REGULAMIN Konkursu plastycznego pt.: „Wyślij pocztówkę z ziemi

Transkrypt

REGULAMIN Konkursu plastycznego pt.: „Wyślij pocztówkę z ziemi
REGULAMIN
Konkursu plastycznego
pt.: „Wyślij pocztówkę z ziemi brzeskiej”
ORGANIZATOR:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku. Dział Bibliograficzno-Informacyjny.
CELE KONKURSU:
- rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania bogactwem historyczno-kulturalnym
regionu, a w szczególności zabytkami architektonicznymi
- utrwalenie współczesnego obrazu zabytków przy pomocy technik plastycznych
TEMATYKA KONKURSU:
Tematem konkursu są krajobrazy, zabytki i miejsca o szczególnym charakterze na terenie
powiatu brzeskiego, które mogą zostać uznane za wizytówkę regionu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu powiatu brzeskiego.
Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną na
papierze o grubości zbliżonej do bristolu, blok techniczny o formacie pocztówki (10x15 cm).
Fotografie nie będą uwzględniane.
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie, zgodnie z poniższym schematem: imię,
nazwisko, nazwa szkoły, klasa, nazwisko nauczyciela czuwającego nad wykonaniem pracy,
nazwa przedstawionego miejsca lub obiektu.
Prace można składać w Dziale Dorosłych PiMBP w Brzesku osobiście, przez osoby trzecie
lub przesyłać pocztą do dnia 20 września 2013 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą
ważna jest data stempla pocztowego.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 30 września 2013 roku. Organizator
poinformuje telefonicznie szkołę laureata o zdobytym miejscu i nagrodzie. Poza tym lista
laureatów będzie zamieszczona na stronie internetowej biblioteki. Zwycięzcy konkursu będą
proszeni o osobisty odbiór nagród w siedzibie PiMBP w Brzesku.
O terminie rozdania nagród organizator poinformuje finalistów telefonicznie.
Oceny prac dokona powołana przez Organizatora niezależna komisja konkursowa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac oraz ich wyeksponowania w formie
wystawy czasowej lub innej formie, uznanej przez Organizatora za właściwą.
Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów konkursowych (publikacja
wizerunku na stronie internetowej Biblioteki, ogłoszenie wyników).
Informacja o czasowym wyeksponowaniu prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora.
Brzesko, 6.08.2013 r.

Podobne dokumenty