TOŚ 4 Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów

Transkrypt

TOŚ 4 Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów
Starostwo
Powiatowe
w
Wałbrzychu
KARTA USŁUGI
Wydawanie zezwolenia na posiadanie
i hodowanie chartów rasowych lub ich
mieszańców
Znak: SO.0143.5.2011.TOŚ4
Data rejestracji: 14.03.2011
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1) Wniosek zawierający:
- imię, nazwisko i adres posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
- adres przetrzymywania psa (psów) lub prowadzenia hodowli;
- liczbę posiadanych lub hodowanych psów;
- opis psa (rasa, płeć, wiek, pochodzenie);
- opis warunków przetrzymywania psa (psów) lub prowadzenia hodowli;
2) Dokument potwierdzający pochodzenie psa (metryka lub rodowodu);
3) Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciw wściekliźnie;
4) Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo;
5) Opinia koła łowieckiego;
OPŁATY
W formie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Bank Handlowy
w Warszawie SA nr 95 1030 1289 0000 0000 9000 0098 - dołączonego do wniosku/podania
w wysokości 82 zł (osiemdziesiąt dwa złote)
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Pocztą - Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu , Aleja Wyzwolenia 20-24
Osobiście – kancelaria ogólna pok. nr 13, parter, Aleja Wyzwolenia 24,
OSOBY DO KONTAKTU
Joanna Kapalczyk-Zarzycka – Naczelnik Wydziału tel. (74) 84 60 637
Mariusz Wojciechowski – wtorek, tel. (74) 84 60 637
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególne skomplikowanej nie później niż
dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów
na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Wałbrzyskiego w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia
PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz.1226
ze zm.)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity w Dz. U.z 2012r., poz.1282
z póź.zm./
3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
/Dz. U. Nr 187, poz. 1330/
IMIĘ I NAZWISKO
DATA AKTUALIZACJI
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:
Joanna Kapalczyk-Zarzycka
24.04.2014r.
Data wydruku: 2014-04-25