Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania

Transkrypt

Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania
OŚWIDCZENIE O STAŁYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Ja, niżej podpisany/a …....................................................................................legitymujący/a się
(imię i nazwisko)
dowodem osobistym nr …................................................................................................................,
wydanym przez …..............................................................................................................................,
zameldowany/a …...............................................................................................................................,
(adres zameldowania)
oświadczam, że posiadam stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa lubelskiego pod
adresem ….........................................................................................................................................,
(adres zamieszkania)
….........................................................................
(data i czytelny podpis)

Podobne dokumenty