refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (19 osób).
Projekt był realizowany na terenie powiatu tczewskiego.
Działania podjęte w projekcie ułatwiły osobom bezrobotnym założenie własnej firmy oraz
przybliżyły zagadnienia związane z jej prowadzeniem.
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu poziomu przedsiębiorczości w regionie,
upowszechniania idei samozatrudnienia oraz promocji przedsiębiorczości.
Efektem projektu jest ponadto tworzenie w regionie warunków dla powstawania w
przyszłości miejsc pracy w przedsiębiorstwach powstałych dzięki wsparciu niniejszego
projektu.
W projekcie wzięło udział 55 osób bezrobotnych, z których 34 podjęło działalność
gospodarczą w ramach środków pozyskanych na realizację projektu, 1 osoba rozpoczęła
działalność gospodarczą w wyniku przyznania jednorazowych środków z Funduszu Pracy
poza projektem oraz 19 osób podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy /stan na 31.03.2010r./.
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pracy będących
w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego

Podobne dokumenty