Program zajęć na podyplomowym studium Zarządzania Oświatą

Transkrypt

Program zajęć na podyplomowym studium Zarządzania Oświatą
Program zajęć na podyplomowych studiach Zarządzania Oświatą
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Rola i zadania samorządu w prowadzeniu
Forma zajęć
Liczba godzin
W
16
placówek oświatowych
W/WR
WR
W
4/8
12
5.
Promocja i marketing placówki oświatowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
Zarządzanie finansami i majątkiem placówki
oświatowej
Prawo oświatowe i prawo pracy
W
32
6.
Wybrane zagadnienia dotyczące szkolnictwa
W/WR
2.
3.
4.
16
4/8
niepublicznego
7.
Budowa prawa wewnętrznego
W/C
4/6
8.
BHP w placówkach oświatowych
W/C
9.
Nadzór pedagogiczny
W/C
2/4
4/8
10. Pomiar dydaktyczny a egzaminy zewnętrzne
W
8
11. Przywództwo i zmiana edukacyjna
12. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora
13. Planowanie, organizacja pracy i kierowanie
szkołą/ przedszkolem
14. Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia
uczniów z niepełnosprawnościami
15. Wybrane zagadnienia kształcenia
zawodowego
16. Programy unijne w edukacji
W
W/C
W/C
8
4/8
10/10
W/C
4/8
W/C
2/8
K
8
17. Komunikacja interpersonalna
WR
16
S
12
18. Seminarium końcowe
RAZEM
W-wykład, C-ćwiczenia, WR-warsztaty
232

Podobne dokumenty