Ulotka reklamująca projekt. Kliknij, aby zobaczyć

Transkrypt

Ulotka reklamująca projekt. Kliknij, aby zobaczyć
Czeladzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku to edukacja
osób starszych, włączenie ich
do systemu kształcenia
ustawicznego, propagowanie
wartościowego sposobu życia, opartego na
rozwoju zainteresowao, aktywności
społecznej, udział w zajęciach UTW, przyjęcie
na siebie obowiązków słuchacza, dokonanie
wyboru określonej formy zajęd, planowanie
własnego czasu powoduje, że człowiek czuje
się bardziej potrzebny, odczuwa sens swojego
istnienia. Ciągle zmieniająca się
rzeczywistośd, przemiany naukowe,
techniczne, społeczne powodują, iż ludzie
starsi są wobec nich bardzo często bezradni i
zagubieni.
Uczestnictwo w UTW pełni również funkcję
rewalidacyjną; poznanie nowych osób
zbliżonych wiekiem, o podobnych
zainteresowaniach i problemach, nawiązanie
znajomości czy nawet przyjaźni pomoże
przeciwdziaład samotności osób starszych;
zainteresowanie nowo poznanymi
zjawiskami, zdobytymi wiadomościami
pozwala jednostce na mobilizację zarówno
psychiczną jak i fizyczną oraz wzrost jej
aktywności życiowej. To także możliwośd
realizacji młodzieoczych marzeo, które były
dotychczas nie do pogodzenia z życiem
zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.
Projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku” jest
efektem porozumienia o współpracy
zawartego w 2009 roku pomiędzy Gminą
Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. Przez dwa lata, w okresie 20092011, projekt realizowany był przez Ośrodek
Integracyjny „Senior”. Od października 2011,
decyzją Władz Miasta Czeladź organizatorem
i koordynatorem projektu edukacyjnego UTW
jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Keeping pace with
an ever changing World –
projekt dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Czeladzi
Projektem zarządza Pani Burmistrz
Teresa Kosmala
O naszym projekcie:
Projekt Grundtvig łączy instytucje
kształcące dorosłych z Polski,
Irlandii, Turcji i Włoch. Będzie trwał 2
lata (09.2012-06.2014).Główne cele
projektu koncentrują się na
wyzwaniach, z jakimi zmagają się
osoby dojrzałe próbując dostosować
się do szybkich zmian doświadczanych
obecnie w Europie. Wybraliśmy temat:
„Dotrzymanie tempa ciągłym zmianom
w świecie”. Gmina Czeladź realizuje
wyjątkowy program edukacyjny dla
seniorów: Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Jest to system umożliwiający
nie tylko ciekawie spędzić czas, ale
również uzyskać nowe umiejętności i
zdobyć dodatkową wiedzę.
Nasi partnerzy w projekcie:
Nano Nagle Centre
w Mallow, koło
Cork, Irlandia ,
ośrodek prowadzony
przez siostry zakonne,
obecnie Hinduski.
Prowadzi kursy dla dorosłych:
ogrodnictwo, joga , wyplatanie
koszyków, organizuje seminaria na
różne tematy.
Edremit Eğitim Gönüllüleri
Derneği w Balıkesir, Turcja,
(na trasie Izmir- Morze Marmara)Stowarzyszenie wolontariuszy,
organizuje zajęcia szkoleniowe i
aktywne formy spędzania wolnego
czasu.
Municipality of
Sant’Angelo in Vado,
Do Nano Nagle Centre wyjadą w
ostatnie dni listopada Pan wice
Burmistrz Jakub Szudryga, Pani dr
Małgorzata Szmal, słuchaczka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz
Iwona Sułkowska, koordynator
projektu. W czasie spotkania z
naszymi partnerami w projekcie
omówimy program współpracy i
zaplanujemy przyjazd reprezentacji z
krajów partnerskich do Czeladzi
wiosną 2013r. W najbliższym czasie
powstanie strona internetowa
projektu, a także kalendarz na 2013
rok promujący kształcenie seniorów.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
podczas zajęć:
Włochy. Urząd miasta w Vado w
Apeninach prowadzi wydział
edukacyjny zajmujący się szkoleniami,
a także imigrantami, bezrobotnymi,
starszymi i osobami będącymi w
trudnej sytuacji.
Działania projektowe:
W trakcie realizacji projektu
stworzymy zestaw szkoleniowy
dotyczący kształcenia seniorów w
oparciu o zdobyte doświadczenie.
Zagadnienia dotyczące umiejętności
komputerowych, komunikacji w j.
angielskim, wymiany doświadczeń i
osobistego rozwoju w ramach dialogu
międzypokoleniowego będę
kluczowymi elementami naszego
projektu. Opracujemy projekt
dotyczący zaangażowania seniorów jako wartościowych obywateli w życie
społeczne i edukacyjne miasta.
W czasie trwania projektu odbędą się
cztery spotkania grup
zaangażowanych w działania
projektowe. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w Irlandii.
Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
"Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja
nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartośd
merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej
informacji.
Autorzy publikacji – Zespół Projektowy.
Iwona Sułkowska

Podobne dokumenty