Przemysł Naftowy i Gazowy

Transkrypt

Przemysł Naftowy i Gazowy
Przemysł Naftowy i Gazowy
Przedziały maszynowe, silniki spalinowe, kontrolery elektryczne,
niebezpieczne materiały, wytwarzanie energii elektrycznej.
Przemysł naftowy i gazowy jest stale narażony na wystąpienie pożaru i eksplozji.
Łatwopalne gazy, opary i siarkowodór mogą uwalniać się ze studni, cystern i
urządzeń produkcyjnych takich jak zbiorniki i przesiewacze. Źródłem zapłonu
najczęściej są elektryczne źródła energii, otwarty ogień, uderzenie pioruna,
papierosy, narzędzia spawalnicze, gorące powierzchnie oraz ciepło wytworzone
podczas tarcia. Wysoka temperatura w bezpośredniej bliskości łatwopalnych cieczy
stwarza realne zagrożenie wystąpienia pożaru.
Obiekty naftowe i gazowe stanowią znaczne zagrożenie pożarowe, często sytuacja
staje się jeszcze bardziej skomplikowana z powodu trudnych warunków i oddalonej
lokalizacji. Tak więc systemy detekcji i aktywacji gaszenia stosowane w przemyśle
naftowym muszą wykazywać się niezwykłą niezawodnością, efektywnością i
wydajnością - potwierdzoną przez wiarygodne i niezależnych jednostki
certyfikujące.
FirePro odpowiada wymaganiom ochrony przeciwpożarowej lądowych i morskich
terminali, rafinerii, zakładów petrochemicznych, przemysłu naftowego i
gazowniczego i ogólnie każdej branży, dla której wykrycie pożaru u źródła jest
rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie katastrofalnych skutków. Kładziemy
nacisk na ochronę kluczowych zasobów, tak aby ograniczyć wszelkie obawy
Page 1/2
związane z ciągłością pracy przy jednoczesnej ochronie życia i mienia.
Page 2/2

Podobne dokumenty