Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie pozostaję w stosunku

Transkrypt

Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie pozostaję w stosunku
(pieczęć oferenta)
Załącznik nr
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie pozostaję w stosunku zależności lub dominacji w
rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i
funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994r. Nr 58. póz. 239, z późniejszymi zmianami) z innymi
uczestnikami postępowania
Miejscowość
dnia
pieczęć imienna i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta

Podobne dokumenty