Rajd - Szkoła Podstawowa w Raszynie

Komentarze

Transkrypt

Rajd - Szkoła Podstawowa w Raszynie
go
zk
a
P
k iesk ara
to
rs
ka
ał
a
A
Fre.
dr
y
go
a
ackie
T. Cz
Mazowieck
Lwowska
Ś
Po R .
d o i J.
sk
i
Rektorska
Lekarska
210
Sędziowska
162
34
yny
o t- C rie
u
54
Bukietowa
Marzanny
pu
alaz
e
k
Taś
mow
a
cic Bo
ka gu-
S. Bryły
n gego
22
Pos tępu
kichO. La
Hiszpańs
Bagażowa
Racjonalizacji
Samochodowa
Tur
tycznyas-
Oszcze
pników
J. Maklakiewicza
Sibeliusa
Fitelbe rga
Balonow a Maratońska
wa Karwińska
o
g
o
ł
G
Pływacka
i
k
n
li
Karo
Syryńska
39
jazd
Rajs
ka
Prze
Suwak
Magazynowa
ień
Kam
Biały
J. K.
Chod
kiewi
cza
będz
ka
Miło
Ukry Rymars
ka
ta
Et i ud
y
M ił o
będz
ka
Pł
ow
c owa
Do F
ortu
a
gow
Brze
a
Iłżeck
5
Orzycka
Pie
Bełd
a
n
yd
m
iń
sk
a
Bart
łom
ieja
Obr
Bog
unk
i
zeżn
a
pu
Pos
tę
J.G. Ben
netta
W
alaz
ek
Wyn
lińTuch
ska
Pos
tę
Wyn
Ko
terompuwa
S79
Sz
co ybow
wa -
Se
na
a
D
wi a n i
czołows
k
iec
N
Gra nicz na
batki
Czu
ka
rasz
Ond
634
ka
dows
Wyglę
634
icz
a
kie
w
n
Za
ra
Kł
ob
uc
ka
Nowy Służewiec
Wirażowa
ks
ię
ży
ca
Pó
ł
Hołubcowa
Osmańska
Hołubcowa
a
zyjn
Poloneza
Poloneza
z iołeczki
K
Tramblanki
Puchalska
Oberka
Hołubcowa
Łan
y
Złote
Miejsca nr:
13 14 15 16 17 18 19 40 79
Stare Babice
112 113 114 115 116 118 119 120
Dawidy
Kujawiaka
Obe r k a
GRABÓWEK
Miejsca nr:
anego
Złote Łany
ego
cki
Ter
le
E
Le cha
śn
e
Raszyn
Kujawiaka
Mazura
Ko
lo
La rowa
uro
wa
Fan
ta
Uk
oś
n
Nar
o
żna
Objazdo wa
Prz
ech
Lo
od
kal
nia
na
Gwiaździsta
Rum
Dru
ian
kar
a
ska
Per
łow
Kam
a
era
lna
Poloneza
Wirażowa
Ogrodn
ik ó w
Okrężna
my
Błę ka
kitn
a
Poz
iom
ko w
Skr
a
a
Fam jna
i l ij n
a
Zac
iszn
a
Pro
Ru
ow
Ko
a
per
Jaś
kow
min
a
ow
a
a
tna
Cer
am
iczn
ami
Aks
Kap
ń
cy
ug
Przech nia
od
rd a
Tw
a
L . Krzywickiego
Orzechowska
Rudawska
Solariego
Łęczycka
Prezydeanck
Jesionowa
ReferenProkuratorska darska
pl. S.
Starynkiewicza
Warszewickiego
Górnickiego
Al.
Wielkopolski
Zimorowica
Kromera
Krzyckiego
32
Y
I WIGUR
59
ŻWIRK
43
a
ińsk
So l
As
tro
na
utó
w
K.
634
Po
pa s
Wo
lbo
rsk
a
bla
sk
k o le
Za
ia
Stadionowa
Schillera
a
ki
r da
Twa
da
ar
t
sk
a
105
ŻWIRKI
I I WIGU
RY
Sanocka
Jasielska
Jankowska
Mo
łda
ws
ka
Sąchocka
Su
Ustrzycka
yc
ka
lm
ier
z
RASZYŃ S KA
634
Tar
cz
A
w
r yk
an
tó
M
et
K. B
W.
Si
a
row
Ra
da
Ra
wa
Se k
und
o
M
uz
yk
a
Ja
nk
a
Hip
towoliOd a
Krzyw
a
Nowa Mok
Parkowa
Lecha
Rozwojowa
Kasztanowa
Lotnicza
Mieszka I
a
lcz
ka
Mo
c
A.
k h na
ian ie goc- Asnyk
a
ow
sk i e
go
ÓJ
EC
KA
GR
Wolnej
Wszechnicy
Korzeniowskiego
dowskiejSkło Curie
owej
Hoffman
Glogera
a
Do
rot
lisk
Ka
76
93
111
W.
Sk
oro
chó
dSie
Ma 631
mie
jew
ski
ńsk
ego
A.
ieg
Pa
o
wiń
ski
eg
o
iego
ińsk
e rp
123
L ut
Ra
dar
ow
a
za
wic
ow
a
dar
Sło
ba
ły
Sa
212
7
10
Muzy a
k
Janka
8
7
sk ie
ieg wo
Bolesława
Chrobrego
zi e
ó łd
Sp
wa
no
K lo
yń
631
Andrz
e jow
s ka
Odrz
y ko
ńska
Ponie
cka
Kaliska
o biazg
Dr
Ja
nk
a M
uzy
kan
ta
SK
A
AK
OW
KR
AL
.
Ku
rza
ws
ka
na
de
bs
kie
go
Br
on
So
ko
lni
ck
ieg
o
Poniatowskiego
Po
ża
rna
ist
a
Ci
en
Dł
Esp
e r a n to
ka
Białobrzes
esk
a
brz
Bia
ło
Bia
łob
rze
Bo
sk
a
bro
ws
S.
kie
Sk
go
122 arżyń
ski
eg
o
od
etó
w
S.
Trz
ec
Ur
P
ba
Wieowst
nis
lko ańc
tów
pol ów
s ki
c
h
Ge
wa
ni o
GR
ÓJ
EC
KA
270
St r
ub
icz
ów
sz a
r da
wic
za
Sło
248
Gła
dk
a
Sta
178
Sk
rzy
d la
ta
SK
A
AK
OW
AL 5
.K
8
R
na
Dłu
gop
olsk
a B
Sk
uń c
ibi
zuk
ck
a
Dł
po ugolsk
Sk
a
i bi
ck
a
ow
s
Chka B
oto rw
mo ino
ws ws
66
ka ka
a
Piotrkowska
E.
Orzeszko
we
j
a
Sz
czę
śli
wic
k
631
291
Cz
a
Sa
ba
ły
KO
W
KR
A
AL
.
żna
Naro
rt o
Kazim wa
Wielk ierza
Skro- iego
mna
Fli
sa
M.
tyc Sta
zn a
159
Tro
j
Ro sk ańbo a
t ni
cz
a
631
a
nic
k
oty
Żeg
Pru
d
Wago
nowa
a
Zbą
s z yńsk
Rez
wowera
Le
on
ida
sa
Ja
ko
bin
ów
eró
w
Sap
w
iete
ró
Mu
szk
Cen
tral
Nie d
uża
Fo
lia
łow
a
St
ru
ga
A.
SK
A
a
lano
w
Porc
e
Na
s
Ko ien
lne na
ńs
ka
Or
ze
ch
ow
a
edp
ole
Prz
Mo
du
lar
na
Modularna
owa
Działk
Działkowa
K.
Żn
iw
24
Sła
wiń
ska
Sz
cz
ęś
liw
ick
o s-
ole
Ró
wn
ty
ma
Pr
yz
Działkow
a
szy
ck a
K. K
olum
B. Gid
ba
zińsk
iego
Kolu
m
ba
Ak
N
OKO
P
Gostyńska
So
łty
Syreny
Klonowic za
Tylna
sk
Dr
aw
g ła
rz
en
ki
wa
Świa
to
Ju
t
Per
lon
ow
a
Da
le
nkow
a
Dzwo
s amitna
a
Go
C.
a
c zn
Po
prz
e
SK
A
KO
W
RA
.K
Ko
śc
iel
na
na
Og
rod
ow
a
a
Nis
k
Wo
d
Przyok
opowa
Karolkowa
Moczydło
Sokołowska
7
Wielu
JE 7
RO
ZO
LI
M
SK
IE
i
en
k
iowa
Cze
reśn
Jutr
zenk
i
Szar
ady
Dzw
onko
w
Żalu
zji
Pa
rce
lac
yjn
a
owa
AL
7
Rodzinna
ka
mad
z
Gro
Parkowa
66 a,b 67 68 69 70 75 76 80
bub
c coo
wwaa
dnia
E6
wa
oco
cna
Ow
niowa
634
Wa
w
Radziwie
Syreny
ska
acka
istr
M ag
zo
el
F. R a sz
y
Garb
5
19
t rz
cze
a
enk
i
Jutr
z
w
Rebusowa Ró
Rów
Op
a c z e w ski
go
k ie
Staw
L.
War
yńs
Wł
.S
iko
rsk
ieg
o
W ie
wic
za
tyz
an
tów
Pa
r
Sie
nk
ie
H.
w
n tó
y za
Pa
rt
js k a
T.
B
y
ara
od
Zg
Sz
Bł
ęk
as
zt
Żwirowa
E.
ga
Dahlber
ta
ch
b
Ja
C ze
reśn
iow
a
Nau
kow
a
P
Sobó
tki
Zbo
skiego
Krań
cow
SK
IE
2
en
ki
Ju
trz
Cz
ys
ta
oro
ws
kie
go
T.
B
na
oro
ws
kie
go
We
so
ła
o
ie
g
w
ac
k
Ra
do
s
k
We
so
ła
id
o
AL
.
Miko
ła
Szcz
ę
Dziurzesmyk
pli
Wy r
zysk
a
Miko
łajsk
a
Tech
n i kó
w
Bratn
ia
a
o
Zb o
cze
Wylo
t
Kr a ńcowa
20
LI
M
JE
RO
ZO
dko
wa
Ś ro
Klonowa
Zg
od
y
ara
Sz
ow
a
Ry
nk
Sł
o
J.
W
Grabowska
Rom
iego
Kar K.
liń
Si
er
ad
zk
a
osu
wki
Hu s
arsk
Duk a
atow
Płom
yka
ka
Bad
ylar
s
7
Akacjowa
Bad
ylar
ska
Klonowa
Zachodn
ia
a
Zachodni
Żurawia
ol
na
Sz
k
Źród
lana
dlana
Rodzinna
owiec
k
T. Krę
p
Znana
O. Boznań
skiej
Stroma
W. Pola
Kos
m
Kon
e
Wilczyc
ka
De
rownaa
Dojazdo
wa
rska
Ra
ws
ka
Ryżowa
o
eg
ski
Nie
cał
a
Bad
yla
ska
Sk
oro
sze
w
ow
dk
kła
.S
F. S
a
Kl
on
ow
or
to
wa
a
ln
ko
ki
Sp
Sz
J.
Po
pi
eł
us
z
ic
za
ki
ci
us
z
ic
ki
ew
M
A.
Sta
wy
ł a d owa
Sk
Milanowska
Bolesława Chrobr
ego
Prz
y
Pa
luc
Tom
ci a
Ko
l or
ow
a
Kr
ót
ka
M
aj
a
3
T.
Ko
ś
Modrze
wio w
a
Re g
ulsk
a
Reg
ulsk
a
Rosy Bailly
ka
Kluczbors
a
Szlifiersk
Oświatowa
J.
Joyce'a
Batalionu
Rzędzińska
” Miotła”
y woń
719
Redaktorska
719
żo w
a
Ry
ie
Fo
rc
anJ. M
ce .
Tom
Ba
ra
ci a
lbi
nk
Pa
i
luc
ha
ha
Ko
lor
ow
a
a w ka
W.
Sł
elu
Ob
ro
a
Łąkowa
Mokra
Jasna
Grabowa
uls k a
Re g
Kwiatow
a
Regu
ls ka
Pow
stań
ców
y
rszaw
y
Deotym
AW
CŁ
a
u ci
RO
W
J
-B . K
sk an ade
ieg dro no w-
Dębicka
Je
ź
ckdzie
a -
wa
Dźwigo
a
Dźwigo
w
Dźwigowa
wa
jo
tro
s
Re Na
jon
ow
a
Pot
rze
bna
Pl
as
ty
czna
Z
nicdzoba
Ty
n
” Włoc
hy”
AK
Ba
tali
onu
yd
Leg
zy
ń
Po
sk
cz
a
ty
Gd
ań
sk
iej
lon
og
órs
No
ka
wo
tys
Ba
ka
ran
ow
sk
a
R
ńc
ów
H
Ra
Mokra
Mokra
Jasna
Kruszyńska
Kiermaszowa
ej
Gabriela
Rotundy
a
a
c
zior o ż
Ko
w
tó
Rybn
icka
Jagny
W ł. Ż
eleń
skieg o
Urszu
li
berta
F. Szu
Ry
bn
ick
Pr
ze
dn
ia
Zn i c z
Tumsk
a
Obyw
atelsk
a
J. I. K
rasze
wskie
go
Latar
nika
Latarnika
Głubc
zycka
NOW
Zie
1M
aja
rpe
dy
’’
ki
Dą etni
kó
bk
a
w
1M
aj a
St.
Plu
Jesionowa
Rumuńska
Jesionowa
B u dy
Ark
Drogomilska
Muszlowa
j
tlików
Świe
na
Okolicz
S ie m
rytn
ików
Lust
rzana
Drze
wo
OLAZ
UROW
A
Dostawcza
,,To
ton
uA
K
i
sz
k
Ry
wa nko
-
J.
B
rze
wych-
T.
Ko
śc
iu
Re
gu
ls k
a
Rum
ska uń-
Uniejo wska
Secemińs
ka
yt
y
Zeusa
yserska
iatyc
ka
Drzewo
rytnikó
w
Reż
K. Irzykowskiego
Okrę
towa
Karabeli
R o z ł o gi
Rozłogi
Okrę
towa
lni
Moź
dzie
rzy
Kop
pa
Sochaczewska
Łęgi
67
lska
Reg
u
Af
o
e ra
Klemensiewicza
Z.
151
Gośc
inna
Batal
ionów
Chłop
skich
gen. M
.C. Coo
pera
Na Wyraju
a
Wysoczyńsk
Kajetańska
52
W. i J.
Włoczewskich
M. Krawczyka
Reg
uls
ka
y
aw
sz
W
ar
Krótka
Kazu
Narwik
165
Jasna
W y s oka
Prze
j a zd
OB A r m
RO
i
ŃC i K r
ÓW
aj
GR o w e
OD
j
NA
AL
.
Wol
noś
ci
Mies
Stare zka
go
Boc
zna
S.
Wa
Po
ws
ta
ńc
ów
a
ow
sz
tan
Ka
al.
zka
ka
al.
Sad
owa
dnia
Or
Gnli czhd
ia
ry
He
Przejazd
Łaszczyńskiego
Mała
zei
Ok r
Topol
owa
Niska
S.
rgi
P. Sk
a
as
a
Tr
Podgrodzie
i erdziejewsk iego
Mory
Krańcowa
a II
ysław
Przem
K .K
Bac .
skie zyńgo-
ey m
onta
Wł. R
Żero
m s
kiego
H. S
ienkie
wicza
Norwida
A rtemidy
9
Pr
z
Lazurowa
os
ie
185
płk W. Łokuciewskiego
Bolim
ows k a
łoby
ka
M. K
opern
i
za
H. Sie
nkiew
ic
onius
zki
St. M
Fr. Ch
opina
M.
Konop
nickie
j
Batalionów
Chłopskich
S8
Nieca
ła
Dwo
rcow
a
H. Si enkiewicza
A. Dygasińskiego
Norw
ida
C.K.
J. Kaspr owicza
Wiosenna
na
Jaśm
nowaiSosno
wa -
Róża
owa
Konw
ali
uso
wa
Siera
d
Podla
s
Sta
r
ych
Li
p
Lubuska
S t rońska
g en . S . K
K
Straw irchholmska
czyńs ka
Rozalińs
ka
ka
Podko
w
Sk
ińska
Bułhak
a
Wierzbowa
ac
ze
Cichy Ogród Jesion
o wa
Jaworowa
Miła
Zaczarowanej
Dorożki
Barbary
Radziwiłłówny
St. Noakowskiego
Orła Białego
Przejazdowa
W. PrzerwyTetmajera
iego
C. Godeb
sk
ersk
Harc
ks. J
. Po
Cha
piełu
szk i
rowab-
a
2
cia
wa
Dębo
Zam
iejsk
a
F.Kac
z
a
wskienogo L
Spac
otnik
er o
ów
wa
Space
Chm
-Z
ro
w
a
ecerieln
Woło
a
s
skieg dyjow- ka
o
Stru
Dolna
m
wa yko
Szaro
Sasantki
Stokro ki
C z ar
tki
nieck
Nieza pom
iego
Zielona
inajki
Czarn
ieckie
go
Zielo
na
Z ielona
Źr ę b
łowód- i a
Jodłowa
Kciuk
o ws
ka
30
inna
Gośc
h
wie
ck
ic
Krok
rmana
Wł. He
Wąska
Różan
a
Al. Krakowska
gen.J .Hallera
al. Wojska Polsk.
siącle
Al. Ty
J. Sło
Z. Kr
ka
M. R
eja
Wiś
niowa
wack
iego
A. M
ickie
wicz
M. R
a
eja
iana
go
asiń
skie
Leśm
Potrz
na eb-
Pa
r ty z
ow
a
K rę
ta
ęta
Kr
a
Ma
zo
Topazowa Hali-
I. Skorupki
r odzie
Wojska Polskiego
Wspólna Droga
Sadowa
gen. J. Hallera
marsz. J. Piłsudskiego
J. Sułkowskiego
Fr.
Licealna
Pr
ci ę zetna
antów
Idz
skieikowgo
zki
rie
oniu
s
j-Cu
ows
kie
Cho
pina
M.
Karło
wicz
a
Nam K.
y
skiesłowgo
Rumiankowa
Gran Bąkowsk
a
iczna
Skra
jna
Wa
Twa
rda
Blis
ka
St. M
J. Tuwima
J. Tuwima
a
Zimn
a
zienn
Stud
ze
Zacis
Szpit
alna
rgi
P. Sk
a
Pa
p
ro
ci
Szpi
w
po
Li
żąt
ięcia Józ
efa
Ks
Ja
na W
ojc
i echa
żąt
Ma
zow
ie
Ksi
ą
J. Matejki
Ceglana
Kolejowa
Ks
ią
Lipo
wa
Paw
ia
na
Ceg
la
Lipo
w
a
43
Letn
iskow
a
Ma
rii
k ic
h
Sre
brn
na
a
Ce
gla
a
Po
ln
Żw
iro
Lip
ow 46
a
Now
wiejs oka
61 a,b,c,d,e 62 63KRASNOWOLA
a,b,c,d,e 64 65 a,b,c
Zatorze
uszkowska
51 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Złoty
Róg
Aga- ny
Pa
H.
sa
towa
Ksi
Kotońsk
żer
ęcia
iego
ska
S.
Józefa
Bursztynowa
M
Żeroms
Wł
ie
kiego
B
Waldemara
ki
o
Ło adys
A
ka
n
eg
kie ła
drz
s ła
J. Zam
o
I
tka wa
eja
oyskieg Kujawska
Stani sława
wa
o
Ch
J. B
rob
ny
Zdzi sław
Kurpioe
ma
reg
J. Dąb
a
e l l owska
ro
o J.
PCK
S. M
ws
So
nki
Zenona
oni
kiego
wińskieg
F. Focha
usz
Ada
Podhal
o
ki S.A.
ma
ska ań- Ireny
C
PoniatowF.
y
Fo
klistó
cha
K
Śląska
w
skiego
piń. Kur
Tulipan
ski ow
eg
a
Ireny
Kaszubs
o
ka
Hu
Sre Żwir a
brn ow
a
a
Po
ln
Nik
wa lo-
Targo
wa
row
ska
S
piań. WysSt. B skiego
arce
wicz
a
Bąki
B.
Leśmiana
Z. H
erbe
rta
Kasp J.
rowic
za
Mier
nicza
w
ró
Wap
ie
na nisze
Zac
Zacis
ze
talna
a
rus
ta
ren
Be
bala
Potu
lic
kieg
o Ber
enta
50
31
72
61
M. S
kłod
Kwitnąca
go
skie
eziń
rs Zbig n i ewa
ka
ia
Roz
bra
icza
G.
Naru
tow
P
l
Topie
lin
An
ie
22
Drz
m y-
B. P
r
usa
719
To
Pal mcia
uch
a
o
a
Ak a cjow
s ka
w
Szeli
go
reś
Ciso
Cze
ok
a
ow
jd
Ra
a
ynow
Jarz
F. Br
z
a
wk
ikó
Żb
S K IEGO
ały
OJ
SK
AP
OL
.W
AL
a
iow
Baś
n
Pok
I. D
oju
asz
yńs
kie
go
Fr.
Ch
opi
B. P
Pa
So rkow
b
kie ies- a
go
Ow
oc
ow
a
Dr
20 zyma
ły
I. D
na
Ołó
wko
wa
a
low
Sta
ztato
a
ieg
o
Ob
r.
Po
asz
yńs koju
kie
go
Fr.
Ch
opi
na
Ołó
Prz
wko
em
wa
ysł
o
wa
Ob
r.
eg
Bu
Sezamkowa
Sławęcińska
Przypar
kowa
wa
nio
wa
wa
Ciso
wa
Kw
ia t o
tow
a
Piast
ows
ka
K
wia
M
na
Bocz
aj
rsk
a
ow
ej J
adw
igi
Inż
yni
e
Kró
l
Pły
wa
cka
Ślu
sa
rsz rska
tyn
Szm
o
w
arag
dow a
a
ar 1
yń 2
sk
Kom
o
GRABÓ
41 42 43 a,b 44 45 46 47 48 49
Zatorze
Poln
a
Miejsca nr:
a
a
Pruszków
ow
Brygady Karpackiej
ki
ws
O
31 32 33 34 73 77 77a 78 122 123
ż
ira
W
Heleny
bo
Gra
Jas
w
Miejsca nr:
Ró
Piastów
a
A
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 117
n
cz
ty
ne
Ki
Przy Księżycu
Miejsca nr:
S79
Kinetyczna
I S KA
Ożarów Maz.
PALUCH
Działkowa
Rozbrat
Le
P
Sz
kr
O e
Nowe
Falenty
i
y
Makowa
DZ
26 27 71
łk
zó
yc
W
5
wa
acyjna
Wczasowa
a
O
Miejsca nr:
Gmina Raszyn
40
y
yn
cz
Łą
Michałowice
w
St.
Sta
szic
Brw
a
in
K. owska
P uł
ask
iego
Prze
Naro
Górn
dszk
A.
dow
a
olna
a
Mick
Hor
iewic
tens
za
j
i
Ogr
Horte
odow
nsji
a
Miod
Ogro
owa
dow
F. Br
a
zeziń
skie
Wido
go
k
Warz
ywna
Kole
jowa
Kono
tops
ka
a
leck
Sied
Mos
to
Baza
rowa
wa
o
Kamlnicza
skie
iń
go
Otw
ock
a
Mos
Wł.
towa
Sza
Rey
rych
mon
Pilnik
Sze
ta
Boc
regó
o
wa
iania
w
Żabia
Pęte
lki
Łąko
Lu
w
wa
Guzik dowa
a ls
Wes
Pańs
owa
kieg
oła
ka
o
Łąc
z
J
M. S
n
. Sło
cze
S. „
zyłkie
k AKiw
a
Szko
ckie
Jaro
Pańs
wicz
go
lna
nia”
a
ka
K.K.
Kow
Bacz
alsk
y
A
iego
ńskie
. M
Naro
S
g
ickie
zkoln
o
War dowa
w
a
icza
s
Złota
R
Platy ysia
Ciec
han
Gran
ows
itow
ka
a
R
a
Cie
cha now
sk
a
icz
bot
n
Ro
s ki
ego
otn
icza
Jub
iler
ska
Rob
O.
głoby Fab
iańs
Willo
a
inow
Kal oga
Dr
Szkolna
Piastow ska
Kręta
Radziw
iłłów
A. i F.
KONO
T
701 SKOAP-
701
OŻAROW
Kor
701
SKA
ROW
OŻA
nicka
Duch
Poto
ku
Przy
um
iły
Bog
sna
Rad
o
reśn
waiorzyw
dy-R
zew
u
E. K
WYCZÓŁKI
Kłobucka
Wieżowa
35 a,b
GORZKIEWKI
a
ia
Zaborec
eja
M. R
wa
wsk
a
Szel
igo
wa
Św
ier
ko
Wrzosowa
a
Wiejsk
Floriana
Straża
cka
SKA
skiego
M. Kopern
S. Źerom
ika
J. Kusocińskiego
A. Mickiewicza
Listopada
11
B. Prusa
Konwaliowa
Parkietowa
nio
wa
B. Pr
usa
J. Ko
chan
o ws
kieg
o
J.I. K
rasz
e ws
kieg
o
m o n ta
Wł. R
ey
Og
Wieruc howska
STRZYKULSK
A
Mała
Krótka
ni
J. Po
W.
Szkoln
a
Majewskiego
M.
Konopnickiej
Spokojna
3 Maja
Nieznana
Cicha
a tows
kiego
kiego
H. Dąbrowskiego
a
K. Pułas
Szkoln
Kapucka
ka
Muzyczna
kiego
Pallotyńs
J. Zamoys
zki
Sp
ych
ow
sk
a
Kom
Jer panii
z
R. K yków
obe
ndz
y
Na S
k
S raju
Szezarych
regó
w
rod
nic
za
Stru
ga
STRZYK
ULSKA
701
STRZYK
ULSKA
iego
J. Poniatow
sk
kiego
J. Zamoys
T. Kościus
1 Maja
T. Kościus
zna
Jan A
J s
trzę
ow .
skaie
go bow
K.W skieg
o
.W
óyc
i ckie
go
Gr
ab
sk i
eg
St. Zają
ca
w
s
W. W
ito
sa
d s k i eg o
u
Ożar
owsk
a
ruc
how
ska
Wie
Południow
a
Irys
o
Cyp
ry
e
jow
M.
Woł
ody
P.
S ze m
beka -
Spo
Pia
s
Kręta
Spo
Zagrodowa
H. S i
s
Ooj
k
ProsBtaiałej G
rt
kojna
Spo
Szkol
Bug
aj
Bug
aj
zki
J. Sowińskie
go
1 Maja
Ciep Chłodn
a
ła
Wiś
a
Cze
nt
J. Hallera
a
Za
ia
go
Miejsca nr:
z
trzę
b
kó
Helenów – Kanie
s
Przelotowa
Tenisowa
Wypoczynko
Słowicza Wak
Przygodowa
Jarząbka
Szczygla
Jas
ni
nist
a
t
Lo
Bag
.
Al
zy
w
gó
21 22 24 28 74 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 107 108 109
r
Kr
zy
wd
y-R
ze
Rob
otn w u skiego
icza
Rodziny
h
Hiszpańskic
Or
in
źw
8
YM
7
36 37 93 95 a 97
a
E.
K
uA
Z
W. R
10 11 12 20
Miejsca nr:
Miejsca nr:
W
Mor
Wrz
e lo
oso
Wiś
wa
Jało wa P
nio
rzec
wco
w
a
wa
hod
nia
Wiś
niow
Pod
mok
a
ła
tyc
enis
P uł k
WOŁOSKA
ńsk
a
mi
Pro
re
ago
R. T
cka
a
Bło
a
icka
L ew
a
atow ska
Kwi
żań
Kró
ŚCI ushara
GŁO A. Kra
DLE
icka
Łow
B a c h ma
Baboszewska
B eł sk
9
SŁUŻEWIEC
Dzielnica Włochy m. st. W-wa
NOWY
SŁUŻEWIEC
Rybna
Bagienn
wiBrzosk
niowa
W
AR
S
wsk
rzo
imie
Kaz
S. Kierbedz
wa
nio
O
IEP
ego
Duchnick
a
W iś
132
rwia
Łyż ska
ka
kieLips
J.J. go
OSKA
WOŁ
6
2 a,b,c,d,e
23 25 29 30 38 39 72 106
92
N
AL.
ic
Łow
łowicza
M. K ar
kowa
Wrot 2
9
4
111 121
na
Turystycz
Pogodna
Widoczna
Ł a g o dn a
Miła
Strzałkowa
Wspólna
Wacława
ka
na
Skowronkó
ejs
Wi
Ja
ło
Jod
a
ho w
sp
Wy
G
a
cinn ab
S
Goś
H. rzejews
M od
Z. wsk
o
Nałk
ec
Orz
719
a
ln
Po
U M IASTOWSKA
o
ego
ki
Lipowa
A
SK
c
bi
I
OŚC
LEGŁ
EPOD
I
owa
b ow
Graiego
sk
OW
ŁK
ZA
rz
I
AL. N
14
Prze
jazd
a
gow
RS
a
ńs k
S. a
No
W ie
DLEGŁOŚ CI
O AL. NIEPO
247
L
OBO
1 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,ł,m
WIRAŻOWA
zdowa
kin
Par
MA
na
Poz
r
G
KIE
wa
alto
Asf
a
ńsk
czy
Opo
a
eck
Kiel
icka
Łow
a
ałat
J. F
a
cjow
Aka
A. B
ŚW.
Spartańska
Miejsca nr:
3 a,b,c,d,e,f
F. C h o p i n a
KSAWE
Dzielnica Ursus m. st. W-wa
Wirażowa
Przeja
a
ln
Pr
sażha
Paie
c
W
kie a
Pan wicz
S
BIŃ
late
E. P
AŁU
CH
.
W.eHya
dl
Lin
ZNA
a
it a
na
KA
r
late
E. P
a
now
Sos
zna
RY
ŻWIRKI I WIGU
84
ima
Tuw
S zp
Jas
ska
a
Żel
WIERZBNO
OZNAKOWANIE MIEJSC NA MAPIE
ZBARŻ
Kawki
Skowronka
zdowa
hatk
P uc
a
iań
WS
ŁKO
E. ter
Pla
Mar
Cie
na
dzia
Mie
ego
91
Magdalenka
Piaskowa
Przeja
ie
ieśc
edm
Pr z
n
Jas
lna
ZA
RS
I
ŁA I
PAW pła
a
718
e
ski
kow
Kra
F. ha
Foc
ko
Sz
MA
lna
Zie
A
JAN
iców
Wal
azn
Ż el
CERAMIC
ia
a
na
Zim
AL .
a
Okrężna
z
Ko
lier
Mo
C
la
ał
Bi
rzelskie
Nizinna
a
ni
no
ka
Ka ańs
j
to
ię na
Św iw
P
d
Po
P
o
eg
ski merGa
Or
ań
brz o
Dokieg
s
ga
a
o
85
WŁOCHY
Polna
Mał a
Cicha
Spokojna
ą
W
w
y
Kuropatw
Jaśm i
iej
ck
M. opni
K on
n
z
L e ś na
rę ż
ic
a
go
jsk
ie
ki e
W
ac
ow
Sł
o
J.
ieg
sk
a
siń
sk
a
yń
rz a .
Kr
w Al
Z.
da ro
Na
e
ac
wa
to
Sp
or
Sp
Ok
an
a
Poln
a
Poo-dga
n
T. y
d
Wen
Gr
n
ów
Gł
Magdalenka
35a 35b 36 37 93 95a 97
tta
Ge
I
AI
Płu
teura
L. Pas
r
Ha r f
a
Lirow
a
Altow
ka
Biels
Bo
Olszowa
Malwy
Stawy
19 Raszyńskie
a
ck
Ł
AW
AP
a
isk
Sp
Le
soliNowo ka
s
psow
a
Lirow
kowa
ucza
Bors
87
81
Rybie
79
Malinowa
Białobrzeska
hy
ac
Pi
Parkowa
Utrata
Gmina Raszyn
Olszowa
Spacerowa
Południowa
Środkowa
kiego
ybic
J. W
Zdrojowa
k
ułe
Za
mo
ita
uDan
ty
Rezewat
eli
rm
AN
na
laz
Że
J.
aka
Korcz
a
Laskow
E.
Szymań
skiego
E.
Zegadło
wicza
is
Usyp
liAnana
tycz
za
s uc
Bor
a
ałow
Hejn
a
F ajansow
111
Jaworowa
Pęcice
Małe
Sm
a
sów
arku
Przy P
a
82
WYGLĘDÓW
60
Głogowa
16
na
Bocz
a
15
17
Wypędy
.J
a
Wroni
lińsk
ska
Brylow
S. anowKrzy ż
go
skie
j
terów
Boheaśnia
Al.W
rz
eśni a
skie
y
Róż
iej
arsk y
CesKoron
u
S ad
cego
Filipinki
no w
Maszy
rii
te
89
Ka
AL
A
OW 634
AR
a
TO W
P r z y o k o p ow
kowa
Karol
arska
Młyn
ka
Roga
ic
rniew
ka
Płoc
erów Wrz
Al. Bohat
Chiń
tną
Kwi
an
Kurh
ka
90
.
OS.
MARINA
MOKOTÓW
L o t n i s k o
P
Kaszt
ka
Wąs
w
Parko
14
18
st e c
Ma
go
owskie
Słowik
ka
ws
ko
k s.
ta
ra
Ut
Puchały
e
Nowober
a
83
RAKOWIEC
ZAŁUSKI
Raszyn
13
ni a
Wro
St. szica
Sta
Skie
ona
Ord
a
sk a
zonow
Mszc
Sz yb k
OKĘCIE
elska
a
a
Czarnieckiego
bipięty
Zagłoby
MichałowiceWieś
d.
. ka r
Skw yszyńS.Wego
ski
nSzle w
kieró
rga
elbe
Waw
wska
ałdo
Dzi
a
aln
IA
.
J.K
k
ows
a
nowsk
lera
ow
Sp
Po d
Opacz
Mała
go
skie
owa
olk
Kar
ka
nars
a
nard
a
wicz
7
J. Bema
LE C
TYSIĄC
CZYSTE
o
Mszcz
im
G. Da
ie
iwick
ęśl
cz
a
sk
yń
a
MichałowiceOsiedle
Żel a z na
ibal
Mły
L eo
s z k ie
a
Płock
y
J.Bema
YMASA
ów
ch
Ws
Gi z
wa
ko
a
an
na
a
żow
Ry
ojektowana
a
Dol na
Michałowice
WOLA
St.cella
r
ew
sz
Wo
zna
n
ółe
Cz
ycz
Gr
n
aje
St
wa
Cedro
lowa
Dakty
iego
wsk
nko
Sos
rowa
Chab
owa
Sosn
. K.
gen
wicza
Gmina
go
ttie
llo
Be
E. G
a
arsk
Młyn
E. Ty
ka
Syren
s
ołow
AL. PR
83
.
J.Kdona
Or
wa
ow
G o l e sz a
sk
Symbolic
k Pię
Sztu
Bodzanty
e
Przyc
a
sk
ew
wa
sz
so
Ci
bu
RAKÓW
h.
Bo
63
ga
Sok
El e k c y j n a
o
ieg
to
Redu
skiego
J. Sowiń
u
ułk
u
łk
4
ch
kny
w
ykó
lcz
uba
a
a H
enn
Woolrt
dzi
F
Stu
S
CH
86
OPACZ WIELKA
MIRÓW
OCHOTA
SZCZĘŚLIWICE
WIKTORYN
Objaśnienia znaków
Key to symbols • Zeichenerklärung • Légende
Skala 1:20 000
o
or
P ło c k a
nu
M
a
tow
du
Re
42
azara
C.K. ida Balt
Norw
Antkaylacza
o
skieg
Rozp
owiń
J. S
lna
Gimnazja
w
rd ó
o
kieg
ows
isaka
ło
J. Micha
Rumiankowa
ka
Noworeguls
5
MURANÓW
str
ka
zyc
Kos
y
rz
WOLA
2
SKOROSZE
a
za
oc
Sm
43
aO
Św. sława
Stani
Ja n
j aMa
Wł. skiego
kow
Długomiła
Ri n
a
wcho
iołk
E. C
zka
sza
a nu
ia J
cińs-ka
p
T. Krę
lska
kiego
Gó r a
ecińs
Szcz
go
c ki e
owie
a
czn
go
Mro ł.
W owskie
n
P rz a
a
cow
Szań
jska
rona
St. Kskiego
w ie
Biało
narSt. Ko
o
skieg
h
ec
12
Nowe
Grocholice
Sokołów
Lęd
a
sk
a
larsk
mi
Uś
21
24
Pęcice
71
Dalibora
ry
Anda
sk
ęc
Ksi
ac
śni
Wie
Siod
o
Gl
88
121
sk
Ni
A
ERS
M.
s
LĄSKI
CÓW Ś
a
ow
us
ob
7
WŁOCHY
26
OSTOJA
cia Janusza
Księ
Księciaawa
Bolesł
o
ieg
TAŃ
POWS
tów
zis
gad
Bry
ga
ielkie . Pa go
ki W
N nie
Łu
ni
łe
Ma
ek
cz
Łu
30
WOLA
MŁYNÓW
ODOLANY
OpaczKolonia
Gmina
Michałowice
Lasek na Kole
PRZYCE
109
28
ki
Łu
una
Kom
snk
. So
Bzów
za
M. Sp
Prawnic
mańskiego
skiego
ojska Pol
2 Armii W
iej
łłą tajowsk
Kuźnicy Ko
ały
la
rzym
hmie
M. D
J. C
.K
gen
Aleja
isaka
M. Sp
za
Prawnic
owicza
J. Michał
A. Szo
CZECHOWICE
AL
KOŁO
ka
go
ż ms k
72
Andriolle
69
ars
cz
a
zow
y
acz
Tk
s
ntu
Ko
Domaniewska
ka
rs
A ND
ofa
nh
L. me
Za
I. rAl.endle
S ej
ow
a
ck
eli
.O
ga
Ostroro
ska
rsk
go
kie
ws
ko B
d
o łt
za
y
Pr a
Ochocka
ka
lic
ze
Reguły
ożk
KICH
Ow
a
jsk
acz
Tk
la
. a
F. Acher
A
zy
9
4 38
3 25
27
ty ń
ga
Bo
ĄS
ÓW ŚL
TAŃC
POWS
Mie
107
e
Zarani
e
nn
He
T.
ń
ie
Op u
H. der u
Or iechom k
Uś oda go
R skie
w
zki
Siłac
M.
iego
Falsk
icka
Cierl
ki
Balicka
z
Siłac
Wł.
Beł
Gr cho
o
Górna Droga
Z. Kosewskiego
Bukowa
Morska
owa
Leszczyn
Os. Agricola
74
a
sk
o
go
niga
te
da
e
M. K
o
Br
77
8
29
6
23
39
10
ki
122
D
i eg
sk
jew
zie
erd
Gi
aop st a
Li dow
aI
ra
ge
ott
Gr
tej
a
zn
123
PIASTÓW
108
NOWE WŁOCHY
w
iro
em
sz
K.
ierza
Kazim dli-
unta
Zygm sta
eg
Augu
Śmiał o
a
sław
Bole
yjna
He n r yk
na
jta
Re
T.
Ma
Gęsickiego
L
33
78 31
MALICHY
64
1
11
T. nto
e a
Axwicz
a
ław
Wład ys łły
Jag i e
wskiego
I. Padere
73
URSUS
106
20
TWORKI
41
.
a
Leszczynowa
wsk a
Komoro
Wiśn iowa
Gwiaździsta
Piwonii
S tokrotek
Tulipanów
Rzemieślnicza
Słoneczna
Stokrotek
Sasan e k
Tulipanów
a
ław iego Berylowa
les ck
Boowie
Szmaragz
dowa
Ma
w
Kolejo
wa
Klono
Antka
Komorów
32
KAROLIN
22
nac
Koro
GOŁĄBKI
a
cn
łno
Pó
czka
S. Ma
c
Bo
a
Główn
62
K
49
77
34
PIASTÓW PD.
WYGLĘDÓWEK
51
lni
48
a
Lipow
wa
Akacjo
a
rowsk
Komo
za
M. Wańkowic
wonych
zer Maków
Monte Cassino
o
Anielki
Różana
Magnoli
Nowa
Wieś
Targowa
Cmentarna
to
an
1 Sierpnia
Pl
Trójkątna
Lalki
Ramzesa
Katarynki
Brwinów
Kanie
60
Wokulskieg
wa
ko
Gmina
63
52
61
na
od
og
a
ow
Helenowska
iał
Dz
Helenów
Helenówek
Dobra
t
an
wa
a
54
56 59
75
76
Pl
bo
Dę
42
wn
58
47
46
Dobra
wa
ko
Wróblewskiego
iał
Parzniew
w
k
53
Dz
Brwinów
K
my
es
a
ńsk
Gmina
Głó
50
55
Prz
59
Bło
MZBU
43
B
68
44
70
na
o
25
w
nie
rz
Pa
Poland
a
sk
45
cz
try
Daewoo
Electronics Manufakturing
GĄSIN
k
Ele
MosznaParcela
PRUSZKÓW
80
kiego
P
A2
57
g
kie
w
a
Ołt trko le
e
io
Ki
8
71
Brwinów
69
skiego
K. Kurpiń
da
C.K. Nor w i
Z. Nałkowskiej Zimna
A
66
Chabrowa
8
13
1
AJ
3M
63
Moszna Wieś
M. Ogińs
Tęczowa
181
Gmina
Utrata
Chabrowa
A
65
67
Al. Krakowska
i
owa
AJ
701
a
sław
Piastowska
Lesz
3M
Domaniew
Krzyw
ousteg
o
a
ręt
Zak
PIASTÓW
PN.
o
iego
Domaniewek
B o le
ow
ka
nyka
iei
yńsk
Nadz
Bacz
Duchnice
Henryka I Brodatego
ol
Konotopa
g
Wł. niewskie
Bro
A. As
K.K.
E.
wej
szko
Orze
w
wych
go
Księ
w
nikó
detó
Praw
Geo
któw
hite
Arc
Gmina
Ożarów Mazowiecki
Jawczyce
Jawczyce
ka
dn
io
wa
Bronisze
p
To
hnic
Duc
Domaniewek
Pierwszy
Po
łu
Ożarów
OS.
KABEL Wieś
102
wie
bka
Spra wego
adłu
W. K
104
Ożarówek
MORY
J. ickie
b
Wy
103
Mory
jazdowa
ze
Pr
Ołtarzew
Świerkowa
POZNAŃSKA
96
wa
zy
E30
lna
Po
2
105
Kr
100
Ożarów Mazowiecki
i
ski
OŁTARZEW
Macierzysz
ka
ws
go
e li
row
ża
97
NA WYRAJU
Sz
łO
na
Ka
Ołtarzew
ZIENTARÓWKA
OŻARÓW
MAZOWIECKI
KOLONIA
98
99
inna
Piotrówek Mały
JELONKI
Lazurowa
SKA
Ożarów Mazowiecki
Piotrówek
Wielki
a
Świerkow
TOW
Kaputy
117
wa
ztało
Krys
UM IA S
Okrężna
Pogroszew
Gmina
BEMOWO
a
nis
agi
Dwór
Gmina
CHRZANÓW
Szeligi
R
Wł.
Nowa
Wieś
w
Gm. Ożarów
Maz.
GÓRCE
Lazurowa
lna
Now
zie
Kęd
GÓRCE
Blizne
Łaszczyńskiego
Do
Umiastów
y
er
za
ni c
Lubiczów
H
Ogro d
Nowe Babice
ry
O
Latchorzew
Blizne
Jasińskiego
Nowe Babice
Strzykuły
jska
ow i e
Ap
o
Ze
us
a
He
898 E G
Zielonki
Parcele
na
Pilaszków
114
112
Nowe
Babice
GROTY
sza
Kartezju
113 Stare
Babice
118
120
119
Zielonki
Parcele
Kręczki
101
Miz
ikow
skie
g
KI
go
J. DOeco
dd wskie
PW
z. D
owst
g
czióew o
Baczyńskiego Stycazrnsizoań
aw
wyc
y hci
Z
.
Padle
s
o
u
c
w
i
ńskieg
K
o
skiego
Grupy
Kampinos
LIC
KU
L.O
ore
Ko
nw
alio
wa
lilna
Wł.
na
ręż
Ok
Bat
cna
Półn o
Topolin
Pro-
fana
Stare Babice
Zielonki
Borzęcin Duży
Zielonki
116 115
Wieś
Koczargi
Nowe
Gmina
GG
rarnani
iczcnzn
aa
o
a
sk i
rsk
w
ego
ie g
t oje
ale
sk
Świ ę
ar tow
pl.
Zamek
Ogród
w
.
Antonie
e
skich
M
wa
PP
Krasiń
o
Techniczna
o
L
Skw.
l
Pałac
a
n
Królewski
l
go Koc
z
na a
.
Słonec a
le
JSkw.
jana
W. BrandtaAnielewic Więźniów
zn
Krasińskich Bar
.S
Armii
Mi
o
Dorohus BranJd.
W
o
Muz. Historii
od
Polit. Stalin.
kow ta
ka
Krajowej
ow
a
od
pl.
El
Żydów Polskich
Go
Krasińskich a
wi
Gr
Park
ek
u- a a
Cm.
Skw. T.
RA
Urz. Gminy
i ll y
Olimpijska
J. łHucis
Cmentarz
a
Pa na
łu
Po
3
2
Zamkowy
try
1
Ba
Anton
ko Arka dyjsk
sk
l Bądarzewskiej
Mił
Cmentarz
5
za
ch
Przy
kowa
Arm
S
y
j
e
Marien
s
D
S
i
i
Rynek
p
e
RATUSZ
Kośc. Stare Babice
s
a
y
c
g
howska
Księcia
ow
Orła Białego
ej
o Koc
e
wa
IO
ka
Lasku
Powązkowski
Ro
Poz ii
Dz
629
jana
sztacki
WARSZAWSK
Wniebowzięcia NMP
ki
dd
ARSENAŁ
ow
nań
Dobrognie
ka
Spycho 5 1. Oblęgorska
W
Iskry
Secemińska
Żydowski
Klif
a
lip
ro ona
580
A
Bolecha
aj
n
2.
Rąblowska
o
Janusza
w
r
s
Skw.
a
k
A
60
a
i
I
w
skry
K
Komenda
ska
N
4 Rad
Dwór
Henryka Hubala-Dobrzańskie
in
Bolecha
3. Wielbarska
a
rzyszew
No
Bat.Harc.
r z eowy
80
ii
Rynek
eusza
zi
Gl
Ciepla
go
Stoł. AK
ka
Muzułm.
Obozow
T. K ościuszki
Promet
jazd
jowicke- 4. Kozłowicka
pl. Jana
niana szeOwrsykrm
,,Wigry’’
KA
nars
a
Cm.
118
a
Parko
Skw.
Policji
Cm. Kaukaski
AWS
Skw. Bed
a A
Pawła II
wa
Ł
Otrębusk 5. Krajeńska
.
ny
B
C
H. Hu
s
JuraJ.
gen.
l
a
i
k
O
e
s
a
a
a
w
6
R
lańs
p tral
H. Hoovera
zo
arow
r
a
ż
3
bala
W
O
Upamięt.
bo
-Gorzechowskiego
0
z
6.
Osowiecka
O
T
Miła
D
o
3
y
w
c
k
i
z
jonu 303
7
-D ob
Fosa
g
a
a
Ob
nu
wi
pole elekcyjne
go
rzańsk
pl.
F
zi e
Te
Skw.M.D.
ka
i zj o
Groty
iele
oz
580
iego 8 7. Ołtarzewska
A. iszewskie
1575-1764
y
raz
Ożarows
W
Apfelbauma lna
D yw
pie Warsz.
Bankowy
8. Borzęcińska
a
An
ow
Co
St. Żero
D ob
Electio Viritim
ack
E.Orzeszkowej
Teatr
oli
M.
Opera
ie
mskiego
ska ier
a
ił s
Św. Augustyna
r
z
M
w
.
P
ęb
a
a
k
o
.
Urz.
a
a
o
D
k
J
ryn
K
.
Ban
WAR
ia
Kameralna
at
1.
N
na zbo Wielki Tr
St. Żer
els
in
de ri
g elbluma
Żydowskich Ofiar
l. JłkoWojew.
en
SZAW
l et t w
Dywizjonu 303
omskie
”
Paw
ew
Rekreac
Kresowa
A
i
I
S
F
N
o
r
t
F
o
w
a
o
r
t
o
w
a
a
wa
go
yjna
Ba
a
Hitlerowskiego Terroru
SKA
C granice
rszty ń
rza go
ro
DNA
Skw. miast i gmin
bim
Granice Warszawy;
olińpl. Pole
S8
St skie e
cka
ki
bów
1. Skw.
Ossskich
Ka
za
GRO
OŚboundaries;
D. Trafanko- Urz. m.st..
i
oj
Kle
lip
na
C
jne
l
w
Blizne
Fort
A .A
W
Elekcy
p
Ewang.
Cm.
e
o
i
i
Warsaw
city
town
and
communes
boundaries
N
Ó
J
a
l
Czartoryskich
Ks.
z
y
K
z
s
ośZawi
. S i t n ik
w
D
wskiej
sn
Warszawy
R
OŃC
wo
ciuNo
y ka
żka
Kołczana
A
Warschau-Stadtsgrenze; Stadt- und Gemeindegrenze
pl.
WA
No
J. Bro
ztyńska
a
szki
OBR
Przec
Czors
Wiosenn
s ka
RS
sz
LID Limites de Varsovie; limites de villes et des communes
a
s ka
h odnia
AL.
Grób J. PiłsudGinekol. 9
Złocienia
Rodziny
a
ju
ńsk
ZAW
O
Mary
Zaborow
a
a
W
a
z
skiego
k
olno
2
Ogród
Augsburski
iego
n
S
ż
e
a
Nieznanego
Położn.
l
k
n
t
K
6
l
o
u
i
Ł
c
c
z
y
ń
s
n
k
i
c
h
B
r
a
ś
e
r
SK
ć
ir iłła”
r
i
B
ka
T. Ko
.
Żołnierza
Park Glinianki
Ulice główne przelotowe;
toulice główne; ulice drugorzędne
A
J. M
Ziębic
Ka
ścius
J.
Mą tw rona
AL ”
Wie r zynka
zki
lek
A. M
cza
”
Ag a w
na Moczydle
Różana
Auchan
Ba
rys
Main thoroughfares;Emain streets; secondary streets
a
ickie
ULRYCHÓW
Ka
Al. N. Ż
Urz.m.st.
580
Staw
wicza
sk
Kap
asi a
t
m
P
tta
ic
ka pl. St.
Saski
w
a
ho
w
a
a
i
o
wskiej
r
z
Hauptdurchfahrtstraße; Hauptstraße; Nebenstraße
Warszawy
pl. Żelaznej
Jeziorzec
ws Małachow- Traugu
mó
J. ugosz
Żytn
Babo
Kac
Wola
Cm.
Gr
óle
ono
Bramy
Dł
Łagowska
skiego R.
kowodRues principales transitaires; rues principales; rues
secondaires
Skw.
sk a
Kr
Gran
Batalio
Park
Astr ałego
9
Trakto
pl.
Ewang.
4
Zachodnia
Górczew
ska
iczn
A.
1
Moczydło
a
Sybiraków
M rank
Pałac
T. Pełczyńskiego
Micki
pl.J.H.
a Graniczna
wa
Grenad y
A K Pięść”
Mirowski Lubomirskich
F
WARS
ewic
Reform.
yto
Ulice
inne; ulice jednokierunkowe
Narwik
s tki
a
Skw.
”
DąbrowAtrium
za
red
ZAWS
Skw. Pamięci
124
ow
Hala
Lw
Zieln a
M.
skiego Ko
Żytnia
K. Deyny
Plaza
Rodziny
Other
streets; one-way streets
KA
SKA
OSIEDLE
WARSZAWA
. ieg
58
rod
W
ow
cip
0
E
Mirowska
M
Z
g
B
ie
ls
C
”
k
kiego
Dow
96
k
a
a
sk a
O
s
Lipopów
Żytnia
Okrężna
Długa
KOŁO
GÓR
Ż y t ni
Skw. Andere Straßen; Einbahnstraße
pta ew
dn
Bo
80
CI
Rondo
Media
Deałosz
pl.
l k o w s ka
D ł ug a
GÓRCZEW
hło
Ś
BEMOWO
ks. Jerzego
sia
Radia
8
Autres rues; rues à sens uniques wska
i
Kercela
Rondo
3
y
14
C
Haribo
i
k
1
wsk
B
Markt
ybo
R
S
o
O
Grz
KA
O
Ok
Tesco
ka
ZN
Wolna Europa
pl.
yb
rę
żna
580
a
rzys
LES
91
rzŻELAZNĄ BRAMĄ
City
ż
a
240
ZAiGścieżki
RNGate
P ró
Opolski
Wojew. Szp.
tok
Rondo
maln Drogi polne i leśne; alejki
ę
Bitwy
G
i
imsk
Ó
6
h
228
R
c
9
A
0
C
1
c
o
8
Z
w
Ins.Gruźlicy
E
5
k
WSKA
o
Dermatologiczny
Ś
580
O
pod Lenino
J. Szczepańna
Kro
Dirt and forest tracks; lanes and foot-paths
gn
pl.
Urz. m.st.
a
i Chorób
Ba
ł od
Mercure
LI D
skiego
GÓRCZEWSKA
st.
ec k
Warszawy
Ch
owska a
Feld- und
Płuc
Batalionu AK
257
ki Pow War
kaWaldweg; Allee und FußwegTeatr
"Ziutka"
209
Ulryc h
r
SO
Parasol”
Rabsztyńska
usz W-wy
owsà travers pr¯s; pietonnieresŻydowski
i
b
l
.
n
y
Pistes
et
sentiers
”
Wszystkich
225
o
rz
O
L
o
”
a
g
G
M
.
w
e
z
i
L. Kos sutha
A
a
a
Świętych a
Ś ciec
ic
sk
n
Mennica
ka
W. Doroszewskiego
a
Wolsk
j
ha
ew
onar
lars
Ja
a
Międzynarodowe, krajowe i wojewódzkie
numery drógzŚWIĘTOKRZYSKA
st
ysk
Państw.
Wo
nki
onte Cassino
na
St. K
Kot
go
ry
ard
kr
W.
Sie Bodue
34 ętoroads
kie
Państw.
Skw.
Twnational and voivodship
Numbering of international,
Centr. E30 7
aK
i
Z. KlemenCzumy
rs
.
Z
a
n
w
LuKlin.
Szp.
W.
k
L
k
.
a
Gó kok
ŚWojewodschaftsstraßen Nummern
I Internationalestraßen-,
W. Czumy
c
ińs
siewicza
ws
Żelazna
e
W
o
EMPiK
Landesstraßenund
r
r
s
a
Z
e
nr 3 AM
rie
P
a
637
ta godz e
wsk
Jakto
a
Z ło
pl.
a elna
Numérotage des routes international, national
ras
ybo
skaet de routes de voïvodie
St . S z o b
ht Rondo
Park im.
JELONKI ZACH.
pl.
Grz
Grzybowska
Męczenników
mi Bra
Pań
Mennica 719
ac ks. M.
OS. PRZYJAŹŃ
AT
ka”
Ch
K
ck
Defilad
a
Woli
br
lionu AK Z oś
Wojciecha
Św.
a
S
Centrum
a
k
l
Polska
ONZ
k
t
Rondo
ra
L
s
s
a
Krygie
i
Stacje benzynowe
całodobowe; pozostałe;
9 Wojew.Szp.
l z paliwem gazowym
O
a
w
B
”
O
t
2
o
Ś
a
s
b
6
W
y
n
pl.
Galeria
a
o
PKiN
Jarzębinowa
a
E. Szymańskiego
Ja
A. Ś
k
Grz
Pr stations 24 hours service; other fillingnnstations;
Filling
with gas fuel
Łuck
Zakaźny
Centrum
Euroido
ie
la
hta
o
t
a
s
i ętochowski e g
c
W
u
S
P
k
a
a
s ständig geöffnet;
k andere
pejski
Tankstelle
Tankstellen; Gasbrennstof
Kaskada
lbr
88
Park
Pań
Ślis
77
Rondo
aO
Postes d'essence service jour et nuit; autres postes
gaz
tad'essence; avecWARSZAWA
Cm.
J an
34
dzka
R. Dmowskiego
Zło
Park
Złote Tarasy
iogro
ska
a
m
ń
l
d
a
o
Karaimski
ie
t
ŚRÓDMIEŚCIE
t
Górczewska
S
s
E. Szwankowskiego
o
P us
r
JELONKI
Lotniska;
parkingi
Rondo
P ka
CENTRUM
wo
Staw
WARSZAWA
owa
Wolski
No
s
Daszyńskiego
nel
im.
Giełd
92
Oczko
a Airports; car parks ta
ska
Pań
Strą kowa
CENTRALNA tu
PN.
ka
enn
szow 40
o
i
s
WARSZAWA
ł
r
ie
a
o
S
b
ow
Z
k
b
u
l
Strą
Flughafen; Parkplatz
Hr
Szu
WARSZAWA
Rondo
Dom Handl.
St. lki
Żu
J. SowińKASPRZAKA Ludwiki
STA
pl.
o
Cmentarz
ska
Aéroports; parkings
Jupiter
Sm
Z. Lubomirskiego
SRÓDMIEŚCIE
lbor
PRO
Kasztelański
719
a
Szu
ielsk
Legendy
k
Roma
WKD
a
a
E
N
W
Batalion
skiego
ln
ia
Karabeli
Skw. w Koleje ze stacjami
KI
Office
A
ó w C hł o p s k i c h
Człuchowsk a
mie
raw
J.
Chstations
PRZAK
Zgr. AK T Railways with
MSRondozieCenter Żu
5
S
I
A
czaka 52
7
K
ym
L
z
1
.
S
M
1
Czterd
Chrobry” elna
O
Św.rbary
9 A
a”
i
mit Bahnhöfen
stolatka
OZ
mEisenbahn
ka
ch
brn
Prawosławny 62
Ba
Ch
hows
ki
Sre
90
K
Warsz.
JER
Chemins de fer avec stations
Człuc
Szaryc
23
wa
.
a
roweg oBat.
a
ps
Skw.Bat. AK
S
w
k
o
ó
w
L
g
e
h
r
j
o
z
Opera
e
o
K
i
k
.
o
y
z
W
S
W. B
L
ł
n WARSZAWA
d
A
e
o
y
l
ZarembaCm.
A
r
h
a
ich
K
sk
8
Soc
k
o
g
łop
haczewska
Pasaż numerywdomów;
Kameralna
Ch
O 10
o
C
ws
K
Zabudowa mieszkaniowa;
tereny przemysłowo-magazynowe
Pl a
Piorun
SPRZARondo
Powstańców W-wy
OCHOTA
acze
Braci
Inst.
No
ska
lna
W
Państw.
ów
Wolski
ża
. KA
Skw.
Soch
Buildings areas; house
numbers;
areas, goods yards
chow
skichindustrial
spó
Hala
Łopień
Ho
łu
on
M
Szp.Kliniczny
Park
z
Tybetu
i
W
l
Cm.
C
Skw.3 Bat.
Matki
ta
KuźmierskiegoZ.
1
Targowa
a
Wohngebiet;
Haus-Nummer;
Industrieund
Lagergelände
1
nr
3
Artura
pl.
B
6
Powstańców
Panc. AK
15
Wolski
a
Pacaka
z
k
Sochaczewska
Zawiszy
Szeligo
Terrain
maisons; zones industrielles et stokages “Golski”
owska
A. Kr
Skw. i Dziecka
odz bâtíments d'habitations; numérotagecde
wska
Zwrotnicza
zki
Warszawy
CypryH. Sucha r
wa
Puszc zy
Człuch
Warsz.Międzyna.
Millennium wogr
O
cza
sk i e
So
Skw.
s ł a ka
Soc
sowa
W. obiekty użyteczności publicznej
No Szp.
W il
Cenr. Expo XXI
go
dy ńczy
Skw. Plaza
lsk i e
Ważniejsze obiekty
zabytkowe; wybraneKliniczny
hacz
GrotowA.
a
ł
S
a
P
z
e
e
arafi
ligowsk
w
W arn
Wygodna
na
ews
o
Ginekol.
skiego
ki
Kastrioty
J.
j
d
u
e
a
b
Pięk Norway
Important monumental buildings;
public buildings
l
Koszysome
ka
A. Pawełka
Klonowa
kowimportant
Po
a
W
Rodzinna
Położniczy
Ko
Koszykowa
House Zaułek
I. Prąd
Skanderbega
za
175
zyński
Wichtige historische Denkmal; gewählte öffentliche Gebäude
Hala
ier
Cm.
7
Sosnowa
eg o
1
m
Braci
i
Koszyki
7
z
A
Mariawicki
Wodociągu
Monuments
historiques choisies; édifices public choisies
a
k
K
a
S
Pakulskich
K
n
Real
d
ow
Wy go
Da
yn
a
Brzozowa
a
Góry
C o k oł o wa
F.M
LS iego
ów
lek
Soc
h
an
ej
yn
s
i an
J
O
w
a
. kic
.W
Polit.
hac
k
k
m
P
WARSZAWA
s
ro
W
ów P
ie
Centr. Handl.
zew
iJ c
Lasy, parki; ogrody, ogródki działkowe
itk
Sło
Bo Bo r ow y
a
g
u
J. ade
ska
ow
ZACHODNIA
wa
wsk
Fort Wola 190
Urz.
Warsz.
Niem
ór
i
Forests, parks; gardens, allotments
G
Buko
sk
c
e
S
n
w
łom
m.st.
icza
ka
iej
Filtry
a
ows
pl. POLITECHNIKA
Wald, Park; Garten, Kleingarten
Warszawy
an
wa
Cm.
nicz
Falk
Nowowiejska Politechniki
elo
a
ch
Nowowiejska
Ster
Sochaczewska
ISEękociń
jardins, jardins ouvriers
Tun
So
227
19
Muz. MotoryzacjiFor˘ts,1.parcs;
K
7
Ryder
Daleka
S.
ska
Skw.
Szp.
S
a
Słupecka
B ogu
orzy
TrybunalIM
Nowowiejski
ierza
Pogo
JELONKI PD. zotkarsk
WARSZAWA
Cmentarze; pozostałe tereny zielone
Jawa
ska
Kazim
dna
A r m atnia
Woj. Szp. Joteyki
c
ch ńsk
OLM. 155 Chir.
Jana
Filtrowa
Filtrowa
ZACHODNIA
wa green areas NIK Filtrowa
Filtroother
Cementeries;
Z
Su
Sz
Uraz.
a
p
S
s ka
kie ińsska
icz
Podg
Friedhof; Grünanlage
Langiewicza
RO OKO
Mazowieck
go
ow
Barska
Barska
rodz
ern
a
wk
Rap
10
ka
ie
J,E
St
Strzel ców
Hala
DantyszCimeti¯res;
terrain de
,GRSKIEG ŁOW
al ni
ska
Gn ie
ŁadysBł.verdure
k i e g a cAplikanow
.
a na
a
c
z
z
i
Kopińska
A
o
d
a
z
Z
1.
rn
ława
ncka
U
AL. ARMII Rondo
Węgierska
Ra
Ste
YM O
Za p
pl. G.
DW. AUTOB.
AL
SK
Skw.
ol- M. Reja Łąki; inne tereny Gielniowa
Glinianki
a
oŃ
A
k
s
a
n
Narut
s
K
k
n
i
Y
W-WA ZACH.
iw M i ej
Rolna
a
dz
Reduty wicza
O
Kopińska ŁY’
Ciepłownia
Jazdy Polskiej
Z
o
Jelonek
r
e
Tęczowa
PIŃ Kaliskiej
Meadows; other areas
’
G
C
Podg
rs Ochoty
Ł
Wola
rodz
Wa
SK
So
62 ytec
Fort Chrzanów
KAGelände k a
Wiese;
ie
PO3
45
ha
LSandere
E
cha
W
R
o
ka
k
s
A
A
w
d
o
ch
s
a
e
l
W
ł
a
K
3
do
cze
o
ow
Prairies; n
autres
k terrains
Po
N ie
a
ws
Rondo
ms
Sz
dg
bo
ow
Łazie
wska
ka
Park im. mars załk a
uj s
ka Centr.
row
Zesłańców
wko
ion
Tr a s a
k ie
W. Reymon
Kościoły; cerkwie; synagogi
Wolności
Gnie
Le g
Syberyjskich
Onkologii
ta
g
C
z
ęs
toc
s
h
o
o
s
w
Żółta
ka
Glinianki
ka
ska
Ibis
J. Piłsud sk iego
Churches; orthodox churches;Fsynagogues
ń
i
4
Karczma
Sznajdra
Ro
BIT
Budget
78
14
Kirche; Orthodoxe Kirche; Synagoge
kos
Szp.
uj
WY
Biblioteka
ow
wa
Sze g
Gruźliczy
o
w
Eglises;
eglises
orthodoxes;
synagogues
z
a
o
Skra
k
i
s
n
i
Zgody
Inst. M.
ka
k
Narodowa
Miecz
WA
Baś
Les
15
108
Kana
No
Skłodowskiejuny
Hala
St. chlińskie
wa nioł Oża
RS Ibis
Fort
H. Sienkie
we
go
Curie
rowsk
Berestecka
Ry
UW
Na Ba teryjce
KA
Sportowa
wicza
Robotnicza
Pomniki; kina
ZA
Wi
jH
Sie
ka
Skw.
i
N a j ce
PAN
s
n
POŁCZYŃS
Mera
w
uty
W
nic
w
ier
Krąg
tery
a
Monuments;
cinemas
o
B
o
W
S
g
k
s
Salamuchy
J.
Bronisze
. Po
ka
P
ka
ZACHÓD
wa
iew
WARSZAWA
K
Megalityczny
o
n
d
G
o
IEJ
ze
ego
Denkmal; Kinos
Warsz.Rolno-Spoż.
Ogr
Selgros
REDUTA ORDONA
KA
ator
Park
W. Kołosa
192 myska
Kanał
Rynek Hurt.
Monuments;
Cash and Carry
a cinémas
na B
ZNAŃS
Centr.Handl.
wska
na
k
a
O
b
o
gi
Ożarow
f
Kultury i
c
e
P
h
i
z
c
e
ę
r
n
UW
it
Inst. Bad. 0 R
Ł
Blue City
Pot
ski
Reduta
St
Wło
Nad
R ok
Wypoczynku
Leśnictwa
.
Carrefour
brz
Szpitale; pogotowie ratunkowe; apteki
Dun
Mazowiecka
Mazowsze
a
eżn
im. marszałka
Park
GO
ajec
E
a
łacow owa
Hospitals; ambulance service; pharmacies
icka
a
R
tw
P
Tesco
O
ą
k
M
a
J. Piłsudskiego
pac
Op
wc
co w a
ATO
a cz
a
zew
S. BANACHA
Paro
Krankenhaus; Rettungsdienst; Apotheke
POLE
Cm.
Parow
Opaczewska
Dobosz
e w s ka
AB
(Pole Mokotowskie)
ska
na
a
Skw.
Prosta
a
MOKOTOWSKIE
M . er a
Hôpitaux; service de secours; pharmacies
Chylońsk
FAN J. Bru
Trzcinowa
kalna
b
E
u
ia
Ga
Dobrego
T
H
d
Ochota
S
Decathlon
owie
Zo
B
owRe
P
l
Parkowa
a
s
.
i
a
w
e
Mic
92
dakRak
a Maharadży
kt Atla
lo
Office S
a
dr
k
Hala
o
k
ł
s
Szkoły;
straż
pożarna
S
G
ka
r
o
w
o
t
J
ec
t
2
tor
e
y
h
.
y
o
a
w
.
z
sk
.
on
N
Wybickiego
tad
a
P
O p ac
i J.
ka
Sm
ski aki
rz
Ha
s
G
Park
K
Banacha
o
a
i
N
iń
Partyza
i
g
o
R
k
Parkowa
e
n
e
ki
e
l
ostafire stations
Schools;
go
now uk
y
wicnkieWarszawski
ntów
Złot
Poro
udry
fińs
E30
Dr
nd
Sikorskiego
TargA
a
za
H.
hB
Uniwersytet
ke
kich
Pa
Schule; Feuerwehr
Bu
rch
Kukiełki
Ni
Mi
Świetl
a
iwa
Wałowicka
Medyczny
dk
KA
erz
sk
ana
a
S
Écoles; pompiers
w
S
l
B.
Ń
n
Rondo
e
ec k
i
a
y
a
Śm
A
r
Obrońców
jew
mp
S
a
Skw. A.
N
D
owi
n
z
Z
Promi
Dwór
aty
Pniewskiego
s
Kośc.
s
igł
Warszawy
Rak
Staw
K.
ka
Słonimskiego
enista
J. Kilińskiego
ka
PO
czn
ow kieg
Dic
Policja; hotele
Królowej
ejs
js
Ożarów
i
Mor y
o
a
Koziorożca
c
ken
a
ow
Apostołów
Business
r
P
s
Police;
hotels
WARSZAWA
ozio
a
a
Oficyna
L.
J. C
St
Flago
Center
mk
Park
C eg
Fort
GOŁĄBKI
Przyparkowa
wa
hrośc
ow
Polizei; Hotel Daniele
Glinianki
Sadowa
Przyielnia
BUDKI
a
Park
ickieg
Ożarowska
Miejski Best
wicz
Szczęśliwice
na
Szczęśliwickie
Arc
za
y .
Pokoju
o
Księcia Trojdena
Police; hôtels
parkowa
Królo
a
Płuż
a
z
c
Kom.
w
i
r
Western
h
ó
z
Park
C
a C sia O
c
itek
SZCZĘŚLIWICKIE
ock
K.
Starostwo
śn
Mary wej
i
wal ańska
roń
utta
Lig
tów
S. Żaryna
Hotel
Powiat.
POZNAŃSKA
ruk
ło
pa
sień
.Ma
Dic
Komba- eni
Ob
n
arb
K
D
P
a
O
a
Z
Powiatowe
N
i
k
c
i
w
i
l
ś
ę
z
c
z
S
Cmentarz
A
k
Z
k
A. J
ŃSKA
st
Mazurkas
Baseny kąpielowe; korty tenisowe
ens
i
L. N
Skw.
tantów
a
Pomian
a
Warszawa
J. Ch
Politechnika
Września
16
Mauzoleum
1
Swimming
pools;
tennis-courts
Kośc.
rości
-Zachód
ckieg
FRANCISZKÓW
na
Warszawska
1944r.
Huta
Spacerow
MiłoM. Nowicki
Wiś
o
Schwimmbad; Tennisplatz
Śląs
ma
Żołnierzy Radzieckich
Wł.
a
ego
Dekars
is
ka
lick
du WARSZAWA
sierdzia
W
si
Ko
ka
iego
MCC Szkła
Za
ian
WARSZAWA P
Piscines publiques; courts
j Gę
a
P
r
e
Bożego
K
ńs k
o
o
n
Kwarcon
o
tyń
o
Cm.
Staw
pula
lo
dali
AL. JEROZOLIMSKIE
topska
WŁOCHY
Podstrefa Tarnobrzeskiej
rski
óżycki
J. Kulsk
Zie
rna
. Ma
Kolejowa
pl.
ka
łego
wego
1. Przecznica
J
s
la a Frasz
Rakowiecki
W
ia
e
.
a
Ś
I. R
ł
B
w
o
w
g
ś
A
i
Urz.
Miasta
l
WKD
e
e
da rz
Łam
ąska
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
go
Sz
ki
o
ę k
Niska
Sz y b k a
Wolności a
nico
zka
ana
ela
Punkty wysokościowe; skarpy
K. Kamińskiego
am
Figiel
G s
ka
i Gminy
Les
Bocz
o
W
wici
c
EURO-PARK-WISŁOSAN
n
ł
o
g
o
ę
P
d
a
ł
o
n
e
r
l
y
z
a
i
d
rzewsk
ty
ym
Bal y
ka
Heights spots; scarps
P r u s z k o ws k a
Przejazdowa
Przejazdowa
ńs k
a
rzaO
rs
118
czy Leszk
dyn
Paszkow
Rondo
imie
Zatorze
Castorama
Cietr
go
ka
ZATORZE
Höhenpunkt; Abhang
Kaz
Czarne a
sz
OŻARÓW MAZ.
Tom
zew
P. Jasienicy wskie
Przepiórki
s kiego
za
go
t. L e
ska
nick
Odo
i
c
S
w
o
a
W
wa
ł
WARSZAWA
e
.
Points
hauteur;
berges
z
ico
n
K
z
oroty
a
Boczn
s
ąbr
ar
Rondo
d
ie
r
o
ł
W
D
u
ń
.
Henr
P
n
d
o
t
e
P
askie
J
J
i
lla
o
PN.
a
URSUS
ewa
a
Dudaj
p
D.
W
y
B
P
S
w
P
k
u
g
OS.
żo
robu a IV
wa
klep
S
larn
o
W. Witosa
K ar
Ś
7
Rezerwaty przyrody; parki i drzewa zabytkowe
sa
Wł.
atow
a
owa
DobroGrz.
ag
ohdano
es z
a Glinianka
Factory
Korotyńgórska
Wład
os
wa
Nature reserves; parks and monuments of nature
MICKIEWICZA
wic
S
c
P
z
z
y
yka
za
s
c ze
ka Lask
skiego
Cietrzewia
ra
Urz.m.st. Outlet
Witk
onogława
Naturschutzgebiet; Park und Naturdenkmal
ra
Makro Cash
ńczy
a
Hus
Ra
ok
i
iego
iello
MSW
RACŁAWICKA
kowsk
Warszawy Center
So l
ars
Graniczna
and Carry
Jag
Réserves natureles; parcs et monuments de nature
Gołąb
ips
ka
rza
ska
r
ie
a
rska
pl.
k
k
im
n
a
A
Office
ICK
ikto
ka
AW
a
STARE
c
Ty
i
w
R
a
a
ł
c
CŁ
Kaz
RA
W
g
a
I
Czerwc
nsta
o
Aku
Granice rezerwatów przyrody
Center
lato
Czer w o na Dr
rat
Gim
1976 r.
icka
w
r ów
WŁOCHY
reserves boundaries nastyczna
RACNature
ak o
ła w
Zielna
Leclerc
ŁAW
Glinianka Al. A . N w
Rac
Zielna
w
IC
Naturschutzgebietgrenze
W
ł
.
W
F
K
ó
A
o
arow
S . B a le y a
A
Fas
Moko sa
Krańcowa Pana Ta
cka
st
Okińskiego
L
na
olo
toLimites
Kles
ni
deus
wska de réserves naturels 1. Wytworna
a,b,c,d,e,f,
WARSZAWA RAKOWIEC
Za . 4
wa
rzy
Henry
za
zczo
Dwo
Kino Ursus
w
a
2. Fregaty
pu
ka I I P
wa
rska
g,h,i,j,k,i,m
kto
KONOTOPA
dó Band
dyńc
Na
obożn
M. D
a
Wiśniowa
stn CZ
Piwna
u
y
3. Morska
r
ŁOPUSZAŃSKA
t
Cm.
A. O
e
ego
i
G
L
urs
T
ryga
Kr
Taw
o r li
a,b,c,d
a
Zagadki
Elżb ki
y
ER
Park
kie
ań
4. Mieszczańska
erny
cka
ły
Fort
a
y
sn
ka
an
E.
g
z
ic
c
Rondo
s
a
o
n
z
o
u
w
h
i
u
k
at m o
c
W
5. Rejsu
Ra
Duc
Mokotów
W
Mahndhieg
Malessy
ręt
M. Kotańat
Wład
jdo
Jantar
CA
2
1 1
Ło
6. Łagodna
wa
Zajezdnia
Królow
Zak
Ga
w
ysła
Ra
,,Marcysi’’
p usza
Św.
ei
i
ej Bony
ego
wa
z
Żaglo
Poetó
7.
WARSZAWA
z
ń
1
Glinianki
d
s
r
3
ka
wa
autobusowa
Cm.
Rondo R.
Bioton
Sier
B
19
a
Na
w
Rodziny
skiego
Świat
a
8. Szuwary
Jag
Fajansowe
pnia
Tuwim
i
Poetó
ŻWIRKI
owa
ick
WARSZAWA
Reagana
4
Park
5
89
iełł Lalk
na
Zamglona
za
chn
Oli 9.
k
Jesien
y
o’’
© Euro Pilot
I WIGURY
kiego
URSUS
Du
Hassów echowic
ka
owa
7 Sp. z o.o.
u- a
pijsSztorm
D
s
10.
ł
m
deg
ń
A. lczews
B.
y
Włochy
o.
Fort
R
G
o
z
z
z
Bocz
Rond
c
na
iec
ck
Baka
ol
,,Ru
ul. St. Konarskiego
ona
czy ńska
J. C
6 3; 01-355 Warszawa
Gał
11. Szypr
Ma
.
Miąów
iW
2. Skw. ks. K.
larskszy
Królów P skich
Fara
Żbikówka
8
Mią
A l.
K. I.
tnara – 2015
Palecznego
c wskich
y
B
a
.
Instytut
ie
J
szeń
a
o
tel./fax
22
664
50
91;
www.europilot.com.pl
Pocie
z
12.
Warszawa
ip
czyka
g
c zy ka
Szklar
rs z
D wud
a
L monto nata
10
skie
Bo
ńs
zies
Reumatoaw
stw s
9
Rey Bier ublina
a
ha
chow
A2
11
t o la
i
y
ter i kieg
ter
L
1 Si
logiczny
ojcie
Za
tków
ol
sk
WARSZAWA
y
ów Bra ron
Apa
o
Błońska
erpn
St. W
12
Urz. m.st.
lw
kąt
czyp
K
B
a,b,c,d,e
Us k
.J
z
o
2
u
r
S
a
W
n
W
W
a
w
r
.
t
z
o
o
s
Cm.
g
ek
am
ia
W
ińs
Fr
Li 4
RAKÓW WKD
yjaz
ars
e ka
M
z
7
L
9
Warszawy
K
L
R
e
e
e
s
a
,
A
d
.
zaw
nto
s 1
ile
chic
ka
żaj
sa
,B
So ak
da
W
Magnacka
rska
ska
wa
ar
ka
a
mi
Żuł .
zow
y
w
Ci 2
czewsch
as
ów
Fa l e n Akto
go . Kul
aws
ec
ka
Radosn
er
sk
Stas ska
W
1 Sie
Żbik
Sz
bo
22
zt
81
kie
ie St
lic
kieg
r pn ia
Pod rska
ty ń s k a
J. Kochanowskiego
a
a
Okrzei
ka
go
o Instytut
sk
ol a
k
T
Ł
o
r
S
y
O
a,b,c,d,e,f
w
O. Kolberga
a
ka
b
NIEDŹWIADEK
OS.
ow
P
pez
1. Rondo
ło
Łowic
U
g
ie Jana III Sobie
KardioJ
a
a
S
Z
.
k
a Platforma
ZAŃ
skiego
ł
Ch
O.
T. Kifera Malinow
M
ó
a
o
logii
g
e
i
l
e
k
W
a ws
S
Ż
a
łmo
JANA
III
Bo
a
a
ęgo
’
z
K
c
n
k
ni
zynki’
s
o
r
.
o
,,Krus
w
W
n
A
o
.
P
r
.
J
a
Nu
ha
Oż
S
ro
rz e
ńsk
pl.
M.
ter
rz
19
Dzi
Kra
ws
Ust
ieg
Mochnackiego
Piasta
ów
ec i
ka
SOBIESKIEGO
kow
1905 W skayńJ. P. Woronicza
o
Wa
Wa
Geolo
Rozłogi
łoby
M az o w i e c k a
iak
Rondo
Roku apow
rsz
rsz
giczn
ich
Ż
OS.
Zag
ó
u
k
r
a
w
a
a
.
a
s
s
wick
I. Prądzyńskiego
wy
wy
kie
J. Wojnara
St. Staszica
O
w
Ł
Garażowa
a
o
g
b e sk
o
Cieszyńska
wo
a
PIASTÓW
tL
Ja c
MB Fatimskiej
.
J. Sowińskiego
Pirs
rlą
Zajezdnia
k
L
k
To
a
Ksawerów
O
rus
a
ka
Żytni
a
iA
A
WARSZAWA
S t o k ro
oTramwajowa
A.
u ż
ga
tki
Kaczka
SALOMEA
tki
Pry
K. P
Św.
URSUS NIEDŹWIADEK
Tap
J. Łuk asińskiego
ws
go
J
s
.
F
L
e
kie
ro
l
e
w
ińs
e
l
t
a
.
kas
o
Łu
Królowej J a d w i g i
J.
ic e r
ra
n’’
HY
OS.
ska
ordia
Bąki
NK
W.
Kr
K ,,K
S2
H. Kołłątaja
ak
anii A
Ha
A
PADEREW- K. Pu łaskiego
IE
ow
Konstruktorska
BĄKI
Mazurska
Komp
a
Centrum
K
s
i
A
i
n
K
a
i
p
m
o
K
i
s
79
n
a
2
Niepodl
A
S
Serw
a
P. Wysockiego
kó
9
P
’
’
n
Skorosze
k
i
a
d
i
a
r
Żyt
i
o
a
n
i
M
K
t
,
r
,
w
u
l
Kośc.
Kujawska
SKIEGO
I
cho
ty
Pę
k
L
M. Kope
s
wic
ch
O
Chrystusa
w
Z
k
a
er
a
a
Żbikowska
Sło
Piastowsk
w
Króla owska
17 S
sk
Serw
RO
Pomorska
sz aka
neczni wa
gó
TYC
a
ko
Leroy
ar
A .o
re
JE 29
Żbik
236
OS.
a
ka
Domaniewska
WARSZAWA ituty
ry
ZNI
ze
Kwiatów
W Koss
Bem
11
e js
.
eg
obinii
a
.
R
n
ka
i
S
k
J.
s
Merlin
MARYNARSKA
Bema
2
w
J
e
P
ni
m
y
a
k
L
s
m
A
J
Pows
kich
o
.
a
D
tańców
Pols
miń
h
s
SALOMEA WKD
.
lo
dęby
Lip
Warszawy
A
w
a
c
a
o
a
C
w
r
W
y
s
k
s
S
o
o
Warsz
SAS
awy
Bartuś
wc
ka
Sta
ii
rs
Curtis
Tań.
DĄBROWto
ar
e
ik
Las
za
Kośc. M.B.
Robin
Fort Okęcie
zia
J. Dąbrowskie
wa
Wi
Sz
ski
ANK
lcz
Suchy
17
Żb
na
RKS
Św. St.
Plazza
ie
Ko
Źd
W.
go
olo
W.
ka
Częstochowskiej Ma
w o
o
Mokotów
Kostki
ST
I
Kąk
Ursus
czntwiBieńcza
eg
zeieg As
cza
Żywiecka
Długosza
i
M
i
J.
SKIEGO
r
5
i
Y
n
Staw
w
k
S
a
u
t r on a
2
Dom
towa
chol
D ck
z
C
Cm.
E. Plater
kie
ł
Cz.
d
y
a
u
Z
z
t
s
a
ów
tykó
Sadurka
pl.
NIA
Kultury
Business A. Uniechowskiego
M. S
o
w
Miłosza
Zielona Zgody
ieg
a
Baśń
Trzos
H. mir
ska
Makow
sk
Skorupki
p
a
u
Diam
ks.I. Skorupki
ł
I.
ń
S
.
2
ks
e
w
Park
o
entow
Si
MAR 2
ero
a
y
1
OS.
enna
Galeria
ełm
Leonidasa
ac
R. Trau
20
Y NA
Skw. Bazy Lotn.AK
rył
Studzi
Staw
gutta
70
Ch
wa
Sp J. Styki
Mokotów
E wy
S. B
orczaka M. Dąbrow- Boha
R
J.
Muni
owa
2
S
ra
,,Łużyce”
Zbarski
n
3
. J. K
e
illo
i
WARSZAWA
l
J
c
T
te
K
l
.
WARSZAWSKA
K
a
e
cypa
skiej
a
rów
ośc
A
a
M
T. Da
. M kiego
L.
0
W3
n
H
k
l
i
4
A
l
n
2
i
J
A
W
s
a
n
u
szki
a
anis
ielew
SŁUŻEWIEC
ińs
olno
3
tr
rg
37
St. Bodycha
dta
Dom
zow
icz
iań
SK
Boh
en
Szczaw
ści
ka
Bran
w
.
C
S
s
J
O
38
k
W
o
a
Glinianki
b
.
a
ł
Pomocy Społ.
otry
P
Ru
Wol t. 22
Cyp
S
M. Sm
16
cka
Skw. 7 PP
sał
15
Mun
ryso
noś
z
S t . B od y c h a
Hosera
IKO
a
17
Rondo
icypa
chowsko
ta
ki
PIASTÓW
wa
ci
IL
Zd
St. Bodycha
ow
ie
ŻB
a
AK ,,Garłuch”
lna
J. Fała
Syc
719
ST M. Tarnowskiej
Rondo Unii
34
Park
22
an
a
ąk
o
i
ż
eg
k
o
ki
a
a
t
Ł
K
w
ńs
ó
w
ó
k
o
r
zy
Y
j
k
w
ZWiK
ska
11
R
Europejskie
n
CZ
Żbikowski
Dworc
K.I. Gałc
Ręk
o ws
nowa
zia
o
Kiliń
o
N
d
w
r
DO
c
e
z
o
WKD
OPACZ
D
wa
ieln
IA
it
47skiegicza
MA
H. W
Górna
Urząd
S. „
o
CYBE
Św
Komenda
iańskiego
ienia
NIE
Jaro
Oczyszczalnia
St. Wysp
wskie
11 Lis
Miasta
URSUS
RNE
ka
Wiartel
Główna
ni a ” K o
top
go
go
WSK
Żytn
Ś
ars
e
r
o
TYKI
d
k
o
ścieków
i
w
i
a
Piastowa
a
t
z
ia
k
a
da
Straży
d
ńkows
A
NiegoZ
k
r
o
m
w
M
e
w
Środkowa
Cmentarz
i
a
T. Lena
MKS
alow
B. Pr
wi
o
t
Ś
A.
Granicznej
w
Rondo
a
rskieg
nicz
u sa
cińska
u
towiczaJaśmin ow
ni
Piast
a
a,b,c
Żytn
a
Żabczyńskiego
.T
KOS.
Po
a,b
osińs
ia D
ŻBIKÓW
w
J
Z
.
C
a
Ś
a
r
iej
o
M
d
e
J
c
k
ick
owa
ębowa
hodn
kiego
inera
cho
A. Fre
k
a
Konopn
ka
M.
n
n
s
i
d
s
l
a
w
e
na
B.
ry
s
a
HARCERw a
J. Br
Ogro
ŻBIKÓW
P ru
OS.
Rondo
Ś n ia r d w y
Wio L
aw
Mac
W. P
J.I. K
zech
d ow a
sa
iko wk
otnicz
K..
iejki
ola
wy
rasz
sz
J. Szala
Łódzka
Żb ikó
a
Mine
Słońskiego
SKA
ewsk
40
Zales
J. I.
ar
Ośr. Kult.
a
ralna
g
Pomn.
ki
i
Z
R
e
K
o
eg
i
łu
fi
Żb
W
g
i
u
o
o
D
Wł.
Ogrod
o Kras
Kruc
chliw
lady
k
Słon
Kośc. Niepokalanego
s
Chrześcijańskiej
KOLEJOWE
Płocka
20
Lotników
owa
za
eczn
a
Świe
Bron
ws
ck
Poczęcia N.M.P.1
W. B o niew
a
wtlista
82
ze
98
Pokoju
wsk Firm
Rumuńa
skiegie
47
3 Maja
Dłu
r
OS. E. O
W.
o
owa
ac
Długa
iego
wa
ta a
g
p
skich
o
o
G
s
OBI
a
E
67
rz
t
.
O
D
eszk
Prus
A. Stru
I
aniło
O
d ow
a
Og
t
77
REJA
o
o
a
rod
S
g
w
a
ow
K
z
a
S
ło
w
A
a
e
k
W
P w
j
a
Świe
zysz
. As
necz
skie
Cich
s
m
Prologis
i
U
S
113
J
r
N
a
rk
n
ie
n
eckie
a
nyka
iwer
kow
o a
a
go
z
w
SK
d
cała
IM
go
syte
Wa
ModrzLipw
a
rs ska
Tu
Park
cka
Lisie
rz
e owa
j
OL
IE
J. 1
Fort Zbarż
w
MICHAŁOWICE WKD
Kwiato
Wierz wiowa
ckie
OS.
owe
Warszawa
OZ
E. Orz
GO
bowa pl.
ew
Grus SŁUŻEWIEC
go
szk
a
R
wa e
Warsaw
A
e
r
z
s
k
E
z
K
a
Ag.
Celna
Gr
z
o
r
S
c
unwaldzk
- Słoneczny lonow
sk
kowe
łoneczna
zyń
a
J
a
O
w wa Pr
c
s
Kadr
w
.
jo
k
D
d
a
a
j
w
.
B
i
a
o
Distribution
e
Z
Wysypisko
L
a
r
.
łotej J
go r
1. Gimnazjalna
o
sk
E
WARSZAWA-LOTNISKO
Fosa
o
a
A
c
t
J
G
e
t
.
a
Tesco
s
y
łowa
POZ
ieni
Pióro
Szys
POŁUDNIOWY
Kolorowa
Centres
śmieci
ckie
ch a
Zbarska
Go
Prz
zkow
cka
NAŃ
go
3
Su
OrzE.
a
Ma
719
M
OPACZ
ha
nowa
SKA
y
Poln
lwy
koweszBrzoz
aj
ic
Real Park Handl.
Rondo
Wyk
jna Sos
a
ko
wa
aw
e
C
a
o
po
j
J
z
w
u
S
s
a
sz
Inst.Przem.
F. Stamma
rs
iejn a r z
Kró
KRÓLEWSKA
Bok
Okęcie
lews
ŚwierkoGumowego
d m ow a
R
Krótk
Wa Mała
Pa
sers
tunel
11
Biała wa
as
ka
Po
a
Utra
Al. W
rk
ka
W-WA LOTNISKO
P ro
719
ta
Boń
Szpital
z
ow
Li
yśc
Działkowa
Gre
Rek
myk 142
st
Lu
a
a
Media
igow
Ka
CHOPINA
Kred
a
Polna
k
na
czy
Powiat.
sk
rea
D
s
a
ar
o
j
uki
owa
Michał
do
Rym
tal
WARSZAWA
a
cyjn
ie
p
7
e
Zaci
d
W
szna
t
M
Markt
P
y
im.
W.
Roeflera
a
. Na
Targ
og
141
Kośc.
a
w
ha Party
o
S
d
o
OKĘCIE
2
r
g
o
k
Wi
a
a
iewic
ra
Wo
zan Św. Edwarda
wa
B
S
Tor
Wie
Sy
jsk
e
8
a
tów
ni
js
za
jsk
reny
W3M
k
c
.
Zespół
a
zn
Wniebowzięcia
a,b
a
Ema
Mate
Wini
u
Po
st
P.O nna laja
Urz. Gm.
dworskowa
mat
liow
arska
Rondo
Sworzni a
N.M.P.
Wyścigów Konnych
w rs o
Zbożo
yczn
Pi a
owa
ls
to ro
a
a se to
Pro
Michałowice
parkowy
wa
Solidarności
a
E
ki
Inst.
Przy
In
IW
io Bris a
P
a
myk
K
e
n
s
h
W
a
k
.
w
g
S
rty
Warzywnictwa
t ch
to tal
ic
yso
a
oc
sko
ię
Jaś
a
Glinianki
o
ia
MALICHY
a
B
P
C
M
a
r
k
i
66
c
min
a
ów za
Błękitna
T sk h anoRASZYN
LI ka
ur
M a jo
Załuskie
owa
WKD
psk
Sad
nt
Tabo
w opo i e go
Em
wa
3 M. K a
K. PO
owa
Targ
Chło
REGUŁY
a lo
ów
Okopowa
a l io
row
Słowac
ZO MarNiais
Ku
Błę
Ku
ow
wa
a
O
ZN KDrog
55
R
k
WKD
ń
i
c
e
Wojew.
Szp.
dla
Nerwowo
k
Handlowe
g
r
R
a
h
o
i
1
c
a
s
4
tna
E
y
ka
J
Por
1
a
4
.
s
L
A
ElektroA
a
t
o
i
Psychicznie
Chorych
z
L
l
N
zec
Centrum
ińska
Stoi
Trak
yń
ist
Ń
Agr
z
c
cieplownia
k
a
im. J. Mazurkiewicza
esto
tow
ka
sk
op
S
Błę
owa
n a
Budownictwa
r
K
a
A
k
a
wa
S
a
itna
. Asn
F in
a n
Hala sport.
ado
A
da
Glinianki
yka
wa
1. Skw. im.
Kow
ał o
Cz óża
Po
Pr
Kr
TWORKI WKD
wa
Piłsudskiego
ed
Załuskie Fr. C
Hipo
łu
Mag alika
Zi m R
Park 1
Laz
Wę g lo
Sł
31 omy
KS Znicz
ko
tezy
Orchid
urow
wa
W
noli
ho
a
SygieińskiejKośc.
ka
dn
wa
t
Anielin
10
.
w ic
e
i
p
n
Torf
a
i
tyńsk
Ga
Sa
L
za
ok
Przemienienia
ow
ali
iej
io
Skw. im.
ł cz
sa ina
ce
PRUSZKÓW
ki
a
R
Kon w owa
L
y
o
s
n
a
a
s
ń
R
k
Pańskiego
szyń
ro
Piłsudskiego
Gęs
jkon
Wil 9
ki
w
ieg óż
ew
ia
c
s
Liliowa
i
w
k
o
ka
a
za
an
a
ki
Ka
a
z
a
T
letn
.K
al.
Mły
Zamie
O
or
Pr
icz
Pr
Zbio
Top
Op
nna
G
nar
oś
oje
b
Po
a
Kac
rowa
us
olo
ac
ska
Pęcic
ciu
lna
za
kto Ma
w
Wł
ze
wa
Granic
z
Na
ka
Stola
tej
Park
Oświata Pomn.
sz
Górs
w
Fabr
.
w
o
z
n
R
a
a
ki
sk
Ur
k
rska
ka
yczn
a Fabryka
na
ey
Cm.
Poległych
Sk
Kr
d
Potulickich
S2
a
tata
Sp
cz
MPBU i
a
raj
Pałac
ań
Zbio
Krótk
S. mon
n
wi
W ie
Wojenny
ac
Muz.
co
u
rowa
Park
ta
Złot
kie
a
Że
S7 i c
Ślubów
rzb
Gr
wa
er
Grob
en
nicz
i
Starożytnego
1939
r.
r
ow
a
Park
S
o
9
K
lowa
o
n
Dwór
ra
a
ms
a
icz
as
Pr
w
Ołówków
a
H.
Hutnictwa
Mazowieckiego
k
al
.
u
Topolowa
os
tel
na
a
kie
sa
N
Potulickich
W
WyczółkiPo
Kow
Kom.
M
ta
ow
Sło
(d. Oficyna)
RT.adKoś- iecał
Dale
Za ł
go
BGZ
Ma ąska
t
a
.
a
J
N
a
o
n
w
a
a
r
l
ie
o
a
k
u
w
k
n
s
Powiat.
lin
Mo
la
a
ych
ka
ski
sn
-Łączyny
C is
S łu
ik o
Arena
cała- pl.
Fabryka
Popu
a
kra
Urz.
że wiecki
Kop
Mo
Wr owa
ws
ciuszki
T.
itna
Ko
kra
Orzechowa
Sz
ern
Jana
Połu
Spółdzielczy
kie
Żela óbla
Mura
Ko
Skarb.
dnio
ika
le
ra
rska
S t.
J.
go
zna
snaczę-Starostwo Pow.
śc
Pawła II
Obrabiarek pl.
Dom Kultury
wa
jo
L
owa
rf
P
B
o
T
Poleczki
ipo
ius
oni
rzo
owa
Pr
w
w Pruszkowie
J.I. K
Mechaników
Centrum
Mo
Wyczółki
Kwi atowa Akacj
a
at o w
us
wa
zk
Al.
Ol
zo
Ws
rasz
UrządMiasta
ni
Na
Ka
zk
skiego
wa
i
Nie
Bad.-Konstr.
Do
Trak
ews
wa szoch
zim A
Ga
S
S
o
Mechanicy
u
Pruszków
p
p
S
t
S
t
a
w
y
P
ę
c
i
c
k
i
e
k
l
w
k
sz
na
od
r
iego
Gr
St.
p
n
ra
lo
sk
gło odleTopolowa
ki
liwoawied
Obrabiarek
oc
Mo
we rawi ierza drze
nia
a
ju
POLECZKI
pu
ści
Bł
AnimalsMł
ho
niu
go ed
ści ja
Kośc.
a
ot
a
Wesoła
J
szki
l
y
l
i
w
i
e
w
n
n
MKS-MOS
c
o
Szpital
Koś
sie
o
Św. Kaziki
a
ar
n
r
C
R
a
o
c
PRUSZKÓW
A
s
Pruszków
ieln mierza
ias
nn
asz
Stawy
l. A
da
k
ywt Ołoz
o
z
Capital
a
a
r
a
a
l
u
P
r
c
K
B
na
h
ynk
D
iana
r ma,b,c,d,e
u
Indrks. R
P
lis
MZBU
ii Kra
Robotn
yły
Ew WKD
per
Zie Łąk
a
ka
Pucbusia
zejc .
K
POL
jow 32
Br
ic z a
Apt
y
Sta
KDo nika
J. Hala
rybne
lon ow
zyk
hat
S.
ej
ecz
wo
a
a
Prze
ka
zik
Gom Sportowa
Otomańska
a
wa
na M.Re
s
k
a
ynka
o
A
4
Rasz
uliń
ja
k
3
.M
skie Rondo
Z
ka
aką
Szpa
ic kiewicza
Słonia k i
go ks. J. Popiełuszki
tna
Powiat.
Azali
Wą
Trąbals
a
42
o w
Pows
Mi
Cer
Urz.
Pę
Magazynow
sk
a
iej
ed
ami
tańców
Pracy
Po w s t ańców
Urz. Gm.
c
a
2
Pomn.
a
K
z
n
c
w
ck
i
i
z
ia
i
a
aWo
ck
na
tów
BukieMortkowicza
Piasta
16-tu
jow
owicza
Polny
łow
Sz Raszyn
Ce
a
em
Łą
OS.
y
towa
ac
tk
ch
ko
skiego
gi
cz
Rzepi ch
ad
or
Ak
l
a
k
e
M
n
n
Sportowa
k
a
a
A
Pęcick
P
a nowa
Wod
Wo
1
ót
Zawi
a
Zespół
gii
Cm.
Zgoda
Śląska
ło
an
Kr
szy
Ko
Le
Raszynka
a
sk dyjo
PomnikZespół
sy
ty
na
ieg wLessowa
n
o
w
Grobowiec
i
P
S
i
Mazow.
eró
STASZICA
o
Za
po
ch
Pęcicka
Zakł.
c is
w
Żołnierzy AK
C
19 Kwiet
rto
Dwór
M
Pie
Farmac.
n ia
ze
wa Ka nzeerw
a
Sapiehów
KrystyOsiedle
łku
zWa
Sło
og
J a sna
ielsk
a
p
G
s
u
J
o
t
n
.G
nd
c
ne
P
ny
ur
czyc
u
E
a
B
Cm.
y
4
k
c
N
I
yst
or
zn
a
Pęcice
2
Na
ra
K
a
dz
dr
k
dworskoEu
ze
ia
sm y
Majątek
LS
ch sta- Kmi
cz
łk
na
P rze
Kośc. Św. Józefa
eg
cic
na
ow
ecz
waPogo
z
O
Raszyń
r
C
o
L
d
dn
a
ud w
a
en
Oblubieńca
sk
N
P
s
k
a
K
a
i
ka
tra
się
ie
N.M.P.
zk a
J.
go
Graży
parkowy
ln
cia
a,b,c,d,e
J. Z ając
BazalKA
a
Piot Ba ny
Grabowskie
ma
Ed
- rbary
towa
rusia
l eTro
J. Be
Cmentarz
ln a
a
r
JS
t
w
n
e
R
a
C
j
w
Sylwestra
de
Zie
d arasz
Wirażo
O
na
mo a
ynk
Cm.
RzecW 7
Pod
a
Pląsy
w it
Pląsy
go
Kośc. Św. Piotra
n
Cm.
Żydowski
a
Ra
Bykiem
Ż yt
L. 12 Zasł kawieskiej wapl.2 Sierpnia
i
Pawła
a
w
szy
bi n
n
B
wiro
Stawy
i
Ż
a
K in
Zie A ag ato St
ńs
a
kard.St.
w
e
r
e
k
J
S
re fa
w
tyc
a
ir o
Pani Latte WyszyńskiePrzyszłości
go na
ws
zn
Żw
go C
Żółkie
a
Żabia
ntek Kośc. M.B.
Raszyńskie
Kasz a
Ryszarda
Emancypa
tanow
akaNieustającej
im
Śl
1. Opalowa
a
Dom
El
Pomocy
OS.
żb
rda
ie
ty
sza
Ry
Łęckiej
lsk
Placówki
za
2. Koralowa
Kin
Wypoczynkowy
Warszawska Dale
Lotnic
wo
ety
PRUSA
ka
3. Kredytowa
Park Krajobrazowy
czn
no
W
Fa ra ona
ó
s
Źr
ą
a
a
Oficyny
Pałac
4. pl. Kozłowskiego
sk
Tadeusza
Stawy
oKr
Cm.
Turkusoa
Sosnw
a
Brzozowa
Kras
5. Janowskiego
20
Potockich
wa
n o wo
Helenowskie
KOMORÓW
6. A. Janowskiego
l s ka
Ługi
K
Jaspisowa
WKD
Dąbro
in
Mieczysław
Czempińska
Krótwskiej
et
a
Rubinowa
Czempińska
yc
ka
zn
a
Ośrodek Reprezentacyjny
1 2
w
o
t
a
ó
s
Staw
Sk r
k
Ministerstwa Obrony Narodowej
M
Zimna Woda
a
z
Kadryla
a
urska
Zacisze
Ra
Zabłockiego
Po
ąd
Sokołowska
szy
ln
Karnawa
Leśna
nk
a
ł
al. M
a
Kukierówka
L’Oréal Polska
a
. Dąb
Sokołowska
S2
Spo kojna
rowsk
wsk
San
Bankowa
Sokołowska
iej
Sokoło
ato r y
Po
S79
j
n
3
R
a
Jana
3 Maja
ln
a
Ogr.
G
OS.
I
II
k
Staw
Zespół
a
s
Sobie
Dwór
działk.
Ogrodowazaw
Dro
skieg
pałacowo-parkowy
ie- Kośc.
Kądziołeczka
k
o
n
s
r
ie
ga
a
A. Przeździeckiego
A
Zespół Publicznych
Narodzenia
ik
Wa ska
Komorowska
H. Sza 4
Hr
W. Kamelskiego
3 Maja
WARSZAWA PŁD.
ab
Dz
Zakładów
a
N.M.P.
no
er
SK
Oranżeria
pl.
wic
sk a
sk
a
o
Wspóln
arc
ów
Psychiatrycznej
Opieki
t
I.
Paderewn
KOMORÓW
W
g
Pałac
an
l
H
aż
a
B
oty
a
ie
Instytut
ow
pó
skiego
A
Zdrowotnej
k
w
W
s
G
ie
o
s
jskiej
or
z
Z
W
w
Melioracji
ó
W
.
5
w
l
Sz tajer
Kwiatowa
e
rn
a sz
a
o
ars
a
ka
F.
Ja
rki
i Użytków
ika
sk wsk
Brz
a
zaw a
a
Przepió
C ho
na
G r aKr
Dz
pina
Zielonych
zaw rsza
s
s
n
i
r
c
k
a
a
k
a
W
Wa
NOWA WIEŚ
Ogr.
Ludwi
Ludwinnoo
ga
WARSZAWSKA
działk.
Wandy
a
Dłu
Fale
Wspólna
WKD
j
us
D
r
n
e
D
r
i
c ka
P
roogga
k
Długa
1. Opackiego
B.
Kamień Polny
aH
nic
Hr
.
na
Wa
S
2. Grocholskiego
M nop
Głów
raabbs
Głów
Sppoorrnnaa
na
a
rs Śliska
o
3. Łabędzia
n
skkaa
l
K
g
a
za
Dłu
w
ko
4. Pionierów
Słonec zna
Stacyjna
PAMIĘTAJMY O ŚLADACH NASZEJ HISTORII
Pomniki, tablice pamiątkowe, mogiły
i groby wojennena terenie:
Ursusa, Włoch, Helenowa, Magdalenki, Michałowic, Ożarowa
Mazowieckiego, Piastowa, Pruszkowa, Raszyna
i Starych Babic.
nr na
mapie
Lokalizacja
25
ul. Rynkowa
Tablica upamiętniająca powstanie O.S.P.
i jej działalność w latach wojny.
38
ul. Bohaterów
Warszawy 31
Tablica upamiętniająca Szpital Powstańczy
w roku 1944 w Ursusie.
39
ul. Cierlicka róg
ul. Kościuszki
Tablica upamiętniająca Szpital Powstańczy
w roku 1944 w Ursusie.
2
Cmentarz parafii
św. Józefa w Ursusie
ul. Ryżowa
a. Mogiła – Pomnik kpt. Mariana Krawczyka
ps. “Janos”, d-cy 10 Komp. “Kordian” AK
na terenie Ursusa w latach 1939 – 1945,
aresztowanego przez NKWD w styczniu
1945 i zesłanego na Syberię.
b. Mogiła – Pomnik por. Jerzego
Włoczewskiego ps. “Mazur”, komendanta
Placówki AK “Kordian” w Ursusie, lekarza
III Batalionu AK, organizatora Szpitali
Powstańczych w Ursusie w 1944 r.
c. Mogiła – Pomnik por. Zbisława
Świerczewskiego ps. “Jur”, d-cy plutonu
1746 w 10 Komp. “Kordian” AK w Ursusie.
d. Mogiła – Pomnik ppor. Jadwigi
Lesnobrodzkiej „Wigi” – Komendantki WSK
na terenie Placówki „Kordian” w Ursusie
e. Mogiła - Pomnik por. hm. Jana Cierlińskiego,
żołnierza AK i Szarych Szeregów, twórcy
i organizatora Rajdu “Szlakiem Naszej
Historii”, propagatora wiedzy o Polskim
Państwie Podziemnym i Armii Krajowej
Nazwa obiektu
Warszawa Ursus
1
Cmentarz Parafii
Piastów
ul. E. Rakuszanki
a. Pomnik – Mogiła żołnierzy Września 1939 r.
b. Pomnik – Mogiły zbiorowe ludności cywilnej
i żołnierzy z Powstania Warszawskiego.
c. Mogiła – Pomnik Rodziny Szpudów
rozstrzelanych przez hitlerowców
w 1939 roku.
d. Mogiła – Pomnik D-cy 1 komp. A.K.
“Garłuch” por. Stanisława Bodycha
rozstrzelanego w XII 1944 r.
e. Mogiła – Pomnik członków Z.W.M.
rozstrzelanych przez hitlerowców
9.01.1945 r.
f. Mogiła – Pomnik Małżeństwa Falborskich
rozstrzelanych przez hitlerowców
w grudniu 1944 r.
g. Mogiła – Pomnik Wiceadmirała Polskiej
Marynarki Wojennej Konstantego Biergiela
(1855–1939) reprezentanta Polski w Lidze
Narodów.
h. Mogiła – Pomnik Rodziny Krygierów –
Hieronima, Władysławy i Domiceli, żołnierzy
AK i WSK, nauczycieli tajnego nauczania
i organizatorów pierwszej szkoły średniej
w Piastowie, prowadzonej od października
1939 r. do 20 stycznia 1945 r., a następnie
aresztowanych przez NKWD w lutym 1945 r.
i. Mogiła – Pomnik por. Wincentego
Szymańskiego ps. “Nik” d-cy plutonu
1745 w 10 Komp. “Kordian” AK w Ursusie,
aresztowanego przez NKWD w lutym 1945 r.
i zesłanego na Syberię
Mogiła – Pomnik płk. Jana Sadowskiego
ps. “Suzin”, Komendanta Placówki “Jowisz”,
d-cy 7 Komp. AK na terenie Piastowa
w latach 1939 – 1945. Represjonowanego
przez NKWD i służby bezp. PRL w latach
1945–1950
k. Mogiła – dh. Jerzego Łempickiego
ps. “Zygmunt”, Drużynowego tajnej drużyny
“Zawiszaków” w Ursusie w latach
1943–1945. represjonowanego przez
służby bezp. PRL w latach 1945–1946.
l. Mogiła – dh. Tadeusza Krassowskiego ps.
“Wilczek”, Drużynowego tajnej 207 M.D.H.
- grupy “Zawiszaków”, żołnierza 10 komp.
“Kordian” AK w Ursusie, represjonowanego
przez służby bezp. PRL w 1967-68.
ł. Mogiła symboliczna inż. Piotra Smoleńskiego
(mieszkańca Piastowa) pracownika Biura
Szyfrów Sztabu Gł. W.P. – sekcji BS-4,
współkonstruktora polskiej ENIGMY. Zginął
w 1942 w katastrofie morskiej razem
z inż. Jerzym Różyckim w drodze z Francji
do Anglii, podczas przewożenia elementów
szyfrujących polskiej ENIGMY.
m. Mogiła hm. Kazimierza Burchardta –
komendanta Proporca „Victoria” i Roju
„Grunwald” Szarych Szeregów w latach
1942–1945.
ul. Cierlicka – Park
Pomnik ku czci poległych mieszkańców Ursusa
w latach 1939–1945.
9
ul. Bohaterów
Warszawy/T. Kościuszki
Pomnik ku czci uczniów Szkoły Powszechnej
poległych w latach 1939–1945r. (na miejscu gdzie
stał budynek szkoły)
23
ul. Traktorzystów przy
bramie głównej
Z.M. Ursus
Pomnik upamiętniający obóz przejściowy
w Ursusie dla ludności Warszawy w 1944 r.
29
Plac Czerwca 1976
r. przed ratuszem
Dzielnicy Ursus
Pomnik robotniczego protestu przeciw krzywdzie
i nieprawości upamiętniający wydarzenia
z 1976 r.
30
ul. Walerego Sławka
Pomnik “Szarych Szeregów” upamiętniający
działalność drużyn harcerskich na terenie Ursusa
i okolic w latach 1939– 1945.
10
ul. S. Wojciechowskiego
Pomnik upamiętniający działalność i życie
Prezydenta II Rzeczypospolitej Stanisława
Wojciechowskiego
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
6
Traktorzystów, teren
byłych Z.M. Ursus
Tablica ku czci pracowników Zakładów “Ursus”
poległych w latach 1939-1945.
11
ul. Keniga – szkoła
podstawowa nr 11
a. Tablica ku czci uczniów tej szkoły poległych
w latach 1939-1945.
b. Tablica upamiętniająca 50-lecie szkoły
12
ul. Dzieci Warszawy
42 Liceum
Ogólnokształcące nr LVI
Tablica upamiętniająca tajne nauczanie
i powstanie szkoły średniej w Ursusie.
ul. Cierlicka Kościół
św. Józefa
a. Tablice ku czci żołnierzy Batalionu AK
“Miotła”.
b. Tablica ku czci d-cy 10 komp. A.K. “Kordian”
– kpt. Mariana Krawczyka.
c. Tablica ku czci d-cy 1 komp. A.K. “Garłuch” –
por. Stanisława Bodycha.
d. Tablica ku czci d-cy plutonu Rat. A.K.
“Miotła” – Kazimierza Jackowskiego.
e. Tablica pamiątkowa ku czci Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
f. Tablica pamiątkowa ku czci Sybiraków.
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................
Miejsce upamiętniające zamieszkanie
w 1937 r. Władysława Grabskiego – Premiera
Rządu RP w latach 1920 i 1923–1925, Ministra
Skarbu w latach 1919–1920 i 1923–1925, Rektora
SGGW – 1926–1928. Żył w latach 1874–1938.
4
NOTATKI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................
....................................................................................................
ul. Przemysława
3
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
20
72
ul. Zagłoby Kościół
Matki Boskiej Fatimskiej
Tablice poświęcone dowódcom Batalionu A.K.
“Miotła”.
ul. gen. K.
Sosnkowskiego róg
ul. Kompanii “Kordian”
Pomnik Naczelnego Wodza P.S.Z. gen. broni
Kazimierza Sosnkowskiego
ul. Hynka 4 Kościół
NMP Loretańskiej par.
św. Franciszka z Asyżu
Tablica pamiątkowa ku czci Sybiraków.
91
Skwer Bazy Lotniczej
„Łużyce”, ul. 17 Stycznia
róg ul. Żwirki i Wigury
Pomnik – Kapliczka poświęcony żołnierzom Bazy
Lotniczej AK „Łużyce” walczącym z okupantem
niemieckim w latach 1941–1945.
ul. Żwirki i Wigury Port
Lotniczy Chopina
Pomnik upamiętniający lotników
południowoafrykańskich zestrzelonych przez
Niemców w czasie Powstania Warszawskiego
w nocy z 13 na 14 sierpnia 1944 r.
92
111
121
28
ul. Cienista, róg ul.
Świerszcza Park
Kombatantów
ul. Cienista 16 - była
siedziba NKWD
Pomnik ku czci patriotów polskich więzionych,
torturowanych i mordowanych w siedzibie
NKWD we Włochach, od stycznia do kwietnia
1945 r. przez funkcjonariuszy NKWD i UBP. Tym
wszystkim, którzy byli deportowani do więzień
i obozów sowieckich.
Tablica upamiętniająca więzienie i zsyłkę
żołnierzy AK, Przywódców Podziemnego
Państwa Polskiego oraz ludności cywilnej
od stycznia do kwietnia 1945 r.
21
ul. Techników 4
Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy 7 pp AK
„Madagaskar” zamordowanych 1 lutego
1942 roku.
8
ul. Rybnicka 27 Kruchta
kościoła św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
Tablica upamiętniająca deportację mężczyzn
z Włoch we wrześniu 1944 roku. Tablica
upamiętniająca twórcę Zawiszaków Proporca
„Victoria” Jerzego Janca „Walerian”. Tablica
upamiętniająca Marię Olkiewicz – twórczynię
żeńskiego harcerstwa i działaczkę społeczną
w czasie okupacji we Włochach.
24
74
22
ul. Ryżowa Cmentarz
parafialny św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
ul. Rybnicka 25
a. Obelisk – Mauzoleum poświęcony
pamięci mieszkańców Włoch poległych
w walce z hitlerowskim okupantem oraz
pomordowanym w niemieckich obozach
koncentracyjnych.
b. Mogiła żołnierzy AK „Garłuch” – związana
z miejscem przy ul. Techników 4.
c. Grób sześciu podchorążych AK
zamordowanych przez okupanta 6 marca
1944 r. w Opaczy.
d. Pomnik GL.
Tablica pamiątkowa poświęcona członkom
Stowarzyszenia Młodzieży „Przyszłość”,
którzy zginęli za Ojczyznę w latach 1939-1945.
ul. ks. J. Chrościckiego
76 JRG nr 2
Tablica ku czci poległych w obronie Ojczyzny
i zamordowanych przez okupanta niemieckiego
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Włochy.
ul. Rybnicka 27 Budynek kancelarii
parafialnej św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
Tablica upamiętniająca Szpital Służby Sanitarnej
VII Rejonu „Jaworzyn” VII Obwodu „Obroża” AK
we Włochach.
108
ul. Tumska 40
Tablica upamiętniająca Szpital Powstańczy
Służby Sanitarnej VII Rejonu „Jaworzyn”
VII Obwodu „Obroża” AK we Włochach.
109
ul. Ciszewska 7
Tablica upamiętniająca Oddział Zakaźny Szpitala
Powstańczego Służby Sanitarnej
VII Rejonu „Jaworzyn” VII Obwodu „Obroża” AK
we Włochach.
107
7
88
ul. Cienista, róg
ul. Świerszcza Park
Kombatantów
Głaz z tablicą upamiętniającą Mieszkańców
Włoch poległych i pomordowanych przez
okupanta niemieckiego i reżim stalinowski
w czasie II wojny światowej oraz tablica
ku czci wywiezionych mężczyzn w dniu
16 września 1944 r.
ul. Świerszcza 2
Kamienica przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie,
dawnej 11 Listopada, w okresie od lutego do
października 1945 r. była pierwszą warszawską
siedzibą Głównego Zarządu Informacji
Naczelnego Dowództwa Ludowego Wojska
Polskiego.
81
al. Krakowska 110/114
Instytut Lotnictwa
Tablica upamiętniająca ofiary dwóch egzekucji
ludności cywilnej we wrześniu 1939 r.
i w sierpniu 1944 r.
82
al. Krakowska 172
Tablica Thorka
Tablica upamiętniająca miejsce egzekucji
10 więźniów Pawiaka dokonanej przez Niemców
w dniu 9 grudnia 1943 r.
al. Krakowska 175 Krzyż
na postumencie
Granitowa tablica osadzona na niewielkiej
kapliczce upamiętnia tragiczne wydarzenia
z 2 sierpnia 1944 r. Zginęło wówczas
50 Powstańców, w tym 8 sanitariuszek
z III kompanii „Maria” 7pp AK „Garłuch”.
83
84
85
86
87
89
Skwer 7 pp AK
„Garłuch”
ul. 17 Stycznia,
róg ul. Żwirki i Wigury
Pomnik poświęcony żołnierzom 7 pp AK
„Garłuch” poległym w pierwszych godzinach
Powstania Warszawskiego podczas nieudanego
ataku na lotnisko.
ul. 17 Stycznia 47
dawne Lotnisko
Krajowe
Pomnik – głaz upamiętniający walki WP na
terenie lotniska we wrześniu 1939 r. oraz miejsce
egzekucji 5 pracowników lotnictwa w dniu
15 sierpnia 1942 r.
ul. Instalatorów 7
Skarpa kolei
ul. Radarowa 1 RKS
“Okęcie”
ul. P. Lipowczana – Fort
Cmentarz parafialny
św. Franciszka z Asyżu
na Okęciu
Krzyż i głaz upamiętniający miejsce walk
żołnierzy 7 pp AK „Garłuch” oraz miejsce
egzekucji dokonanej przez Niemców
w dniu 2 sierpnia 1944 r.
ul. Słowicza 8
Tablica upamiętniająca siedzibę Sztabu
XXVIII Obwodu AK oraz 7 pp AK „Garłuch”.
Helenów – Kanie
60
Helenów na granicy
z Pruszkowem
36
Kościół Parafialny
Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy Armii
Krajowej z Podrejonu “Polesie” z VI Rejonu
Obwodu “Obroża”.
35a
Las w Magdalence
na przedłużeniu ul.
Jarzębinowej
Miejsce egzekucji dokonanej przez Niemców.
W tym miejscu rozstrzelano 223 więźniów
z Pawiaka w dniu 28 czerwca 1942 roku.
37
Polana leśna w pobliżu
Kościoła
Pomnik z kamienia upamiętniający dowódcę
4 kompanii A.K. kpt. “Nałęcza” – Jerzego
Małachowskiego i miejsce zbiórek i ćwiczeń
wojskowych w latach 1940–1944.
93
35b
95
95a
Sękocin – Las dojście
od ul. Słonecznej
w Magdalence
Krzyż w miejscu masowej egzekucji 13 żołnierzy
A.K. Dokonanej przez Niemców w grudniu
1944r. 1. D-ca 1 Komp. “Garłuch” w Ursusie
por. Stanisław Bodych “Rawicz” 2. Trzech braci
Kąckich żołnierzy A.K. z Raszyna.
Cmentarz Parafialny
w Magdalence
Cmentarz Ofiar egzekucji w Magdalence.
Słomin – gmina Raszyn
Na zakolu drogi od Al.
Krakowskiej do Słomina
w kierunku Magdalenki
Pomnik – krzyż Miejsce upamiętniające
uratowanie wsi Słomin przed pacyfikacją przez
Niemców w dniu 6 sierpnia 1944 roku, w związku
z akcją oddziału Armii Krajowej przedzierającego
się do walczącej Warszawy.
Walendów –
Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia
Miejsce koncentracji oddziałów A.K. VI Rejonu
po godzinie „W” w sierpniu 1944 roku.
Michałowice
5
Opacz – ul. Ryżowa róg
ul. Bodycha
Pomnik poświęcony żołnierzom z Podchorążówki
A.K. rozstrzelanym przez hitlerowców w dniu
6 marca 1944r.
27
ul. Rumuńska
Pomnik Lotników Polskich i Rumuńskich
26
Pęcice - Park
Pomnik – Mogiła zbiorowa Żołnierzy Powstania
Warszawskiego z IV Obwodu AK Ochota
i VI Rejonu Obwodu AK “Obroża”
71
Pęcice - Kościół
Tablica pamiątkowa poświęcona Komendantowi
Hufca “Zielony Dąb” – “Szarych Szeregów”
Dh. Stefanowi Kowalskiemu - “Jaroniowi”
Ożarów Mazowiecki
96
Ołtarzew ul. Kościuszki
przy szosie Poznańskiej
Tablica upamiętniająca sportowca – olimpijczyka
Janusza Kusocińskiego zamordowanego przez
Niemców, rozstrzelanego w Palmirach
w 1940 roku
97
Ołtarzew
ul. Umiastowska
Cmentarz Wojenny
Kwatera 996 żołnierzy W.P. z Armii „Łódź”
poległych w walkach pod Ołtarzewem
i Ożarowem we wrześniu 1939 roku
98
Ołtarzew
ul. Umiastowska
Cmentarz Wojenny
Pomnik dla uczczenia pamięci
58 żołnierzy VII Rejonu A.K. „Jaworzyn”
poległych i pomordowanych
przez okupanta w latach 1940–1947
99
Ołtarzew
ul. Kilińskiego 20
Kościół Zgromadzenia
Księży Pallotynów
Tablica dla uczczenia pamięci członków
zgromadzenia poległych i pomordowanych
za działalność patriotyczną w latach 1939–1945
Ołtarzew 1 km na
zachód od drogi
Ołtarzew – Umiastów
i 200 metrów na północ
od szosy Poznańskiej
Kamień i krzyż upamiętniający miejsce,
w którym poległ we wrześniu 1939 roku
por. rez. W.P. Artur Radziwiłł, oficer
2 pp 2 DP Legionów Armii „Łódź”
Pilaszków Cmentarz
Wojenny
Kwatera 240 żołnierzy W.P. 4pp 2 DP Legionów
poległych w dniach 12–13 września 1939 roku
w walkach stoczonych z najeźdźcą niemieckim
w rejonie Święcice – Pilaszków – Witki
Bronisze – Park na
terenie zakładu Hodowli
Roślin Bronisze,
wejście od
ul. Poznańskiej
lub ul. Przyparkowej
Kamień z tablicą upamiętniającą wydarzenia
z ostatniego okresu Powstania Listopadowego
jakie nastąpiły w dniu 5 lipca 1831roku, w czasie
okrążenia Warszawy przez wojska rosyjskie
pod dowództwem I.F. Paszkiewicza
Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129 przed
siedzibą Starostwa
Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
Pomnik – Głaz z tablicą upamiętniającą obóz
przejściowy dla 11.000 żołnierzy Powstania
Warszawskiego wywiezionych do obozów
jenieckich na terenie Niemiec w październiku
1944 roku
Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 167A
Szpital Powstańczy Służby Sanitarnej
VII Rejonu "Jaworzyn" VII Obwodu "Obroża"
Okręgu Warszawskiego AK - działający
od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945 roku
Ożarów Mazowiecki
Park Miejski przy
ul.Poniatowskiego/
Poznańskiej
Tablica poświecona miejscu zakończenia
działań wojennych Powstania Warszawskiego.
We dworze Reicherów 2 października
1944 roku upoważnieni przez generała Tadeusza
Komorowskiego „Bora” oficerowie A.K. podpisali
umowę kapitulacyjną kończącą walki Powstania
Warszawskiego
100
101
102
103
104
105
117
Umiastów –
ul. Umiastowska
Głaz z tablicą upamiętniającą poległych
i pomordowanych sportowców i działaczy
KKS „Okęcie” w czasie II wojny światowej.
Pomnik ku czci poległych i pomordowanych
żołnierzy WP i AK oraz ludności cywilnej
Okęcia – ofiar II wojny światowej.
Pomnik ku czci poległych w 1939 roku w obronie
Pruszkowa żołnierzy 36 pp Legii Akademickiej.
123
Ternem Gimnazjum
nr 2 Im. Bohaterów
Powstania
Warszawskiego
w Piastowie,
Al. Tysiąclecia 5
Pomnik ku czci Bohaterów Powstania
Warszawskiego.
31
ul. Dworcowa
(Park Miejski)
Pomnik ku czci poległych mieszkańców Piastowa
w latach 1939–1945
32
ul. Warszawska /
ul. Bohaterów Wolności
Pomnik ku czci Żołnierzy Września rozstrzelanych
przez hitlerowców w 1939 roku.
33
ul. Gęsickiego/
ul. Dworcowa
Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzowi
AK - Zbigniewowi Gęsickiemu ps. „Juno”,
uczestnikowi zamachu na Kutscherę w 1944 r.
34
Al. Wojska Polskiego /
ul. Dąbrowskiego
Pomnik ku czci harcerzy z Piastowa poległych
w czasie wojny w latach 1939–1945
73
ul. Warszawska (O.S.P.)
Pomnik: Głaz ku czci poległych i zmarłych
strażaków - harcerzy z OSP Piastów.
77
Al. Krakowska - Kościół
pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej
Tablica pamiątkowa poświęcona harcerzom
i żołnierzom “Szarych Szeregów” poległym
w latach 1939–1945
ul. Orzeszkowej 23 Kościół pw. Michała
Archanioła
Tablica upamiętniająca Polaków zamordowanych
podczas II wojny światowej w Ponarach k. Wilna
ul. Dworcowa przy
wiadukcie im. gen.
Leopolda Okulickiego
Pomnik ku czci gen. Leopolda Okulickiego –
ostatniego komendanta Armii Krajowej.
Magdalenka
Warszawa Włochy
j.
106
90
122
Teren Komisariatu
Policji w Piastowie,
ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki 24
77 a
78
ul. Domaniewska
Cmentarz Parafialny
a. Mogiła zbiorowa żołnierzy Września 1939 r.
poległych pod Ołtarzewem.
b. Mogiły żołnierzy Armii Krajowej.
c. Mogiły Ofiar z Obozu “Dulag 121”.
67
“Park Mazowsze”
Miejsce masowych egzekucji Polaków i Żydów.
42
ul. Bolesława Prusa
koło Helenowa
Pomnik czynu żołnierskiego żołnierzy Września
1939 roku oraz innych formacji W.P. w latach
1939–1945
68
ul. Robotnicza 25
Tablica ku czci żołnerzy G.L. i mieszkańców
domu, którzy zinęli w walce z gestapo
Raszyn
13
Raszyn – tereny
między Al. Krakowską,
kościołem, rzeką
Raszynką
i ul. Godebskiego
zwane Redutą
Raszyńską
Reduta Raszyńska – kompleks historyczny
z czasów bitwy z 19 kwietnia 1809 roku.
W skład całego zespołu historycznego wchodzą
następujące obiekty:
a. dwa szańce artyleryjskie: obok Kościoła
w Raszynie w pobliżu Falent Małych
b. Kopiec naziemny jako punkt obserwacyjny
i miejsce gdzie stał proporzec Naczelnego
Dowódcy Księcia Józefa Poniatowskiego
c. Kapliczka przydrożna upamiętniająca śmierć
płk Cypriana Godebskiego
d. Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej,
jako pomnik z tablicą inskrypcyjną na
cokole, postawiona w 20 rocznicę bitwy, dla
upamiętnienia poległych. Obok figury mogiły
poległych w 1809 roku i groby z I wojny
światowej 1914 roku.
14
Raszyn –
al. Krakowska – Kościół
pod wezwaniem św.
Szczepana Męczennika
i św. Anny
Zabytkowy Kościół wzniesiony w 1654 r.:
a. Historia parafii Raszyn od poł. XIV w.
i budynków kościelnych – drewnianego
od 1395 roku, - murowanego od 1654 roku.
b. Miejsce przetrzymywania przez Niemców
polskich jeńców W.P. w 1939 roku
c. Historia szpitala wojskowego w 1944 roku
15
Raszyn –
ul. Godebskiego przy
rezerwacie Stawy
Raszyńskie oraz
al. Krakowskiej
nr 6 – naprzeciwko
Kościoła
Kompleks zabytkowy wokół Kościoła i przy
dawnym rynku Dawny zajazd pocztowy
zw. Austerią Budynek mieszkalny zwany
ratuszem, z dawną siedzibą Gminy Falenty
w Raszynie Budynek dawnej karczmy Zabytkowa
plebania w Raszynie Zabytkowa Kuźnia – została
rozebrana w 1979 roku – istnieje tylko miejsce
16
Raszyn – ul. Szkolna 2 –
Szkoła Podstawowa
im. Cypriana
Godebskiego
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego
a. Pomnik Głaz na dziedzińcu szkoły
upamiętniający bitwę pod Raszynem i jej
bohatera patrona szkoły, odsłonięty w 180-tą
rocznicę bitwy – dnia 19 kwietnia 1989 roku
b. Historia szkolnictwa w Raszynie od 1603 r.
c. Tajne nauczanie w latach 1939–1945
17
Raszyn – Cmentarz
Parafialny przy drodze
katowickiej naprzeciw
Alei Hrabskiej
w Falentach Puchały
Cmentarz par. raszyńskiej:
a. Nagrobek Adama Doberskiego – oficera
Wojsk Napoleońskich – zmarł 10 marca
1883 r.
b. Kwatera żołnierska poległych w bitwie
19 kwietnia 1809 roku
c. Mogiły żołnierzy poległych w okresie I wojny
światowej 1914–1918
d. Mogiła zbiorowa 62 więźniów z Pawiaka
rozstrzelanych przez Niemców w lipcu 1943
roku na Grobli Raszyńskiej
e. Mogiła zbiorowa żołnierzy węgierskich
rozstrzelanych przez Niemców w sierpniu
1944 roku za pomoc udzielaną Powstańcom
Warszawskim
f. Płyta pamiątkowa z napisem „Poległym
w latach 1939–1945 w walce o Wolność –
Gromada Raszyn – 1.XI.1962”
g. Wiele zabytkowych nagrobków rodzinnych
18
Raszyn – historyczna
grobla w Rezerwacie
Stawy Raszyńskie
Grobla Raszyńska:
a. Zabytkowa figura przydrożna wyobrażająca
Boga Ojca. Rzeźba pochodząca z końca
XVIII wieku.
b. W połowie grobli za figurą pamiątkowy
kamień, ufundowany w 1959 roku dla
uczczenia 150 rocznicy bitwy pod
Raszynem. Jest to miejsce historycznej
Olszynki Raszyńskiej.
19
Raszyn – przy końcu
grobli, od strony rzeczki
Raszynki
Pomnik Męczeństwa Polaków – Miejsce
masowych egzekucji dokonywanych przez
Niemców z warszawskiego Gestapo w 1943 roku
i pruszkowską żandarmerię w latach 1943–1944.
Pomnik powstał w lipcu 1967.
40
FALENTY – Zespół
Pałacowy obecnie
siedziba Instytutu
Melioracji i Użytków
Zielonych (IMUZ)
Zespół pałacowy Majątku Falenty:
a. Pałac wybudowany w 1622r. i przebudowany
w 1956 roku
b. Oficyna południowa z lat 1852–1954
c. Oranżeria z lat 1852–1857
d. Brama neogotycka z lat 1852–1857
e. Czworaki – dom liczył ok. 450 lat i został
rozebrany w 1994r roku. Istnieje tylko
miejsce.
79
RYBIE – skrzyżowanie
ul. 19 kwietnia
z ul. Olszową
Figura przedstawiająca postać Chrystusa Króla.
Przy figurze tablica pamiątkowa. Postawiona
w czerwcu 1853 roku przez mieszkańców
ocalałych od zaraźliwej epidemii cholery, która
dziesiątkowała tutejszą ludność.
Pruszków
57
ul. Szkolna 5 Miejsce
dawnej bursy
Tablica upamiętniająca działalność
hm. Aleksandra Kamińskiego.
41
ul. Armii Krajowej 3
(dawna Pęcicka)
Pomnik ku czci 16-tu Przywódców Podziemnego
Państwa Polskiego.
48
ul. Komorowska róg ul. 2 Sierpnia
Głaz z tablicą ku czci rozstrzelanych 22 osób
w dniu 2 sierpnia 1944 r.
56
Pałacyk Sokoła
Izba Pamięci Hufca Pruszków
49
ul. Lipowa
Pomnik ku czci rozstrzelanych – miejsce
masowych egzekucji w okresie 1939–1945.
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
a. brama wjazdowa
ul. 3 Maja
b. brama wjazdowa
ul. Warszawska
c. na terenie zakładów
d. na murze od strony
torów PKP
Tablice upamiętniające “Dulag 121” – obóz
przejściowy dla ludności Warszawy i powstańców
Powstania Warszawskiego. Pomnik “Dulag 121”.
Napis upamiętniający losy warszawiaków “Tędy
Przeszła Warszawa” – 6.08 - 30.10.1944 r.
70
ul. 3 Maja
Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy POW.
50
ul. Waryńskiego na
ogrodzeniu Elektrowni
Tablica ku czci poległych i pomordowanych
pracowników Elektrowni w latach 1939–1945
46
ul. Parkowa 10, dawna
siedziba Kriminalpolizei
– Kripo.
Tablica ku czci więzionych, mordowanych
i rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców
Pruszkowa i okolic w latach 1939–1945.
64
ul. Kręta – teren Szpitala
cmentarz szpitalny,
a. Kwatera żołnierzy Września 1939 r.
b. Groby żołnierzy AK i ludności cywilnej
z obozu “Dulag 121”.
58
ul. Daszyńskiego 7
Tablica pamiątkowa poświęcona Komendantowi
VI Rejonu Armii Krajowej "Helenów" płk.
Edmundowi Krzywdzie – Rzewuskiemu "Pawłowi"
51
ul. Kraszewskiego /dom
pod bocianem/ dawna
siedziba żandarmerii
hitlerowskiej
Tablica ku czci zamęczonych, mordowanych
i rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców
Pruszkowa i okolic w latach 1939–1945
47
ul. Kościuszki – skwer
przy ul. Sienkiewicza
ul. Sienkiewicza 2
Pomnik ku czci poległych mieszkańców
Pruszkowa w latach 1939–1945.
52
ul. B. Prusa – Park
Potulickich
Tablica upamiętniająca miejsce masowej
egzekucji w 1943 roku.
75
ul. Daszyńskiego 6,
Liceum im. T. Zana
1. Tablica pamiątkowa poświęcona
Komendantowi VI Rejonu Armii Krajowej
“Helenów” płk. Edmundowi Krzywdzie –
Rzewuskiemu “Pawłowi”.
2. tablica ku czci poległych i zmarłych uczniów
i absolwentów Liceum im. T Zana
54
ul. Poprzeczna “Dom
Pedagoga”
Pomnik ku czci poległych i pomordowanych
nauczycieli pruszkowskich.
59
ul. Kościuszki 39
Tablica upamiętniająca Tajne Nauczanie na
terenie Pruszkowa.
61
ul. Kraszewskiego
Kościół św. Kazimierza
a. Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy Armii
Krajowej Obwodu “Obroża”.
b. Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy
“Szarych Szeregów” z Hufca “Zielony Dąb”.
c. Tablica pamiątkowa ku czci żołnierzy WP
zamordowanych w Katyniu.
d. Tablica Sybiraków.
43a
43b
44
45
53
ul. Ołówkowa – Zakład
Materiałów Biurowych –
teren zakładów
Pomnik ku czci poległych i pomordowanych
pracowników Fabryki Ołówków St. Majewskiego
w latach 1939-1945.
55
ul. Sienkiewicza –
budynek stacji P.K.P
Tablica upamiętniająca tragiczną śmierć żołnierza
A.K. hm Stanisława Bema
69
ul. Pilnikowa 24
Pomnik – Głaz z tablicą ku czci poległych
w walce z gestapo żołnierzy A.K. i A.L.
oraz mieszkańców w dnia 8.02.1944 r.
63
76
ul. Cmentarna –
Cmentarz Parafialny
ul. Niecała 10
a. Mogiła zbiorowa z 1944r.
żołnierzy Powstania Warszawskiego
i ludności cywilnej.
b. Pomnik żołnierzy “Szarych Szeregów”
z Hufca “Zielony Dąb”.
c. Mogiła Komendanta Hufca “Zielony Dąb”
dh. Stefana Kowalskiego “Jaronia”.
d. Mogiła drużynowego 14 MDH Dh. HO Piotra
Szeppe poległego w obronie Warszawy
w 1939r.
e. Kwatera grobów żołnierzy AK z oddziałów
“Obroży”, “Zośki”, “Miotły”, “Żniwiarza”
i Okręgu Wilno.
Tablica pamiątkowa ku czci kpt. Bronisława
Chajęckiego hm – Obrońcy Warszawy w 1939r.
zamordowanemu przez Urząd Bezpieczeństwa
w Sądy PRL w 1953r.
Pomnik ku czci Mieszkańców Umiastowa
i Topolina zamordowanych przez Niemców
w 1939 r.
80
ul. Łączniczek AK
Piastów
Tablica pamiątkowa ku czci łączniczek AK VI
Rejonu, upamiętniająca punkt łączności liniowej
Sztabu Rejonu VI.
66
ul. 3 Maja – Kościół
NMP Kaplica
Martyrologii
im. św. Maksymiliana
Kolbe
a. Tablica poświęcona żołnierzom Września
1939 r., żołnierzom Armii Krajowej
i mieszkańcom Pruszkowa poległym w latach
1939–1945.
b. Ołtarz martyrologii ludności Warszawy.
Dąb Pamięci poświęcony aspirantowi Policji
Państwowej Janowi Johne, zamordowanemu
w Twerze w 1940 r.
65
Stare Babice
112
u zbiegu ulic
Warszawskiej
i Ogrodniczej
Pomnik poświęcony Obrońcom Ziemi Babickiej
w Babicach Nowych
113
ul. Sikorskiego
Cmentarz Wojenny w Starych Babicach
114
ul, Mjr. Dobrzańskiego
„Hubala”
Pozostałości Transatlantyckiej Radiostacji Babice
i tablica informacyjna w Latchorzewie
118
ul. Sienkiewicza
Aleja Dębów Katyńskich w Starych Babicach
119
ul. Kościuszki
Dworek w Starych Babicach
120
ul. Rynek 21
Maszt flagowy, miniatura masztu radiostacji
Babice w Starych Babicach
115
u zbiegu ulic
Warszawskiej
i Spacerowej
Pomnik „1939-1944” w Borzęcinie Dużym
116
ul. Warszawska
Kwatery Wojenne na Cmentarzu Parafialnym
w Borzęcinie Dużym

Podobne dokumenty