Rb55-08-08-09-15-zamiar-ogloszenia-wezwania-na-akcje

Transkrypt

Rb55-08-08-09-15-zamiar-ogloszenia-wezwania-na-akcje
Raport bieżący nr:
55/2008
Data:
2008-09-15
Zamiar ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
Artman Spółka Akcyjna
W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 10 września 2008 r., Zarząd LPP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 15 września 2008 roku LPP SA działając za pośrednictwem
Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadomiła Komisję Nadzoru
Finansowego oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA o zamiarze ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż akcji Artman Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Bagrowa 7, 30733 Kraków, KRS 0000180735 ("Artman") w związku z planowanym nabyciem przez LPP SA 100%
akcji Spółki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego
sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
Wezwanie, o którym mowa powyżej zostanie ogłoszone publicznie w dniu 22 września 2008 roku.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Artman dotyczyć będzie 100% akcji Artman, zaś cena
jednostkowa za akcję wynosić będzie 92,65 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100). Planowany termin
rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 25 września 2008 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
PODPISY:
Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty